Mae’r radd Ymarfer Adran Lawdriniaeth yn addas ar gyfer y rheini sydd â diddordeb mewn anesthetigion, llawdriniaethau a gofal cleifion ac sy’n dymuno gweithio mewn adrannau llawdriniaethol neu mewn unrhyw leoliadau gofal iechyd eraill lle mae angen anesthetig neu ymyrraeth lawfeddygol. 

Byddwch yn dysgu am yr hyn sy’n digwydd cyn llawdriniaethau, gan gefnogi ystod eang o weithgareddau gan gynnwys paratoi cleifion a chyfleusterau, gweithio ochr yn ochr gyda llawfeddygon i sicrhau ymarfer diogel ac effeithiol, ynghyd â chynnig gofal gyda pharch ac urddas.

Mae gan adrannau llawdriniaethol rôl arbennig i’w chwarae mewn gofal iechyd, ac maent yn cael eu hadnabod yn syth fel lleoliadau arbenigol a medrus iawn sy’n cyflawni swyddogaeth hanfodol wrth reoli ystod eang o gyflyrau.  Mae eu gallu i weithredu’n ddiogel ac yn effeithiol yn ddibynnol ar dîm eang, lle mae ymarferwyr gofal llawdriniaethol yn chwarae rôl ganolog.  

Bydd graddedigion yn gymwys i wneud cais i gael eu cofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac i ddod yn aelod o Goleg Ymarferwyr Adrannau Llawdriniaeth er mwyn eu galluogi i weithio fel ymarferydd cymwys a chael mynediad at ystod eang o gyfleoedd gwaith (yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal a’r Coleg perthnasol).

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gydnabod gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a'i gymeradwyo gan y Coleg Ymarferwyr Adrannau Llawdriniaeth (CODP).

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
B992 Llawn Amser 3 blwyddyn Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
B992 Llawn Amser 3 blwyddyn Medi Glyn-taf A

Mae’r cwrs hwn wedi cael ei gynllunio i helpu myfyrwyr i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i weithio fel Ymarferydd Adrannau Llawdriniaeth. Bydd y modiwlau a astudir yn gymorth i ddatblygu gwybodaeth sy’n greiddiol i’r gwyddorau meddygol, gan gynnwys dysgu a gweithio rhyngbroffesiynol, er mwyn galluogi ymarfer o’r safon uchaf a chyflwyno’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar Ymarferydd Adrannau Llawdriniaeth.  

Bydd modiwlau sy’n canolbwyntio ar wyddorau meddygol a sylfaenol yn trafod cynllunio gofod, offer a chyfarpar sy’n gysylltiedig â pharatoi cleifion, anesthesia ac ymarfer llawfeddygol.  Mae’r wybodaeth hon a’r sgiliau sy’n gysylltiedig yn cael eu datblygu drwy holl lefelau’r rhaglen er mwyn gosod sylfaen wrth reoli sefyllfaoedd cynyddol gymhleth.

Bydd eich astudiaethau yn cynnwys cyfle i ddysgu’n rhyngbroffesiynol mewn theori, senarios efelychu ac yn ystod profiadau dysgu ymarferol. Mae hyn yn cynnwys tri modiwl IPE sy’n canolbwyntio ar ddatblygu eich hyder a gwneud penderfyniadau’n ymarferol a symud ymlaen i fod yn ymarferydd adrannau llawdriniaeth medrus.

Byddwch hefyd yn derbyn dysgu ar y cyd pan fydd themâu craidd yn cael eu hystyried ac yna’n cael eu cymhwyso i bob grŵp proffesiynol unigryw, mae’r modiwlau yma’n cynnwys y modiwlau sy’n canolbwyntio ar hybu iechyd ac atal afiechyd, materion proffesiynol, cyfreithiol a moesol ym maes ymarfer gofal iechyd ac arwain a rheoli gofal o safon mewn lleoliadau.


Addysgu 

Mae’r cwrs yn un llawn amser dros dair blynedd gyda chymysgedd o waith theori a gwaith ymarferol.  Bydd sgiliau ymarferol yn cael eu datblygu yn ein lleoliadau addysgu sydd wedi eu cynllunio i greu sefyllfaoedd sy’n ymdebygu i’r byd gwaith go iawn, yn ogystal â mewn lleoliadau ymarfer amrywiol.   

Mae ein canolfan ar y campws yn ymdebygu i amgylchedd clinigol ac yn cael ei defnyddio i addysgu a hyfforddi.  Defnyddir y ganolfan ar gyfer hyfforddiant ac addysg gofal iechyd, gan ddelio â phopeth o sgiliau clinigol hanfodol i senarios clinigol amlddisgyblaethol cymhleth.  Byddwch yn defnyddio’r un offer yn union â’r hyn a welir mewn lleoliadau gofal iechyd.  

Yn ystod y cwrs byddwch yn treulio 50% o’ch amser yn dysgu mewn practis. Bydd y profiadau dysgu hyn mewn practis yn canolbwyntio ar daith y cleient wrth i chi brofi pob agwedd o ofal cyn llawdriniaeth, yn ystod llawdriniaeth ac ar ôl llawdriniaeth a bydd hefyd yn cynnwys amrywiaeth eang o brofiadau eraill, er enghraifft mewn lleoliadau gofal dwys, wardiau llawfeddygol a gyda thimau rhyngbroffesiynol.  

Cefnogaeth

Mae Prifysgol De Cymru yn helpu myfyrwyr o bob math i lwyddo drwy greu amgylchedd cymdeithasol a chefnogol ar gyfer byw ac astudio. Cewch gefnogaeth gref gan academyddion a’r gweithwyr y byddwch yn dod i gysylltiad â nhw ar y campws ac ar leoliad

Pa fath o fyfyrwyr mae’r cwrs yn addas ar eu cyfer ?

Disgyblaeth iechyd gymwysedig yn seiliedig ar y gwyddorau, sy’n gofyn am gydweithio a hyder ar lefel uchel, yw Ymarfer Gofal Llawdriniaethol. Mae myfyrwyr ymarferol sy’n gallu gweithio mewn tîm ac yn cael eu denu at ymarfer gofal iechyd – ac yn benodol at ymarfer llawfeddygol – yn ddelfrydol ar gyfer y cwrs hwn.  Bydd y cwrs yn ei dro yn arwain at yrfa llawn boddhad mewn swydd sy’n cynnig heriau o ganlyniad i ffocws yr amgylchedd gweithio.   

Asesiad 

Mae Ymarfer Adrannau Llawdriniaeth yn ddisgyblaeth gymwysedig a bydd yn defnyddio arholiadau ymarferol a gynhelir yn y Brifysgol ac o fewn lleoliadau ymarfer, gyda hyd at 80% o waith cwrs. Defnyddir y dulliau asesu hyn ochr yn ochr ag amrywiaeth o dechnegau asesu traddodiadol gan gynnwys traethodau, cyflwyniadau ac arholiadau ysgrifenedig. Byddwch hefyd yn cael cyfle i weithio ar brosiect i wella neu gryfhau agwedd o sicrhau gwasanaeth.  

Achrediadau

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gydnabod gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a'i gymeradwyo gan y Coleg Ymarferwyr Adrannau Llawdriniaeth (CODP).

Cyfleusterau

Mae’r cwrs yn gwneud defnydd o leoliadau sy’n efelychu amrywiaeth o sefyllfaoedd clinigol  a fflat sy’n efelychu cartref yn y gymuned.  Yn y rhain, gellir addysgu, ymarfer ac ystyried ystod eang o sgiliau ymarferol. Ar gyfer rhai elfennau o’ch cwrs, cewch eich addysgu’n rhyngbroffesiynol ochr yn ochr â Ffisiotherapyddion, Nyrsys, Bydwragedd a Gweithwyr Therapi Galwedigaethol, a byddwch yn cael budd o’r ddealltwriaeth holistaidd a ddaw gyda hyn. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Mae’r gofynion ychwanegol yn cynnwys:

Dau eirda boddhaol (un i’w ychwanegu at eich cais UCAS, a’r llall yn eirda ysgrifenedig wedi ei argraffu, i’w gyflwyno yn ystod y cyfweliad).

Mae angen Gwiriad DBS Manwl (Enhanced Disclosure and Barring Service check) ar y Rhestrau Gweithlu Plant ac Oedolion a’r Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion ynghyd â thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru’r DBS (ni ystyrir bod unrhyw droseddau wedi’u disbyddu).

Rhaid i ymgeiswyr gael cyfweliad.  Bydd angen i chi ddangos dealltwriaeth a brwdfrydedd tuag at y maes.  Dylech ddysgu cymaint â phosib am y proffesiwn, gan gynnwys gwybodaeth am y gweithleoedd, a’u rôl mewn gofal iechyd modern.  Dylech hefyd ddangos dealltwriaeth o ran sgiliau trefnu amser a’ch gallu i reoli eich astudiaethau’n effeithiol.  

Yn anffodus, gan fod y cwrs hwn wedi ei ariannu gan y GIG, a bod yn rhaid i fyfyrwyr weithio ar leoliadau o fewn eu bwrdd iechyd lleol, ni allwn dderbyn ceisiadau gan fyfyrwyr o dramor (tu hwnt i’r UE). 

Mae’r meini prawf mynediad isod yn rhoi manylion am gynigion nodweddiadol.  Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol, a gall cymwysterau eraill nad ydynt ar y rhestr fod yn dderbyniol hefyd.   


Cynnig Nodweddiadol Lefel A 

BBC heb gynnwys Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig Nodweddiadol Bagloriaeth Cymru

Gradd C a BB Lefel A heb gynnwys Astudiaethau Cyffredinol

Cynnig Nodweddiadol BTEC

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod 

Cynnig Nodweddiadol Mynediad i AU 

Diploma Gwyddoniaeth/Mathemateg/Gofal Iechyd/ Nyrsio. Rhaid cwblhau 60 credyd i gyd gan gynnwys o leiaf 45 ar lefel 3 ac yn hafal i 18 Rhagoriaeth, 24 Teilyngdod a 3 Llwyddo

Gofynion Ychwanegol

TGAU:  Fel arfer, mae’r Brifysgol yn gofyn am leiafswm o 5 TGAU i gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Saesneg Gradd C/Gradd 4 neu well neu gymhwyster cyfatebol, ond ystyrir amgylchiadau unigol. 

Cymwysterau cyfatebol fyddai’n cael eu hystyried:  Sgiliau Hanfodol Lefel 2 mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif neu Sgiliau Gweithredol Lefel 2 mewn Mathemateg a Saesneg (wedi eu cyflawni o fewn y tair blynedd diwethaf).

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ar hyn o bryd mae’r lleoedd ar y cwrs hwn yn cael eu hariannu gan Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru sy’n darparu mynediad at fwrsariaeth ffioedd dysgu a grant cymorth, yn ogystal â threuliau lleoliad.

Er mwyn derbyn cyllid gan y GIG, bydd yn rhaid i fyfyrwyr ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cwblhau eu gradd. Dylai unrhyw ymgeisydd sy'n dymuno hunan-ariannu gyfeirio at y ffioedd a amlinellir isod. Rydym yn argymell eich bod yn darllen y wybodaeth am fwrsariaethau ar wefan y GIG a’n Cwestiynau Cyffredin am Ffioedd a Chyllid y GIG cyn gwneud cais.

Mae croeso i ymgeiswyr hunan-ariannu a dylent gyfeirio at y ffioedd a amlinellir uchod a gallant fod yn gymwys ar gyfer cyllid Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

  • Llawn amser y DU: i’w cadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol: i’w cadarnha

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

DBS * - £53.20

Mae’r gost yn cynnwys £40 am Dystysgrif Gwiriad Manwl, ffi weinyddol y Swyddfa Bost a’r ffi weinyddol ar-lein.  

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Tanysgrifiad am bob blwyddyn o’r cwrs ar gost o £13 y flwyddyn.  Nodwch os gwelwch yn dda bod yn rhaid ymuno â’r gwasanaeth hwn o fewn 30 diwrnod wedi i chi dderbyn eich Tystysgrif Gwiriad Manwl gan y DBS. 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid. 

Cyfrifiaduron i gefnogi astudio

Bydd myfyrwyr o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru (20% isaf) sydd wedi’u rhestru ym Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALIC) yn cael £200 i brynu cyfrifiadur i gefnogi eu hastudiaeth tra ar y cwrs.

Gallwch weld safle MALIC eich cyfeiriad cartref ar dataunitwales.gov.uk.  

Bydd angen i chi ddangos dealltwriaeth o’r maes, a brwdfrydedd tuag ato er mwyn sicrhau lle ar y cwrs Ymarfer Adrannau Llawdriniaeth. 

Dylech ddysgu cymaint â phosib am y proffesiwn, gan gynnwys ffocws gwaith ymarfer adrannau llawdriniaeth, a’r rôl ddatblygol mewn gofal iechyd modern.  Dylech hefyd ddangos dealltwriaeth o ran sgiliau trefnu amser a’ch gallu i reoli eich astudiaethau yn effeithiol ar lefel cwrs gradd llawn amser.  

Mae cynnig i astudio ar y cwrs yma yn ddibynnol ar gyfweliad sydd wedi ei gynllunio i adnabod y canlynol mewn ymgeiswyr: 

  • Gwerthoedd
  • Dirnadaeth a dealltwriaeth o’r ddisgyblaeth
  • Cymhelliant
  • Gallu

Bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal gan ymarferwyr academaidd ac ymarferwyr y GIG.  


Mae Ymarferwyr Gofal Llawdriniaethol i’w gweld mewn ac o amgylch adrannau llawdriniaethau, ac mae cyfleoedd i weithio mewn theatrau gwahanol sy’n delio ag ystod eang o arbenigeddau. Mae cyfleoedd yn codi i ymarferwyr ddatblygu sgiliau estynedig uwch a fydd yn eu helpu i symud ymlaen yn eu gyrfa, ac mae hyn yn cynnwys meysydd newydd fel mwy o ymwneud â’r gwaith paratoi cyn llawdriniaethau.  

Sut mae’r cwrs yn fy mharatoi ar gyfer byd gwaith? 

Mae’r cwrs yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gweithio mewn adrannau llawdriniaethol mewn ystod eang o leoliadau o fewn y GIG ac mewn gofal iechyd preifat. Bydd graddedigion yn gymwys i wneud cais i gael eu cofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac i ddod yn aelod o Goleg Ymarferwyr Adrannau Llawdriniaeth er mwyn eu galluogi i weithio fel ymarferydd cymwys a chael mynediad at ystod eang o gyfleoedd gwaith (yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal a’r Coleg perthnasol). Bydd hyn hefyd yn fodd o agor drysau at ystod eang o gyfleoedd o ran swyddi (yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal a’r Coleg perthnasol).