pharm-science.jpg

BSc (Anrh) Gwyddor Fferyllol

MAE CEMEG YN PDC AR Y BRIG YN Y DU AC YNG NGHYMRU AR GYFER BODDHAD MYFYRWYR - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2021

Mae'r diwydiant fferyllol yn un o gyflogwyr mwyaf gwyddonwyr yn y DU. Bydd y radd hon mewn gwyddoniaeth fferyllol yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant hwn. 

Mae yna ystod eang o yrfaoedd ar gyfer gwyddonwyr fferyllol, o ddarganfod y cyfansoddyn gwrth-firaol grymus nesaf i farchnata ledled y byd, neu o reoli ansawdd i fyd cyfreithiol materion rheoleiddio. Mae'n ddiwydiant byd-eang sy'n newid yn barhaus i gwrdd â heriau newydd ym maes gofal iechyd a meddygaeth, yn ogystal â datblygiadau mewn ymchwil a chynhyrchu. 

Mae gan gynnwys ein cwrs gwyddoniaeth fferyllol sylfaen gref yn y gwyddorau cemegol a biolegol, wedi'i ategu gan bynciau sy'n benodol i'r diwydiant fel rheoleiddio fferyllol a sicrhau ansawdd. 

Byddwch yn datblygu gwybodaeth fanwl am bynciau sy'n berthnasol i faes fferyllol, eu dyluniad, datblygiad, rheoli ansawdd a gweithgynhyrchu. Er mwyn gwella potensial eich gyrfa, mae pwyslais ar brofiad ymarferol o dechnegau a ddefnyddir yn y diwydiant fferyllol. 

Dilynwch ni ar Twitter. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
F151 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
F151 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A

Byddwch yn datblygu gwybodaeth fanwl am bynciau sy'n berthnasol i faes fferyllol, eu dyluniad, datblygiad, rheoli ansawdd a gweithgynhyrchu. Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau a fydd yn rhoi sylfaen gref i chi mewn cemeg a fydd yn amhrisiadwy yn ystod gweddill eich gradd a'ch bywyd gwaith. I ddechrau deall gweithred fiolegol cyffuriau a'u heffaith, cewch eich cyflwyno hefyd i fioleg ddynol sylfaenol a biocemeg. Mae'r holl fodiwlau hyn yn cynnwys gwaith ymarferol a byddwch yn ennill profiad ymarferol o ddefnyddio offer yn ein labordai o'r radd flaenaf. Byddech hefyd yn cael eich dysgu mathemateg i'ch galluogi i ddeall perthnasedd mathemateg ac ystadegau ym maes gwyddoniaeth gemegol a fferyllol. 

Mae ail flwyddyn y cwrs Gwyddor Fferyllol yn canolbwyntio ar synthesis cemegol, dylunio cyffuriau, gweithredu cyffuriau a dadansoddi cemegol. Yn eich trydedd flwyddyn byddwch yn parhau i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau mewn synthesis a dadansoddiad cemegol, materion rheoleiddio rheoli ansawdd a sicrhau ansawdd, dylunio cyffuriau uwch a defnyddio modelu moleciwlaidd. Byddech hefyd yn gweithio ar brosiect ymchwil (yn fewnol neu'n seiliedig ar ddiwydiant) a fyddai'n cynnwys gweithio gydag offerynnau cymhleth ac arbenigol. 

Blwyddyn Un: Gradd Gwyddor Fferyllol 

 • Geneteg ac Esblygiad 

 • Moleciwlau, pilenni a chelloedd 

 • Cemeg Organig 

 • Cemeg Ffisegol 

 • Cemeg Anorganig Sylfaenol 

 • Eich Sgiliau, Eich Dyfodol 

Blwyddyn Dau: Gradd Gwyddor Fferyllol 

 • Prosesau Patholeg a Chlefydau Cellog 

 • Sbectrosgopeg 

 • Cemeg Dadansoddol 

 • Cemeg Organig Synthetig 

 • Cemeg Heterocyclaidd a Chyflwyniad i Ddylunio Cyffuriau 

 • Rheolaeth a Rheoli ansawdd yn y Diwydiant Fferyllol 

Blwyddyn Tri: Gradd Gwyddor Fferyllol 

 • Biocemeg Glinigol a Ffarmacoleg 

 • Cemeg Dadansoddol Uwch 

 • Ymarfer Proffesiynol, Cyflogadwyedd a Phrosiect Mawr 

 • Cemeg Organig Uwch 

 • Dylunio Cyffuriau Uwch a Chyflwyniad i Wyddoniaeth Llunio 

Dysgu 

Addysgir y radd Gwyddor Fferyllol trwy gyfuniad amrywiol o dechnegau gan gynnwys darlithoedd, sesiynau ymarferol, gweithdai, sesiynau tiwtorial ac e-ddysgu. Mae cyflogwyr yn rhoi sylwadau rheolaidd ar sgiliau dadansoddi rhagorol ein graddedigion, wedi'u gwella gan brofiad ymarferol o offeryniaeth o safon diwydiant. 

Mae ein myfyrwyr yn elwa o fewnbwn rheolaidd gan weithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y diwydiant. Mae'r radd Gwyddor Fferyllol hon yn parhau i esblygu mewn partneriaeth â diwydiant i sicrhau bod graddedigion yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr. Byddwch yn datblygu gwybodaeth fanwl am bynciau sy'n berthnasol i faes fferyllol, eu dyluniad, datblygiad, rheoli ansawdd a gweithgynhyrchu.

Asesiad 

Yn gyffredinol, mae asesiadau wedi'u teilwra i ganlyniadau dysgu pob modiwl. Er y bydd arholiadau'n chwarae rhan sylweddol, gallwch hefyd ddisgwyl cael eich asesu gan ddefnyddio ystod o dechnegau fel ysgrifennu adroddiadau, gwaith cwrs cyffredinol, cyflwyniadau llafar, profion ar-lein, a phortffolios. 

Lleoliadau 

Mae gan fyfyrwyr yr opsiwn o leoliad haf / neu leoliad blwyddyn o hyd mewn cwmni fferyllol. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau Gwyddor Fferyllol ar yr un lefel â'r rhai a geir mewn diwydiant. Mae myfyrwyr yn gwneud defnydd llawn o'r labordai yn ystod eu hastudiaethau ac yn ennill profiad ymarferol gan ddefnyddio'r offer cemegol helaeth. Mae gennym labordai cemeg organig, anorganig a chorfforol pwrpasol, yn ogystal â sawl labordy offeryniaeth. 

Darlithwyr 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn eu derbyn cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD i gynnwys Cemeg ac fel arfer un Wyddoniaeth arall, ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i gynnwys Cemeg ac fel arfer un Wyddoniaeth arall, ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Gofynion Gwyddoniaeth Nodweddiadol 

Bydd angen i ymgeiswyr sy'n sefyll Lefel A Gwyddoniaeth yn Lloegr basio'r elfen ymarferol ochr yn ochr â chyflawni'r radd (iau) y gofynnwyd amdani 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod- Teilyngdod Teilyngdod Pas mewn pwnc perthnasol i gynnwys modiwlau Cemeg (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 112-80 UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 5 mewn Cemeg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall ar Lefel Uwch. Bydd angen i chi hefyd gael sgôr o 5 neu uwch yn Saesneg ar lefel safonol. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Gwyddoniaeth a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni  os gwelwch yn dda.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • DU llawn amser: £9000

 • Rhyngwladol Llawn Amser:  £13800

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • DU llawn amser: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Pecyn / Offer 

Cost 

Anogir myfyrwyr i gyfarparu eu hunain â chôt labordy cotwm addas, sy'n addas ar gyfer gweithio mewn labordy cemegol, a phâr o gogls labordy amddiffynnol personol, hyd yn oed mae'r Ysgol yn darparu'r eitemau hyn. Mewn nifer fach o achosion, gall fod yn ofynnol i fyfyrwyr sy'n llwyddo i sicrhau prosiect sy'n seiliedig ar ddiwydiant brynu offer amddiffynnol personol ychwanegol fel y nodir gan y sefydliad neu'r cwmni penodol. 

Eitem 

Lleoliad * 

Cost 

Byddai disgwyl i fyfyrwyr sy'n sicrhau lleoliad mewn diwydiant yn llwyddiannus i gwblhau eu prosiect dalu eu costau teithio eu hunain yn ôl ac ymlaen i'r lleoliad yn ystod cyfnod y lleoliad. Bydd cost hyn wrth gwrs yn amrywio ac mae rhai myfyrwyr hefyd wedi talu am lety yn agos at eu gweithle trwy gydol eu lleoliad. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r radd BSc (Anrh) Gwyddor Fferyllol yn rhoi'r cefndir gwyddonol a gwybodaeth i'r diwydiant i chi a fydd yn eich gwneud chi'n hynod atyniadol i gyflogwyr yn y sector fferyllol. Gan ei fod yn un o gyflogwyr mwyaf gwyddonwyr yn y DU, mae swyddi i wyddonwyr yn y sector yn amrywiol iawn. Gallech weithio ym maes ymchwil a datblygu, ond efallai y bydd gwyddonwyr hefyd yn gweld eu hunain mewn rolau a allai amrywio o swydd labordy yn unig, i farchnata, ffeilio patentau, sicrhau ansawdd / rheoleiddio, neu hyd yn oed fel cynrychiolydd gwerthu. 

Mae cyflogwyr yn rhoi sylwadau rheolaidd ar sgiliau dadansoddi rhagorol ein graddedigion, wedi'u gwella gan brofiad ymarferol o offeryniaeth o safon diwydiant. Gallai'r radd Gwyddor Fferyllol hefyd arwain at yrfaoedd mewn diwydiannau eraill sy'n gysylltiedig â chemegau (e.e deunyddiau, gludyddion, paent, inciau, cemegau mân ac ati) neu eich galluogi i ddilyn astudiaethau pellach mewn maes cysylltiedig. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Gwyddor Fferyllol yn PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn negeseuon e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL