Mae'r diwydiant fferyllol yn un o gyflogwyr mwyaf gwyddonwyr yn y DU. Bydd y radd hon mewn gwyddoniaeth fferyllol yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant hwn. 

Mae yna ystod eang o yrfaoedd ar gyfer gwyddonwyr fferyllol, o ddarganfod y cyfansoddyn gwrth-firaol grymus nesaf i farchnata ledled y byd, neu o reoli ansawdd i fyd cyfreithiol materion rheoleiddio. Mae'n ddiwydiant byd-eang sy'n newid yn barhaus i gwrdd â heriau newydd ym maes gofal iechyd a meddygaeth, yn ogystal â datblygiadau mewn ymchwil a chynhyrchu. 

Mae gan gynnwys ein cwrs gwyddoniaeth fferyllol sylfaen gref yn y gwyddorau cemegol a biolegol, wedi'i ategu gan bynciau sy'n benodol i'r diwydiant fel rheoleiddio fferyllol a sicrhau ansawdd. 

Byddwch yn datblygu gwybodaeth fanwl am bynciau sy'n berthnasol i faes fferyllol, eu dyluniad, datblygiad, rheoli ansawdd a gweithgynhyrchu. Er mwyn gwella potensial eich gyrfa, mae pwyslais ar brofiad ymarferol o dechnegau a ddefnyddir yn y diwydiant fferyllol. 

Dilynwch ni ar Twitter. 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
F151 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
F153 Rhyngosod 4 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
F151 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
F153 Rhyngosod 4 blynedd Medi Glyn-taf A

Byddwch yn datblygu gwybodaeth fanwl am bynciau sy'n berthnasol i faes fferyllol, eu dyluniad, datblygiad, rheoli ansawdd a gweithgynhyrchu. Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau a fydd yn rhoi sylfaen gref i chi mewn cemeg a fydd yn amhrisiadwy yn ystod gweddill eich gradd a'ch bywyd gwaith. I ddechrau deall gweithred fiolegol cyffuriau a'u heffaith, cewch eich cyflwyno hefyd i fioleg ddynol sylfaenol a biocemeg. Mae'r holl fodiwlau hyn yn cynnwys gwaith ymarferol a byddwch yn ennill profiad ymarferol o ddefnyddio offer yn ein labordai o'r radd flaenaf. Byddech hefyd yn cael eich dysgu mathemateg i'ch galluogi i ddeall perthnasedd mathemateg ac ystadegau ym maes gwyddoniaeth gemegol a fferyllol. 

Mae ail flwyddyn y cwrs Gwyddor Fferyllol yn canolbwyntio ar synthesis cemegol, dylunio cyffuriau, gweithredu cyffuriau a dadansoddi cemegol. Yn eich trydedd flwyddyn byddwch yn parhau i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau mewn synthesis a dadansoddiad cemegol, materion rheoleiddio rheoli ansawdd a sicrhau ansawdd, dylunio cyffuriau uwch a defnyddio modelu moleciwlaidd. Byddech hefyd yn gweithio ar brosiect ymchwil (yn fewnol neu'n seiliedig ar ddiwydiant) a fyddai'n cynnwys gweithio gydag offerynnau cymhleth ac arbenigol. 

Blwyddyn Un: Gradd Gwyddor Fferyllol 

 • Amrywiaeth Bywyd Cellog
 • Geneteg ac Esblygiad
 • Moleciwlau Organig: eu Strwythur, Adweithedd a Dadansoddiad
 • Nodweddion Ffisegol Moleciwlau
 • Cemeg Anorganig
 • Sgiliau Allweddol ar gyfer Gyrfaoedd yn y Gwyddorau

Blwyddyn Dau: Gradd Gwyddor Fferyllol 

 • Geneteg Foleciwlaidd Ddynol
 • Ymarfer Proffesiynol a Lleoliad Gwaith
 • Ymarfer Proffesiynol a Lleoliad Gwaith
 • Rheoli a Rheoli ansawdd yn y Diwydiant Fferyllol
 • Cyflwyniad i Wyddoniaeth Fformiwleiddio a Dadansoddiad Fferyllol
 • Technegau Modern mewn Dadansoddi ac Adnabod
 • Cemeg Heterogylchol ac Organig Synthetig
 • Cemeg Bioanorganig

Blwyddyn Tri: Gradd Gwyddor Fferyllol 

 • Dylunio Cyffuriau Meddyginiaethol
 • Prif Brosiect a Datblygu Gyrfa
 • Technegau Dadansoddol Uwch
 • Cemeg Organig Uwch
 • Datblygiadau Moleciwlaidd Modern

Dysgu 

Addysgir y radd Gwyddor Fferyllol trwy gyfuniad amrywiol o dechnegau gan gynnwys darlithoedd, sesiynau ymarferol, gweithdai, sesiynau tiwtorial ac e-ddysgu. Mae cyflogwyr yn rhoi sylwadau rheolaidd ar sgiliau dadansoddi rhagorol ein graddedigion, wedi'u gwella gan brofiad ymarferol o offeryniaeth o safon diwydiant. 

Mae ein myfyrwyr yn elwa o fewnbwn rheolaidd gan weithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y diwydiant. Mae'r radd Gwyddor Fferyllol hon yn parhau i esblygu mewn partneriaeth â diwydiant i sicrhau bod graddedigion yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr. Byddwch yn datblygu gwybodaeth fanwl am bynciau sy'n berthnasol i faes fferyllol, eu dyluniad, datblygiad, rheoli ansawdd a gweithgynhyrchu.

Asesiad 

Yn gyffredinol, mae asesiadau wedi'u teilwra i ganlyniadau dysgu pob modiwl. Er y bydd arholiadau'n chwarae rhan sylweddol, gallwch hefyd ddisgwyl cael eich asesu gan ddefnyddio ystod o dechnegau fel ysgrifennu adroddiadau, gwaith cwrs cyffredinol, cyflwyniadau llafar, profion ar-lein, a phortffolios. 

Lleoliadau 

Mae gan fyfyrwyr yr opsiwn o leoliad haf / neu leoliad blwyddyn o hyd mewn cwmni fferyllol. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau Gwyddor Fferyllol ar yr un lefel â'r rhai a geir mewn diwydiant. Mae myfyrwyr yn gwneud defnydd llawn o'r labordai yn ystod eu hastudiaethau ac yn ennill profiad ymarferol gan ddefnyddio'r offer cemegol helaeth. Mae gennym labordai cemeg organig, anorganig a chorfforol pwrpasol, yn ogystal â sawl labordy offeryniaeth. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC i gynnwys Cemeg ac fel arfer un Wyddoniaeth arall, ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC ar Lefel A i gynnwys Cemeg ac fel arfer un Wyddoniaeth arall, ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS). 

Gofynion Gwyddoniaeth Nodweddiadol 

Bydd angen i ymgeiswyr sy'n sefyll Lefel A Gwyddoniaeth yn Lloegr basio'r elfen ymarferol ochr yn ochr â chyflawni'r radd (iau) y gofynnwyd amdani 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol i gynnwys modiwlau Cemeg (mae hyn yn cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Gwyddoniaeth a chael o leiaf 104 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni  os gwelwch yn dda.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

 • DU llawn amser: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser:  I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • DU llawn amser: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Pecyn / Offer 

Cost 

Anogir myfyrwyr i gyfarparu eu hunain â chôt labordy cotwm addas, sy'n addas ar gyfer gweithio mewn labordy cemegol, a phâr o gogls labordy amddiffynnol personol, hyd yn oed mae'r Ysgol yn darparu'r eitemau hyn. Mewn nifer fach o achosion, gall fod yn ofynnol i fyfyrwyr sy'n llwyddo i sicrhau prosiect sy'n seiliedig ar ddiwydiant brynu offer amddiffynnol personol ychwanegol fel y nodir gan y sefydliad neu'r cwmni penodol. 

Eitem 

Lleoliad * 

Cost 

Byddai disgwyl i fyfyrwyr sy'n sicrhau lleoliad mewn diwydiant yn llwyddiannus i gwblhau eu prosiect dalu eu costau teithio eu hunain yn ôl ac ymlaen i'r lleoliad yn ystod cyfnod y lleoliad. Bydd cost hyn wrth gwrs yn amrywio ac mae rhai myfyrwyr hefyd wedi talu am lety yn agos at eu gweithle trwy gydol eu lleoliad. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Bwrsariaeth Teithio Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Mae'r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth yn cynnig bwrsari teithio o £500 sydd ar gael i bob myfyriwr sy'n dilyn gradd ryngosod israddedig. Darganfod mwy.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r radd BSc (Anrh) Gwyddor Fferyllol yn rhoi'r cefndir gwyddonol a gwybodaeth i'r diwydiant i chi a fydd yn eich gwneud chi'n hynod atyniadol i gyflogwyr yn y sector fferyllol. Gan ei fod yn un o gyflogwyr mwyaf gwyddonwyr yn y DU, mae swyddi i wyddonwyr yn y sector yn amrywiol iawn. Gallech weithio ym maes ymchwil a datblygu, ond efallai y bydd gwyddonwyr hefyd yn gweld eu hunain mewn rolau a allai amrywio o swydd labordy yn unig, i farchnata, ffeilio patentau, sicrhau ansawdd / rheoleiddio, neu hyd yn oed fel cynrychiolydd gwerthu. 

Mae cyflogwyr yn rhoi sylwadau rheolaidd ar sgiliau dadansoddi rhagorol ein graddedigion, wedi'u gwella gan brofiad ymarferol o offeryniaeth o safon diwydiant. Gallai'r radd Gwyddor Fferyllol hefyd arwain at yrfaoedd mewn diwydiannau eraill sy'n gysylltiedig â chemegau (e.e deunyddiau, gludyddion, paent, inciau, cemegau mân ac ati) neu eich galluogi i ddilyn astudiaethau pellach mewn maes cysylltiedig. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Gwyddor Fferyllol yn PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn negeseuon e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.