Mae'r llwybr sylfaen wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn cwrdd â'r meini prawf derbyn ar gyfer y radd BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fferyllol. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig dda, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth wyddonol. 

Mae gan gynnwys ein cwrs gwyddoniaeth fferyllol sylfaen gref yn y gwyddorau cemegol a biolegol, wedi'i ategu gan bynciau sy'n benodol i'r diwydiant fel rheoleiddio fferyllol a sicrhau ansawdd. 

Byddwch yn datblygu gwybodaeth fanwl am bynciau sy'n berthnasol i faes fferyllol, eu dyluniad, datblygiad, rheoli ansawdd a gweithgynhyrchu. Er mwyn gwella potensial eich gyrfa, mae pwyslais ar brofiad ymarferol o dechnegau a ddefnyddir yn y diwydiant fferyllol. 

Dilynwch ni ar Twitter. 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
3WBH Llawn amser 4 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
3WBH Llawn amser 4 blynedd Medi Glyn-taf A

Mae'r flwyddyn gyntaf yn darparu cefnogaeth strwythuredig i chi, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth wyddonol. Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau a fydd yn rhoi sylfaen gref i chi mewn cemeg a fydd yn amhrisiadwy yn ystod gweddill eich gradd a'ch bywyd gwaith. I ddechrau deall gweithred fiolegol cyffuriau a'u heffaith, cewch eich cyflwyno hefyd i fioleg ddynol sylfaenol a biocemeg. 

Mae'r holl fodiwlau hyn yn cynnwys gwaith ymarferol a byddwch yn ennill profiad ymarferol o ddefnyddio offer yn ein labordai o'r radd flaenaf. Byddech hefyd yn cael eich dysgu mathemateg i'ch galluogi i ddeall perthnasedd mathemateg ac ystadegau ym maes gwyddoniaeth gemegol a fferyllol. 

Mae'r drydedd flwyddyn yn canolbwyntio ar synthesis cemegol, dylunio cyffuriau, gweithredu cyffuriau a dadansoddi cemegol. Yn eich pedwaredd flwyddyn, byddwch yn parhau i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau mewn synthesis a dadansoddiad cemegol, materion rheoleiddio rheoli ansawdd a sicrhau ansawdd yn ogystal â defnyddio offerynnau / offer o safon diwydiant. 

Blwyddyn Sylfaen: Gradd Gwyddor Fferyllol 

 • Bioleg Sylfaen
 • Cyflwyniad i Anatomeg a Ffisioleg
 • Sgiliau Allweddol a Datblygiad Proffesiynol
 • Llythrennedd Data Gwyddonol
 • Sylfaen mewn Cemeg Ffisegol
 • Sylfaen mewn Cemeg Organig ac Anorganig

Blwyddyn Un: Gradd Gwyddor Fferyllol 

 • Amrywiaeth Bywyd Cellog
 • Geneteg ac Esblygiad
 • Moleciwlau Organig: eu Strwythur, Adweithedd a Dadansoddiad
 • Nodweddion Ffisegol Moleciwlau
 • Cemeg Anorganig
 • Sgiliau Allweddol ar gyfer Gyrfaoedd yn y Gwyddorau

Blwyddyn Dau: Gradd Gwyddor Fferyllol 

 • Geneteg Foleciwlaidd Ddynol
 • Ymarfer Proffesiynol a Lleoliad Gwaith
 • Ymarfer Proffesiynol a Lleoliad Gwaith
 • Rheoli a Rheoli ansawdd yn y Diwydiant Fferyllol
 • Cyflwyniad i Wyddoniaeth Fformiwleiddio a Dadansoddiad Fferyllol
 • Technegau Modern mewn Dadansoddi ac Adnabod
 • Cemeg Heterogylchol ac Organig Synthetig
 • Cemeg Bioanorganig

Blwyddyn Tri: Gradd Gwyddor Fferyllol 

 • Dylunio Cyffuriau Meddyginiaethol
 • Prif Brosiect a Datblygu Gyrfa
 • Technegau Dadansoddol Uwch
 • Cemeg Organig Uwch
 • Datblygiadau Moleciwlaidd Modern

Dysgu 

Cyflwynir y radd Gwyddor Fferyllol trwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, tiwtorialau, gweithdai, a sesiynau labordy ymarferol wedi'u hategu gan adnoddau o fewn ein adeilad cyfleusterau newydd. Cefnogir astudiaeth hunangyfeiriedig gan Unilearn, ein hadnodd dysgu ar-lein. 

Mae cyflogwyr yn rhoi sylwadau rheolaidd ar sgiliau dadansoddi rhagorol ein graddedigion, wedi'u gwella gan brofiad ymarferol o offeryniaeth o safon diwydiant. Mae ein myfyrwyr yn elwa o fewnbwn rheolaidd gan weithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y diwydiant. 

Mae ein gradd Gwyddor Fferyllol yn parhau i esblygu mewn partneriaeth â diwydiant i sicrhau bod graddedigion yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr. Byddwch yn datblygu gwybodaeth fanwl am bynciau sy'n berthnasol i faes fferyllol, eu dyluniad, datblygiad, rheoli ansawdd a gweithgynhyrchu.

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio ystod o dechnegau fel ysgrifennu adroddiadau, gwaith cwrs cyffredinol, cyflwyniadau llafar, profion ar-lein, a phortffolios yn ogystal ag arholiadau. 

Lleoliadau Gwaith 

Mae gan fyfyrwyr yr opsiwn o leoliad haf / neu leoliad blwyddyn o hyd mewn cwmni fferyllol. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau Gwyddor Fferyllol ar yr un lefel â'r rhai a geir mewn diwydiant. Mae myfyrwyr yn gwneud defnydd llawn o'r labordai yn ystod eu hastudiaethau ac yn ennill profiad ymarferol gan ddefnyddio'r offer cemegol helaeth. Mae gennym labordai cemeg organig, anorganig a chorfforol pwrpasol, yn ogystal â sawl labordy offeryniaeth. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol 

DD, 48 pwynt Tariff UCAS i gynnwys un Lefel A mewn pwnc Gwyddoniaeth perthnasol ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol .

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Pasio Pasio Pasio neu Diploma BTEC Pasio Pasio mewn pwnc perthnasol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU mewn Gwyddoniaeth gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Os nad yw'ch cymwysterau presennol yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 o'ch dewis radd israddedig, rydym yn cynnig Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol blwyddyn trwy ein partneriaeth llwybr gyda QAHE i'ch helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer dilyniant. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan Pathway.

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni  os gwelwch yn dda.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • DU llawn amser: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £15260

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • DU llawn amser: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cwrs Gwyddor Fferyllol hwn yn rhoi'r wybodaeth ddamcaniaethol a'r sgiliau ymarferol i chi a fydd yn eich gwneud chi'n hynod atyniadol i gyflogwyr yn y sector fferyllol. Gan ei fod yn un o gyflogwyr mwyaf gwyddonwyr yn y DU, mae swyddi i wyddonwyr yn y sector yn amrywiol iawn. Gallwch ddilyn gyrfa mewn ymchwil a datblygu, ac efallai y bydd llawer o wyddonwyr hefyd yn cael eu hunain mewn rolau a all amrywio o swydd labordy yn unig, i farchnata, ffeilio patentau, sicrhau ansawdd / rheoleiddio, neu hyd yn oed fel cynrychiolydd gwerthu. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Gwyddor Fferyllol PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i chi gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gyda ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.