pharm-science.jpg

BSc (Anrh) Gwyddor Fferyllol (Gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen)

Mae'r llwybr sylfaen wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn cwrdd â'r meini prawf derbyn ar gyfer y radd BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fferyllol. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig dda, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth wyddonol. 

Mae gan gynnwys ein cwrs gwyddoniaeth fferyllol sylfaen gref yn y gwyddorau cemegol a biolegol, wedi'i ategu gan bynciau sy'n benodol i'r diwydiant fel rheoleiddio fferyllol a sicrhau ansawdd. 

Byddwch yn datblygu gwybodaeth fanwl am bynciau sy'n berthnasol i faes fferyllol, eu dyluniad, datblygiad, rheoli ansawdd a gweithgynhyrchu. Er mwyn gwella potensial eich gyrfa, mae pwyslais ar brofiad ymarferol o dechnegau a ddefnyddir yn y diwydiant fferyllol. 

Dilynwch ni ar Twitter. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2020 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
3WBH Llawn amser 4 blynedd Medi Glyntaff A
2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
3WBH Llawn amser 4 blynedd Medi Glyntaff A

Mae'r flwyddyn gyntaf yn darparu cefnogaeth strwythuredig i chi, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth wyddonol. Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn astudio amrywiaeth o fodiwlau a fydd yn rhoi sylfaen gref i chi mewn cemeg a fydd yn amhrisiadwy yn ystod gweddill eich gradd a'ch bywyd gwaith. I ddechrau deall gweithred fiolegol cyffuriau a'u heffaith, cewch eich cyflwyno hefyd i fioleg ddynol sylfaenol a biocemeg. 

Mae'r holl fodiwlau hyn yn cynnwys gwaith ymarferol a byddwch yn ennill profiad ymarferol o ddefnyddio offer yn ein labordai o'r radd flaenaf. Byddech hefyd yn cael eich dysgu mathemateg i'ch galluogi i ddeall perthnasedd mathemateg ac ystadegau ym maes gwyddoniaeth gemegol a fferyllol. 

Mae'r drydedd flwyddyn yn canolbwyntio ar synthesis cemegol, dylunio cyffuriau, gweithredu cyffuriau a dadansoddi cemegol. Yn eich pedwaredd flwyddyn, byddwch yn parhau i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau mewn synthesis a dadansoddiad cemegol, materion rheoleiddio rheoli ansawdd a sicrhau ansawdd yn ogystal â defnyddio offerynnau / offer o safon diwydiant. 

Blwyddyn Sylfaen: Gradd Gwyddor Fferyllol 

 • Bioleg Sylfaen 

 • Cyflwyniad i Anatomeg Dynol a Ffisioleg 

 • Sgiliau Allweddol a Datblygiad Proffesiynol 

 • Cemeg Sylfaen 

 • Gwyddor Ffisegol 

 • Llythrennedd Data Gwyddonol 

Blwyddyn Un: Gradd Gwyddor Fferyllol 

 • Geneteg ac Esblygiad 

 • Moleciwlau, pilenni a chelloedd 

 • Cemeg Organig 

 • Cemeg Ffisegol 

 • Cemeg Anorganig Sylfaenol 

 • Eich Sgiliau, Eich Dyfodol 

Blwyddyn Dau: Gradd Gwyddor Fferyllol 

 • Prosesau Patholeg a Chlefydau Cellog 

 • Sbectrosgopeg 

 • Cemeg Dadansoddol 

 • Cemeg Organig Synthetig 

 • Cemeg Heterocyclaidd a Chyflwyniad i Ddylunio Cyffuriau 

 • Rheoli a Rheoli ansawdd yn y Diwydiant Fferyllol 

Blwyddyn Tri: Gradd Gwyddor Fferyllol 

 • Biocemeg Glinigol a Ffarmacoleg 

 • Cemeg Dadansoddol Uwch 

 • Ymarfer Proffesiynol, Cyflogadwyedd a Phrosiect Mawr 

 • Cemeg Organig Uwch 

 • Dylunio Cyffuriau Uwch a Chyflwyniad i Wyddoniaeth Llunio 

Dysgu 

Cyflwynir y radd Gwyddor Fferyllol trwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, tiwtorialau, gweithdai, a sesiynau labordy ymarferol wedi'u hategu gan adnoddau o fewn ein adeilad cyfleusterau newydd. Cefnogir astudiaeth hunangyfeiriedig gan Unilearn, ein hadnodd dysgu ar-lein. 

Mae cyflogwyr yn rhoi sylwadau rheolaidd ar sgiliau dadansoddi rhagorol ein graddedigion, wedi'u gwella gan brofiad ymarferol o offeryniaeth o safon diwydiant. Mae ein myfyrwyr yn elwa o fewnbwn rheolaidd gan weithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y diwydiant. 

Mae ein gradd Gwyddor Fferyllol yn parhau i esblygu mewn partneriaeth â diwydiant i sicrhau bod graddedigion yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr. Byddwch yn datblygu gwybodaeth fanwl am bynciau sy'n berthnasol i faes fferyllol, eu dyluniad, datblygiad, rheoli ansawdd a gweithgynhyrchu.

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio ystod o dechnegau fel ysgrifennu adroddiadau, gwaith cwrs cyffredinol, cyflwyniadau llafar, profion ar-lein, a phortffolios yn ogystal ag arholiadau. 

Lleoliadau Gwaith 

Mae gan fyfyrwyr yr opsiwn o leoliad haf / neu leoliad blwyddyn o hyd mewn cwmni fferyllol. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau Gwyddor Fferyllol ar yr un lefel â'r rhai a geir mewn diwydiant. Mae myfyrwyr yn gwneud defnydd llawn o'r labordai yn ystod eu hastudiaethau ac yn ennill profiad ymarferol gan ddefnyddio'r offer cemegol helaeth. Mae gennym labordai cemeg organig, anorganig a chorfforol pwrpasol, yn ogystal â sawl labordy offeryniaeth. 

Darlithwyr 

Mae'r meini prawf mynediad yn manylu ar gynigion nodweddiadol ond mae PDC yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

EE i gynnwys un Lefel A mewn pwnc Gwyddoniaeth perthnasol ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Pasio Pasio Pasio neu Diploma BTEC Pasio Pasio mewn pwnc perthnasol 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS o Lefelau Uwch i gynnwys Gwyddoniaeth neu Fathemateg. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni  os gwelwch yn dda.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • DU llawn amser: £9000 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £13800 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • DU llawn amser: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cwrs Gwyddor Fferyllol hwn yn rhoi'r wybodaeth ddamcaniaethol a'r sgiliau ymarferol i chi a fydd yn eich gwneud chi'n hynod atyniadol i gyflogwyr yn y sector fferyllol. Gan ei fod yn un o gyflogwyr mwyaf gwyddonwyr yn y DU, mae swyddi i wyddonwyr yn y sector yn amrywiol iawn. Gallwch ddilyn gyrfa mewn ymchwil a datblygu, ac efallai y bydd llawer o wyddonwyr hefyd yn cael eu hunain mewn rolau a all amrywio o swydd labordy yn unig, i farchnata, ffeilio patentau, sicrhau ansawdd / rheoleiddio, neu hyd yn oed fel cynrychiolydd gwerthu. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Gwyddor Fferyllol PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i chi gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gyda ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL