Mae Ffisiotherapi yn broffesiwn sy'n esblygu'n barhaus ac sy'n ymdrechu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl trwy helpu cleifion i reoli eu hadferiad o salwch neu anaf, rheoli cyflyrau hirdymor a gydol oes neu weithio i hyrwyddo symudiadau cadarnhaol ac ymddygiadau gweithgarwch corfforol. Bydd hefyd yn ymdrechu i hybu iechyd a lles y cyhoedd trwy annog pobl i gynnal yr iechyd gorau posibl trwy gydol eu hoes.

Cynlluniwyd y radd rhan-amser mewn Ffisiotherapi ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) i roi’r sgiliau a’r wybodaeth i fyfyrwyr allu ffynnu fel gweithiwr proffesiynol arloesol ac ymreolaethol ar draws ystod eang o leoliadau o fewn lleoliadau ymarfer amrywiol. Mae hefyd yn cydnabod wyneb cyfnewidiol gofal iechyd ac integreiddio technoleg; felly, mae'r cwrs unigryw hwn yn darparu cyfleoedd i ddysgu gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill yn ogystal â defnyddio'r dechnoleg fodern ddiweddaraf i ategu a gwella'ch sgiliau.

Bydd y cwrs yn cynnwys 4 blynedd o ddysgu rhan-amser, gyda dysgu ar leoliad wedi’i wreiddio fel elfen hollbwysig i wella’r theori a’r sgiliau ymarferol y byddwch yn eu datblygu. Bydd cyfanswm o 9 lleoliad, yn rhychwantu amrywiaeth o arbenigeddau clinigol, i chi dyfu i fod yn unigolyn medrus, ymreolaethol.

Mae Ffisiotherapi yn ddisgyblaeth iechyd cymhwysol sy'n cefnogi cyfranogiad pobl o bob cefndir a gallu yn y galwedigaethau sy'n helpu i'w diffinio ac ansawdd eu bywyd.

Mae myfyrwyr sydd â gogwydd ymarferol ac sy'n dosturiol, yn ddeallus ac yn chwilfrydig am ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau i helpu i wella ansawdd bywyd, yn ddelfrydol ar gyfer y cwrs hwn a fydd yn arwain at yrfa werth chweil.

Bydd graddedigion yn gymwys i wneud cais i gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac aelodaeth o’r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi, i’w galluogi i ymarfer fel Ffisiotherapydd cymwys, gan ddarparu llu o gyfleoedd cyflogaeth.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gydnabod gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a’i achredu gan Gymdeithas Siartredig y Ffisiotherapyddion (CSP).

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N/A Rhan-amser 4 blwyddyn Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N/A Rhan-amser 4 blwyddyn Medi Glyn-taf A

Yn amodol ar Gymeradwyaeth HCPC a Dilysiad PDC

Mae'r cwrs BSc (Anrh) Ffisiotherapi yn gwrs gradd rhan-amser, a gyflwynir dros bedair blynedd. Cyflwynir pob lefel academaidd dros gyfnod o 16 mis, gyda phob wythnos ar yr amserlen yn cynnwys 23 awr o ddysgu, gan ddefnyddio dull dysgu cyfunol gyda chyfleoedd dysgu ar-lein ac wyneb yn wyneb. Defnyddir dysgu wyneb yn wyneb i syntheseiddio a chymhwyso dysgu ar-lein anghydamserol, a datblygu sgiliau gweithio mewn tîm, meddwl beirniadol a sgiliau ymarferol.

Sylwer: mae'r cwrs hwn yn fwy cryno na'r hyd astudio arferol ar gyfer cwrs rhan-amser.

Blwyddyn 1

 • Nifer y credydau a aseswyd: 80 Credyd
 • Lleoliadau Seiliedig ar Waith: Dim lleoliadau

Blwyddyn 2

 • Nifer y credydau a aseswyd: 100 credyd
 • Lleoliadau Seiliedig ar Waith: Tri x 4-wythnos rhan-amser (18.75 awr)  arbenigeddau amrywiol

Blwyddyn 3

 • Nifer y credydau a aseswyd: 80 credyd
 • Lleoliadau Seiliedig ar Waith: Tri x 4-wythnos amser llawn (37.5 awr)  arbenigeddau amrywiol

Blwyddyn 4

 • Nifer y credydau a aseswyd: 100 credyd
 • Lleoliadau Seiliedig ar Waith: Tri x 4-wythnos amser llawn (37.5 awr) arbenigeddau amrywiol

Modiwlau Blwyddyn 1

 • Hybu Iechyd a Lles
 • Anatomeg a Ffisioleg
 • Sylfeini Bio-seico-gymdeithasol Ymarfer Ffisiotherapi
 • Asesiad Ffisiotherapi

Modiwlau Blwyddyn 2 

 • Datblygu Hyder mewn Ymarfer Ffisiotherapi
 • Biomecaneg Symudiad Dynol
 • Cyflyrau Tymor Byr
 • Triniaeth ac Adsefydlu

Modiwlau Blwyddyn 3 

 • Materion Proffesiynol, Cyfreithiol a Moesegol mewn Ffisiotherapi
 • Gwneud Penderfyniadau Gwybodus ar Waith: Y Ffisiotherapydd fel ymarferydd medrus
 • Dulliau Ymchwil
 • Cyflyrau Hirdymor

Modiwlau Blwyddyn 4 

 • Rheoli triniaeth cleifion – Synthesis ac Integreiddio Dysgu Penodol i'r Proffesiwn
 • Cyflyrau Gydol Oes
 • Dod yn Ffisiotherapydd Ymreolaethol
 • Ymarfer sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth ac Ymchwil: Cychwyn a rheoli newid ar sail tystiolaeth ac arweinyddiaeth dosturiol mewn ymarfer Ffisiotherapi

Mae'r holl fodiwlau ar y cwrs hwn yn rhai craidd, golyga hyn fod yn rhaid cymryd a phasio pob modiwl er mwyn ennill y BSc (Anrh) Ffisiotherapi. Ni ellir defnyddio unrhyw fodiwlau eraill i ddigolledu neu amnewid y modiwlau ar y cwrs hwn.


Addysgu 

Darperir y cwrs yn rhan-amser, gyda phob lefel astudio (16 mis) yn cyfateb i flwyddyn amser llawn. Byddwch yn ymgymryd â gweithgareddau prifysgol a lleoliad wedi'u hamserlennu dros 2-3 diwrnod yr wythnos yn dibynnu ar y flwyddyn astudio a bydd disgwyl i chi neilltuo 12.5 awr ychwanegol o astudio unigol yr wythnos.

Cynlluniwyd y cwrs gan ddefnyddio dull cyfunol i alluogi ymagwedd hyblyg at ddysgu tra'n cynnal ymdeimlad o berthyn o fewn y boblogaeth garfan. Bydd yr amserlen gyflwyno yn cael ei dylunio i ddod â myfyrwyr wyneb yn wyneb ar gyfer gweithdai, seminarau a rhywfaint o astudiaeth grŵp a thiwtorial, fodd bynnag, lle bo’n bosibl, bydd myfyrwyr yn cael eu hwyluso i fabwysiadu dulliau addasadwy o ran amser, lle a dull astudio, gan ddefnyddio technolegau i alluogi dysgu o bell ac yn ei dro adeiladu rhuglder digidol y myfyrwyr.

Bydd sesiynau ymarferol yn cael eu cynnal yn ein hardaloedd efelychu ac addysgu ymarferol, sydd â chyfarpar helaeth i efelychu'r cyfleusterau a'r sefyllfaoedd a wynebir mewn amrywiaeth o leoliadau ymarfer yn y byd go iawn.

Addysgir elfennau o'ch cwrs ochr yn ochr â chyrsiau eraill PDC megis Therapyddion Galwedigaethol, Nyrsys, Bydwragedd, Ymarferwyr Adran Llawdriniaeth a byddwch yn elwa o'r ddealltwriaeth gyfannol a ddaw yn sgil hyn. Bydd y ffocws hwn ar addysg ryngbroffesiynol yn parhau gydag elfennau a rennir yn cael eu haddysgu ochr yn ochr ag ystod eang o gyrsiau PDC. Mae'r cyfleoedd hyn yn hwyluso dysgu myfyrwyr ac yn cyfoethogi cylch bywyd a thaith ddysgu myfyrwyr ffisiotherapi.

Dysgu Seiliedig ar Ymarfer

Mae dysgu seiliedig ar ymarfer yn rhan annatod o'r cwrs Ffisiotherapi ym Mhrifysgol De Cymru. Trwy ddysgu seiliedig ar ymarfer, mae myfyrwyr yn cael y cyfle i brofi amrywiaeth o leoliadau i gymhwyso ac ymarfer eu gwybodaeth a'u sgiliau newydd mewn amgylchedd diogel.

Mae dysgu seiliedig ar ymarfer wedi'i ymgorffori'n llawn yn y cwrs ar draws 9 lleoliad gwahanol, gan alluogi myfyrwyr i integreiddio theori ac ymarfer mewn dilyniant rhesymegol, o asesu a chynllunio ar lefel 4 i werthuso, gwella gwasanaeth ac arweinyddiaeth dosturiol lefel 6. Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus bydd myfyrwyr ar y cwrs wedi pasio o leiaf 1000 awr o ddysgu seiliedig ar ymarfer asesedig, gan arwain at gymhwysedd i wneud cais i gofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) ac aelodaeth broffesiynol i'r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (CSP). Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn ymarfer fel Ffisiotherapyddion ymreolaethol yn barod ar gyfer trosglwyddo i'r gweithle.

Asesu

Mae’r amserlen asesu wedi’i dylunio i adeiladu eich sgiliau ar draws ystod o alluoedd academaidd, ymarferol a digidol. Mae'r holl asesiadau wedi'u cynllunio i ddyblygu'r byd go iawn (ymarfer ac ymchwil). Cynlluniwyd cynllun asesiadau a thryloywder sgiliau trosglwyddadwy i'r gweithle i'ch cymell a datblygu gwaith partneriaeth gyda'n partneriaid ymarfer.

Gall asesiadau gynnwys fformatau fel traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, posteri digidol, astudiaethau achos a chynlluniau gofal, ac asesiadau ymarferol o sgiliau clinigol (a elwir yn OSCE). Byddwch hefyd yn cael y cyfle i weithio ar brosiect sy'n seiliedig ar ymchwil i wella neu gynyddu agwedd ar gyflwyno gwasanaeth. Cynlluniwyd yr asesiadau i ddatblygu ymarfer myfyriol a sgiliau proffesiynol ar gyfer trosglwyddo i'r gweithle neu os ydych yn dewis dilyn llwybr ymchwil.

Achrediadau

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gydnabod gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a’i achredu gan Gymdeithas Siartredig y Ffisiotherapyddion (CSP).

Cyfleusterau

Mae'r cwrs yn elwa o swît efelychu clinigol helaeth ac ardal efelychu fflat cymunedol lle mae ystod o sgiliau ymarferol yn cael eu haddysgu, eu hymarfer a'u harholi. Bydd y ward ysbyty gwbl weithredol a'r amgylcheddau gofal dwys sydd wedi'u lleoli yn y ganolfan efelychu yn caniatáu cyfleoedd dysgu trochi gwirioneddol ac efelychiadol i ddigwydd, gan ganiatáu i wybodaeth gael ei throsglwyddo i senarios bywyd go iawn. Mae gan y Brifysgol ystod eang o sefydliadau partner, gan gynnwys, ac sy'n ymestyn y tu hwnt i bartneriaid iechyd a gofal cymdeithasol, i gyflwyno rhaglen leoliadau o ansawdd uchel.

Mae PDC yn elwa o gael cyfleusterau chwaraeon ychwanegol o’r radd flaenaf wedi’u lleoli ar safle’r Parc Chwaraeon yn Nhrefforest. Bydd y cyfadeilad chwaraeon anhygoel hwn yn darparu ystod gynyddol bellach o amgylcheddau dysgu ac addysgu ar gyfer ein myfyrwyr.

Darilthwyr

Cefnogaeth

Mae PDC yn helpu pob math o fyfyriwr i ragori trwy greu amgylchedd cymdeithasol a chefnogol ar gyfer astudio a byw. Wrth gychwyn ar y cwrs, byddwch yn cael Tiwtor Personol a fydd yn gweithio gyda chi drwy gydol eich astudiaethau, i ddatblygu eich sgiliau academaidd a phroffesiynol.

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd er mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da.

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Mae’r gofynion ychwanegol yn cynnwys:

Geirda boddhaol wedi'i lanlwytho gyda'ch cais.

Mae angen Gwiriad DBS Manwl (Enhanced Disclosure and Barring Service check) ar y Rhestrau Gweithlu Plant ac Oedolion a’r Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion ynghyd â thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru’r DBS (ni ystyrir bod unrhyw droseddau wedi’u disbyddu).

Rhaid i ymgeiswyr gael cyfweliad.  Bydd angen i chi ddangos dealltwriaeth a brwdfrydedd tuag at y maes.  Dylech ddysgu cymaint â phosib am y proffesiwn, gan gynnwys gwybodaeth am y gweithleoedd, a’u rôl mewn gofal iechyd modern.  Dylech hefyd ddangos dealltwriaeth o ran sgiliau trefnu amser a’ch gallu i reoli eich astudiaethau’n effeithiol.  

Yn anffodus, gan fod y cwrs hwn wedi ei ariannu gan y GIG, a bod yn rhaid i fyfyrwyr weithio ar leoliadau o fewn eu bwrdd iechyd lleol, ni allwn dderbyn ceisiadau gan fyfyrwyr o dramor (tu hwnt i’r UE).

Mae’r meini prawf mynediad isod yn rhoi manylion am gynigion nodweddiadol.  Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol, a gall cymwysterau eraill nad ydynt ar y rhestr fod yn dderbyniol hefyd.   

Cyfweliad

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr fynychu cyfweliad. Bydd gofyn i chi ddangos mewnwelediad gwirioneddol i'r ddisgyblaeth, a brwdfrydedd amdani. Dylech ddysgu cymaint ag y gallwch am y proffesiwn, gan gynnwys lle mae ymarferwyr yn ymarfer, a'u rôl mewn gofal iechyd modern. Rhaid i chi hefyd ddangos mewnwelediad i'ch sgiliau trefnu a'ch gallu i reoli'ch astudiaethau'n effeithiol. Bydd gofyn i chi ddangos gwerthoedd yn unol â Safonau ymddygiad, perfformiad a moeseg yr HCPC (2016).

Dyddiad Cau Cais

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais ar gyfer Medi 2024 yw 12yp 12 Ebrill 2024.

Cynnig Nodweddiadol Lefel A 

BBB i gynnwys naill ai Bioleg neu Fioleg Ddynol ac i eithrio Astudiaethau Cyffredinol. Byddai pynciau Lefel A dymunol yn cynnwys Bioleg neu Fioleg Ddynol.

Cynnig Nodweddiadol Bagloriaeth Cymru

Gradd B a BB ar Lefel A i gynnwys naill ai Bioleg neu Fioleg Ddynol ac i eithrio Astudiaethau Cyffredinol. Byddai pynciau Lefel A dymunol yn cynnwys Bioleg neu Fioleg Ddynol.

Cynnig Nodweddiadol BTEC

Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC, Rhagoriaeth, Teilyngdod mewn Bioleg neu Fioleg Ddynol. Byddai modiwlau dymunol yn cynnwys Bioleg neu Fioleg Ddynol.

Cynnig Nodweddiadol Mynediad i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Gwyddoniaeth a chael o leiaf 118 pwynt tariff UCAS y mae'n rhaid iddynt gynnwys modiwlau mewn Bioleg a/neu Fioleg Ddynol. Byddai modiwlau dymunol yn cynnwys Bioleg neu Fioleg Ddynol.

Gofynion Ychwanegol

TGAU:  Fel arfer, mae’r Brifysgol yn gofyn am leiafswm o 5 TGAU i  gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Saesneg Gradd C/Gradd 4 neu well neu gymhwyster cyfatebol, ond ystyrir amgylchiadau unigol. 

Cymwysterau cyfatebol fyddai’n cael eu hystyried:  Sgiliau Hanfodol Lefel 2 mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif neu Sgiliau Gweithredol Lefel 2 mewn Mathemateg a Saesneg (wedi eu cyflawni o fewn y tair blynedd diwethaf).

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ar hyn o bryd mae’r lleoedd ar y cwrs hwn yn cael eu hariannu gan Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru sy’n darparu mynediad at fwrsariaeth ffioedd dysgu a grant cymorth, yn ogystal â threuliau lleoliad.

Er mwyn derbyn cyllid gan y GIG, bydd yn rhaid i fyfyrwyr ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cwblhau eu gradd. Dylai unrhyw ymgeisydd sy'n dymuno hunan-ariannu gyfeirio at y ffioedd a amlinellir isod. Rydym yn argymell eich bod yn darllen y wybodaeth am fwrsariaethau ar wefan y GIG a’n Cwestiynau Cyffredin am Ffioedd a Chyllid y GIG cyn gwneud cais.

Mae croeso i ymgeiswyr hunan-ariannu a dylent gyfeirio at y ffioedd a amlinellir uchod a gallant fod yn gymwys ar gyfer cyllid Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Rhan-amser y DU: i’w cadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

DBS * - £53.20

Mae’r gost yn cynnwys £40 am Dystysgrif Gwiriad Manwl, ffi weinyddol y Swyddfa Bost a’r ffi weinyddol ar-lein.  

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Tanysgrifiad am bob blwyddyn o’r cwrs ar gost o £13 y flwyddyn.  Nodwch os gwelwch yn dda bod yn rhaid ymuno â’r gwasanaeth hwn o fewn 30 diwrnod wedi i chi dderbyn eich Tystysgrif Gwiriad Manwl gan y DBS. 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Er mwyn sicrhau lle ar y cwrs Ffisiotherapi bydd angen i chi ddangos mewnwelediad gwirioneddol i'r ddisgyblaeth, a brwdfrydedd amdani, yn ogystal â chyfleu rhai o'r nodweddion y credwn sy'n hanfodol wrth hyfforddi i ddod yn ffisiotherapydd a graddio fel ffisiotherapydd. Os gallwch ddysgu am y proffesiwn, gan gynnwys lle mae ymarferwyr yn ymarfer, a'u rôl mewn gofal iechyd modern, gallai fod o fudd i'ch ymwybyddiaeth a'ch dealltwriaeth o'r proffesiwn. Bydd gofyn i chi hefyd ddarparu mewnwelediad i'ch sgiliau trefnu a'ch gallu i reoli eich astudiaethau’n effeithiol.

Dethol

Goruchwylir yr holl weithdrefnau dethol gan dîm derbyniadau PDC mewn cydweithrediad â thîm y cwrs Ffisiotherapi. Mae'r holl staff wedi dilyn hyfforddiant Cydraddoldeb ac Amrywiaeth gorfodol i sicrhau yr ymdrinnir â phob cais yn deg a byddant yn briffio'r holl unigolion sy'n ymwneud â'r broses ddethol.

Mae’r dewis yn digwydd trwy adolygiad o gais yr ymgeisydd a chadarnhad gan y tîm derbyn, bod yr ymgeisydd yn bodloni gofynion PDC a HCPC ar gyfer mynediad i’r cwrs.

Caiff datganiadau personol eu graddio yn erbyn 5 maes allweddol.

 • Dealltwriaeth o'r proffesiwn
 • Cymhelliant i astudio'r cwrs
 • Adnabod gofal a thosturi
 • Tystiolaeth o ddatblygiad personol (ffurfiol neu anffurfiol)
 • Cyfathrebu ysgrifenedig

Os bodlonir y meini prawf hyn bydd y tîm derbyn yn cysylltu â'r myfyriwr ac yn cynnig cyfweliad iddo ef/hi.

Cyfweliad

Bydd tasg, sy'n cynnwys gorsafoedd aml byr, wedi'i dylunio ar y cyd â defnyddwyr gwasanaeth, yn cael ei defnyddio i asesu ymgeiswyr. Mae'r rhain wedi'u cynllunio ar y cyd â defnyddwyr gwasanaeth.

Themâu'r gorsafoedd aml byr fydd:

 • Urddas a phreifatrwydd
 • Darganfod mwy amdanoch chi
 • Wynebu Heriau
 • Arloesedd a Chreadigrwydd
 • Gwneud penderfyniadau
 • Cymhwysiad ymarferol
 • Gwaith tîm

Dilynir hyn gan gyfweliad byr. Bydd defnyddwyr gwasanaeth ac ymarferwyr yn cael eu cynnwys pan fydd argaeledd yn caniatáu.

Mae'r cyfweliad yn defnyddio profforma safonol sy'n sicrhau bod ymgeiswyr wedi ystyried gofynion y cwrs a'r proffesiwn o'u dewis yn llawn ac yn llofnodi i ddweud mai dyma'r achos.

Mae cwestiynau cyfweliad yn cael eu categoreiddio o dan:

 • Sgiliau cyfathrebu
 • Cymhelliant tuag at yrfa mewn ffisiotherapi
 • Deall ymarfer ffisiotherapi tosturiol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn
 • Ymwybyddiaeth o ofynion y cwrs
 • Ymwybyddiaeth o gyfrifoldebau proffesiynol

Disgwylir i ymgeiswyr fod yn gwbl ymwybodol o ofynion ymarfer Ffisiotherapi a meddu ar y cymeriad a'r statws da sydd eu hangen i gynnal gwerthoedd Safonau ymddygiad, perfformiad a moeseg HCPC (2016).

Rhaid i ymgeiswyr sydd wedi'u cofrestru'n flaenorol ar raglen cyn-gofrestru Ffisiotherapi neu unrhyw raglen addysg gweithiwr iechyd proffesiynol arall gyflwyno datganiad yn cadarnhau nad oes unrhyw bryderon addasrwydd i ymarfer blaenorol. Mae'r datganiad hwn wedi'i gynnwys yn yr adran datganiad ar y ffurflen Cyfweliad a chaiff ei lofnodi yn y cyfweliad.

Hysbysir ymgeiswyr o fewn 20 diwrnod gwaith o ganlyniad y cyfweliad.

Cwynion

Os teimlwch eich bod wedi dioddef gwahaniaethu annheg, cysylltwch â ni gan ddefnyddio trefn gwyno'r Brifysgol, bydd eich cwyn yn cael ei chydnabod o fewn 5 diwrnod gwaith.

Gweithdrefn Gwyno | Prifysgol De Cymru

Cynlluniwyd y cwrs hwn i gynhyrchu graddedigion sy'n gymwys i wneud cais am achrediad gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal a’r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (yn amodol ar gymeradwyaeth HCPC a PDC), ac felly paratoi graddedigion i weithio fel Ffisiotherapydd.

Mae ffisiotherapyddion yn gweithio mewn ystod eang o leoliadau darparu iechyd a gofal cymdeithasol, ac mae meysydd ymarfer yn cynnwys adsefydlu o anafiadau acíwt, rheoli cyflyrau anadlol, niwrolegol a phediatrig hirdymor, a dychwelyd i ffitrwydd neu weithgareddau, a llawer mwy wrth i rolau ddod i’r amlwg ar draws ystod eang o leoliadau iechyd, gofal cymdeithasol ac addysgol.

Bydd y rhan fwyaf o raddedigion yn ymuno â'r GIG ac yn elwa o strwythur gyrfa clir gyda chyfleoedd i ddatblygu fel uwch ymarferwyr sy'n cyfrannu at wasanaethau arbenigol, hyd at Ffisiotherapyddion Ymgynghorol. Fodd bynnag, gall graddedigion hefyd gymhwyso eu sgiliau mewn ystod o leoliadau gofal cymdeithasol ac addysgol, gweithio i glybiau chwaraeon ac mewn cyfleusterau chwaraeon, mewn practis preifat, ac mewn diwydiant.

Bydd gan raddedigion ystod o sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn amrywio o'r gallu i gyfathrebu trwy wahanol ddulliau gyda chleifion a chydweithwyr, dealltwriaeth o hybu iechyd, gwella ansawdd, gweithio mewn tîm, ymarfer rhyngbroffesiynol ac amlddisgyblaethol a moeseg, sydd i gyd yn hynod drosglwyddadwy.

Cynllun Symleiddio i Fyfyrwyr

Ar ôl graddio’n llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn cael eu cynnwys yn y Cynllun Symleiddio Myfyrwyr - Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru, sef cynllun sy’n paru myfyrwyr â swyddi sydd ar gael yn y GIG, sy’n golygu nad oes angen i raddedigion gyflwyno mwy nag un cais trwy NHS Jobs i sicrhau eu swydd gyntaf yn GIG Cymru ar ôl graddio. Mae hyn wedyn yn dileu'r pwysau o wneud cais am a chael eu cyfweld am swyddi lluosog ac yn galluogi myfyrwyr i nodi eu hoff arbenigeddau/lleoliadau mewn un ffurflen gais.