professional policing

BSc (Anrh) Plismona Proffesiynol (Gan gynnwys y Flwyddyn Sylfaen)

Os nad oes gennych y cymwysterau cywir i wneud cais am fynediad blwyddyn un gradd BSc (Anrh) Plismona Proffesiynol, mae'r cwrs sylfaen yn cynnig llwybr amgen i astudio gradd. 

Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig ac yn dilyn cwricwlwm plismona a diogelwch cyffredinol. 

Ar ôl pasio’r flwyddyn hon yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen i flwyddyn gyntaf y radd plismona proffesiynol sy’n cwrdd â holl ofynion craidd Cwricwlwm Cenedlaethol yr Heddlu ar gyfer gradd cyn-ymuno’r Coleg Plismona mewn Plismona Proffesiynol. 

Mae modiwlau'n ymdrin â meysydd allweddol fel gwrthderfysgaeth, gweithgareddau cudd, y gyfraith a'r system gyfiawnder, ymwybyddiaeth o'r lleoliad trosedd, plismona digidol, troseddau wedi'u galluogi gan seiber, amddiffyn y bregus mewn cymdeithas, a phlismona cymunedol. 

Fe'ch dysgir gan gyn-heddweision ac academyddion blaenllaw a mwynhewch gyfleusterau rhagorol ar y campws. 


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysg i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
PP15 Llawn amser 4 blynedd Medi Glyntaff A
2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
PP15 Llawn amser 4 blynedd Medi Glyntaff A

Blwyddyn Sylfaen: Gradd Plismona Proffesiynol 

 • Trosedd Difrifol a Thrais - 20 credyd 

 • Cyflwyniad i Wyddorau Heddlu - 20 credyd 

 • Gyrfaoedd yn y System Cyfiawnder Troseddol - 20 credyd 

 • Perfformiad a Datblygiad Sylfaenol - 20 credyd 

 • Ymchwiliad i Gyfraith a Throsedd yr Heddlu - 20 credyd 

 • Materion Cyfoes o fewn Plismona a Throsedd - 20 credyd 

Fel rhan o'r cwrs heddlu sylfaen hwn byddwn yn eich dysgu i feddwl yn annibynnol ac i ddatblygu'ch sgiliau i gyd-fynd â'r rhai sy'n ofynnol ar gyfer gyrfa yn y Gwasanaeth Heddlu. Bydd eich astudiaeth ar draws ystod o fodiwlau fel ymchwilio i droseddau, dadansoddiad beirniadol o blismona, prosesau cyfiawnder troseddol a sgiliau ymarferol i swyddogion heddlu yn rhoi sylfaen gadarn i chi symud ymlaen i'n gradd BSc (Anrh) Plismona Proffesiynol. 

Blwyddyn Un: Gradd Plismona Proffesiynol 

 • Y Gyfraith, Llywodraethu a'r System Cyfiawnder Troseddol - 20 credyd  
  Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i rôl a dyletswyddau heddwas; rôl asiantaethau gorfodaeth cyfraith fel y Gangen Arbennig, yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol, Plismona Gwrthderfysgaeth Cenedlaethol, MI5 a MI6 a'r System Cyfiawnder Troseddol, sut mae deddfwriaeth yn cael ei chreu a rolau gwasanaeth Erlyn yr Heddlu a'r Goron wrth erlyn troseddau. 
   

 • Diogelwch Cymdogaeth a Chymuned - 20 credyd 
  Mae hyn yn canolbwyntio ar blismona cymdogaeth a chymunedau plismona ac yn ymdrin â phynciau fel datblygu plismona cymunedol; deall cymdogaethau a chymunedau; atal ac ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol; asiantaethau partner a datrys problemau effeithiol ac ymgysylltu â'r gymuned ac asesiadau effaith cymunedol. 
   

 • Deall Bregusrwydd, Risg a Bygythiadau mewn Cymdeithas - 20 credyd  
  Byddwch yn archwilio telerau a throseddau sy'n gysylltiedig â phlismona wrth amddiffyn y cyhoedd - gan gynnwys cam-drin plant; oedolion mewn perygl; cam-drin domestig; caethwasiaeth fodern a masnachu pobl; troseddau rhywiol a throseddau casineb - a datblygu dealltwriaeth o strategaethau ar gyfer delio â'r sefyllfaoedd hyn. 
   

 • Technoleg mewn Plismona - 20 credyd  
  Mae'r modiwl hwn yn edrych ar sut mae troseddwyr yn cymryd rhan mewn troseddau cymhleth sy'n gysylltiedig â'r byd digidol. Bydd myfyrwyr yn dysgu am ddeddfwriaeth a throseddau sy'n gysylltiedig â throseddau a hwylusir yn ddigidol fel troseddau casineb;  secstio / dial porn; cam-drin, bwlio neu aflonyddu ar-lein; twyll ar-lein a meithrin perthynas amhriodol â phlant. Byddwch yn dysgu adnabod unigolion a allai fod yn fwy agored i droseddau a hwylusir yn ddigidol, sut y gellir adrodd am droseddau a hwylusir gan y byd digidol i'r heddlu a'r effaith ar yr unigolyn a'r teulu.  

 • Plismona, Troseddeg a Dioddefaint - 20 credyd  
  Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i droseddeg a chymdeithaseg ac yn ymdrin â phynciau fel trosedd, erledigaeth a niwed; pwerau plismona; tueddiadau, patrymau ac achosion trosedd; troseddwyr a throseddu a risg a bregusrwydd. 
   

 • Fforensig Ymarferol ar gyfer Plismona - 20 credyd  
  Gan ddefnyddio'r Cyfleuster Hyfforddi Safle Trosedd Fforensig y Brifysgol, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i sicrhau a chadw safle trosedd ac yn ennill sgiliau mewn cadw cofnodion fforensig; briffio a dadfriffio; trin a chludo tystiolaeth; ysgrifennu adroddiadau fforensig ac offer a thechnegau fforensig fel dadansoddi DNA, printiau bysedd ac olion traed a gwaed wedi tasgu. 
   

 • Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol ar gyfer Swyddogion Heddlu 

Blwyddyn Dau: Gradd Plismona Proffesiynol 

 • Dulliau Ymchwil ar gyfer Plismona a Diogelwch - 20 credyd 
  Bydd myfyrwyr yn dysgu cynnal ymchwil ddibynadwy a chredadwy a'i gynllunio a'i gyflwyno'n effeithiol ac yn broffesiynol trwy ddysgu a datblygu eu sgiliau ymchwil. Yn y modiwl hwn byddant yn ymdrin â phynciau fel ysgrifennu academaidd a beirniadu; datblygu dadansoddiad beirniadol a dadleuon a gweithio mewn timau ond o fewn cyd-destun plismona a diogelwch. 
   

 • Defnyddio Cudd-wybodaeth mewn Ymchwiliadau Heddlu - 20 credyd 
  Yn y modiwl hwn bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau allweddol yn ymwneud â chasglu gwybodaeth a chyfweld â phobl. Byddwch yn ymdrin â rôl asiantaethau arbenigol gan gynnwys yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol; Cangen Arbennig; Interpol a MI5 a MI6 a sefydlu sut mae gwybodaeth yn wahanol i ddeallusrwydd a'r gwahanol fathau o ddeallusrwydd. 
   

 • Plismona Gweithredol Cyfoes - 20 credyd 
  Bydd y modiwl hwn yn archwilio achosion allweddol a'u canlyniadau. Bydd yn craffu ar gysyniadau allweddol fel effaith defnyddio 'sefyllfa ddiofyn' ar gyfer gwneud penderfyniadau, yn seiliedig ar ddulliau blaenorol; budd adolygu astudiaethau achos enghreifftiol;  
  asesiad risg, gwrthdroad risg ac osgoi risg a'r cysyniad o 'annibyniaeth cwnstabliaeth'. 
   

 • Bregusrwydd a Diogelu'r Cyhoedd - 20 credyd 
  Mae hyn yn adeiladu ar y gwaith a gwmpesir yn y flwyddyn gyntaf yn ymwneud â'r rhai sy'n agored i niwed yn ein cymdeithas. Bydd myfyrwyr yn datblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o bynciau sy'n cynnwys mathau posibl o gam-drin / niwed, gan gynnwys cam-drin cysylltiedig â digidol; yr ystod o sefyllfaoedd a lleoliadau lle gall cam-drin ddigwydd; diffiniad y Swyddfa Gartref o gam-drin domestig a pham fod digwyddiadau cam-drin yn aml yn cael eu tangynrychioli. 
   

 • Troseddau Seiber ac Ymchwiliad Fforensig - 20 credyd 
  Dyluniwyd y modiwl hwn, sy'n seiliedig ar efelychiad, ar y cyd â'r Uned Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol ac mae'n cynnig cyfle i fyfyrwyr ddysgu sgiliau a gwybodaeth swyddog sy'n ymateb i droseddau a hwylusir gan seiber. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau wrth gymhwyso a gweithredu gwarant chwilio o dan Ddeddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984; chwilio mangre a chipio tystiolaeth; dadansoddi arddangosion tystiolaethol; ysgrifennu adroddiadau gan dystion arbenigol a thystiolaeth a chroesholi mewn ystafell llys. 

 • Dysgu Efelychol a Throchi - 20 credyd 
  Mae'r modiwl hwn yn cynnig amgylchedd plismona efelychiedig ymarferol i fyfyrwyr, fel ffordd o roi cysyniadau plismona yn eu cyd-destun i ymarfer gweithredol, gan ddatblygu sgiliau gwneud penderfyniadau a datrys problemau allweddol. 

Blwyddyn Tri: Gradd Plismona Proffesiynol 

Dyletswyddau a Chyfraith yr Heddlu - 20 credyd 
 1. Mae'r modiwl hwn yn cwmpasu'r ddeddfwriaeth y bydd swyddogion heddlu yn ei defnyddio wrth ddelio â digwyddiadau plismona nodweddiadol fel Deddf Troseddau yn Erbyn y Person 1861; Deddf Difrod Troseddol 1971 a Deddf Trefn Gyhoeddus 1986. 
 • Plismona ac Ymchwilio Ffyrdd - 20 credyd 
  Mae'r modiwl hwn yn ymdrin â deddfwriaeth, pwerau'r heddlu a'r troseddau mwyaf cyffredin sy'n gysylltiedig â phlismona'r ffyrdd. Mae'n ymdrin â phynciau fel sut i atal ac amharu ar droseddau lefel uchel ar y rhwydwaith ffyrdd; y gyfraith achos a'r ddeddfwriaeth berthnasol mewn perthynas ag yfed a gyrru / cyffuriau a stopio cerbyd, gan ddefnyddio'r pwerau a ddarperir gan Adran 4 o Ddeddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol (PACE) 1984. 

 • Ymchwilio i Droseddau Difrifol a Threfnedig - 20 credyd 
  Bydd myfyrwyr yn astudio egwyddorion, y ddeddfwriaeth a’r pwerau sylfaenol sy’n gysylltiedig â chynnal ymchwiliadau gan gynnwys pwerau mynediad; pwerau arestio; ystyriaethau moesegol wrth gynnal ymchwiliadau a'r feddylfryd ymchwiliol. 
  Byddwch hefyd yn astudio'r ddeddfwriaeth sydd angen ei hystyried yn ystod cyfweliadau. 
   

 • Arweinyddiaeth a Datblygiad Proffesiynol - 20 credyd 
  Mae'r modiwl hwn yn archwilio'r angen i gynnal safonau proffesiynol mewn plismona a llywodraethu, rolau a chyfrifoldebau perthnasol. Byddant fel rheol yn ymdrin â darparu gwasanaethau plismona yn deg, yn foesegol ac yn ddi-duedd; safonau proffesiynol a rolau a chyfrifoldebau gweithdrefnau disgyblu a'r IOPC (IPCC gynt) mewn achosion difrifol. 
   

 • Traethawd Hir - 40 credyd 
  Yn eu blwyddyn olaf mae myfyrwyr yn cael cyfle i gynnal ymchwil i faes pwnc o'u dewis sy'n gysylltiedig â phlismona a diogelwch. Byddant yn cael eu cefnogi a'u tywys trwy'r broses hon gan oruchwyliwr penodedig. 


Dysgu 

Mae'r cwrs heddlu sylfaen yn cyflwyno cwricwlwm a osodwyd gan y Coleg Plismona, ond ni fyddwch ar y cwrs Fframwaith Cymwysterau Addysg Plismona (PQEF) nes i chi symud ymlaen i flwyddyn un y radd BSc (Anrh) Plismona Proffesiynol. 

Bydd yn eich cyflwyno i'r meysydd gwybodaeth allweddol sy'n ofynnol gan heddwas cyfoes ac yn datblygu eich sgiliau personol ac ymarferol. 

Yn ystod wythnos arferol, bydd gennych ddarlithoedd a gweithgaredd dysgu cyfunol cyn mynychu sesiynau tiwtorial mewn grwpiau tiwtorial penodedig. 

Ar gyfartaledd mae gan bob modiwl oddeutu 36 awr o amser cyswllt a 12 awr o ddefnyddio ein cyfleusterau dysgu cyfunol. 

Disgwylir i bob myfyriwr sy'n astudio modiwl 20 credyd gwblhau 200 awr o astudiaeth.  

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Heddlu Dyfed Powys, Heddlu Dyfnaint a Chernyw; Heddlu Swydd Gaerloyw; Heddlu Wiltshire; Heddlu Dorset ac yn gweithio'n agos gyda Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent. 


Asesiad 

Asesir myfyrwyr trwy gyfuniad o ddulliau gan gynnwys gwaith cwrs; flogs; posteri academaidd; cyflwyniadau; traethodau; adroddiadau; cyfweliadau; portffolios; adroddiadau labordy; arholiadau ysgrifenedig; cwestiynau amlddewis ac ymarferion asesu rhyngweithiol. 

Achrediadau 

Mae'r cwrs plismona proffesiynol yn cael ei ddilysu gan y Coleg Plismona. 


Lleoliadau 

Mae myfyrwyr ar y radd Plismona yn cael cyfle i gymryd rhan mewn ysgol haf ryngwladol. Mae PDC yn gweithio gyda phrifysgolion hyfforddi'r heddlu yn yr Almaen, yr Iseldiroedd ac Awstralia.  

Os ydych chi eisiau gwirfoddoli fel cwnstabl arbennig neu wirfoddolwr myfyriwr heddlu, byddwn yn eich helpu i wneud hynny a byddwn yn hapus i gefnogi'ch cais. 


Cyfleusterau 

Rydym yn cynnig cyfleusterau heb eu hail i'n myfyrwyr sy'n dysgu mewn ystod o senarios realistig gan ddefnyddio cyfleusterau o'r radd flaenaf. 

Mae ein Canolfan Efelychu Hydra - yr unig un yng Nghymru - yn eich helpu i ymarfer delio â senarios realistig fel ymholiadau troseddau mawr. Mae'r gyfres efelychu yn caniatáu i chi brofi'r digwyddiadau hyn mewn amgylchedd dysgu ddiogel, lle gallwch brofi eich gallu i wneud penderfyniadau, gweithredu a gweld y canlyniadau. 

Y Cyfleuster Hyfforddi Safle Trosedd yw'r lle y byddwch chi'n ymarfer eich technegau ymchwilio i leoliad trosedd. Mae gennym gyfleusterau fforensig lle gallwch archwilio a dadansoddi tystiolaeth fforensig, ac ystafelloedd cyfweld â systemau teledu cylch cyfyng fel y gallwch arsylwi ac asesu eich sgiliau cyfweld. 

Mae ein ffug lys yn darparu amgylchedd trochi ar gyfer dadleuon, cynadleddau i'r wasg gyda'n myfyrwyr newyddiaduraeth a ffug-dreialon. 


Mae plismona wedi cael ei addysgu yn y Brifysgol am fwy na 15 mlynedd. 

O fewn yr amser hwn, rydym wedi adeiladu tîm heb ei ail sy'n cyfuno uwch swyddogion o'r proffesiwn plismona, sy'n dod â chyfoeth o wybodaeth weithredol, gydag academyddion sydd ar flaen y gad ym maes ymchwil i feysydd allweddol fel terfysgaeth ar sail crefydd, cysylltiadau rhyngwladol, a llywodraethu ac atebolrwydd yr heddlu. 

Trefnir darlithoedd gwadd trwy gydol y flwyddyn sy'n cynnwys swyddogion heddlu o wahanol rengoedd.  

Mae meini prawf mynediad yn manylu ar gynigion arferol ond mae PDC yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

  

Cynnig Lefel A arferol 

EE ac eithrio Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Amherthnasol 

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC Pasio Pasio Pasio neu Ddiploma BTEC Pasio Pasio

Cynnig IB arferol 

Pasio Diploma IB neu ddau Dystysgrif IB ar lefel Uwch. 

Cynnig Mynediad i AU arferol 

Pasio Diploma gyda 60 credyd at ei gilydd i gynnwys pasio pob un o'r 45 credyd ar lefel 3  

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Gradd C neu'n uwch mewn Mathemateg a Saesneg (neu mewn Cymraeg os ydych yn astudio yn Gymraeg), neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer y cwrs hwn ar gyfer mynediad, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio i sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 
Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau  

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau  

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Cost 

Teithiau Maes (Dewisol)  

£ 140 - £ 450 

Mae myfyrwyr yn cael cyfle i gymryd rhan yn Ysgol Haf Ryngwladol yr Heddlu. Bydd costau'r weithgaredd hon yn amrywio yn dibynnu ar y wlad sy'n ei chynnal. Mae hyn yn ddewisol. 

Pecyn (Gwisg ac Offer) (Dewisol)  

£ 20 - £ 30 

Efallai y bydd myfyrwyr yn cael cyfle i fenthyg cotiau labordy ar y safle ond efallai yr hoffent brynu eu cotiau eu hunain. 

Cyflwyno asesiad (Gorfodol) *  

£ 0 - £ 10 

Efallai y bydd angen argraffu rhai asesiadau (ee posteri academaidd) a bydd cost i'w rhannu ymhlith gweithgor neu gost i unigolion yn dibynnu ar fodiwlau. 

Traethawd Hir (Gorfodol) *  

£ 0 - £ 10 

Mae angen un copi caled o Draethawd Hir 10,200 gair olaf y myfyrwyr. 

Teithiau Maes (Gorfodol) *  

Yn ystod y cwrs bydd yn ofynnol i fyfyrwyr deithio i leoliadau yn Ne Cymru er mwyn cymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu. 

Teithiau Maes (Gorfodol) *   

Bydd gofyn i fyfyrwyr deithio i Gaerdydd i gymryd rhan mewn asesiad yng nghampws yr Atriwm. 

Llyfrau (Dewisol)  

Efallai y bydd myfyrwyr am brynu eu copïau eu hunain o destun sy'n gysylltiedig â'r Heddlu, fodd bynnag, mae copïau cyfeirio ar gael yn y Llyfrgell. 

Storio ar gyfer cyflwyniadau a gwaith electronig (Dewisol)  

£ 5 - £ 50 

Mae storfa cwmwl ar gael i'w ddefnyddio gan fyfyrwyr. Efallai y bydd rhai myfyrwyr am brynu dyfeisiau storio ychwanegol i arbed eu gwaith. 

Argraffu (Dewisol)  

Mae deunydd myfyrwyr ar gael yn gyffredinol ar-lein ac mewn fformat digidol. Efallai y bydd rhai myfyrwyr am gynhyrchu copïau caled at eu defnydd personol. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Datganiad mynediad

Bydd ein BSc (Anrh) Plismona Proffesiynol newydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa fel heddwas, ynghyd â rolau staff heddlu eraill, megis swyddogion cymorth cymunedol, gweithredwyr ystafelloedd rheoli a dadansoddwyr.  

Mae'r cwrs Plismona Proffesiynol yn cael ei gydnabod fel un o'r tri llwybr i ddod yn gwnstabl heddlu. Nid yw'n gwarantu mynediad i'r heddlu ar ôl graddio, fodd bynnag, bydd y rhai sydd â gradd Plismona Proffesiynol sy'n cael eu derbyn gan yr heddlu yn cael hyfforddiant cychwynnol byrrach gan yr heddlu a bydd y cymhwyster hwn yn eich galluogi i wneud cais i'r heddlu o'ch dewis ac os derbynnir ef byddwch yn derbyn hyfforddiant cychwynnol byrrach am gyfnod o hyd at bum mlynedd ar ôl graddio. 

Tra bo'r cwrs plismona hwn yn llwybr cydnabyddedig i ddod yn gwnstabl heddlu, bydd angen i raddedigion fodloni gofynion recriwtio'r heddlu o'u dewis o ran gofynion meddygol a ffitrwydd, yn ogystal â gwiriadau cefndir a diogelwch. 

Dyluniwyd ein gradd plismona i'ch paratoi ar gyfer prosesau gofynion yr heddlu; mae hyn yn cynnwys ffug brofion ffitrwydd a chyfweliadau, asesiadau rhyngweithiol a sesiynau cymorth ar gyfer llunio ceisiadau. Mae llawer o gyngor gyrfa ar gael ac mae gennym ddigon o gyn-heddweision a all gynnig cyngor gwerthfawr o ran paratoi i wneud cais am yr yrfa o'ch dewis. Mwy o wybodaeth am y llwybrau i mewn i'r heddlu a'r broses recriwtio. 

Bydd graddedigion Plismona Proffesiynol hefyd yn cael eu paratoi ar gyfer gyrfaoedd yn y system gyfiawnder troseddol yn gyffredinol ac yn y diwydiannau diogelwch a chudd-wybodaeth, gan fabwysiadu rolau o fewn y Gwasanaeth Carchardai, MI5, MI6 a'r Asiantaeth Troseddu Genedlaethol, er enghraifft. Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i'r MSc Risg a Diogelwch Rhyngwladol. 


Cyflog 

Mae'r cyflog cychwynnol ar gyfer cwnstabliaid heddlu yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon rhwng £ 19,971 a £ 23,124, gan godi i £ 38,382 ar frig y raddfa - sy'n gyraeddadwy ar ôl tua saith mlynedd. 

Yr ystod o gyflogau arferol sydd â sawl blwyddyn o brofiad yw £ 39,693 i £ 43,134 i ringylliaid, £ 49,176 i £ 53,340 i arolygwyr a £ 54,432 i £ 56,670 i brif arolygwyr. 

Mae swyddogion heddlu yn Llundain, a de Lloegr, yn derbyn lwfansau cyflog ychwanegol. 

 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL