Roedd 100% o’n myfyrwyr Gradd Sylfaen Seicoleg yn fodlon ar eu cwrs - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023

Mae’r Flwyddyn Sylfaen mewn Seicoleg yn rhan o raglen radd bedair blynedd integredig, a honno wedi’i dylunio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar hyn o bryd yn cyrraedd y meini prawf ar gyfer cael lle yn uniongyrchol ar y cwrs BSc (Anrh) Seicoleg. Mae’r flwyddyn sylfaen yn cael ei haddysgu dros dridiau bob wythnos, gan eich galluogi i drefnu eich astudiaethau o amgylch ymrwymiadau gwaith eraill ac ymrwymiadau teuluol.

Rydym yn credu bod agor meddyliau yn agor drysau. Dyna pam mae ein gradd arloesol BSc Seicoleg, sydd wedi’i hachredu gan y BPS, yn cyfuno dysgu ymarferol ag amrywiaeth eang o gyfleoedd ar leoliad a phrosiectau mewn bywyd go iawn. Mae’r cyfan yn rhoi’r profiad y mae ei angen ar ein graddedigion Seicoleg i gael dechrau llwyddiannus i’w gyrfaoedd.

Bydd ein rhaglen Seicoleg yn rhoi hwb i’ch rhagolygon drwy bartneriaethau. Byddwch yn cael eich herio i gymhwyso’r hyn y byddwch yn ei ddysgu i faterion ymarferol mewn bywyd go iawn, ac i greu adolygiadau ac adroddiadau er mwyn diweddaru partneriaid am eich canfyddiadau.

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
CC80 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
CC80 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Bydd blwyddyn sylfaen y cwrs BSc (Anrh) Seicoleg hwn yn gyfle i edrych ar feysydd sy’n cynnwys seicoleg, cymdeithaseg ac astudiaethau plentyndod. Ar yr un pryd, bydd yn rhoi’r sgiliau, y wybodaeth a’r hyder i chi gamu ymlaen i gwrs gradd, gan allu cyflawni eich uchelgeisiau.

Sgiliau Astudio

Mae’r modiwl sgiliau astudio wedi’i ddylunio i wella eich technegau arholiad ac adolygu, yn ogystal â sgiliau fel gwneud nodiadau, ysgrifennu traethodau, cyfeirio a chynllunio aseiniadau.

Prosiect Ymchwilio

Bydd y modiwl hwn yn eich tywys drwy’r broses o gynllunio, rheoli, cynhyrchu a gwerthuso prosiect mwy o faint, gydag amser i gael cyfarfodydd goruchwylio ac asesiad gan gymheiriaid.

Seicoleg

Byddwn yn rhoi sylw i dri maes ymchwil poblogaidd mewn seicoleg (Seicoleg Annormal, Seicoleg Ddatblygiadol a Rhychwant Oes, a Seicoleg Gymdeithasol). Byddwn hefyd yn edrych ar y prif ddulliau gweithio mewn seicoleg ac ar ddulliau ymchwil.

Adnoddau Digidol

Bydd cyfle i chi archwilio a defnyddio amrywiaeth o adnoddau digidol yn ogystal â dysgu sut i wneud gwaith ymchwil gan ddefnyddio systemau ar-lein fel Google Scholar a FindIt. Byddwn hefyd yn archwilio’r defnydd o gyfathrebu drwy’r cyfryngau digidol.

Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid

Byddwn yn edrych ar y prif feysydd rhyngddisgyblaethol sy’n berthnasol i ddatblygiad plentyndod a’r glasoed, ac ar hanes y maes hwn a’r prif egwyddorion sy’n sail iddo. Byddwn yn eich helpu hefyd i ddatblygu eich ymarfer myfyriol.

Ystadegau

Byddwn yn eich helpu i ddatblygu eich gwybodaeth sylfaenol am egwyddorion mathemategol er mwyn gwella’ch gwaith ystadegol, gan eich galluogi i fagu hyder wrth gasglu a dehongli data ystadegol ar gyfer eich gwaith ymchwil.

Dysgu 

Mae ein cwrs BSc Seicoleg yn rhoi addysg ddifyr y gallwch ymdrwytho ynddi, a hynny drwy ddarlithoedd, gweithdai, tiwtorialau, prosiectau, gweithgareddau grŵp, lleoliadau, podlediadau, a dysgu drwy efelychiad yng Nghanolfan Efelychu Hydra. Byddwn hefyd yn trefnu darlithoedd gwadd drwy gydol y flwyddyn a’r rheini’n cael eu darparu gan academyddion o sefydliadau eraill a chan seicolegwyr sy’n gweithio ar hyn o bryd mewn meysydd amrywiol.

Asesiad 

Rydym am i chi gael cyfle i ddysgu am seicoleg mewn ffyrdd newydd, heb i unrhyw ddau fodiwl gael eu darparu neu eu hasesu yn yr un ffordd. Un o’n nodweddion mwyaf cyffrous yw pa mor amrywiol yw’r dysgu ar ein cwrs! Bydd y gwaith cwrs yn cynnwys traethodau, adroddiadau ymarferol, cyflwyniadau llafar ac astudiaethau achos.

Lleoliadau

Bydd cyfleoedd penodol i chi drwy gydol y cwrs i gymhwyso damcaniaeth seicolegol a deall sut mae’n berthnasol i’r gweithle. Bydd y modiwl ‘Ymarfer proffesiynol a chyflogadwyedd’ yn yr ail flwyddyn yn rhoi rhagor o bwyslais ar y cyfleoedd hyn. Gallwch hefyd ddewis gwirfoddoli am gyfnod hwy na’r oriau angenrheidiol yn y lleoliad a roddir i chi, neu wirfoddoli i helpu gydag amrywiaeth o weithgareddau mewn gwahanol leoliadau.

Rydym eisiau eich helpu i wella eich set sgiliau er mwyn agor cynifer o ddrysau â phosibl ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Mae amrywiaeth o opsiynau hefyd ar gael ar gyfer hyn drwy ein cynllun Psychology Plus, gan gynnwys cyfleoedd gwirfoddoli, interniaethau a chyrsiau byr.

Cyfleusterau 

Mae’r cyfleusterau seicoleg yn PDC yn amhrisiadwy wrth ein helpu i ddeall ymddygiad pobl.

Mae ein labordy seicoleg, sydd wedi’i adeiladu’n benodol at y diben, yn llawn cyfarpar o safon sy’n cael ei ddefnyddio yn y diwydiant, a bydd modd i chi ddefnyddio’r cyfarpar hwn drwy gydol eich astudiaethau. Ceir hefyd ystafelloedd cyfweld ac arsylwi sy’n eich galluogi chi, fel ymchwilydd, i arsylwi ymddygiad pobl mewn ffordd naturiol drwy sgrin unffordd.

Ymhlith y cyfarpar y byddwch yn ei ddefnyddio mae cyfarpar tracio llygaid, peiriannau electroenceffalograffeg (EEG), a systemau BIOPAC. Fel rhan o’n gofod seicoleg dynodedig, bydd cyfle i chi hefyd gadw lle i astudio’n dawel a defnyddio’r gofod dysgu cymdeithasol dynodedig lle ceir cyfrifiaduron a gwerslyfrau seicoleg.

Darlithwyr 

Mae ein staff academaidd yn frwd dros seicoleg ac yn ymwneud yn helaeth â gwaith ymchwil presennol mewn amrywiaeth o feysydd seicoleg arbenigol. Byddwch felly yn cael eich addysgu gan staff sy’n flaenllaw yn eu meysydd ymchwil. Mae’r tiwtoriaid yn arbenigo mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys anhwylderau datblygiadol dros rychwant oes, ymddygiad iechyd a seicoleg chwaraeon.

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Cynnig Lefel A arferol 

DD, 48 pwynt Tariff UCAS.

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC Pasio Pasio Pasio.   

Cynnig Mynediad Arferol i AU 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Os nad yw'ch cymwysterau presennol yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 o'ch dewis radd israddedig, rydym yn cynnig Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol blwyddyn trwy ein partneriaeth llwybr gyda QAHE i'ch helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer dilyniant. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan Pathway.

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025  

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau  
  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Rhwymedig 

Eitem 

Cost  

DBS (Dewisol)  

£ 53.20  

Nid yw DBS yn orfodol ar gyfer y cwrs. Dim ond os bydd angen lleoliad penodol o draethawd hir sy'n gweithio gyda phlant neu grwpiau bregus y bydd ei angen. Mae'r ffi hon yn cynnwys £44 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS  

£ 13  

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl). 

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Datganiad mynediad

Gall gradd mewn seicoleg eich arwain i amrywiaeth o yrfaoedd diddorol pan fyddwch yn graddio. Byddwn yn rhoi cyfleoedd cyffrous i chi wella eich sgiliau, sy’n edrych yn wych ar eich CV ac yn rhoi mantais i chi wrth chwilio am swydd. Efallai fod gennych ddiddordeb mewn gyrfaoedd seicoleg traddodiadol, mewn gweithio yn y proffesiwn cymdeithasol a lles, neu mewn dadansoddi ymddygiad pobl. Beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd, bydd digonedd o gyfleoedd i chi wella’ch rhagolygon a bod mewn sefyllfa dda i wneud argraff ar gyflogwyr y dyfodol. Gallech hefyd fynd yn eich blaen i wneud gradd ymchwil mewn seicoleg, fel PhD neu radd Meistr drwy Ymchwil.

Llwybrau gyrfa posibl

Bydd modiwlau dewisol yn eich blwyddyn olaf yn gadael i chi ganolbwyntio ar eich diddordebau a’ch uchelgeisiau gyrfa wrth feithrin gwybodaeth a phrofiad yn y maes seicoleg. Mae digonedd o hyfforddiant ychwanegol ar gael yn rhad ac am ddim drwy ein cynllun Psychology Plus sy’n gallu’ch helpu i wella eich cyflogadwyedd yn y maes arbenigol y byddwch wedi’i ddewis. Gallech hefyd ddewis mynd yn eich blaen i astudio yn ôl-raddedig neu i gael hyfforddiant proffesiynol mewn seicoleg. Ymhlith y llwybrau gyrfa posibl mae seicoleg glinigol, seicoleg fforensig, seicoleg alwedigaethol, a seicoleg addysgol.

Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy drwy gydol y cwrs, a’r rheini’n hynod o werthfawr i amrywiaeth o gyflogwyr mewn meysydd fel rheoli adnoddau dynol, addysgu, gwaith cymdeithasol, newyddiaduraeth, marchnata a gwaith yr heddlu.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa'r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

CYRSIAU CYSYLLTIEDIG