Mae’r radd BSc (Anrh) Seicoleg gyda Chwnsela yn cyfuno seicoleg â dulliau integredig o gwnsela, gan gynnwys dulliau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy’n canolbwyntio ar dosturi, ac mae’n sylfaen ardderchog os ydych yn ystyried gyrfa yn y sector gofal cymdeithasol.

Mae ein rhaglen Seicoleg yn cryfhau eich rhagolygon trwy bartneriaeth. Byddwch yn cael eich herio i gymhwyso eich dysgu i faterion ymarferol bywyd go iawn a darparu adolygiadau ac adroddiadau i ddiweddaru partneriaid ar eich canfyddiadau.

Nid yw hwn yn gwrs cwnsela integreiddiol proffesiynol (gweler ein BA (Anrh) Cwnsela ac Ymarfer Therapiwtig). Mae ein cwrs Seicoleg gyda Chwnsela, sydd wedi'i achredu gan y BPS yn sail gwych os ydych yn ystyried gyrfa yn y sector gofal iechyd.

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
3A8U Llawn amser 3 blwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 6 blwyddyn Medi Trefforest A
3A9U Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
3A8U Llawn amser 3 blwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 6 blwyddyn Medi Trefforest A
3A9U Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Byddwch yn cwblhau'r holl feysydd allweddol mewn seicoleg sy'n angenrheidiol i ennill achrediad Cymdeithas Seicolegol Prydain. Mae hyn yn cynnwys dulliau ymchwil, seicoleg wybyddol, cymdeithasol, biolegol, datblygiadol ac unigol. Byddwch yn cwblhau traethawd blwyddyn olaf a fydd yn caniatáu i chi archwilio pwnc o'ch dewis yn fwy manwl trwy wneud prosiect ymchwil. Yn ogystal, cewch eich cyflwyno i ystod o ddulliau therapiwtig (gan gynnwys ymddygiadau gwybyddol a dulliau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn) cyn arbenigo mewn dulliau integreiddiol ym mlynyddoedd dau a thri.

Gallwch hefyd ymgymryd â lleoliad blwyddyn ryngosod sy'n rhoi'r cyfle i chi dreulio blwyddyn yn gweithio mewn lleoliad proffesiynol rhwng ail a thrydedd flwyddyn eich gradd. Mae hyn yn rhoi cyfle gwych i chi ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd wrth ymgysylltu â'r gymuned ac adeiladu ar wybodaeth a phrofiad eich gradd.

Blwyddyn Un: Gradd Seicoleg gyda Chwnsela

Byddwch yn dechrau edrych ar y meysydd Seicoleg craidd sy’n angenrheidiol ar gyfer achrediad y BPS, a bydd cyfle i chi brofi ymchwil seicolegol o lygad y ffynnon. Byddwn hefyd yn dechrau eich cyflwyno i amrywiaeth o egwyddorion a dulliau gweithio therapiwtig, fel dulliau gwybyddol, dulliau ymddygiadol, a dulliau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Safbwyntiau Beirniadol Mewn Seicoleg
Cyflwyno prif safbwyntiau’r BPS ynghylch seicoleg (yn y meysydd biolegol, gwybyddol, cymdeithasol a datblygiadol) ac effaith gwahaniaethau unigol ar ymddygiad, gyda phwyslais ar y prif ddulliau damcaniaethol a sut mae’r rhain yn dylanwadu ar ein dealltwriaeth.

Ymchwilio i Ddulliau a Thystiolaeth Mewn Seicoleg*
Sut mae gwaith ymchwil seicolegol yn cael ei wneud? Byddwn yn edrych ar y dulliau o wneud gwaith ymchwil a gwaith dadansoddi meintiol ac ansoddol, ac yn edrych ar foeseg ymchwil ac effaith hynny ar seicoleg.

Cyflwyniad i Egwyddorion Therapiwtig
Byddwn yn dechrau edrych ar y safbwyntiau therapiwtig a’r egwyddorion sy’n sail i therapïau, modelau a strategaethau cwnsela traddodiadol a chyfoes.

*Gallwch astudio’r modiwl hwn yn Gymraeg

Blwyddyn Dau: Gradd Seicoleg gyda Chwnsela

Yn eich ail flwyddyn, byddwn yn parhau i ehangu eich gwybodaeth am y meysydd seicoleg a chwnsela, a byddwch yn dechrau arbenigo mewn dulliau integreiddiol. Bydd cymhwyso eich gwybodaeth yn thema yn eich ail flwyddyn wrth i chi ddechrau edrych ar gymhwyso egwyddorion therapiwtig a chymhwyso eich sgiliau yn y modiwl ‘Ymarfer proffesiynol a chyflogadwyedd’, lle byddwch yn cael cymorth i wneud cais am brofiad gwaith.

Deall Sut i Gymhwyso Egwyddorion Therapiwtig
Byddwch yn datblygu dealltwriaeth fanwl o draddodiad dyneiddiol egwyddorion therapiwtig, a byddwn yn eich helpu i gymhwyso’r wybodaeth hon i gyd-destun ehangach cwnsela a seicotherapi.

Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd
Bydd cyfle i chi gael profiad gwaith, yn ogystal â meithrin sgiliau trosglwyddadwy a thrafod sut i ddod o hyd i waith.

Tystiolaeth a Dulliau Datblygedig Mewn Seicoleg
Byddwn yn edrych ar ddadansoddiadau ystadegol ac ansoddol manylach, gan ddatblygu ar y dulliau a gafodd sylw ym mlwyddyn gyntaf eich gradd.

O Gelloedd i Ymwybyddiaeth
Byddwn yn datblygu ar safbwyntiau beirniadol seicoleg a gafodd sylw yn eich blwyddyn gyntaf, gan edrych ar sut mae bioleg a’r ymennydd yn dylanwadu ar ymddygiad (e.e. sylw, cof, gwneud penderfyniadau), gan ystyried gwahaniaethau rhwng unigolion.

Datblygiad Dros Rychwant Oes yn y Cyd-destun Cymdeithasol
Byddwn yn datblygu eich safbwyntiau beirniadol mewn seicoleg, gan edrych ar y ffactorau cymdeithasol a datblygiadol sy’n dylanwadu ar ein hymddygiad (e.e. agweddau a phriodoli), a chan ystyried ffactorau unigol.

Blwyddyn Tri: Gradd Seicoleg gyda Chwnsela

Bydd eich blwyddyn olaf yn cyflwyno modiwlau dewisol sy’n eich galluogi i sicrhau ymhellach bod eich astudiaethau a’ch uchelgeisiau gyrfa yn cyd-fynd â’i gilydd. Byddwn hefyd yn edrych yn fanylach ar egwyddorion therapiwtig mewn cyd-destun cymdeithasol ac yn gwella eich sgiliau ymarfer myfyriol beirniadol yn y maes cwnsela. Byddwch hefyd yn cynnal prosiect ymchwil annibynnol, gan lunio traethawd hir am bwnc o’ch dewis chi.

Traethawd Estynedig Seicoleg
Byddwch yn cwblhau prosiect ymchwil annibynnol, gan ddatblygu ar y sgiliau y gwnaethoch eu dysgu drwy gydol eich gradd. Byddwch yn edrych ar bwnc sydd o ddiddordeb i chi, a chithau wedi’i ddewis gyda chymorth eich goruchwylwyr, sy’n arbenigo mewn amrywiaeth o feysydd.

Seicoleg Iechyd Dros Rychwant Oes (Dewisol)
Byddwn yn edrych ar effaith bioleg, seicoleg a ffactorau cymdeithasol ar iechyd corfforol (afiechyd, gofal iechyd ataliol a lles) ac yn ystyried sut mae hyn yn amrywio dros rychwant oes ac yn unol â lefelau cyfrifoldeb unigolion.

Seicoleg Addysg a Gwaith (Dewisol)
Byddwn yn canolbwyntio ar gymhwyso seicoleg yn ymarferol i addysg gyfoes, gan edrych ar dechnegau sy’n hybu llwyddiant academaidd a chan ystyried iechyd a lles addysgwyr.

Anhwylderau Seicolegol ac Ymyriadau Therapiwtig (Dewisol)
Byddwn yn edrych ar anhwylderau clinigol, fel anhwylderau bwyta, gorbryder, anhwylderau datblygiadol a sgitsoffrenia, gan werthuso’r arferion diagnostig a’r triniaethau yn hyn o beth.

Cymhwyso Seicoleg Gymdeithasol (Dewisol)
Byddwn yn edrych ar hunaniaeth gymdeithasol a sut gellir defnyddio hyn i wella amgylchiadau negyddol, gan archwilio effaith yr amgylchedd ar hunaniaeth gymdeithasol a defnyddio hyn i hybu ymddygiad cyfrifol, yn ogystal â pherthnasau cymdeithasol ar-lein.

Niwrowyddoniaeth a Niwroseicoleg Wybyddol (Dewisol)
Byddwn yn edrych ar effaith niwed i’r ymennydd ar brosesau gwybyddol, gan archwilio sut byddwn yn ymchwilio i ranbarthau niwroanatomegol, a chan ystyried ffactorau amgylcheddol ar yr un pryd.

Seicoleg Fforensig (Dewisol)
Byddwn yn gwerthuso’n feirniadol gyfraniad seicoleg at bob elfen yn y systemau cyfiawnder troseddol a sifil, gan gynnwys ymchwiliadau’r heddlu a’r gwasanaethau diogelwch, a’r maes rheoli troseddwyr.

Ymarfer Myfyriol Beirniadol wrth Gwnsela
Gan ddatblygu ar y wybodaeth sydd gennych eisoes, byddwch yn datblygu dealltwriaeth fanwl ac ymarfer myfyriol wrth gwnsela sy’n hynod o berthnasol i amrywiaeth eang o swyddi ymarferwyr.

Egwyddorion Therapiwtig, Seicobatholeg ac Iechyd Meddwl Mewn Cyd-Destun Cymdeithasol
Byddwn yn edrych ar amrywiaeth o broblemau iechyd meddwl a seicobatholegol sy’n amlwg mewn cymdeithas heddiw, gan ddefnyddio ein dealltwriaeth bresennol i werthuso’r rhain o safbwyntiau therapiwtig.

Dysgu

Mae ein cwrs BSc Seicoleg yn rhoi addysg ddifyr y gallwch ymdrwytho ynddi, a hynny drwy ddarlithoedd, gweithdai, tiwtorialau, prosiectau, gweithgareddau grŵp, lleoliadau, podlediadau, a dysgu drwy efelychiad yng Nghanolfan Efelychu Hydra. Byddwn hefyd yn trefnu darlithoedd gwadd drwy gydol y flwyddyn a’r rheini’n cael eu darparu gan academyddion o sefydliadau eraill a chan seicolegwyr sy’n gweithio ar hyn o bryd mewn meysydd amrywiol.

Asesiad

Rydym am i chi gael cyfle i ddysgu am seicoleg mewn ffyrdd newydd, heb i unrhyw ddau fodiwl gael eu darparu neu eu hasesu yn yr un ffordd. Un o’n nodweddion mwyaf cyffrous yw pa mor amrywiol yw’r dysgu ar ein cwrs! Bydd y gwaith cwrs yn cynnwys traethodau, adroddiadau ymarferol, cyflwyniadau llafar ac astudiaethau achos.

Achrediadau

Mae ein graddau Anrhydedd a mawr mewn seicoleg wedi'u hachredu'n llawn gan Gymdeithas Seicolegol Prydain ar gyfer Sail Graddedig am Aelodaeth Siartredig (GBC). Dyma'r cam cyntaf tuag at ddod yn Seicolegydd Siartredig a bydd yn gwella'ch CV.

Lleoliadau

Byddwch yn cael cymorth i wneud cais am brofiad gwaith yn y modiwl ‘Ymarfer proffesiynol a chyflogadwyedd’ yn eich ail flwyddyn, gyda rhagor o gyfleoedd i wneud cais am brofiad gwaith a lleoliadau drwy ein cynllun Psychology Plus.

Nod Psychology Plus yw gwella eich sgiliau a rhoi mantais i chi yn y farchnad swyddi i raddedigion neu wrth wneud cais i astudio ymhellach. Bydd cyfle i chi gael profiad clinigol yn ein clinig ar y campws, ynghyd â chwblhau cyrsiau byr arbenigol, tystysgrifau proffesiynol a lleoliadau gwaith – sydd i gyd yn hwb mawr i’ch CV.

Cyfleusterau

Mae ein labordy seicoleg, sydd wedi’i adeiladu’n benodol at y diben, yn llawn cyfarpar o safon sy’n cael ei ddefnyddio yn y diwydiant, a bydd modd i chi ddefnyddio’r cyfarpar hwn drwy gydol eich astudiaethau. Ceir hefyd ystafelloedd cyfweld ac arsylwi sy’n eich galluogi chi, fel ymchwilydd, i arsylwi ymddygiad pobl mewn ffordd naturiol drwy sgrin unffordd.

Ymhlith y cyfarpar y byddwch yn ei ddefnyddio mae cyfarpar tracio llygaid, peiriannau electroenceffalograffeg (EEG), a systemau BIOPAC. Fel rhan o’n gofod seicoleg dynodedig, bydd cyfle i chi hefyd gadw lle i astudio’n dawel a defnyddio’r gofod dysgu cymdeithasol dynodedig lle ceir cyfrifiaduron a gwerslyfrau seicoleg.

Darlithwyr

Mae ein staff academaidd yn frwd dros seicoleg ac yn ymwneud yn helaeth â gwaith ymchwil presennol mewn amrywiaeth o feysydd seicoleg arbenigol. Byddwch felly yn cael eich addysgu gan staff sy’n flaenllaw yn eu meysydd ymchwil nhw. Mae’r tiwtoriaid yn arbenigo mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys anhwylderau datblygiadol dros rychwant oes, ymddygiad iechyd a seicoleg chwaraeon.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A arferol

CCC ag eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 96 o bwyntiau tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a C ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig BTEC arferol

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Arferol i AU

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion.

Gofynion Saesneg

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS o 6.0 ar y cyfan gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu.

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog.

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu.

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

  • Amser Llawn DU: i'w gadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol: £15260
  • Rhan-amser y DU: i'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Rhwymedig

DBS £53.20 

Nid yw DBS yn orfodol ar gyfer y cwrs. Bydd ei angen arnoch chi ar gyfer lleoliad penodol neu brosiect traethawd hir sy'n gweithio gyda phlant neu grwpiau bregus. Mae'r ffi yn cynnwys £40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein.

Gwasanaeth Diweddaru DBS £13 

Er ei fod yn ddewisol, argymhellir yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 19 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well.

Arall: Teithio i'r lleoliad gwaith 

Mae'r gost yn dibynnu ar y lleoliad

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Datganiad mynediad

Bydd gan raddedigion Seicoleg gyda Chwnsela sail raddedig i fod yn aelodau siartredig o Gymdeithas Seicolegol Prydain, ac felly byddant yn gymwys i wneud hyfforddiant ôl-raddedig pellach yn un o feysydd cymhwysol seicoleg (e.e., seicoleg yn y meysydd clinigol, cwnsela, addysgol, fforensig, iechyd, galwedigaethol, neu chwaraeon ac ymarfer corff).

Byddwch hefyd mewn sefyllfa gref i gael gyrfaoedd yn y sector gofal cymdeithasol, a bydd cael gwybodaeth am wahanol ddulliau therapiwtig yn ogystal â gradd achrededig mewn seicoleg yn fantais sylweddol i’r rheini sy’n ystyried gyrfaoedd fel Ymarferwyr Lles Seicoleg o dan y fframwaith Gwella Mynediad at Therapïau Seicolegol.

Llwybrau gyrfa posibl

Bydd cael gwybodaeth am wahanol ddulliau therapiwtig yn ogystal â gradd achrededig mewn seicoleg yn fantais sylweddol i’r rheini sy’n ystyried gyrfaoedd fel Ymarferwyr Lles Seicolegol o dan y fframwaith Gwella Mynediad at Therapïau Seicolegol. Mae’r ymarferwyr hyn yn cael eu hyfforddi i asesu a chefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl cyffredin, gan eu helpu i reoli eu hadferiad. Maent yn gweithio gydag oedolion o bob math o gefndiroedd. Maent hefyd yn cydweithio gydag amrywiaeth o weithwyr proffesiynol drwy gydol eu gyrfaoedd, a hynny yn y GIG a’r tu allan iddo.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr Seicoleg PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa'r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.