Mae'r radd BSc (Anrh) Seicoleg â Chwnsela yn cyfuno seicoleg ag ymagweddau integreiddiol at gwnsela, gan gynnwys dulliau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy'n canolbwyntio ar dosturi. Fe'ch cyflwynir i ystod o ddulliau therapiwtig, gan gynnwys dulliau gwybyddol, ymddygiadol a pherson-ganolog, cyn arbenigo mewn dulliau integreiddiol.

Nid yw hwn yn gwrs cwnsela integreiddiol proffesiynol (gweler ein BA (Anrh) Cwnsela ac Ymarfer Therapiwtig). Mae ein cwrs Seicoleg gyda Chwnsela, sydd wedi'i achredu gan y BPS yn sail gwych os ydych yn ystyried gyrfa yn y sector gofal iechyd. Gall ein graddedigion adeiladu gyrfa mewn seicoleg cwnsela a chlinigol yn benodol, ar ôl profiad ôl-radd ac astudiaethau lefel Meistr o bosib.

Elfen allweddol yw'r profiad ymarferol y byddwch chi'n ei fagu trwy gydol eich astudiaethau. Byddwch yn cael cynnig profiad clinigol ar y campws ac yn gallu cyrchu ystod o gyfleoedd cyffrous, gan gynnwys cwblhau cyrsiau byr arbenigol, tystysgrifau proffesiynol a lleoliadau gwaith - hwb mawr arall i'ch CV.

2023 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
3A8U Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 6 Mlynedd Medi Trefforest A
2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
3A8U Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 6 Mlynedd Medi Trefforest A

Byddwch yn cwblhau'r holl feysydd allweddol mewn seicoleg sy'n angenrheidiol i ennill achrediad Cymdeithas Seicolegol Prydain. Mae hyn yn cynnwys dulliau ymchwil, seicoleg wybyddol, cymdeithasol, biolegol, datblygiadol ac unigol. Byddwch yn cwblhau traethawd blwyddyn olaf a fydd yn caniatáu i chi archwilio pwnc o'ch dewis yn fwy manwl trwy wneud prosiect ymchwil. Yn ogystal, cewch eich cyflwyno i ystod o ddulliau therapiwtig (gan gynnwys ymddygiadau gwybyddol a dulliau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn) cyn arbenigo mewn dulliau integreiddiol ym mlynyddoedd dau a thri.

Blwyddyn Un: Gradd Seicoleg gyda Chwnsela

 • Ymchwilio i Ddulliau a Thystiolaeth mewn Seicoleg
 • Safbwyntiau mewn Seicoleg
 • Darlleniadau Beirniadol mewn Seicoleg
 • Cyflwyniad i Egwyddorion Therapiwtig

Blwyddyn Dau: Gradd Seicoleg gyda Chwnsela

 • Defnyddio Dulliau mewn Seicoleg
 • Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd
 • O Gelloedd i Gydwybod
 • Datblygiad Oes a'r Cyd-destun Cymdeithasol
 • Deall Cymhwyso Egwyddorion Therapiwtig

Blwyddyn Tri: Gradd Seicoleg gyda Chwnsela

 • Dulliau Ymchwil Uwch: Traethawd Hir
 • Egwyddorion Therapiwtig, Seicopatholeg ac Iechyd Meddwl, mewn cyd-destun Cymdeithasol
 • Ymarfer Myfyriol Beirniadol mewn Cwnsela

Ynghyd â dau opsiwn o'r rhestr isod:

 • Seicoleg Iechyd hyd Oes
 • Anhwylderau Seicolegol ac Ymyriadau Therapiwtig
 • Seicoleg Fforensig
 • Cymhwyso Seicoleg Gymdeithasol
 • Niwroseicoleg Wybyddol a Niwrowyddoniaeth
 • Seicoleg Addysg a Gwaith

Dysgu

Cyflwynir y radd Seicoleg gyda Chwnsela trwy ddarlithoedd, seminarau, gweithdai, goruchwyliaeth unigolion / grwpiau bach ac astudio annibynnol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i fynychu darlithoedd gwadd a roddir gan staff academaidd o sefydliadau eraill a seicolegwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn gwahanol feysydd ymarfer. Yn ogystal, byddwch yn cwblhau tiwtorialau a seminarau grŵp gydag ymarferwyr cwnsela achrededig ac yn archwilio gwahanol ddulliau damcaniaethol trwy drafodaethau dosbarth a gweithgareddau ymarferol.

Asesiad

Byddwch yn cwblhau ystod o wahanol weithgareddau dosbarth gan gynnwys trafodaethau grŵp, dadleuon, astudiaethau achos a phrosiectau yn y dosbarth.

Un o'r pethau mwyaf cyffrous am y radd Seicoleg gyda Chwnsela hon yw eich bod chi'n profi ystod wych o ddulliau cyflwyno ac asesu. Fel rhan o'ch cwrs, byddwch yn cwblhau traethodau, adroddiadau prosiect, ysgrifennu gweithgareddau astudiaeth achos, cyflwyniadau llafar a phoster, profion dosbarth ac arholiadau diwedd blwyddyn. Yn eich blwyddyn olaf, byddwch hefyd yn cwblhau prosiect ymchwil annibynnol a fydd yn rhoi cyfle i chi astudio pwnc o'ch dewis yn fanwl a chymhwyso'ch sgiliau mewn ymchwil a gafwyd yn ystod blynyddoedd un a dau.

Achrediadau

Mae ein graddau Anrhydedd a mawr mewn seicoleg wedi'u hachredu'n llawn gan Gymdeithas Seicolegol Prydain ar gyfer Sail Graddedig am Aelodaeth Siartredig (GBC). Dyma'r cam cyntaf tuag at ddod yn Seicolegydd Siartredig a bydd yn gwella'ch CV.

Lleoliadau

Mae Seicoleg a Mwy yn anelu at wella eich sgiliau a rhoi mantais i chi yn y farchnad swyddi i raddedigion neu wrth wneud cais am astudiaeth bellach. Byddwch chi'n cael cyfle i fagu profiad clinigol yn ein clinig ar y campws, a chwblhau cyrsiau byr arbenigol, tystysgrifau proffesiynol a lleoliadau gwaith - hwb mawr i'ch CV yn gyfan gwbl.

Byddwch yn cael cyfle i ennill profiad clinigol ar y campws trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau yn ein clinig seicoleg. Mae ein Clinig Dadansoddi Ymddygiad yn arbenigo mewn trin yr heriau ymddygiadol sy'n gysylltiedig ag ystod eang o anhwylderau, gan gynnwys awtistiaeth, anableddau dysgu, ADHD, ac anhwylder ymddygiad.

Mae pob myfyriwr yn sicr o gael lleoliad chwe wythnos yn ein Clinig Dadansoddi Ymddygiad ar Gampws Treforest, os ydyn nhw'n dymuno, yn ystod eu hastudiaethau israddedig. Mae'r clinig hwn yn cynnig ymyrraeth ddadansoddol ymddygiad cymhwysol i blant pump oed ac iau fel arfer sydd â diagnosis o awtistiaeth. Mae'r clinig yn cael ei redeg i raddau helaeth gan fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli o dan oruchwyliaeth Dadansoddwr Ymddygiad Ardystiedig y Bwrdd.

Mae cyfle hefyd i astudio dramor mewn prifysgol sy'n bartner yn Ewrop ar gyfnewidfa Erasmus, neu mewn prifysgol yn yr UDA neu Awstralia. Byddai hyn yn ychwanegu agwedd wahanol i'ch astudiaethau ac yn rhoi hwb i'ch hyder.

Cyfleusterau

Ymhlith y cyfleusterau mae ystafelloedd arsylwi a chyfweld sydd â drych dwy ffordd, CCTV a sain, sy'n caniatáu i sesiynau ymchwil ac ymarfer cyfweld gael eu cynnal a'u recordio. Mae gennym hefyd labordy PC aerdymheru pwrpasol sy'n darparu mynediad at feddalwedd arbenigol ar gyfer cynnal arbrofion seicoleg a chynnal cyfweliadau arwain gyrfa.

Mae'r Ystafell Niwroseicoleg Wybyddol yn gartref i offer seicoleg arbenigol fel offer olrhain llygaid, EEG (electroencephalogram) a ECG cyfleusterau (electrocardiogram) ar gyfer recordio gweithgaredd trydanol yn y galon a chroen y pen ac efelychydd gyrru.

Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod eang o wasanaethau seicolegol i'r cyhoedd trwy ein clinigau seicoleg sy'n cynnwys awtistiaeth, dadansoddi ymddygiad, ymyriadau seicoleg iechyd a chwaraeon.

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A arferol

BCC - CDD ag eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 104-80 o bwyntiau tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig BTEC arferol

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig IB arferol

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol

Cynnig Mynediad Arferol i AU

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion.

Gofynion Saesneg

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS o 6.0 ar y cyfan gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu.

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog.

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu.

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800
 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Rhwymedig

DBS £53.20 

Nid yw DBS yn orfodol ar gyfer y cwrs. Bydd ei angen arnoch chi ar gyfer lleoliad penodol neu brosiect traethawd hir sy'n gweithio gyda phlant neu grwpiau bregus. Mae'r ffi yn cynnwys £40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein.

Gwasanaeth Diweddaru DBS £13 

Er ei fod yn ddewisol, argymhellir yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 19 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well.

Arall: Teithio i'r lleoliad gwaith 

Mae'r gost yn dibynnu ar y lleoliad

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Datganiad mynediad

Bydd gan raddedigion y radd Seicoleg gyda Chwnsela hon 'Sail Gradd ar gyfer Aelodaeth Siartredig' gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain ac felly byddant yn gymwys i gael hyfforddiant ôl-raddedig pellach yn un o feysydd cymhwysol seicoleg (ee clinigol, cwnsela, addysgol, fforensig, iechyd, galwedigaethol neu seicoleg chwaraeon ac ymarfer corff).

Bydd gennych sail dda ar gyfer gyrfaoedd yn y sector gofal cymdeithasol. Yn ogystal, bydd bod â gwybodaeth am wahanol ddulliau therapiwtig yn ogystal â gradd seicoleg achrededig yn fantais sylweddol i'r rheini sy'n ystyried gyrfaoedd fel Ymarferwyr Lles Seicoleg o dan y fframwaith Gwella Mynediad at Therapïau Seicolegol.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr Seicoleg PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa'r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.