Mae ein gradd BSc (Anrh) Seicoleg gyda Throseddeg a Chyfiawnder Troseddol, sydd wedi’i hachredu gan y BPS, yn cyfuno dau faes sy’n cyd-fynd â’i gilydd yn dda i roi cefndir traws-ddisgyblaethol i chi a fydd yn hwb i’ch gyrfa yn y dyfodol. Byddwn yn edrych ar weithrediad mewnol y meddwl dynol ac yn archwilio sut mae hyn yn effeithio ar batrymau ymddygiad troseddol o gymhelliant i droseddu i drin cyhuddiadau anghyfiawn ac effaith ar ddioddefwyr.

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol i chi os oes gennych chi ddiddordeb mewn dod yn seicolegydd troseddol sy’n gweithio yn y system cyfiawnder troseddol. Mae’r dull traws-ddisgyblaethol yn eich galluogi i edrych ar ymddygiad troseddol drwy lens seicolegol er mwyn deall y cymhellion sy’n sail i droseddau a chymhellion y bobl sy’n cyflawni troseddau, ynghyd â deall goblygiadau hynny a’r camau ataliol posibl.

Mae ein rhaglen Seicoleg yn cryfhau eich rhagolygon trwy bartneriaeth. Byddwch yn cael eich herio i gymhwyso eich dysgu i faterion ymarferol bywyd go iawn a darparu adolygiadau ac adroddiadau i ddiweddaru partneriaid ar eich canfyddiadau.

Mynnwch gip ar sut beth yw astudio ym Mhrifysgol De Cymru cyn i chi wneud cais

Cyflwyniad i Droseddeg - Cwrs Blasu Ar-lein Am Ddim

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C8M9 Llawn amser 3 blwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 6 blwyddyn Medi Trefforest A
C9M9 Rhyngosod 4 blwyddyn Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C8M9 Llawn amser 3 blwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 6 blwyddyn Medi Trefforest A
C9M9 Rhyngosod 4 blwyddyn Medi Trefforest A

Bydd dwy flynedd gyntaf eich cwrs yn rhoi sylw i’r prif feysydd seicoleg sy’n angenrheidiol er mwyn cael achrediad Cymdeithas Seicolegol Prydain. Ar yr un pryd, byddant yn datblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o droseddeg a’r system cyfiawnder troseddol, a sut gall seicoleg ddylanwadu a chynorthwyo gyda’r maes arbenigedd hwn.

Blwyddyn Un: Gradd Seicoleg gyda Throseddeg

Byddwch yn dilyn 80 credyd o fodiwlau seicoleg ynghyd â 40 credyd o fodiwlau troseddeg. Byddwch yn dechrau edrych ar brif feysydd seicoleg ac yn cael profiad o waith ymchwil seicolegol o lygad y ffynnon. Byddwn hefyd yn eich cyflwyno i’r system cyfiawnder troseddol ac yn edrych ar batrymau troseddu ac ymddygiad troseddol ac effaith hynny ar gymdeithas.

Safbwyntiau mewn Troseddeg: Troseddeg Ddatblygiadol

Yn canolbwyntio ar ganfod ffactorau risg/ffactorau gwarchodol a pham mae pobl yn cyflawni troseddau (rhesymau datblygiadol, biolegol, seicolegol a chymdeithasol), gan ystyried dulliau o ymyrryd er mwyn atal pobl rhag aildroseddu.

Y Tu Mewn i’r System Cyfiawnder Troseddol

Awn ar daith drwy’r system cyfiawnder troseddol, o arestio, y llys a’r ddalfa i ryddhau a pharôl. Byddwn yn ystyried y prosesau cyfreithiol ym mhob cam ac yn edrych ar sut gall gwahaniaethau unigol effeithio ar sut bydd pobl yn cael eu trin.

Safbwyntiau Beirniadol mewn Seicoleg

Cyflwyniad i brif safbwyntiau’r BPS ynghylch seicoleg (yn y meysydd biolegol, gwybyddol, cymdeithasol a datblygiadol) ac effaith gwahaniaethau unigol ar ymddygiad, gyda phwyslais ar y prif ddulliau damcaniaethol a sut mae’r rhain yn dylanwadu ar ein dealltwriaeth.

Ymchwilio i Ddulliau a Thystiolaeth mewn Seicoleg*

Byddwn yn edrych ar y broses o wneud gwaith ymchwil moesegol mewn seicoleg a dadansoddi’r data a gynhyrchir. Byddwn yn edrych ar ddulliau meintiol ac ansoddol ill dau, gan eich paratoi i wneud gwaith ymchwil seicolegol yn y dyfodol.

*Gallwch astudio’r modiwl hwn yn Gymraeg

Blwyddyn Dau: Gradd Seicoleg gyda Throseddeg

Gan barhau â’r rhaniad o 80 a 40 credyd fel yn y flwyddyn gyntaf, byddwn yn parhau i edrych ar brif feysydd seicoleg, gan eich cyflwyno hefyd i rai o’r prif faterion a thrafodaethau sy’n ymwneud â charchardai a phlismona, ailsefydlu ar ôl rhyddhau pobl, a thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Carchardai a Charcharu

Byddwn yn canolbwyntio ar y prif faterion a’r prif drafodaethau ynghylch carchardai. Er enghraifft, pam ein bod yn eu defnyddio a’r hanes y tu ôl iddynt. Byddwch hefyd yn edrych ar faterion ehangach sy’n gysylltiedig â system y carchardai, fel ailsefydlu carcharorion.

Deall Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Mae’r modiwl hwn yn canolbwyntio ar drais yn erbyn menywod (cam-drin domestig a thrais rhywiol), pa mor gyffredin yw hyn, a materion sy’n gysylltiedig â rhoi gwybod am drais o’r fath. Byddwn yn gwahodd siaradwyr allanol yn rheolaidd i’ch helpu i ddysgu yn y modiwl hwn.

Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd

Bydd cyfle i chi gael profiad gwaith, yn ogystal â meithrin sgiliau trosglwyddadwy a thrafod sut i ddod o hyd i waith.

Tystiolaeth a Dulliau Datblygedig mewn Seicoleg

Byddwn yn edrych ar ddadansoddiadau ystadegol ac ansoddol manylach, gan ddatblygu ar y dulliau a gafodd sylw ym mlwyddyn gyntaf eich gradd.

O Gelloedd i Ymwybyddiaeth

Byddwn yn datblygu ar safbwyntiau beirniadol seicoleg a gafodd sylw yn eich blwyddyn gyntaf, gan edrych ar sut mae bioleg a’r ymennydd yn dylanwadu ar ymddygiad (e.e. sylw, cof, gwneud penderfyniadau), gan ystyried gwahaniaethau rhwng unigolion.

Datblygiad dros Rychwant Oes yn y Cyd-destun Cymdeithasol

Byddwn yn datblygu eich safbwyntiau beirniadol mewn seicoleg, gan edrych ar y ffactorau cymdeithasol a datblygiadol sy’n dylanwadu ar ein hymddygiad (e.e. agweddau a phriodoli), a chan ystyried ffactorau unigol.

Blwyddyn Tri: Gradd Seicoleg gyda Throseddeg

Yn eich blwyddyn olaf, byddwch yn gwneud traethawd estynedig gorfodol sy’n werth 40 o gredydau, yn ogystal â modiwl seicoleg fforensig penodedig am 20 credyd a modiwl troseddeg penodedig am 20 credyd, gan edrych ar ymchwiliadau troseddol. Bydd hynny ochr yn ochr â dau fodiwl dewisol o’ch dewis chi, un mewn seicoleg a’r llall mewn troseddeg.

Mae myfyrwyr Seicoleg gyda Throseddeg yn dewis naill ai un modiwl 40 credyd (Ymchwiliad Troseddol Cymhwysol) neu ddau fodiwl 20 credyd, o’r canlynol:

Ymchwiliadau Troseddol Cymhwysol (40 credyd)

Awn ar daith o leoliad y drosedd i’r llys barn gan edrych ar wahanol fathau o droseddau, fel trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, a lladdiadau. Dyma gyfle i archwilio sut gallwn feddwl yn feirniadol am y broses ymchwilio gan ddefnyddio enghreifftiau go iawn.

Modiwlau Troseddeg dewisol 20 credyd:

Deall Lladdiadau (Dewisol)

Byddwn yn edrych ar ystyron cymdeithasol a chyfreithiol gwahanol fathau o laddiadau (gwrthdaro, dial, corfforaethol ac ati), gan roi sylw i achosion troseddau, y broses ymchwilio, ac atal troseddu.

Materion Cyfoes sy’n Ymwneud â Phobl Ifanc a Throseddu (Dewisol)

Byddwn yn datblygu eich gwybodaeth am y system cyfiawnder troseddol gyda phwyslais ar bobl ifanc a throseddu, gan ganolbwyntio ar faterion cyfoes a dylanwad y cyfryngau/gwleidyddiaeth ar bobl ifanc. Edrychir ar enghreifftiau fel gangiau ifanc, bwlio a’r cyfryngau cymdeithasol.

Terfysgaeth, Diogelwch ac Eithafiaeth (Dewisol)

Esblygiad terfysgaeth a’r broses radicaleiddio. Byddwn yn edrych ar sut i fynd i’r afael ag eithafiaeth a sut i atal radicaleiddio, yn ogystal ag edrych ar drafodaethau am hawliau unigolion ochr yn ochr â chadw gwyliadwriaeth.

Traethawd Estynedig Seicoleg

Byddwch yn cwblhau prosiect ymchwil annibynnol, gan ddatblygu ar y sgiliau y gwnaethoch eu dysgu drwy gydol eich gradd. Byddwch yn edrych ar bwnc sydd o ddiddordeb i chi, a chithau wedi’i ddewis gyda chymorth eich goruchwylwyr, sy’n arbenigo mewn amrywiaeth o feysydd.

Seicoleg Iechyd dros Rychwant Oes (Dewisol)

Byddwn yn edrych ar effaith bioleg, seicoleg a ffactorau cymdeithasol ar iechyd corfforol (afiechyd, gofal iechyd ataliol a lles) ac yn ystyried sut mae hyn yn amrywio dros rychwant oes ac yn unol â lefelau cyfrifoldeb unigolion.

Seicoleg Addysg a Gwaith (Dewisol)

Byddwn yn canolbwyntio ar gymhwyso seicoleg yn ymarferol i addysg gyfoes, gan edrych ar dechnegau sy’n hybu llwyddiant academaidd a chan ystyried iechyd a lles addysgwyr.

Anhwylderau Seicolegol ac Ymyriadau Therapiwtig (Dewisol)

Byddwn yn edrych ar anhwylderau clinigol, fel anhwylderau bwyta, gorbryder, anhwylderau datblygiadol a sgitsoffrenia, gan werthuso’r arferion diagnostig a’r triniaethau yn hyn o beth.

Cymhwyso Seicoleg Gymdeithasol (Dewisol)

Byddwn yn edrych ar hunaniaeth gymdeithasol a sut gellir defnyddio hyn i wella amgylchiadau negyddol, gan archwilio effaith yr amgylchedd ar hunaniaeth gymdeithasol a defnyddio hyn i hybu ymddygiad cyfrifol, yn ogystal â pherthnasau cymdeithasol ar-lein.

Niwrowyddoniaeth a Niwroseicoleg Wybyddol (Dewisol)

Byddwn yn edrych ar effaith niwed i’r ymennydd ar brosesau gwybyddol, gan archwilio sut byddwn yn ymchwilio i ranbarthau niwroanatomegol, a chan ystyried ffactorau amgylcheddol ar yr un pryd.

Seicoleg Fforensig

Byddwn yn canolbwyntio ar gymhwyso seicoleg fforensig gyfoes yn ymarferol, gan ystyried ymchwiliadau’r heddlu a gwasanaethau diogelwch, elfennau seicolegol y system cyfiawnder troseddol, ac elfennau seicolegol rheoli troseddwyr.

Dysgu

Byddwn yn rhoi addysg ddifyr y gallwch ymdrwytho ynddi, a hynny drwy ddarlithoedd, gweithdai, tiwtorialau, prosiectau, gweithgareddau grŵp, lleoliadau, podlediadau, a dysgu drwy efelychiad yng Nghanolfan Efelychu Hydra. Byddwn hefyd yn trefnu darlithoedd gwadd drwy gydol y flwyddyn a’r rheini’n cael eu darparu gan academyddion o sefydliadau eraill a chan seicolegwyr sy’n gweithio ar hyn o bryd mewn meysydd amrywiol.

Asesiad

Rydym am i chi gael cyfle i ddysgu am seicoleg, troseddeg a chyfiawnder troseddol mewn ffyrdd newydd, gyda dulliau amrywiol o ddarparu ac asesu ein holl fodiwlau: un o’n nodweddion mwyaf cyffrous yw pa mor amrywiol yw’r dysgu ar ein cwrs! Bydd y gwaith cwrs yn cynnwys traethodau, adroddiadau ymarferol, cyflwyniadau llafar ac astudiaethau achos.

Achrediadau 

Mae Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) wedi achredu'r cwrs Seicoleg gyda Throseddeg hwn, sy'n rhoi cymhwysedd i chi ar gyfer Sail Graddedig am Aelodaeth Siartredig gyda'r Gymdeithas pan fyddwch chi'n graddio. Bydd cofrestru yn agor y ffordd ar gyfer hyfforddiant proffesiynol ôl-raddedig mewn meysydd fel seicoleg glinigol, addysgol, iechyd a galwedigaethol, wrth ichi symud ymlaen i ddod yn seicolegydd siartredig. 

Lleoliadau 

Bydd cyfleoedd penodol i chi drwy gydol y cwrs i gymhwyso damcaniaeth seicolegol a deall sut mae’n berthnasol i’r gweithle. Bydd y modiwl ‘Ymarfer proffesiynol a chyflogadwyedd’ yn yr ail flwyddyn yn rhoi rhagor o bwyslais ar y cyfleoedd hyn. Gallwch hefyd ddewis gwirfoddoli am gyfnod hwy na’r oriau angenrheidiol yn y lleoliad a roddir i chi, neu wirfoddoli i helpu gydag amrywiaeth o weithgareddau mewn gwahanol leoliadau.

Rydym eisiau eich helpu i wella eich set sgiliau er mwyn agor cynifer o ddrysau â phosibl ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Mae amrywiaeth o opsiynau hefyd ar gael ar gyfer hyn drwy ein cynllun Psychology Plus.

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau seicoleg yn cynnwys labordy sydd wedi’i adeiladu’n benodol at y diben, yn llawn cyfarpar o safon sy’n cael ei ddefnyddio yn y diwydiant, a bydd modd i chi ddefnyddio’r cyfarpar hwn drwy gydol eich astudiaethau. Ceir hefyd ystafelloedd cyfweld ac arsylwi sy’n eich galluogi chi, fel ymchwilydd, i arsylwi ymddygiad pobl mewn ffordd naturiol drwy sgrin unffordd.

Ar y radd BSc Seicoleg gyda Throseddeg a Chyfiawnder Troseddol, byddwch hefyd yn defnyddio Canolfan Efelychu Hydra i ddysgu drwy senarios, gan ddefnyddio amrywiaeth o glipiau fideo, clipiau sain a thasgau ysgrifenedig i ymarfer eich gallu i wneud penderfyniadau a gweithredu, gan ymchwilio i oblygiadau eich penderfyniadau wedyn.

Darlithwyr

Mae ein staff academaidd yn frwd dros seicoleg ac yn ymwneud yn helaeth â gwaith ymchwil presennol mewn amrywiaeth o feysydd seicoleg arbenigol. Byddwch felly yn cael eich addysgu gan staff sy’n flaenllaw yn eu meysydd ymchwil nhw. Mae’r tiwtoriaid yn arbenigo mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys anhwylderau datblygiadol dros rychwant oes, ymddygiad iechyd a seicoleg chwaraeon.

Harriet Cassley, arweinydd cwrs

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Efallai y bydd angen gwiriad DBS dilys arnoch (costau ychwanegol).

Cynnig Lefel A Arferol

CCC ac eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 96 o bwyntiau tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru Arferol

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a C ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig BTEC Arferol

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Arferol i AU

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion.

Gofynion Saesneg

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

  • Amser Llawn DU: I'w gadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol: £15260
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Rhwymedig

Eitem Cost DBS (Dewisol) £ 53.20 

Nid yw DBS yn orfodol ar gyfer y cwrs, oni bai y bydd ei angen oherwydd lleoliad penodol ar gyfer traethawd hir lle byddech yn gweithio gyda phlant neu grwpiau bregus . Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein.

Gwasanaeth Diweddaru DBS £ 13 

Er ei fod yn ddewisol, argymhellir yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 19 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS uwch.

Arall: Teithio i leoliad gwaith. 

Mae'r gost yn dibynnu ar y lleoliad.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Datganiad mynediad

Bydd graddedigion sy’n cael gradd 2:2 neu uwch yn cael sail raddedig i fod yn aelodau siartredig o Gymdeithas Seicolegol Prydain, sy’n golygu y byddant yn gallu mynd yn eu blaenau i astudio meysydd arbenigol pellach mewn seicoleg fforensig, os ydynt yn dymuno hynny, neu gael hyfforddiant proffesiynol arbenigol yn y maes o’u dewis nhw. Gallech hefyd ystyried astudiaethau arbenigol pellach yn y maes troseddeg, fel y radd MSc Trosedd a Chyfiawnder a’r radd MSc Gweithio gydag Oedolion a Phobl Ifanc sy'n Troseddu.

Llwybrau gyrfa posibl

Llwybr gyrfa poblogaidd i fyfyrwyr ar y cwrs hwn yw seicoleg fforensig: bydd seicolegwyr fforensig yn edrych ar y bobl sy’n rhan o’r system cyfiawnder troseddol – gyda ffocws penodol ar y rheini sy’n cyflawni troseddau. Byddant yn ystyried pob rhan o’r system, o’r seicoleg sy’n sail i ymchwiliadau’r heddlu a phenderfyniadau rheithgorau i asesu risg a rhoi ymyriadau ar waith. Bydd seicolegwyr fforensig yn ystyried iechyd meddwl, profiadau cynnar bywyd a thrawma, ynghyd â sefyllfaoedd unigolion, gan adolygu’r wybodaeth hon cyn cynnig atebion sydd wedi’u seilio ar dystiolaeth i helpu pobl rhag aildroseddu yn y dyfodol.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa'r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.