Ydych chi wedi'ch swyno gan weithrediad mewnol y meddwl dynol a sut mae hyn yn effeithio ar ymddygiad troseddol? Trwy astudio Seicoleg mewn cyfuniad â Throseddeg, cewch gyfle i archwilio pam mae pobl yn torri'r gyfraith a sut mae cymdeithas yn delio â throseddwyr.

Bydd eich gradd Seicoleg gyda Throseddeg yn cynnwys dwy ran o dair mewn seicoleg , a'r traean arall mewn troseddeg. Trwy astudio dau bwnc cyflenwol gyda'i gilydd, byddwch chi'n gwella'ch gwybodaeth a'ch sgiliau er mwyn cael mynediad at ystod ehangach o opsiynau gyrfa cyffrous.

Mae'r radd Seicoleg gyda Throseddeg yn cael ei chydnabod gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) ar gyfer Sail Graddedig am Aelodaeth Siartredig, sef y cam cyntaf tuag at ddod yn Seicolegydd Siartredig. Byddwch hefyd yn gymwys i wneud cais am hyfforddiant proffesiynol arbenigol, ar yr amod eich bod yn cael Anrhydedd 2: 2 neu'n uwch, gan ehangu eich gwybodaeth am y maes hynod ddiddorol hwn ymhellach a gwella'ch cyflogadwyedd.


Mynnwch gip ar sut beth yw astudio ym Mhrifysgol De Cymru cyn i chi wneud cais

Cyflwyniad i Droseddeg - Cwrs Blasu Ar-lein Am Ddim

2023 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C8M9 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 6 Mlynedd Medi Trefforest A
2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C8M9 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 6 Mlynedd Medi Trefforest A

Bydd dwy flynedd gyntaf eich gradd Seicoleg gyda Throseddeg yn canolbwyntio ar gwmpasu meysydd craidd seicoleg fel sy'n ofynnol gan Gymdeithas Seicolegol Prydain ar gyfer achrediad.

Byddwch yn cymryd 80 credyd o fodiwlau seicoleg gorfodol ym mhob un o'ch blynyddoedd cyntaf ac ail yn ogystal â 40 credyd mewn troseddeg. Yn eich blwyddyn olaf, byddwch yn cymryd traethawd hir gorfodol 40 credyd ynghyd â modiwl seicoleg penodedig 20 credyd a modiwl troseddeg penodedig 20 credyd ochr yn ochr â dau fodiwl dewisol - un mewn seicoleg ac un mewn troseddeg.

Blwyddyn Un: Gradd Seicoleg gyda Throseddeg

 • Dulliau Ymchwil a Thystiolaeth mewn Seicoleg - 40 credyd
 • Agweddau mewn Seicoleg - 20 credyd
 • Darlleniadau Beirniadol mewn Seicoleg - 20 credyd
 • Deall Cyfiawnder Troseddol - 20 credyd
 • Deall Trosedd, Dioddefwyr a Chymdeithas - 20 credyd

Blwyddyn Dau: Gradd Seicoleg gyda Throseddeg

 • Defnyddio Dulliau mewn Seicoleg - 20 credyd
 • Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd - 20 credyd
 • O Gelloedd i Gydwybod - 20 credyd
 • Datblygiad Hyd Oes a'r Cyd-destun Cymdeithasol - 20 credyd
 • Plismona - 20 credyd
 • Penydeg: Carchardai, Cosb a'r Troseddwr - 20 credyd

Blwyddyn Tri: Gradd Seicoleg gyda Throseddeg

 • Dulliau Ymchwil Uwch: Traethawd Hir - 40 credyd
 • Seicoleg Fforensig - 20 credyd
 • Materion Beirniadol mewn Ymchwiliadau Troseddol - 20 credyd

Ynghyd ag un opsiwn o'r opsiynau seicoleg isod:

 • Seicoleg Iechyd hyd Oes - 20 credyd
 • Anhwylderau Seicolegol ac Ymyriadau Therapiwtig - 20 credyd
 • Seicoleg Fforensig - 20 credyd
 • Cymhwyso Seicoleg Gymdeithasol - 20 credyd
 • Niwroseicoleg Wybyddol a Niwrowyddoniaeth - 20 credyd
 • Seicoleg Addysg a Gwaith - 20 credyd

Ac un opsiwn o'r rhestr o opsiynau troseddeg isod:

 • Terfysgaeth, Diogelwch a'r Rhyfel yn erbyn Terfysgaeth - 20 credyd
 • Deall Dynladdiad - 20 credyd
 • Materion cyfoes mewn Troseddau Ieuenctid - 20 credyd

Dysgu

Cyflwynir y radd Seicoleg gyda Throseddeg trwy ddarlithoedd, seminarau, gweithdai, goruchwyliaeth unigolion / grwpiau bach ac astudio annibynnol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i fynychu darlithoedd gwadd a roddir gan staff academaidd o sefydliadau eraill a seicolegwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn gwahanol feysydd ymarfer.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddysgu am seicoleg mewn ffyrdd newydd ac nid oes dau fodiwl union yr un fath o ran cyflwyno ac asesu. Byddwch yn cwblhau gwaith cwrs gan gynnwys traethodau, adroddiadau ymarferol, cyflwyniadau llafar ac astudiaethau achos. Bydd rhai asesiadau arholiad hefyd (wedi gweld ac heb weld) a phrofion yn y dosbarth.

Asesiad

Byddwch yn cwblhau ystod o wahanol weithgareddau dosbarth gan gynnwys trafodaethau grŵp, dadleuon, astudiaethau achos a phrosiectau yn y dosbarth. Mewn gwirionedd un o'r pethau mwyaf cyffrous am y cwrs hwn yw eich bod chi'n profi ystod wych o ddulliau cyflwyno ac asesu.

Achrediadau 

Mae Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) wedi achredu'r cwrs Seicoleg gyda Throseddeg hwn, sy'n rhoi cymhwysedd i chi ar gyfer Sail Graddedig am Aelodaeth Siartredig gyda'r Gymdeithas pan fyddwch chi'n graddio. Bydd cofrestru yn agor y ffordd ar gyfer hyfforddiant proffesiynol ôl-raddedig mewn meysydd fel seicoleg glinigol, addysgol, iechyd a galwedigaethol, wrth ichi symud ymlaen i ddod yn seicolegydd siartredig. 

Lleoliadau 

Mae Seicoleg a Mwy yn anelu at wella eich sgiliau a rhoi mantais i chi yn y farchnad swyddi i raddedigion neu wrth ymgeisio am astudiaeth bellach. Byddwch chi'n cael cyfle i ennill profiad clinigol yn ein clinigau ar y campws, a chwblhau cyrsiau byr arbenigol, tystysgrifau proffesiynol a lleoliadau gwaith - hwb mawr i'ch CV drwyddi draw.

Mae ein Clinig Dadansoddi Ymddygiad yn arbenigo mewn trin yr heriau ymddygiadol sy'n gysylltiedig ag ystod eang o anhwylderau, gan gynnwys awtistiaeth, anableddau dysgu, ADHD, ac anhwylder ymddygiad. 

Mae pob myfyriwr yn sicr o leoliad chwe wythnos yn ein Clinig Dadansoddi Ymddygiad ar Gampws Treforest, os ydyn nhw'n dymuno, yn ystod eu hastudiaethau israddedig. Mae'r clinig hwn yn cynnig ymyrraeth ddadansoddol ymddygiad cymhwysol i blant pump oed ac iau fel arfer sydd â diagnosis o awtistiaeth. Mae'r clinig yn cael ei redeg i raddau helaeth gan fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli o dan oruchwyliaeth Dadansoddwr Ymddygiad Ardystiedig y Bwrdd.

Cyfleusterau 

Ymhlith y cyfleusterau mae ystafelloedd arsylwi a chyfweld sydd â drych dwy ffordd, CCTV a sain, sy'n caniatáu i sesiynau ymchwil ac ymarfer cyfweld gael eu cynnal a'u recordio. Mae gennym hefyd labordy PC aerdymheru pwrpasol sy'n darparu mynediad at feddalwedd arbenigol ar gyfer cynnal arbrofion seicoleg a chynnal cyfweliadau arwain gyrfa. 

Mae'r Ystafell Niwroseicoleg Wybyddol yn gartref i offer seicoleg arbenigol fel offer olrhain llygaid, EEG (electroencephalogram) a ECG cyfleusterau (electrocardiogram) ar gyfer recordio gweithgaredd trydanol yn y galon a chroen y pen ac efelychydd gyrru. 

Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod eang o wasanaethau seicolegol i'r cyhoedd trwy ein clinigau seicoleg sy'n cynnwys awtistiaeth, dadansoddi ymddygiad, ymyriadau seicoleg iechyd a chwaraeon. Darlithwyr Dr Gareth Miles, arweinydd cwrs.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Efallai y bydd angen gwiriad DBS dilys arnoch (costau ychwanegol).

Cynnig Lefel A Arferol

BCC - CDD ac eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 104-80 o bwyntiau tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru Arferol

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig BTEC Arferol

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig IB arferol

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol.

Cynnig Mynediad Arferol i AU

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion.

Gofynion Saesneg

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800
 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Rhwymedig

Eitem Cost DBS (Dewisol) £ 53.20 

Nid yw DBS yn orfodol ar gyfer y cwrs, oni bai y bydd ei angen oherwydd lleoliad penodol ar gyfer traethawd hir lle byddech yn gweithio gyda phlant neu grwpiau bregus . Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein.

Gwasanaeth Diweddaru DBS £ 13 

Er ei fod yn ddewisol, argymhellir yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 19 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS uwch.

Arall: Teithio i leoliad gwaith. 

Mae'r gost yn dibynnu ar y lleoliad.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Datganiad mynediad

Trwy astudio seicoleg gyda throseddeg, byddwch yn datblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn gofyn amdanynt. Mae'r rhain yn cynnwys sgiliau dadansoddi a chyfathrebu, sgiliau datrys problemau ac ysgrifennu adroddiadau a'r gallu i gymhwyso cysyniadau allweddol.

Mae rhai graddedigion yn cwblhau hyfforddiant proffesiynol neu astudiaeth ôl-raddedig yn llwyddiannus, mae eraill yn sefydlu gyrfaoedd mewn gwaith cymdeithasol, yr heddlu, asiantaethau cyfiawnder troseddol, yn ogystal â gwasanaethau amddiffyn a chymorth i ddioddefwyr. Byddai gyrfaoedd proffesiynol eraill, fel marchnata, newyddiaduraeth ac adnoddau dynol yn elwa o'r sgiliau trosglwyddadwy rydych chi'n eu hennill yn ystod eich gradd seicoleg gyda throseddeg.

Mae cyflogadwyedd a datblygu gyrfa wedi'i ymgorffori yn y cwrs hwn ochr yn ochr ag astudiaeth academaidd fwy traddodiadol ac rydym yn gweithio'n agos gyda chyflogwyr i sicrhau bod sgiliau a gwybodaeth ein graddedigion yn cwrdd â gofynion heriol y gweithle heddiw. Rydym yn gwahodd siaradwyr gwadd o ystod o broffesiynau, megis canghennau amrywiol o'r maes seicoleg, gwasanaeth ieuenctid a'r heddlu i ddod i siarad â'n myfyrwyr a chynnig cyfle iddynt ddysgu nid yn unig am bryderon 'ymarferol' ar waith, ond hefyd am yrfaoedd posib.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa'r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.