Mae ein gradd BSc (Anrh) Seicoleg gydag Anhwylderau Datblygiadol unigryw a achredwyd gan y BPS yn cyfuno astudiaeth o agweddau allweddol ar seicoleg gyda ffocws ar niwroamrywiaeth gan gynnwys Awtistiaeth, Dyslecsia, Dyscalcwlia, Anhwylder Cydsymud Datblygiadol, Anhwylder Iaith Datblygiadol ac Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd. Byddwch yn dysgu trwy brofiadau dysgu ymarferol trochi, gyda ffocws ar gymhwysiad byd go iawn.

Bydd y radd hon yn eich helpu i ddechrau meithrin gwybodaeth arbenigol am anhwylderau datblygiadol a niwroamrywiaeth, gyda sylfaen seicolegol i hynny. Mae hefyd yn ddelfrydol i fyfyrwyr sydd eisiau cymhwyso dealltwriaeth seicolegol er mwyn helpu i greu newid mewn byd sydd wedi’i ddylunio ar gyfer unigolion niwronodweddiadol, a hynny mewn meysydd fel addysg, y sector cymdeithasol, neu’r trydydd sector.

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
9WQ3 Llawn amser 3 blwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 6 blwyddyn Medi Trefforest A
9WQ4 Rhyngosod 4 blwyddyn Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
9WQ3 Llawn amser 3 blwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 6 blwyddyn Medi Trefforest A
9WQ4 Rhyngosod 4 blwyddyn Medi Trefforest A

Byddwch yn cwblhau modiwlau sy'n cwmpasu'r holl feysydd craidd mewn seicoleg sy'n angenrheidiol i ennill achrediad Cymdeithas Seicolegol Prydain. Mae hyn yn cynnwys dulliau ymchwil, seicoleg wybyddol, cymdeithasol, biolegol a datblygiadol yn ogystal ag astudio gwahaniaethau unigol a materion hanesyddol mewn seicoleg. Byddwch hefyd yn cwblhau traethawd blwyddyn olaf a fydd yn caniatáu i chi archwilio pwnc o'ch dewis yn fwy manwl trwy ymgymryd â phrosiect ymchwil. Hefyd, byddwch chi'n dysgu am ystod o anhwylderau datblygiadol; gan gynnwys Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth, Dyslecsia, Dyspracsia (neu Anhwylder Cydlynu Datblygiadol), Nam ar y Lleferydd a'r Iaith ac ADHD. Bydd hyn yn cynnwys materion yn ymwneud â dealltwriaeth, asesu ac ymyrraeth a chaiff ei ategu gan weithgareddau sy'n gysylltiedig â lleoliad ac ystafell ddosbarth. 

Gallwch hefyd ymgymryd â lleoliad blwyddyn ryngosod sy'n rhoi'r cyfle i chi dreulio blwyddyn yn gweithio mewn lleoliad proffesiynol rhwng ail a thrydedd flwyddyn eich gradd. Mae hyn yn rhoi cyfle gwych i chi ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd wrth ymgysylltu â'r gymuned ac adeiladu ar wybodaeth a phrofiad eich gradd.

Blwyddyn Un: Gradd Seicoleg gydag Anhwylderau Datblygiadol 

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn astudio disgyblaethau craidd seicoleg (datblygiadol, cymdeithasol, gwybyddol a biolegol); yn dysgu sut byddwn yn dylunio gwaith ymchwil ac yn dadansoddi data mewn seicoleg; ac yn cael eich cyflwyno i’r mudiad niwroamrywiaeth, gyda phwyslais ar awtistiaeth, dyslecsia, dyscalcwlia, anhwylder datblygu iaith, anhwylder yn natblygiad y cydsymud, ac anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd.

Safbwyntiau Beirniadol mewn Seicoleg
Mae’r modiwl hwn yn eich galluogi i werthfawrogi’n drylwyr y prif waith ymchwil sydd wedi llywio ein dealltwriaeth bresennol o seicoleg fel gwyddor, gan gyflwyno meysydd craidd y BPS, sef seicoleg wybyddol, fiolegol, gymdeithasol a datblygiadol.

Ymchwilio i Ddulliau a Thystiolaeth mewn Seicoleg*
Byddwch yn cael eich cyflwyno i’r broses o wneud gwaith ymchwil yn y maes seicoleg, gan gynnwys dylunio, dadansoddi data, a chyflwyno canlyniadau, gan ddysgu am ddulliau gweithio ansoddol a meintiol ill dau.

Cyflwyniad i Anhwylderau Datblygiadol
Cyflwyniad i’r damcaniaethau a’r gwaith ymchwil sy’n gysylltiedig ag amrywiaeth o anhwylderau datblygiadol, yn benodol ADHD, ASC, DCD, dyscalcwlia, dyslecsia, ac anhwylder yn natblygiad y cydsymud.  

*Gallwch astudio’r modiwl hwn yn Gymraeg

Blwyddyn Dau: Gradd Seicoleg gydag Anhwylderau Datblygiadol 

Byddwch yn meithrin dealltwriaeth fwy trylwyr o ddisgyblaethau craidd seicoleg, yn dysgu am ddulliau ymchwil datblygedig, yn cwblhau cyfnod ar leoliad, ac yn myfyrio am eich datblygiad proffesiynol. At hynny, byddwch yn dysgu’r dulliau a ddefnyddir i sgrinio ac asesu anhwylderau datblygiadol, gyda phwyslais ar gymhwyso hynny i’r byd go iawn. Bydd hyn yn cynnwys gweithgarwch efelychu i’ch ymdrwytho yn y maes yng Nghanolfan Hydra.

Sgrinio ac Asesu Anhwylderau Datblygiadol
Byddwn yn edrych ar y broses o sgrinio ac asesu gwahanol anhwylderau datblygiadol, gan ystyried y gwaith a wnaiff gwahanol asiantaethau a sefydliadau ar y cyd i hwyluso’r broses hon i blant ac oedolion.

Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd
Y cyfle i gael profiad gwaith mewn sectorau penodol a/neu sgiliau cyflogadwyedd trosglwyddadwy sy’n gysylltiedig â damcaniaethau a gwaith ymchwil a gaiff sylw ym modiwlau eraill y cwrs, gan fyfyrio am rai o’r materion moesegol ac ymarferol sy’n gysylltiedig â hyn.

Tystiolaeth a Dulliau Datblygedig mewn Seicoleg
Byddwn yn datblygu ar y wybodaeth a ddysgwyd ym mlwyddyn gyntaf eich cwrs ynghylch methodoleg ymchwil, ystadegau, dadansoddi ansoddol a moeseg.

O Gelloedd i Ymwybyddiaeth
Byddwch yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o sut mae ymddygiad yn gysylltiedig â phrosesau’r corff, a sut mae’r ymennydd yn dylanwadu ar ymddygiad, gan roi cyd-destun i hyn wrth gyfeirio at wahaniaethau rhwng unigolion a thrafodaethau hanesyddol.

Datblygiad dros Rychwant Oes yn y Cyd-destun Cymdeithasol
Byddwch yn meithrin dealltwriaeth feirniadol o’r prif ddamcaniaethau a gwaith ymchwil yn y maes seicoleg gymdeithasol a datblygiadol, gan allu gwerthuso’n fwy beirniadol gyfraniad materion cysyniadol a hanesyddol at y ffyrdd presennol o feddwl.

Blwyddyn Tri: Gradd Seicoleg gydag Anhwylderau Datblygiadol 

Byddwch yn cwblhau eich traethawd ymchwil estynedig, gan ddwyn ynghyd y wybodaeth a’r sgiliau rydych chi wedi’u datblygu yn ystod eich gradd. Byddwch yn ystyried dulliau o ymyrryd a rhoi cymorth wrth weithio gyda phobl niwroamrywiol, gan ystyried newidiadau i’r amgylchedd ehangach ynghyd â chymorth i’r unigolyn. Bydd hyn yn cynnwys gweithgarwch efelychu a fydd yn eich ymdrwytho yn y maes, a hynny drwy gymryd rhan mewn cyfarfod amlddisgyblaethol ffug.

Traethawd Estynedig Seicoleg
Darn gwreiddiol o waith ymchwil lle bydd cyfle i chi gasglu a dadansoddi data, asesu materion moesegol yr ymchwil, archwilio dulliau ymchwil, a chyhoeddi eich canfyddiadau.

Seicoleg Iechyd Dros Rychwant Oes (Dewisol)
Byddwch yn datblygu gwybodaeth systematig a dealltwriaeth feirniadol o amrywiaeth o bynciau a materion ym maes seicoleg iechyd, a hynny yng nghyd-destun datblygiad dros rychwant oes.

Seicoleg Addysg a Gwaith (Dewisol)
Byddwch yn dysgu sut i feddwl yn feirniadol am safbwyntiau damcaniaethol ac ymchwil sy’n sail i seicoleg addysgol a galwedigaethol.

Anhwylderau Seicolegol ac Ymyriadau Therapiwtig (Dewisol)
Byddwn yn gwerthuso modelau damcaniaethol ar gyfer anhwylderau seicolegol ac yn asesu’n feirniadol pa mor effeithiol yw gwahanol ymyriadau therapiwtig.

Cymhwyso Seicoleg Gymdeithasol (Dewisol)
Byddwch yn datblygu gwerthfawrogiad beirniadol, systematig o sut gellir cymhwyso seicoleg yn y byd go iawn; gan gynnwys cyfraniad hunaniaeth gymdeithasol at y broses hon.

Niwrowyddoniaeth a Niwroseicoleg Wybyddol (Dewisol)
Byddwn yn edrych ar oblygiadau gwybyddol difrod i’r ymennydd a chlefydau ar yr ymennydd, ac yn archwilio’r dulliau presennol o ymchwilio i strwythur a swyddogaeth systemau a rhanbarthau’r ymennydd.

Seicoleg Fforensig (Dewisol)
Byddwn yn edrych ar gyfraniad seicoleg at bob elfen yn y systemau cyfiawnder troseddol a chyfiawnder sifil ac yn mynd ati i werthuso hyn yn feirniadol.

Cymhwyso Gwybodaeth am Anhwylderau Datblygiadol i Ymarfer
Byddwn yn edrych ar gymhwyso yn y byd go iawn, gan ddefnyddio dulliau fel dysgu drwy ddatrys problemau, er mwyn ystyried amrywiaeth o safbwyntiau wrth weithio gydag unigolion sydd ag anhwylderau datblygiadol. Bydd hyn yn fodd o feithrin amrywiaeth o sgiliau hollbwysig ar gyfer cael eich cyflogi.

Rheoli a Chefnogi Unigolion sydd ag Anhwylderau Datblygiadol
Byddwn yn ystyried yn feirniadol y damcaniaethau a’r gwaith ymchwil sy’n gysylltiedig â gwahanol ffyrdd o reoli a chefnogi amrywiaeth o anhwylderau datblygiadol, gan edrych ar y fframweithiau moesegol a’r fframweithiau polisi yn y maes.

Dysgu 

Bydd eich cwrs yn cael ei ddarparu drwy ddarlithoedd, seminarau, gweithdai, ac amrywiaeth o gyfleoedd i astudio mewn grŵp ac yn annibynnol. Bydd cyfleoedd pellach i fynd i ddarlithoedd gwadd gan staff academaidd o sefydliadau eraill a seicolegwyr sy’n ymarfer mewn meysydd amrywiol. Bydd y gweithgareddau yn y dosbarth yn hynod o amrywiol, a byddwch yn cael cymorth i wneud cais i fynd ar leoliad yn eich ail flwyddyn, gan eich galluogi i weld sut mae unigolion sydd ag anhwylderau datblygiadol yn cael eu cefnogi yn ymarferol.

Asesiad 

Mae’r radd seicoleg arbenigol hon yn gyfle i brofi amrywiaeth o ddulliau asesu, gan gynnwys traethodau, adroddiadau prosiect, adroddiadau am astudiaethau achos, cyflwyniadau llafar a phosteri. Byddwch hefyd yn cwblhau prosiect ymchwil annibynnol yn eich blwyddyn olaf.

Achrediadau 

Mae ein graddau seicoleg wedi'u hachredu'n llawn gan Gymdeithas Seicolegol Prydain ar gyfer Sail Graddedig am Aelodaeth Siartredig (GBC). Dyma'r cam cyntaf tuag at ddod yn Seicolegydd Siartredig a bydd yn gwella'ch CV. 

Lleoliadau 

Yn eich ail flwyddyn, bydd cyfle i chi wneud cais i fynd ar leoliad i amrywiaeth o lefydd, fel ysgolion arbennig ac elusennau sy’n cefnogi unigolion sydd ag anhwylderau datblygiadol. Byddwch hefyd yn cael cymorth i wneud cais am leoliadau pellach drwy ein cynllun Psychology Plus ac yn ein clinig dadansoddi ymddygiad ar y campws.

Os ydych chi’n dymuno hynny, gallwn warantu lleoliad chwe wythnos i chi yn ein clinig ar y campws sy’n cynnig ymyriadau dadansoddol cymhwysol ym maes ymddygiad i blant pump oed ac iau, sydd gan amlaf wedi cael diagnosis o awtistiaeth.

Mae cyfle hefyd i astudio dramor mewn prifysgol sy’n bartner i ni yn Ewrop neu mewn prifysgol yn yr Unol Daleithiau neu Awstralia.  

Cyfleusterau 

Mae’r cyfleusterau seicoleg yn PDC yn amhrisiadwy wrth ein helpu i ddeall ymddygiad pobl.

Mae ein labordy seicoleg, sydd wedi’i adeiladu’n benodol at y diben, yn llawn cyfarpar o safon sy’n cael ei ddefnyddio yn y diwydiant, a bydd modd i chi ddefnyddio’r cyfarpar hwn drwy gydol eich astudiaethau. Ceir hefyd ystafelloedd cyfweld ac arsylwi sy’n eich galluogi chi, fel ymchwilydd, i arsylwi ymddygiad pobl mewn ffordd naturiol drwy sgrin unffordd.

Ymhlith y cyfarpar y byddwch yn ei ddefnyddio mae cyfarpar tracio llygaid, peiriannau electroenceffalograffeg (EEG), a systemau BIOPAC. Fel rhan o’n gofod seicoleg dynodedig, bydd cyfle i chi hefyd gadw lle i astudio’n dawel a defnyddio’r gofod dysgu cymdeithasol dynodedig lle ceir cyfrifiaduron a gwerslyfrau seicoleg.

Darlithwyr 

Mae ein staff academaidd yn frwd dros seicoleg ac yn ymwneud yn helaeth â gwaith ymchwil presennol mewn amrywiaeth o feysydd seicoleg arbenigol. Byddwch felly yn cael eich addysgu gan staff sy’n flaenllaw yn eu meysydd ymchwil nhw.

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Efallai y bydd angen gwiriad DBS yn dibynnu ar eich lleoliad. 

Cynnig Lefel A arferol 

CCC ac eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 96 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a C ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Arferol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Amser Llawn DU: £9,000
  • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800
  • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

  • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau
  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


* Rhwymedig 

DBS - £53.20 

Nid yw DBS yn orfodol ar gyfer y cwrs, oni bai y bydd ei angen oherwydd lleoliad penodol ar gyfer traethawd hir lle byddech yn gweithio gyda phlant neu grwpiau bregus Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein.

Gwasanaeth Diweddaru DBS - £13

Er ei fod yn ddewisol, argymhellir yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS uwch.

Arall: Costau Lleoliad (Teithio ac ati)

Pob blwyddyn astudio. Mae'r gost yn dibynnu ar y lleoliad

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl). 

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i USW o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda. 

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU. 

Datganiad mynediad 

Byddwch mewn sefyllfa gref i gael gyrfa yn y trydydd sector, mewn lleoliadau gofal cymdeithasol, ac yn y sector addysg. Ond gallech hefyd ystyried gyrfa yn y sectorau gofal iechyd neu gyfiawnder troseddol, gan weithio gyda phobl sydd ag anhwylderau datblygiadol. Ar ôl astudio ymhellach a chael hyfforddiant, gallech ystyried gyrfa mewn therapi iaith a lleferydd, therapi galwedigaethol, seicoleg glinigol neu seicoleg addysgol. Gallech ddewis dilyn cymhwyster TAR er mwyn parhau â’ch astudiaethau, gan ganolbwyntio ar anghenion dysgu ychwanegol. Beth bynnag y penderfynwch ei wneud, bydd digon o gyfleoedd i’ch helpu i wella eich rhagolygon gyrfa yn y dyfodol ac i wneud argraff ar gyflogwr yn y dyfodol.

Llwybrau gyrfa posibl

Y radd hon, sydd wedi’i hachredu gan y BPS, yw’r cam cyntaf i ddod yn seicolegydd proffesiynol. Mae’n hanfodol er mwyn gwneud yr hyfforddiant ôl-raddedig proffesiynol sy’n angenrheidiol os ydych chi eisiau gweithio fel seicolegydd. Bydd y sgiliau ymchwil a ddatblygir fel rhan o’r radd hon yn rhoi sylfaen gref ar gyfer gyrfa academaidd, neu i weithio yn y maes ymchwil a gwerthuso mewn amrywiaeth o sectorau. Mae pwyslais unigryw y radd hon ar anhwylderau datblygiadol ochr yn ochr â seicoleg yn golygu ei bod yn rhoi sylfaen gref ar gyfer gweithio mewn lleoliadau addysg, iechyd a chymdeithasol. Mae hefyd yn rhoi sylfaen gref ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig pellach, mewn proffesiynau fel therapi iaith a lleferydd a therapi galwedigaethol.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr seicoleg PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa'r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.