ROEDD 100% O'R MYFYRWYR YN FODLON Â'U CWRS - AROLWG MYFYRWYR CENEDLAETHOL 2020

Mae'r radd BSc (Anrh) Seicoleg gydag Anhwylderau Datblygiadol yn cyfuno astudio agweddau allweddol ar seicoleg gydag ystod o anhwylderau datblygiadol, gan gynnwys dyslecsia, dyspracsia ac awtistiaeth. Mae hyn yn cynnwys asesu, deall, ymyrryd, a diogelu plant a phobl ifanc. 

Yn ystod y cwrs Seicoleg gydag Anhwylderau Datblygiadol byddwch yn meithrin dealltwriaeth glir o arfer yn seiliedig ar dystiolaeth a byddwch yn cwblhau lleoliadau a all gynnwys lleoliadau addysgol fel ysgolion lleol ac unedau atgyfeirio disgyblion. 

Gall graddedigion ystyried gyrfaoedd mewn seicoleg addysg ar ôl profiad proffesiynol ac astudio ôl-raddedig, cyrsiau TAR, neu astudio ymhellach mewn anghenion addysgol arbennig, therapi galwedigaethol, neu therapi lleferydd ac iaith. 

Mae seicoleg yn PDC ar y brig yng Nghymru ar gyfer y gymhareb myfyriwr i staff - Tabl 2021 Cynghrair y Guardian 

2023 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
9WQ3 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 6 blynedd Medi Ttreforest A
2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
9WQ3 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 6 blynedd Medi Ttreforest A

Byddwch yn cwblhau modiwlau sy'n cwmpasu'r holl feysydd craidd mewn seicoleg sy'n angenrheidiol i ennill achrediad Cymdeithas Seicolegol Prydain. Mae hyn yn cynnwys dulliau ymchwil, seicoleg wybyddol, cymdeithasol, biolegol a datblygiadol yn ogystal ag astudio gwahaniaethau unigol a materion hanesyddol mewn seicoleg. Byddwch hefyd yn cwblhau traethawd blwyddyn olaf a fydd yn caniatáu i chi archwilio pwnc o'ch dewis yn fwy manwl trwy ymgymryd â phrosiect ymchwil. Hefyd, byddwch chi'n dysgu am ystod o anhwylderau datblygiadol; gan gynnwys Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth, Dyslecsia, Dyspracsia (neu Anhwylder Cydlynu Datblygiadol), Nam ar y Lleferydd a'r Iaith ac ADHD. Bydd hyn yn cynnwys materion yn ymwneud â dealltwriaeth, asesu ac ymyrraeth a chaiff ei ategu gan weithgareddau sy'n gysylltiedig â lleoliad ac ystafell ddosbarth. 

Blwyddyn Un: Gradd Seicoleg gydag Anhwylderau Datblygiadol 

 • Cyflwyniad i Anhwylderau Datblygiadol (40 credyd) 

 • Ymchwilio i Ddulliau mewn Seicoleg (40 credyd) 

 • Agweddau mewn Seicoleg (20 credyd) 

 • Darlleniadau Beirniadol mewn Seicoleg (20 credyd) 

Blwyddyn Dau: Gradd Seicoleg gydag Anhwylderau Datblygiadol 

 • Sgrinio ac Asesu Anhwylderau Datblygiadol (40 credyd) 

 • O Gelloedd i Gydwybod (20 credyd) 

 • Datblygiad hyd Oes yn y Cyd-destun Cymdeithasol (20 credyd) 

 • Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd (20 credyd) 

 • Dulliau Uwch a Thystiolaeth mewn Seicoleg (20 credyd) 

Blwyddyn Tri: Gradd Seicoleg gydag Anhwylderau Datblygiadol 

 • Dulliau Ymchwil Uwch: Traethawd Hir (40 credyd) 

 • Rheoli a chefnogi unigolion ag anhwylderau datblygiadol (20 credyd) 

 • Cymhwyso gwybodaeth am anhwylderau datblygiadol i'w roi ar waith (20 credyd) 

Ynghyd â dau opsiwn o'r rhestr isod (pob un yn 20 credyd): 

 • Seicoleg Iechyd Hyd Oes 

 • Seicoleg Addysg a Gwaith 

 • Anhwylderau Seicolegol ac Ymyriadau Therapiwtig 

 • Cymhwyso Seicoleg Gymdeithasol 

 • Niwroseicoleg Wybyddol a Niwrowyddoniaeth 

 • Seicoleg Fforensig 

Dysgu 

Cyflwynir y radd BSc (Anrh) Seicoleg gydag Anhwylderau Datblygiadol trwy ddarlithoedd, seminarau, gweithdai, goruchwyliaeth unigolion / grwpiau bach ac astudio annibynnol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i fynychu darlithoedd gwadd a roddir gan staff academaidd o sefydliadau eraill a seicolegwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn gwahanol feysydd ymarfer. 


Asesiad 

Byddwch yn cwblhau ystod o wahanol weithgareddau dosbarth gan gynnwys trafodaethau grŵp, dadleuon, astudiaethau achos a phrosiectau yn y dosbarth. 

Un o'r pethau mwyaf cyffrous am y radd seicoleg arbenigol hon yw eich bod chi'n profi ystod wych o ddulliau cyflwyno ac asesu. Fel rhan o'ch cwrs, byddwch yn cwblhau traethodau, adroddiadau prosiect, ysgrifennu gweithgareddau astudiaeth achos, cyflwyniadau llafar a phoster, profion dosbarth a mathau eraill o asesu. 

Yn eich blwyddyn olaf byddwch yn cwblhau prosiect ymchwil annibynnol, a fydd yn rhoi cyfle i chi astudio pwnc o'ch dewis yn fanwl, a chymhwyso'ch sgiliau mewn ymchwil a gafwyd yn ystod blynyddoedd un a dau. Yn olaf, byddwch yn cwblhau gweithgareddau ar leoliad a fydd yn eich galluogi i weld sut mae unigolion ag anhwylderau datblygiadol yn cael eu cefnogi'n ymarferol. 

Achrediadau 

Mae ein graddau seicoleg wedi'u hachredu'n llawn gan Gymdeithas Seicolegol Prydain ar gyfer Sail Graddedig am Aelodaeth Siartredig (GBC). Dyma'r cam cyntaf tuag at ddod yn Seicolegydd Siartredig a bydd yn gwella'ch CV. 

Lleoliadau 

Fel rhan o'r radd Seicoleg hon byddwch yn cwblhau lleoliadau mewn amrywiaeth o safleoedd ee ysgolion arbennig, elusennau sy'n cefnogi unigolion ag anhwylderau datblygiadol. Mae profiad cymhwysol hefyd ar gael trwy Seicoleg a Mwy a thrwy gyfleoedd myfyrwyr gyda'n clinigau ar y campws 

Mae ein Clinig Dadansoddi Ymddygiad yn arbenigo mewn trin yr heriau ymddygiadol sy'n gysylltiedig ag ystod eang o anhwylderau, gan gynnwys awtistiaeth, anableddau dysgu, ADHD, ac anhwylder ymddygiad. 

Mae pob myfyriwr yn sicr o gael lleoliad chwe wythnos yn ein Clinig Dadansoddi Ymddygiad ar Gampws Treforest, os ydyn nhw'n dymunol, yn ystod eu hastudiaethau israddedig. Mae'r clinig hwn yn cynnig ymyrraeth ddadansoddol ymddygiad cymhwysol i blant pump oed ac iau fel arfer, sydd â diagnosis o awtistiaeth. Mae'r clinig yn cael ei redeg i raddau helaeth gan fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli o dan oruchwyliaeth Dadansoddwr Ymddygiad Ardystiedig y Bwrdd. 

Mae cyfle hefyd i astudio dramor mewn prifysgol sy'n bartner yn Ewrop ar gyfnewidfa Erasmus, neu mewn prifysgol yn yr UDA neu Awstralia. 

Cyfleusterau 

Ymhlith y cyfleusterau mae ystafelloedd arsylwi a chyfweld sydd â drych dwy ffordd, teledu cylch cyfyng a sain, sy'n caniatáu i sesiynau ymchwil ac ymarfer cyfweld gael eu cynnal a'u recordio. Mae gennym hefyd labordy PC aerdymheru pwrpasol sy'n darparu mynediad at feddalwedd arbenigol ar gyfer cynnal arbrofion seicoleg a chynnal cyfweliadau arwain gyrfa. 

Mae'r Ystafell Niwroseicoleg Wybyddol yn gartref i offer seicoleg arbenigol fel offer olrhain llygaid, cyfleusterau EEG (electroencephalogram) ac ECG (electrocardiogram) ar gyfer cofnodi gweithgaredd trydanol yn y galon a chroen y pen, ac efelychydd gyrru. 

Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod eang o wasanaethau seicolegol i'r cyhoedd trwy ein clinigau seicoleg sy'n cynnwys awtistiaeth, dadansoddi ymddygiad, ymyriadau seicoleg iechyd a chwaraeon. 

Darlithwyr Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Efallai y bydd angen gwiriad DBS yn dibynnu ar eich lleoliad. 

Cynnig Lefel A arferol 

BCC - CDD ac eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 104-80 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB arferol

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Arferol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800
 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU:I'w gadarnhau

 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


* Rhwymedig 

DBS - £53.20 

Nid yw DBS yn orfodol ar gyfer y cwrs, oni bai y bydd ei angen oherwydd lleoliad penodol ar gyfer traethawd hir lle byddech yn gweithio gyda phlant neu grwpiau bregus Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein.

Gwasanaeth Diweddaru DBS - £13

Er ei fod yn ddewisol, argymhellir yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS uwch.

Arall: Costau Lleoliad (Teithio ac ati)

Pob blwyddyn astudio. Mae'r gost yn dibynnu ar y lleoliad

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl). 

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i USW o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda. 

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU. 

Datganiad mynediad 

Bydd gennych seiliau da ar gyfer gyrfaoedd yn y trydydd sector, lleoliadau gofal cymdeithasol a sectorau addysg ond fe allech chi hefyd ystyried gyrfaoedd yn y sectorau gofal iechyd neu gyfiawnder troseddol, gan weithio gyda'r rhai sydd ag anhwylderau datblygiadol. Gydag astudiaeth a hyfforddiant pellach, fe allech chi ystyried gyrfa mewn Therapi Lleferydd ac Iaith, Therapi Galwedigaethol, Seicoleg Glinigol neu Seicoleg Addysg. Gallech ddewis ymgymryd â chymhwyster TAR i barhau â'ch astudiaethau gan ganolbwyntio ar anghenion addysgol arbennig. Beth bynnag y penderfynwch, bydd gennych ddigon o gyfleoedd i'ch helpu i wella'ch rhagolygon gyrfa ac i greu argraff ar gyflogwr yn y dyfodol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr seicoleg PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa'r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.