Quantity Surveying

BSc (Anrh) Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol

MAE AMGYLCHEDD ADEILEDIG YN PDC AR Y BRIG YNG NGHYMRU AR GYFER BODDHAD MYFYRWYR AM YR AIL FLWYDDYN YN OLYNOL - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2021

Mae syrfewyr meintiau yn deall pob agwedd ar adeiladu, mae galw mawr amdanynt ac maen nhw'n ennill cyflogau deniadol. Nhw yw rheolwyr ariannol y diwydiant adeiladu ac mae angen iddynt reoli costau yn effeithiol wrth ystyried ansawdd, cynaliadwyedd ac anghenion y cleient. 

Trwy gydol prosiect adeiladu, mae syrfewyr meintiau yn chwarae rhan fawr. Mae hyn yn cynnwys pob cam o ddylunio, adeiladu a gweithredu datblygiadau eiddo, gan gynnwys preswyl, masnachol, diwydiannol a manwerthu, yn ogystal â phrosiectau seilwaith fel ffyrdd, rheilffyrdd a meysydd awyr. Erbyn i chi raddio o'r radd Tirfesur Meintiau, bydd gennych y sgiliau a'r cymwysterau ar gyfer gyrfa werth chweil sy'n talu'n dda. 

Ar y cwrs hwn byddwch yn ennill y sgiliau i reoli'r ystod o dasgau sy'n gysylltiedig â phrosiect adeiladu, gan ddysgu datblygu craffter masnachol, meddwl yn annibynnol, ac ymarfer sgiliau arolygu maint y gofynnir amdanynt fel mesur. Byddwch yn barod i fynd i'r afael yn hyderus â'r materion cymdeithasol, economaidd a thechnegol sy'n gysylltiedig â phrosiectau adeiladu o bob maint. 

Gyda chyflogadwyedd wedi'i ymgorffori fel rhan ohono, mae'r cwrs yn cyd-fynd â gofynion cyrff proffesiynol gan gynnwys Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS), gan sicrhau eich bod chi'n gallu rhagori fel myfyriwr graddedig o PDC. Trwy astudio gradd Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol sydd wedi'i achredu gan RICS, byddwch yn dysgu sgiliau a chymwyseddau sy'n uniongyrchol berthnasol i arfer a safonau'r diwydiant. 

Mae ein graddedigion tirfeur meintiau yn cael eu parchu'n eang. Maent yn gweithio ym mhob sector adeiladu o dai i brosiectau seilwaith mawr ledled y DU ac yn rhyngwladol. 

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael trwy Network75, llwybr sy'n cyfun gwaith ac astudio. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K242 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 5 mlynedd Medi Trefforest A
K243 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Y Syrfëwr Meintiau yw arbenigwr ariannol a chytundebol yr Amgylchedd Adeiledig. Ar y cwrs hwn byddwch yn mesur o luniadau ac yn teimlo'n hyderus yn cynhyrchu meintiau er mwyn ymgymryd â rheolaeth ariannol prosiectau yn effeithiol. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o rwymedigaethau cytundebol, y broses gaffael a datrys anghydfodau. 

Bydd eich astudiaethau'n ymdrin â mentrau diwydiannol fel costio cylch bywyd, partneru strategol a chydweithio, contractau costau targed, datrys anghydfodau a chyfrifo llyfr agored. Er mwyn eich helpu i weithio tuag at ddatblygiad proffesiynol parhaus, byddwch hefyd yn dysgu sut i gymhwyso meddwl beirniadol i'ch profiadau. Mae ein cwrs Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol hefyd yn cynnwys prosiectau a gyflwynir mewn partneriaeth â chyflogwyr ac mae'n cynnwys astudiaethau achos bywyd go iawn, a fydd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau allweddol ar gyfer y gweithle. 

 

Blwyddyn Un: Gradd Tirfesur Meintiau 

 • Cyfraith Amgylchedd Adeiledig - 20 credyd 

 • Technoleg Adeiladu 1 - 20 credyd 

 • Ymarfer a Gweithdrefn QS - 20 credyd 

 • Arfer a Gweithdrefn Rheoli Prosiect - 20 credyd 

 • Economeg yr Amgylchedd Adeiledig - 20 credyd 

 • Prosiect Integreiddio 1 - 20 credyd 

 

Blwyddyn Dau: Gradd Tirfesur Meintiau 

 • Rheoli Contractau - 20 credyd 

 • Mesur - 20 credyd 

 • Mesur a Thechnoleg Peirianneg Sifil - 20 credyd 

 • Technoleg Adeiladu 2 - 20 credyd 

 • BIM mewn Adeiladu - 20 credyd 

 • Economeg Dylunio - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd Tirfesur Meintiau 

 • Prosiect Unigol - 20 credyd 

 • Rheoli Costau Adeiladu - 20 credyd 

 • Rheoli Prosiectau - 20 credyd 

 • Cyfraith Adeiladu a Datrys Anghydfod Amgen [DAA]  - 20 credyd 

 • Technoleg Gynaliadwy - 20 credyd 

 • Prosiect Integreiddio 3 - 20 credyd 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (SWE) - 120 credyd (dewisol ar gyfer blwyddyn ryngosod yn unig) 


Mae modiwlau cyfrwng Cymraeg yn cynnwys:

Blwyddyn Un 

 • Economeg Amgylchedd Adeiledig 

 • Cyfraith Amgylchedd Adeiledig 

Blwyddyn Dau 

 • Rheoli Cytundebau 

 • Prosiect Integreiddio 2 

 • Mesur a Thechnoleg Peirianneg Sifil  

 • Technoleg Adeiladu 2 

Blwyddyn Tri 

 • Technoleg Gynaliadwy 

 • Cyfraith Adeiladu a Datrys Anghydfod Amgen [DAA] 


Dysgu 

Mae myfyrwyr amser llawn yn treulio 12-15 awr bob wythnos mewn darlithoedd, seminarau a thiwtorialau, fel arfer dros ddau i dri diwrnod llawn. Byddwch yn treulio amser yn gweithio ar gyflwyniadau, aseiniadau, ymarferion darllen a datrys problemau. 

Ni fydd ein cwrs Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol yn eich cyfyngu i ystafell ddosbarth. Nid ydym yn credu y gallwch ddysgu sgiliau hanfodol fel gwneud penderfyniadau dadansoddol a datrys problemau trwy ddarllen amdanynt yn unig. Dyna pam rydyn ni'n cynnig gweithgareddau ymarferol sy'n eich helpu chi i ddeall a chymhwyso'r theori rydych chi'n ei dysgu mewn darlithoedd. Hefyd, cewch gyfle i fynd ar ymweliadau safle â chwmnïau lleol. 


Asesiad 

Asesir trwy gymysgedd o waith cwrs ac arholiadau. 

Achrediadau 

Mae ein cwrs Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol wedi'i achredu gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS). Pan fyddwch chi'n graddio, bydd gennych chi'r sgiliau a'r cymwysterau ar gyfer gyrfa lwyddiannus ym maes tirfesur meintiau a rheoli masnachol, a byddwch chi'n gallu gweithio tuag at aelodaeth gorfforaethol o'r RICS. Mae'r cwrs Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol hefyd wedi'i achredu gan Sefydliad Siartredig Syrfewyr Peirianneg Sifil, gan roi cydnabyddiaeth bellach i chi am y sgiliau y byddwch chi'n eu datblygu yn ystod eich astudiaethau. 

Lleoliadau 

Rydym yn argymell eich bod yn treulio blwyddyn yn gweithio yn y diwydiant adeiladu fel rhan o'ch gradd Tirfesur Meintiau. Yn ystod y flwyddyn ryngosod hon, fe gewch chi brofiad ymarferol a fydd yn eich gwneud chi'n ymgeisydd mwy deniadol i gyflogwyr ac a fydd yn llywio'ch astudiaethau yn eich blwyddyn olaf. 

Cyfleusterau 

Am brofiad ychwanegol, byddwch chi'n defnyddio cyfleusterau o safon diwydiant ar y campws. Mae'r rhain yn cynnwys labordai cyfrifiadurol gyda meddalwedd peirianneg fel Revit, AutoCAD, CostX, a Navisworks. 

Darlithwyr

Mae'r gofynion mynediad isod yn manylu ar gynigion nodweddiadol ond mae PDC yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Gradd C a BC ar Lefel A. 

Cynnig BTEC nodweddiadol 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr gyffredinol o 29 gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 104 pwynt tariff UCAS

 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni IELTS cyffredinol gradd 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg, efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei rhestru cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Mae Ysgoloriaethau Cymraeg ar gael ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio o leiaf 40 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • DU llawn amser: £ 9000 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £ 13800 

 • DU rhan-amser: £ 700 fesul 20 credyd 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • DU llawn amser: i'w cadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w cadarnhau 

 • DU rhan amser: i'w cadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan gyrff proffesiynol a gydnabyddir yn rhyngwladol ac wedi'i ddylunio a'i ddarparu gan dîm o weithwyr proffesiynol profiadol. Byddwch yn ymgymryd â rhaglen sydd wedi'i chynllunio i ymgorffori cyflogadwyedd a phriodoleddau graddedigion drwyddi draw, sy'n cyd-fynd yn uniongyrchol â chymwyseddau, arferion a safonau corff proffesiynol. 

Mae yna nifer o gyfleoedd cyflogaeth yn y maes hwn, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Gallech weithio mewn practis preifat, adrannau eiddo, cwmnïau adeiladu a datblygu, neu gyda sefydliadau'r llywodraeth. Bydd gennych hefyd y sgiliau technegol, cyfreithiol, economaidd a rheoli ar gyfer gyrfa yn rheoli cyllid mewn prosiectau adeiladu. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i'ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn negeseuon e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL