Graddau Amgylchedd Adeiledig PDC yn cael eu graddio orau yng Nghymru (Adeilad, Complete University Guide 2023)

Mae syrfewyr meintiau yn deall pob agwedd ar adeiladu, mae galw mawr amdanynt ac maen nhw'n ennill cyflogau deniadol. Nhw yw rheolwyr ariannol y diwydiant adeiladu ac mae angen iddynt reoli costau yn effeithiol wrth ystyried ansawdd, cynaliadwyedd ac anghenion y cleient. 

Trwy gydol prosiect adeiladu, mae syrfewyr meintiau yn chwarae rhan fawr. Mae hyn yn cynnwys pob cam o ddylunio, adeiladu a gweithredu datblygiadau eiddo, gan gynnwys preswyl, masnachol, diwydiannol a manwerthu, yn ogystal â phrosiectau seilwaith fel ffyrdd, rheilffyrdd a meysydd awyr. Erbyn i chi raddio o'r radd Tirfesur Meintiau, bydd gennych y sgiliau a'r cymwysterau ar gyfer gyrfa werth chweil sy'n talu'n dda. 

Ar y cwrs hwn byddwch yn ennill y sgiliau i reoli'r ystod o dasgau sy'n gysylltiedig â phrosiect adeiladu, gan ddysgu datblygu craffter masnachol, meddwl yn annibynnol, ac ymarfer sgiliau arolygu maint y gofynnir amdanynt fel mesur. Byddwch yn barod i fynd i'r afael yn hyderus â'r materion cymdeithasol, economaidd a thechnegol sy'n gysylltiedig â phrosiectau adeiladu o bob maint. 

Gyda chyflogadwyedd wedi'i ymgorffori fel rhan ohono, mae'r cwrs yn cyd-fynd â gofynion cyrff proffesiynol gan gynnwys Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS), gan sicrhau eich bod chi'n gallu rhagori fel myfyriwr graddedig o PDC. Trwy astudio gradd Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol sydd wedi'i achredu gan RICS, byddwch yn dysgu sgiliau a chymwyseddau sy'n uniongyrchol berthnasol i arfer a safonau'r diwydiant. 

Mae ein graddedigion tirfeur meintiau yn cael eu parchu'n eang. Maent yn gweithio ym mhob sector adeiladu o dai i brosiectau seilwaith mawr ledled y DU ac yn rhyngwladol. 

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael trwy Network75, llwybr sy'n cyfun gwaith ac astudio. 

2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K242 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 5 mlynedd Medi Trefforest A
K243 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A
2023 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K242 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 5 mlynedd Medi Trefforest A
K243 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Y Syrfëwr Meintiau yw arbenigwr ariannol a chytundebol yr Amgylchedd Adeiledig. Ar y cwrs hwn byddwch yn mesur o luniadau ac yn teimlo'n hyderus yn cynhyrchu meintiau er mwyn ymgymryd â rheolaeth ariannol prosiectau yn effeithiol. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o rwymedigaethau cytundebol, y broses gaffael a datrys anghydfodau. 

Bydd eich astudiaethau'n ymdrin â mentrau diwydiannol fel costio cylch bywyd, partneru strategol a chydweithio, contractau costau targed, datrys anghydfodau a chyfrifo llyfr agored. Er mwyn eich helpu i weithio tuag at ddatblygiad proffesiynol parhaus, byddwch hefyd yn dysgu sut i gymhwyso meddwl beirniadol i'ch profiadau. Mae ein cwrs Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol hefyd yn cynnwys prosiectau a gyflwynir mewn partneriaeth â chyflogwyr ac mae'n cynnwys astudiaethau achos bywyd go iawn, a fydd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau allweddol ar gyfer y gweithle. 

 

Blwyddyn Un: Gradd Tirfesur Meintiau 

 • Cyfraith Amgylchedd Adeiledig - 20 credyd 

 • Technoleg Adeiladu 1 - 20 credyd 

 • Ymarfer a Gweithdrefn QS - 20 credyd 

 • Arfer a Gweithdrefn Rheoli Prosiect - 20 credyd 

 • Economeg yr Amgylchedd Adeiledig - 20 credyd 

 • Prosiect Integreiddio 1 - 20 credyd 

 

Blwyddyn Dau: Gradd Tirfesur Meintiau 

 • Rheoli Contractau - 20 credyd 

 • Mesur - 20 credyd 

 • Mesur a Thechnoleg Peirianneg Sifil - 20 credyd 

 • Technoleg Adeiladu 2 - 20 credyd 

 • BIM mewn Adeiladu - 20 credyd 

 • Economeg Dylunio - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd Tirfesur Meintiau 

 • Prosiect Unigol - 20 credyd 

 • Rheoli Costau Adeiladu - 20 credyd 

 • Rheoli Prosiectau - 20 credyd 

 • Cyfraith Adeiladu a Datrys Anghydfod Amgen [DAA]  - 20 credyd 

 • Technoleg Gynaliadwy - 20 credyd 

 • Prosiect Integreiddio 3 - 20 credyd 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (SWE) - 120 credyd (dewisol ar gyfer blwyddyn ryngosod yn unig) 


Mae modiwlau cyfrwng Cymraeg yn cynnwys:

Blwyddyn Un 

 • Economeg Amgylchedd Adeiledig 

 • Cyfraith Amgylchedd Adeiledig 

Blwyddyn Dau 

 • Rheoli Cytundebau 

 • Prosiect Integreiddio 2 

 • Mesur a Thechnoleg Peirianneg Sifil  

 • Technoleg Adeiladu 2 

Blwyddyn Tri 

 • Technoleg Gynaliadwy 

 • Cyfraith Adeiladu a Datrys Anghydfod Amgen [DAA] 


Dysgu 

Mae myfyrwyr amser llawn yn treulio 12-15 awr bob wythnos mewn darlithoedd, seminarau a thiwtorialau, fel arfer dros ddau i dri diwrnod llawn. Byddwch yn treulio amser yn gweithio ar gyflwyniadau, aseiniadau, ymarferion darllen a datrys problemau. 

Ni fydd ein cwrs Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol yn eich cyfyngu i ystafell ddosbarth. Nid ydym yn credu y gallwch ddysgu sgiliau hanfodol fel gwneud penderfyniadau dadansoddol a datrys problemau trwy ddarllen amdanynt yn unig. Dyna pam rydyn ni'n cynnig gweithgareddau ymarferol sy'n eich helpu chi i ddeall a chymhwyso'r theori rydych chi'n ei dysgu mewn darlithoedd. Hefyd, cewch gyfle i fynd ar ymweliadau safle â chwmnïau lleol. 


Asesiad 

Asesir trwy gymysgedd o waith cwrs ac arholiadau. 

Achrediadau 

Mae ein cwrs Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol wedi'i achredu gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS). Pan fyddwch chi'n graddio, bydd gennych chi'r sgiliau a'r cymwysterau ar gyfer gyrfa lwyddiannus ym maes tirfesur meintiau a rheoli masnachol, a byddwch chi'n gallu gweithio tuag at aelodaeth gorfforaethol o'r RICS. Mae'r cwrs Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol hefyd wedi'i achredu gan Sefydliad Siartredig Syrfewyr Peirianneg Sifil, gan roi cydnabyddiaeth bellach i chi am y sgiliau y byddwch chi'n eu datblygu yn ystod eich astudiaethau. 

Lleoliadau 

Rydym yn argymell eich bod yn treulio blwyddyn yn gweithio yn y diwydiant adeiladu fel rhan o'ch gradd Tirfesur Meintiau. Yn ystod y flwyddyn ryngosod hon, fe gewch chi brofiad ymarferol a fydd yn eich gwneud chi'n ymgeisydd mwy deniadol i gyflogwyr ac a fydd yn llywio'ch astudiaethau yn eich blwyddyn olaf. 

Cyfleusterau 

Am brofiad ychwanegol, byddwch chi'n defnyddio cyfleusterau o safon diwydiant ar y campws. Mae'r rhain yn cynnwys labordai cyfrifiadurol gyda meddalwedd peirianneg fel Revit, AutoCAD, CostX, a Navisworks. 

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae’r meini prawf mynediad isod yn adlewyrchu ein gofynion mynediad safonol ar gyfer y cwrs ar gyfer mis Medi 2023. Fodd bynnag, caiff pob cais a dderbynnir gan y Brifysgol ei adolygu’n gyfannol ac yn unigol. Mae meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn newid a byddant yn cael eu cyhoeddi ar ucas.com o 8 Mai 2023. Bydd meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn cael eu diweddaru ar ein gwefan o ddiwedd mis Hydref 2023.

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Gradd C a BC ar Lefel A. 

Cynnig BTEC nodweddiadol 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr gyffredinol o 29 gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 104 pwynt tariff UCAS

 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni IELTS cyffredinol gradd 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg, efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei rhestru cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Mae Ysgoloriaethau Cymraeg ar gael ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio o leiaf 40 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • DU llawn amser: £ 9000 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £ 13800 

 • DU rhan-amser: £ 700 fesul 20 credyd 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • DU llawn amser: i'w cadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w cadarnhau 

 • DU rhan amser: i'w cadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl). 

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Ysgoloriaethau Cyfrwng Cymraeg

Mae'r Brifysgol yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £250 - £1000 i fyfyrwyr sy'n astudio rhan o'u cwrs trwy gyfrwng Cymraeg. Mae'r Brifysgol hefyd yn rhan o gynllun ysgoloriaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd yn cynnig ysgoloriaethau hyd at £3000.  Mwy o wybodaeth yma: Ysgoloriaethau Cymraeg

Bwrsariaeth Teithio Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Mae'r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth yn cynnig bwrsari teithio o £500 sydd ar gael i bob myfyriwr sy'n dilyn gradd ryngosod israddedig. Darganfod mwy.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan gyrff proffesiynol a gydnabyddir yn rhyngwladol ac wedi'i ddylunio a'i ddarparu gan dîm o weithwyr proffesiynol profiadol. Byddwch yn ymgymryd â rhaglen sydd wedi'i chynllunio i ymgorffori cyflogadwyedd a phriodoleddau graddedigion drwyddi draw, sy'n cyd-fynd yn uniongyrchol â chymwyseddau, arferion a safonau corff proffesiynol. 

Mae yna nifer o gyfleoedd cyflogaeth yn y maes hwn, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Gallech weithio mewn practis preifat, adrannau eiddo, cwmnïau adeiladu a datblygu, neu gyda sefydliadau'r llywodraeth. Bydd gennych hefyd y sgiliau technegol, cyfreithiol, economaidd a rheoli ar gyfer gyrfa yn rheoli cyllid mewn prosiectau adeiladu. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i'ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn negeseuon e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.