Graddau Amgylchedd Adeiledig PDC yn cael eu graddio orau yng Nghymru - Adeilad, Complete University Guide 2023

Mae syrfewyr meintiau yn deall pob agwedd ar adeiladu, mae galw mawr amdanynt ac maen nhw'n ennill cyflogau deniadol. Nhw yw rheolwyr ariannol y diwydiant adeiladu ac mae angen iddynt reoli costau yn effeithiol wrth ystyried ansawdd, cynaliadwyedd ac anghenion y cleient. 

Trwy gydol prosiect adeiladu, mae syrfewyr meintiau yn chwarae rhan fawr. Mae hyn yn cynnwys pob cam o ddylunio, adeiladu a gweithredu datblygiadau eiddo, gan gynnwys preswyl, masnachol, diwydiannol a manwerthu, yn ogystal â phrosiectau seilwaith fel ffyrdd, rheilffyrdd a meysydd awyr. Erbyn i chi raddio o'r radd Tirfesur Meintiau, bydd gennych y sgiliau a'r cymwysterau ar gyfer gyrfa werth chweil sy'n talu'n dda. 

Ar y cwrs hwn byddwch yn ennill y sgiliau i reoli'r ystod o dasgau sy'n gysylltiedig â phrosiect adeiladu, gan ddysgu datblygu craffter masnachol, meddwl yn annibynnol, ac ymarfer sgiliau arolygu maint y gofynnir amdanynt fel mesur. Byddwch yn barod i fynd i'r afael yn hyderus â'r materion cymdeithasol, economaidd a thechnegol sy'n gysylltiedig â phrosiectau adeiladu o bob maint. 

Gyda chyflogadwyedd wedi'i ymgorffori fel rhan ohono, mae'r cwrs yn cyd-fynd â gofynion cyrff proffesiynol gan gynnwys Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS), gan sicrhau eich bod chi'n gallu rhagori fel myfyriwr graddedig o PDC. Trwy astudio gradd Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol sydd wedi'i achredu gan RICS, byddwch yn dysgu sgiliau a chymwyseddau sy'n uniongyrchol berthnasol i arfer a safonau'r diwydiant. 

Mae ein graddedigion tirfeur meintiau yn cael eu parchu'n eang. Maent yn gweithio ym mhob sector adeiladu o dai i brosiectau seilwaith mawr ledled y DU ac yn rhyngwladol. 

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael trwy Rhwydwaith75, llwybr sy'n cyfun gwaith ac astudio. 

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K242 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 5 mlynedd Medi Trefforest A
K243 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K242 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 5 mlynedd Medi Trefforest A
K243 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Y Syrfëwr Meintiau yw arbenigwr ariannol a chytundebol yr Amgylchedd Adeiledig. Ar y cwrs hwn byddwch yn mesur o luniadau ac yn teimlo'n hyderus yn cynhyrchu meintiau er mwyn ymgymryd â rheolaeth ariannol prosiectau yn effeithiol. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o rwymedigaethau cytundebol, y broses gaffael a datrys anghydfodau. 

Bydd eich astudiaethau'n ymdrin â mentrau diwydiannol fel costio cylch bywyd, partneru strategol a chydweithio, contractau costau targed, datrys anghydfodau a chyfrifo llyfr agored. Er mwyn eich helpu i weithio tuag at ddatblygiad proffesiynol parhaus, byddwch hefyd yn dysgu sut i gymhwyso meddwl beirniadol i'ch profiadau. Mae ein cwrs Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol hefyd yn cynnwys prosiectau a gyflwynir mewn partneriaeth â chyflogwyr ac mae'n cynnwys astudiaethau achos bywyd go iawn, a fydd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau allweddol ar gyfer y gweithle. 


Blwyddyn Un: Gradd Tirfesur Meintiau 

 • Cyfraith Amgylchedd Adeiledig - 20 credyd 
 • Technoleg Adeiladu 1 - 20 credyd 
 • Ymarfer a Gweithdrefn QS - 20 credyd 
 • Arfer a Gweithdrefn Rheoli Prosiect - 20 credyd 
 • Economeg yr Amgylchedd Adeiledig - 20 credyd 
 • Prosiect Integreiddio 1 - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: Gradd Tirfesur Meintiau

 • Rheoli Contractau - 20 credyd 
 • Mesur - 20 credyd 
 • Mesur a Thechnoleg Peirianneg Sifil - 20 credyd 
 • Technoleg Adeiladu 2 - 20 credyd 
 • BIM mewn Adeiladu - 20 credyd 
 • Economeg Dylunio - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd Tirfesur Meintiau 

 • Prosiect Unigol - 20 credyd 
 • Rheoli Costau Adeiladu - 20 credyd 
 • Rheoli Prosiectau - 20 credyd 
 • Cyfraith Adeiladu a Datrys Anghydfod Amgen [DAA]  - 20 credyd 
 • Technoleg Gynaliadwy - 20 credyd 
 • Prosiect Integreiddio 3 - 20 credyd 
 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (SWE) - 120 credyd (dewisol ar gyfer blwyddyn ryngosod yn unig) 

Mae modiwlau cyfrwng Cymraeg yn cynnwys:

Blwyddyn Un 

 • Economeg Amgylchedd Adeiledig 
 • Cyfraith Amgylchedd Adeiledig 

Blwyddyn Dau 

 • Rheoli Cytundebau 
 • Prosiect Integreiddio 2 
 • Mesur a Thechnoleg Peirianneg Sifil  
 • Technoleg Adeiladu 2 

Blwyddyn Tri 

 • Technoleg Gynaliadwy 
 • Cyfraith Adeiladu a Datrys Anghydfod Amgen [DAA] 

Dysgu 

Mae myfyrwyr amser llawn yn treulio 12-15 awr bob wythnos mewn darlithoedd, seminarau a thiwtorialau, fel arfer dros ddau i dri diwrnod llawn. Byddwch yn treulio amser yn gweithio ar gyflwyniadau, aseiniadau, ymarferion darllen a datrys problemau. 

Ni fydd ein cwrs Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol yn eich cyfyngu i ystafell ddosbarth. Nid ydym yn credu y gallwch ddysgu sgiliau hanfodol fel gwneud penderfyniadau dadansoddol a datrys problemau trwy ddarllen amdanynt yn unig. Dyna pam rydyn ni'n cynnig gweithgareddau ymarferol sy'n eich helpu chi i ddeall a chymhwyso'r theori rydych chi'n ei dysgu mewn darlithoedd. Hefyd, cewch gyfle i fynd ar ymweliadau safle â chwmnïau lleol. 

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Asesiad 

Asesir trwy gymysgedd o waith cwrs ac arholiadau. 

Achrediadau 

Mae ein cwrs Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol wedi'i achredu gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS). Pan fyddwch chi'n graddio, bydd gennych chi'r sgiliau a'r cymwysterau ar gyfer gyrfa lwyddiannus ym maes tirfesur meintiau a rheoli masnachol, a byddwch chi'n gallu gweithio tuag at aelodaeth gorfforaethol o'r RICS. Mae'r cwrs Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol hefyd wedi'i achredu gan Sefydliad Siartredig Syrfewyr Peirianneg Sifil, gan roi cydnabyddiaeth bellach i chi am y sgiliau y byddwch chi'n eu datblygu yn ystod eich astudiaethau. 

Lleoliadau 

Rydym yn argymell eich bod yn treulio blwyddyn yn gweithio yn y diwydiant adeiladu fel rhan o'ch gradd Tirfesur Meintiau. Yn ystod y flwyddyn ryngosod hon, fe gewch chi brofiad ymarferol a fydd yn eich gwneud chi'n ymgeisydd mwy deniadol i gyflogwyr ac a fydd yn llywio'ch astudiaethau yn eich blwyddyn olaf. 

Cyfleusterau 

Am brofiad ychwanegol, byddwch chi'n defnyddio cyfleusterau o safon diwydiant ar y campws. Mae'r rhain yn cynnwys labordai cyfrifiadurol gyda meddalwedd peirianneg fel Revit, AutoCAD, CostX, a Navisworks. 

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol 

CCC 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Gradd C a CC ar Lefel A. 

Cynnig BTEC nodweddiadol 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 96 pwynt tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni IELTS cyffredinol gradd 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg, efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei rhestru cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Mae Ysgoloriaethau Cymraeg ar gael ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio o leiaf 40 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • DU llawn amser: i'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w gadarnhau
 • DU rhan-amser: i'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • DU llawn amser: i'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w gadarnhau 
 • DU rhan amser: i'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl). 

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Ysgoloriaethau Cyfrwng Cymraeg

Mae'r Brifysgol yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £250 - £1000 i fyfyrwyr sy'n astudio rhan o'u cwrs trwy gyfrwng Cymraeg. Mae'r Brifysgol hefyd yn rhan o gynllun ysgoloriaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd yn cynnig ysgoloriaethau hyd at £3000.  Mwy o wybodaeth yma: Ysgoloriaethau Cymraeg

Bwrsariaeth Teithio Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Mae'r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth yn cynnig bwrsari teithio o £500 sydd ar gael i bob myfyriwr sy'n dilyn gradd ryngosod israddedig. Darganfod mwy.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan gyrff proffesiynol a gydnabyddir yn rhyngwladol ac wedi'i ddylunio a'i ddarparu gan dîm o weithwyr proffesiynol profiadol. Byddwch yn ymgymryd â rhaglen sydd wedi'i chynllunio i ymgorffori cyflogadwyedd a phriodoleddau graddedigion drwyddi draw, sy'n cyd-fynd yn uniongyrchol â chymwyseddau, arferion a safonau corff proffesiynol. 

Mae yna nifer o gyfleoedd cyflogaeth yn y maes hwn, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Gallech weithio mewn practis preifat, adrannau eiddo, cwmnïau adeiladu a datblygu, neu gyda sefydliadau'r llywodraeth. Bydd gennych hefyd y sgiliau technegol, cyfreithiol, economaidd a rheoli ar gyfer gyrfa yn rheoli cyllid mewn prosiectau adeiladu. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i'ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn negeseuon e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.