Graddau Amgylchedd Adeiledig PDC yn cael eu graddio orau yng Nghymru - Adeilad, Complete University Guide 2023

Os nad oes gennych y cymwysterau cywir i ddechrau ar ein gradd BSc (Anrh) Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol tair blynedd, gallech ddewis dechrau eich astudiaethau gyda blwyddyn sylfaen. 

Bwriad y flwyddyn ychwanegol yw rhoi'r paratoad gorau posibl i chi ar gyfer llwyddiant ar y radd. Byddwch yn astudio modiwlau rhagarweiniol sy'n berthnasol i'r cwrs gradd wrth ddatblygu sgiliau allweddol ar gyfer astudio academaidd. Bydd cwblhau'r flwyddyn sylfaen ragarweiniol yn llwyddiannus yn caniatáu ichi symud ymlaen i'r cwrs gradd. 

Wrth astudio’r radd hon mewn Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol, sydd wedi’i hachredu gan RICS, byddwch yn dysgu sgiliau a chymwyseddau sy’n uniongyrchol berthnasol i arfer a safonau’r diwydiant. 

Byddwch yn ennill y sgiliau i reoli'r ystod o dasgau sy'n gysylltiedig â phrosiect adeiladu, dysgu sut i gymryd cyfrifoldeb am gynllunio a rheoli ariannol, a gallu goresgyn heriau sy'n gysylltiedig â chostau adeiladu. 

Erbyn i chi raddio o'r radd Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol, bydd gennych y sgiliau a'r cymwysterau ar gyfer gyrfa werth chweil sy'n talu'n dda. 

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
KK24 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
KK24 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Sylfaen: Gradd Tirfesur Meintiau 

 • Sylfeini Mathemateg - 20 credyd
 • Cymhwyso Sgiliau Mathemategol - 20 credyd
 • Sgiliau Peirianneg Hanfodol - 20 credyd
 • Prosiect Peirianneg - 20 credyd
 • Egwyddorion Peirianneg Sylfaen - 20 credyd
 • Saesneg ar gyfer Peirianneg (dewisol) - 20 credyd
 • Cyflwyniad i'r Diwydiant Adeiladu (dewisol) - 20 credyd

Blwyddyn Un: Gradd Tirfesur Meintiau 

 • Cyfraith Amgylchedd Adeiledig - 20 credyd 
 • Technoleg Adeiladu 1 - 20 credyd 
 • Ymarfer a Gweithdrefn QS - 20 credyd 
 • Arfer a Gweithdrefn Rheoli Prosiect - 20 credyd 

 • Economeg yr Amgylchedd Adeiledig - 20 credyd 
 • Egwyddorion Amgylchedd Adeiledig - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: Gradd Tirfesur Meintiau 

 • Rheoli Contractau - 20 credyd 
 • Mesur - 20 credyd 
 • Mesur a Thechnoleg Peirianneg Sifil - 20 credyd 
 • Technoleg Adeiladu 2 - 20 credyd 
 • BIM mewn Adeiladu - 20 credyd 
 • Economeg Dylunio - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd Tirfesur Meintiau 

 • Prosiect Unigol - 20 credyd 
 • Rheoli Costau Adeiladu - 20 credyd 
 • Rheoli Prosiectau - 20 credyd 
 • Cyfraith Adeiladu a Datrys Anghydfod Amgen [DAA] - 20 credyd 
 • Technoleg Gynaliadwy - 20 credyd 
 • Integreiddio Prosiect 3 - 20 credyd 
 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (SWE) - 120 credyd (dewisol ar gyfer blwyddyn ryngosod yn unig) 

Dysgu 

Mae myfyrwyr amser llawn yn treulio 12-15 awr bob wythnos mewn darlithoedd, seminarau a thiwtorialau, fel arfer dros ddau i dri diwrnod llawn. Byddwch yn treulio amser yn gweithio ar gyflwyniadau, aseiniadau, ymarferion darllen a datrys problemau. 

Ni fydd y cwrs Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol yn eich cyfyngu i ystafell ddosbarth. Nid ydym yn credu y gallwch ddysgu sgiliau hanfodol fel gwneud penderfyniadau dadansoddol a datrys problemau trwy ddarllen amdanynt yn unig. Dyna pam rydyn ni'n cynnig gweithgareddau ymarferol sy'n eich helpu chi i ddeall a chymhwyso'r theori rydych chi'n ei dysgu mewn darlithoedd. Hefyd, cewch gyfle i fynd ar ymweliadau safle â chwmnïau lleol. 

Asesiad 

Asesir trwy gymysgedd o waith cwrs ac arholiadau. 

Achrediadau 

Mae ein cwrs Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol wedi'i achredu gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS). Pan fyddwch chi'n graddio, bydd gennych chi'r sgiliau a'r cymwysterau ar gyfer gyrfa lwyddiannus ym maes tirfesur meintiau a rheoli masnachol, a byddwch chi'n gallu gweithio tuag at aelodaeth gorfforaethol o'r RICS. Mae'r cwrs Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol hefyd wedi'i achredu gan Sefydliad Siartredig Syrfewyr Peirianneg Sifil, gan roi cydnabyddiaeth bellach i chi am y sgiliau y byddwch chi'n eu datblygu yn ystod eich astudiaethau. 

Lleoliadau 

Rydym yn argymell eich bod yn treulio blwyddyn yn gweithio yn y diwydiant adeiladu fel rhan o'ch gradd Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol. Yn ystod y flwyddyn ryngosod hon, fe gewch chi brofiad ymarferol a fydd yn eich gwneud chi'n ymgeisydd mwy deniadol i gyflogwyr ac a fydd yn llywio'ch astudiaethau yn eich blwyddyn olaf. 

Cyfleusterau 

Am brofiad ychwanegol, byddwch chi'n defnyddio cyfleusterau o safon diwydiant ar y campws. Mae'r rhain yn cynnwys labordai cyfrifiadurol gyda meddalwedd peirianneg fel Revit, AutoCAD, CostX a Navisworks. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


TGAU: Mae'r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

DD, 48 pwynt Tariff UCAS.

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig BTEC nodweddiadol 

Diploma Estynedig BTEC Pasio Pasio Pasio neu Ddiploma BTEC Pasio Pasio 

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

https://myusw.southwales.ac.uk/contact-us

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg, efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei rhestru cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

 • DU llawn amser: i'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

 • DU llawn amser: i'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r EU

Gwnewch gais uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Adeiladu yw un o'r diwydiannau mwyaf yn y byd, ac ni fyddai dim ohono'n bosibl heb syrfewyr a rheolwyr prosiect. Mae ein cysylltiadau diwydiannol a masnachol cryf yn golygu ein bod ni'n gwybod beth mae cyflogwyr ei eisiau gennych chi pan fyddwch chi'n graddio. Rydym yn teilwra ein cyrsiau arolygu fel bod yr hyn rydych chi'n ei ddysgu yn diwallu anghenion cyflogwyr ac yn datblygu sgiliau allweddol. Mae gennym hanes balch o ddatblygu graddedigion Tirfesur Meintiau sy'n barod i'r diwydiant am dros bedwar degawd. 

Erbyn i chi raddio o'r radd Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol, bydd gennych y sgiliau a'r cymwysterau ar gyfer gyrfa lwyddiannus a gwerth chweil. Mae yna nifer o gyfleoedd cyflogaeth yn y maes hwn, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Gallech weithio mewn practis preifat, adrannau eiddo, cwmnïau adeiladu a datblygu, neu gyda sefydliadau'r llywodraeth. Bydd gennych hefyd y sgiliau technegol, cyfreithiol, economaidd a rheoli ar gyfer gyrfa yn rheoli cyllid mewn prosiectau adeiladu. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Tirfesur Meintiau a Rheoli Masnachol PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i'ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn negeseuon e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.