Eiddo Tirol yw conglfaen yr Amgylchedd Adeiledig. Mae cymdeithas angen gofodau i fyw a gweithio ynddynt; a chefnogi gweithrediad ein heconomi.

Mae'r cwrs yn archwilio hanfodion yr Amgylchedd Adeiledig gan ganolbwyntio ar bileri thematig fel Adeiladu, Cyllid, y Gyfraith, Technoleg a Rheoli, gyda ffocws ar sgiliau Eiddo Tirol megis Prisio a Rheoli Asedau.

Mae gan y cwrs ffocws cyflogadwyedd cryf gan ddatblygu mewnwelediad i reolaeth fasnachol a menter a gellir ei astudio'n llawn amser yn ogystal â rhan-amser, gan roi cyfle i ennill a dysgu.

Byddai gan raddedigion ddewis amrywiol o rolau ar draws y sector cyhoeddus ym meysydd iechyd, addysg, a thai, ac yn y sector preifat mewn ymgyngoriaethau a chwmnïau eiddo tirol masnachol.

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K440 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
N/A Rhan amser 5 blynedd Medi Trefforest A
K441 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K440 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
N/A Rhan amser 5 blynedd Medi Trefforest A
K441 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Yn y flwyddyn gyntaf, cyflwynir pileri thematig yr Amgylchedd Adeiledig. Mae'r themâu hyn yn ymwneud â'r Gyfraith, Theori Cost a Gwerth, Technolegau Adeiladu, Rheoli, Technolegau Digidol, Cynaliadwyedd, Datblygiad a Moeseg. Mae'r flwyddyn gyntaf yn un generig ar draws pob un o'r cyrsiau gradd israddedig o fewn y portffolio Amgylchedd Adeiledig, gan ganiatáu symudiad di-dor ar draws y portffolio ar yr adeg hon os yw myfyrwyr yn dymuno canolbwyntio ar radd arall.

Yn yr ail flwyddyn, mae'r pileri thematig hyn yn parhau, ond yn cael eu harchwilio ar lefel ganolradd, gan ychwanegu Rheoli Prosiectau, Cyfraith Fasnachol a Thai, Cynllunio a Chymunedau. Cyflwynir modiwlau arbenigol mewn Prisio Eiddo, Rheoli Adeiladau a Gwerthuso Buddsoddiadau a Rheoli Eiddo. Mae'r rhain yn cyfuno i hybu'r wybodaeth a'r cymhwysiad sydd eu hangen ar fyfyrwyr wrth iddynt symud ymlaen i'w blwyddyn olaf.

Erbyn y flwyddyn olaf mae myfyrwyr yn canolbwyntio ar fireinio'r cymwyseddau proffesiynol sydd eu hangen a gwella eu priodoleddau graddedigion. Mae nifer o'r pileri thematig yn cyrraedd lefel uwch wrth gymhwyso gwybodaeth. Astudir Prisio Eiddo Uwch a Chyfraith Eiddo ar Waith, gan ganolbwyntio ar gymwyseddau craidd. Mae modiwl Rheolaeth Fasnachol a Menter yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu eu nodweddion graddedigion ymhellach a'u paratoi ar gyfer cyflogaeth gyda phroffesiwn yr Amgylchedd Adeiledig. Mae Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio yn yr Amgylchedd Adeiledig yn rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o'r heriau hollbwysig y mae'r diwydiant yn eu hwynebu. Mae'r traethawd estynedig yn galluogi myfyrwyr i wneud ymchwil o'u dewis, tra'n cymhwyso meddwl beirniadol a dadansoddi.

Blwyddyn Un: Gradd Tir ac Eiddo

 • Cyfraith Amgylchedd Adeiledig (20 credyd)
 • Economeg Amgylchedd Adeiledig (20 credyd)
 • Egwyddorion Amgylchedd Adeiledig (20 credyd)
 • Technolegau Digidol (20 credyd)
 • Datblygu a Chymdeithas (20 credyd)
 • Technoleg Adeiladu (20 credyd)

Blwyddyn Dau: Gradd Tir ac Eiddo

 • Rheoli Adeiladau (20 credyd)
 • Prisio Eiddo (20 credyd)
 • Tai, Cynllunio a Chymunedau (20 credyd)
 • Arfarnu Buddsoddiadau a Rheoli Eiddo (20 credyd)
 • Rheoli Prosiectau ac Ymarfer Proffesiynol (20 credyd)
 • Cyfraith Fasnachol (20 credyd)

Blwyddyn Tri: Gradd Tir ac Eiddo

 • Traethawd Estynedig Amgylchedd Adeiledig (40 credyd)
 • Rheolaeth Fasnachol a Menter (20 credyd) 
 • Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio yn yr Amgylchedd Adeiledig (20 credyd)
 • Prisio Eiddo Uwch (20 credyd)
 • Cyfraith Eiddo ar Waith (20 credyd)

Dysgu

Cyflwynir y cwrs hwn mewn modd bloc gyda phob un o’r 6 modiwl fesul blwyddyn amser llawn yn cael eu cyflwyno dros 12 wythnos. Mae darpariaeth ran-amser yn amrywio rhwng 3 neu 4 modiwl y flwyddyn. Mae cyflwyno'r modd bloc yn caniatáu i fyfyrwyr ganolbwyntio ar fodiwl mewn dull trochi.

Mae myfyrwyr amser llawn yn cael eu hamserlennu dros 2 ddiwrnod yr wythnos, gyda myfyrwyr rhan-amser yn astudio un diwrnod yr wythnos.

Rydym yn darparu cyfleoedd i’n myfyrwyr ymgysylltu â chyflogwyr, diwydiant a chyrff proffesiynol, yn enwedig trwy ddysgu ar sail problemau a her gan ddefnyddio astudiaethau achos prosiect byw, darlithwyr gwadd a digwyddiadau corff proffesiynol. 

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Asesisad

Asesir myfyrwyr gan ddefnyddio amrywiaeth o fathau o asesu gan gynnwys Adroddiad, Portffolio, Cyfnodolyn Arsylwi, Cyflwyniad, Prawf Dosbarth, Arholiad, Astudiaeth Achos, Traethawd, Prosiect, Trafodaethau Proffesiynol a Thraethawd Estynedig. Mae amrywiaeth o fathau o asesu yn bwysig er mwyn rhoi pob cyfle i fyfyrwyr ddangos eu gwybodaeth. Mae yna hefyd elfen o ddewis myfyrwyr ar bob lefel. Dyma lle gall myfyrwyr ddewis sut i gwblhau asesiad o restr ddiffiniedig.

Bydd rhanddeiliaid allanol yn ymwneud â chynllunio asesiadau ac yn cefnogi asesu problemau a heriau sy'n gysylltiedig â gwaith trwy ymweliadau safle a darlithoedd gwadd.

Achrediadau

Cynlluniwyd y radd hon yn dilyn trafodaethau gyda’r Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) a gyda’r bwriad o wneud cyflwyniad ffurfiol ar gyfer achrediad RICS yn ddiweddarach yn 2023. Bydd gradd RICS achrededig yn eich helpu ar y llwybr carlam tuag at statws siartredig, sy’n golygu y gallwch ymgymryd â dim ond 24 mis (gall 12 mis o’r rheini fod tra’n gweithio’n rhan-amser neu’n ymgymryd â blwyddyn rhyngosod) o hyfforddiant strwythuredig yn y gweithle cyn gwneud cais i sefyll eich asesiad Asesiad Cymhwysedd Proffesiynol (APC) terfynol.

Cyfleusterau

Cyflwynir y cwrs hwn ar Gampws Trefforest lle mae gan ein myfyrwyr fynediad i Ystafell Brosiect Amgylchedd Adeiledig bwrpasol yn ogystal â’n hystafelloedd addysgu, mannau dysgu trawsnewidiol a labordai cyfrifiadurol pwrpasol gyda’r feddalwedd ddiweddaraf. Mae gennym hefyd amrywiaeth o dechnolegau digidol megis offer VR a dronau ar gael i gefnogi dysgu myfyrwyr.

Darlithwyr


Rydym yn ail-ddilysu cyrsiau yn rheolaidd ar gyfer sicrhau a gwella ansawdd

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym yn adolygu ein cyrsiau’n rheolaidd mewn ymateb i batrymau newidiol o ran cyflogaeth a’r galw am sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi’i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi ac yn siarad â chi am y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw rhoi’r sgiliau a’r meddylfryd i’n myfyrwyr i lwyddo beth bynnag ddaw yfory. Eich dyfodol, wedi'i ddiogelu at y dyfodol.

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol 

CCC

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Gradd C a CC Safon Uwch

Cynnig nodweddiadol BTEC

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae'r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Saesneg Gradd C neu Radd 4 neu uwch, neu eu cyfwerth, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • DU llawn amser: i'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w gadarnhau
 • DU rhan-amser: i'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • DU llawn amser: i'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w gadarnhau 
 • DU rhan amser: i'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Gallwch wneud cais yn uniongyrchol drwy'r brifysgol.

Gallwch hefyd ymgeisio trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Polisi Derbyn

Polisi Derbyn

Nod y cwrs BSc (Anrh) newydd hwn mewn Tir ac Eiddo yw rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr gyflawni amrywiaeth o rolau yn y diwydiant Eiddo Tirol lle mae prinder sgiliau sylweddol ar hyn o bryd yn y sector cyhoeddus a phreifat. Mae rolau o’r fath yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i rai Syrfëwr Ymarfer Cyffredinol, Syrfëwr Prisio, Syrfëwr Datblygu a Syrfëwr Buddsoddi.

Sut mae'r cwrs hwn yn fy mharatoi ar gyfer cyflogaeth?

Mae’r cwrs yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymuno â maes pwnc ffyniannus, sydd â chyfleoedd cyflogaeth rhagorol. Mae angen Syrfewyr Eiddo Tirol ar gyfer amrywiaeth o rolau ar draws amrywiaeth o gyflogwyr o Awdurdodau Lleol, Cymdeithasau Tai, Ymddiriedolaethau Addysg, Byrddau Iechyd, Banciau, Ymgynghoriaethau Masnachol a sector preifat ffyniannus mewn amrywiaeth o rolau.

Mae ganddo ffocws cyflogadwyedd cryf ac mae'n perthyn yn agos i ddiwydiant. Mae ein myfyrwyr yn darparu ateb ar gyfer y galw sylweddol am sgiliau proffesiynol Eiddo Tirol sydd eu hangen ar draws De Cymru yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Bydd Syrfewyr Eiddo Tirol yn datblygu sgiliau craidd megis prisio, gwerthuso, cymhwyso cyfraith eiddo, rheoli eiddo, datblygu, cynaliadwyedd a rheolaeth fasnachol.

Mae'r ddarpariaeth hyblyg sy'n galluogi astudio'n rhan-amser a'r opsiwn rhyngosod yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth ac ymarfer diwydiannol wrth iddynt astudio. Mae hefyd yn darparu opsiwn deniadol i gyflogwyr wrth iddynt geisio llenwi'r bwlch sgiliau sy'n bodoli yn y sector hwn.

Mae’r pwnc ar hyn o bryd yn rhoi’r defnydd o Realiti Rhithwir a chipio camera manylder uwch ar waith yn ein haddysgu a bydd y cwrs hwn yn elwa o’r ymchwil sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd, gan roi mynediad i fyfyrwyr at dechnoleg flaengar ac ymarfer diwydiant sy’n dod i’r amlwg.

Pa fath o fyfyriwr fyddai'r cwrs hwn yn addas?

Mae gan fyfyrwyr y cwrs hwn ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r Amgylchedd Adeiledig, ynghyd â gwerthfawrogiad o gymhwysiad mathemategol a gweithgaredd economaidd.

Maent yn ddysgwyr annibynnol, llawn cymhelliant ac yn awyddus i ennill sgiliau dadansoddi a datrys problemau. Byddant yn dysgu meddwl yn rhesymegol ac yn greadigol a byddwn yn eich dysgu i gyfathrebu'n effeithiol, ar lafar ac yn ysgrifenedig, ar gyfer cynulleidfaoedd technegol a lleyg.