Eiddo Tiriol yw conglfaen yr Amgylchedd Adeiledig. Mae angen gofodau ar gymdeithas i fyw a gweithio ynddynt a chefnogi gweithrediad ein heconomi.

Mae'r cwrs BSc (Anrh) Tir ac Eiddo yn archwilio hanfodion yr Amgylchedd Adeiledig gan ganolbwyntio ar bileri thematig fel Adeiladu, Cyllid, y Gyfraith, Technoleg a Rheolaeth, gyda ffocws ar sgiliau Eiddo Tiriog megis Prisio a Rheoli Asedau.

Mae gan y cwrs ffocws cyflogadwyedd cryf gan ddatblygu mewnwelediad i reolaeth fasnachol a menter a gellir ei astudio'n llawn amser yn ogystal â rhan-amser, gan roi cyfle i ennill a dysgu.

Byddai gan raddedigion BSc (Anrh) Tir ac Eiddo ddewis o amrywiaeth o rolau ar draws y sector cyhoeddus ym meysydd iechyd, addysg a thai, ac yn y sector preifat mewn ymgynghorith a chwmnïau eiddo tiriog masnachol.

Cynlluniwyd y radd hon yn dilyn trafodaethau gyda Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) a gyda’r bwriad o wneud cyflwyniad ffurfiol ar gyfer achrediad RICS yn ddiweddarach yn 2023. Bydd gradd RICS achrededig yn eich helpu ar y llwybr carlam tuag at statws siartredig. Mae hyn yn golygu y gallwch gyflawni dim ond 24 mis o hyfforddiant strwythuredig yn y gweithle (gall 12 mis o’r rheini fod tra’n gweithio’n rhan-amser neu’n cyflawni blwyddyn ryngosod) cyn gwneud cais i sefyll eich asesiad Asesiad Cymhwysedd Proffesiynol (APC) terfynol.

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael trwy Network75, llwybr gwaith ac astudio cyfun.

Mae'r cwrs hwn yn amodol ar ddilysiad.

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K440 Llawn amser 3 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 5 flwyddyn Medi Trefforest A
K441 Rhyngosod 4 flwyddyn Medi Trefforest A
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K440 Llawn amser 3 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 5 flwyddyn Medi Trefforest A
K441 Rhyngosod 4 flwyddyn Medi Trefforest A

Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno pob agwedd ar reoli eiddo, gan gynnwys:

 • prisiad
 • datblygiad
 • cynaladwyedd
 • ariannu prosiectau

Bydd adolygiad cynhwysfawr o eiddo tiriog – o ddatblygu, buddsoddi a rheoli, hyd at werthu a chaffael, datblygu meysydd sgiliau myfyrwyr gan gynnwys cynllunio busnes a rheoli prosiectau a dysgu’r berthynas rhwng – a gofynion – datblygwyr, buddsoddwyr a chyllidwyr meddianwyr.

Mae’r meini prawf mynediad isod yn adlewyrchu ein gofynion mynediad safonol ar gyfer y cwrs ar gyfer mis Medi 2023. Fodd bynnag, caiff pob cais a dderbynnir gan y Brifysgol ei adolygu’n gyfannol ac yn unigol. Mae meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn newid a byddant yn cael eu cyhoeddi ar ucas.com o 8 Mai 2023. Bydd meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn cael eu diweddaru ar ein gwefan o ddiwedd mis Hydref 2023.

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Gradd C a BC Safon Uwch

Cynnig nodweddiadol BTEC

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod

Cynnig IB nodweddiadol

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu uwch mewn Saesneg ar lefel safonol

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 104 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Ychwanegol

 TGAU: Mae'r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Saesneg Gradd C neu Radd 4 neu uwch, neu eu cyfwerth, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

 •  Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

 •  Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Gallwch wneud cais yn uniongyrchol drwy'r brifysgol.

Gallwch hefyd ymgeisio trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Polisi Derbyn

Polisi Derbyn

Mae gyrfaoedd graddedigion tebygol a rhagolygon cyflogadwyedd yn cynnwys:

 • Tai
 • Datblygu Eiddo
 • Eiddo Tiriol Masnachol
 • Rheoli Asedau
 • Rheoli Eiddo
 • Rheolwr Prisio
 • Syrfëwr Arbenigol
 • Adfywio / Datblygu economaidd
 • Rheoli Ystadau

Bydd adolygiad cynhwysfawr o eiddo tiriol – o ddatblygu, buddsoddi a rheoli, hyd at werthu a chaffael, datblygu meysydd sgiliau myfyrwyr gan gynnwys cynllunio busnes a rheoli prosiectau a dysgu’r berthynas rhwng – a gofynion – datblygwyr, buddsoddwyr a chyllidwyr meddianwyr.