Mae'r Flwyddyn Sylfaen mewn Tir ac Eiddo yn rhan o raglen radd integredig pedair blynedd, ac fe'i cynlluniwyd ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar hyn o bryd yn bodloni'r meini prawf derbyn ar gyfer mynediad uniongyrchol i gwrs gradd mewn pynciau gan gynnwys BSc (Anrh) mewn Eiddo Tiriol.

Eiddo Tiriol yw conglfaen yr Amgylchedd Adeiledig. Mae angen gofodau ar gymdeithas i fyw a gweithio ynddynt a chefnogi gweithrediad ein heconomi.

Mae'r cwrs BSc (Anrh) Tir ac Eiddo yn archwilio hanfodion yr Amgylchedd Adeiledig gan ganolbwyntio ar bileri thematig fel Adeiladu, Cyllid, y Gyfraith, Technoleg a Rheolaeth, gyda ffocws ar sgiliau Eiddo Tiriog megis Prisio a Rheoli Asedau.

Mae gan y cwrs ffocws cyflogadwyedd cryf gan ddatblygu mewnwelediad i reolaeth fasnachol a menter a gellir ei astudio'n llawn amser yn ogystal â rhan-amser, gan roi cyfle i ennill a dysgu.

Byddai gan raddedigion BSc (Anrh) Tir ac Eiddo ddewis o amrywiaeth o rolau ar draws y sector cyhoeddus ym meysydd iechyd, addysg a thai, ac yn y sector preifat mewn ymgynghorith a chwmnïau eiddo tiriog masnachol.

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K44F Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
K44F Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno pob agwedd ar reoli eiddo, gan gynnwys:

 • prisiad
 • datblygiad
 • cynaladwyedd
 • ariannu prosiectau

Bydd adolygiad cynhwysfawr o eiddo tiriog – o ddatblygu, buddsoddi a rheoli, hyd at werthu a chaffael, datblygu meysydd sgiliau myfyrwyr gan gynnwys cynllunio busnes a rheoli prosiectau a dysgu’r berthynas rhwng – a gofynion – datblygwyr, buddsoddwyr a chyllidwyr meddianwyr.

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol 

DD, 48 pwynt Tariff UCAS.

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol

Cynnig nodweddiadol BTEC

Pas Pas Diploma Estynedig BTEC neu Bas Pas Diploma BTEC

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae'r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Saesneg Gradd C neu Radd 4 neu uwch, neu eu cyfwerth, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Awst 2024 - Gorffennaf 2025 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau

Awst 2025 - Gorffennaf 2026 Ffioedd

 • Amser Llawn DU: I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Gallwch wneud cais yn uniongyrchol drwy'r brifysgol.

Gallwch hefyd ymgeisio trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Polisi Derbyn

Polisi Derbyn

Mae gyrfaoedd graddedigion tebygol a rhagolygon cyflogadwyedd yn cynnwys:

 • Tai
 • Datblygu Eiddo
 • Eiddo Tiriol Masnachol
 • Rheoli Asedau
 • Rheoli Eiddo
 • Rheolwr Prisio
 • Syrfëwr Arbenigol
 • Adfywio / Datblygu economaidd
 • Rheoli Ystadau

Bydd adolygiad cynhwysfawr o eiddo tiriol – o ddatblygu, buddsoddi a rheoli, hyd at werthu a chaffael, datblygu meysydd sgiliau myfyrwyr gan gynnwys cynllunio busnes a rheoli prosiectau a dysgu’r berthynas rhwng – a gofynion – datblygwyr, buddsoddwyr a chyllidwyr meddianwyr.

CYRSIAU CYSYLLTIEDIG