Roedd 100% o’n myfyrwyr BSc (Anrh) Hyfforddi a Pherfformio Rygbi yn fodlon ar eu cwrs - Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2023

Ydych chi am droi eich angerdd am rygbi yn yrfa werth chweil? Mae angen gweithlu cynyddol o weithwyr proffesiynol medrus i helpu chwaraewyr rygbi i gyrraedd eu potensial llawn. Mae cryfder a chyflyru, hyfforddi a pherfformio, profi ffitrwydd, dadansoddi tîm a chwaraewr, maeth a seicoleg i gyd yn dod yn hanfodol i berfformiad. 

Mae'r cwrs hyfforddi rygbi hwn yn cynnig cyfle unigryw i weithio tuag at wobrau hyfforddi rygbi'r Undeb Rygbi'r Byd / Undeb Rygbi Cymru (URC) a gydnabyddir gan ddiwydiant. Mae hyn yn golygu y gallwch chi fod yn hyderus y byddwch chi'n graddio gyda gwell rhagolygon cyflogaeth yn y maes. 

Cefnogir cwrs rygbi PDC gan URC a rhanbarthau rygbi proffesiynol yng Nghymru. Fe'i cynlluniwyd mewn ymgynghoriad â Rheolwyr Addysg Hyfforddwyr URC, addysgwyr hyfforddwyr Rugbi Caerdydd, Dreigiau, Scarlets, a Gweilch, arbenigwyr Dadansoddeg Perfformiad Hudl, ac arbenigwyr cryfder a chyflyru Cymdeithas y Cryfder a'r Cyflyru'r Deyrnas Unedig (UKSCA), ac mae llawer o'r staff hyn yn cyfrannu at y cwrs. 

Gallwch weithio tuag at eich gwobrau Hyfforddi Rygbi'r Undeb Rygbi Lefel 1 a 2 Rygbi'r Byd a Chymru, cymwysterau Dyfarnu Lefel 1 a 2, ac ennill profiad perthnasol o fewn Modiwlau Dadansoddi Perfformiad a Chryfder a Chyflyru, sy'n darparu profiad o weithio mewn yr ardaloedd hynny.

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer asesu Gwyddor Chwaraeon (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Mae Gwyddor Chwaraeon ar y brig yng Nghymru am Ansawdd Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr (Times Good University Guide 2024)

Mynnwch gip ar sut beth yw astudio ym Mhrifysgol De Cymru cyn i chi wneud cais

Cyflwyniad i Hyfforddiant a Pherfformiad Rygbi - Cwrs Blasu Ar-lein am Ddim 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C611 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
Llawn amser 6 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C611 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
Llawn amser 6 blynedd Medi Glyn-taf A

Byddwch yn ennill dealltwriaeth o natur amrywiol, ddeinamig sy'n newid yn gyson mewn datblygiad rygbi. O brosiectau cymunedol ar lawr gwlad sy'n ennyn diddordeb pobl i ymgymryd â rygbi, i weithio gyda chwaraewyr elitaidd sydd ar frig eu gêm. 

Bydd eich astudiaethau yn integreiddio darlithoedd theori ac ymarferol â phrofiad rygbi cymunedol, felly byddwch chi'n datblygu sgiliau hyfforddi, arwain a menter, ac yn ennill profiad o weithio yn y diwydiant rygbi proffesiynol. 

Byddwch yn astudio hyfforddi rygbi, dyfarnu, rheoli tîm, seicoleg chwaraeon, cryfder a chyflyru, dadansoddeg perfformiad a phrofi a gwerthuso ffitrwydd. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ennill gwobrau hyfforddi a dyfarnu Rygbi'r Byd ac Rygbi'r Gymraeg a gydnabyddir gan ddiwydiant sydd wedi'u hymgorffori yn y modiwlau hyfforddi ymarferol. 

Blwyddyn Un: Cwrs Hyfforddi Rygbi 

Bydd eich blwyddyn gyntaf yn rhoi i chi'r theori a'r arfer sylfaenol o hyfforddi athletwyr ifanc trwy sesiynau ymarferol a darlithoedd yn yr ystafell ddosbarth. Byddwch yn ennill gwybodaeth am sut mae rygbi llawr gwlad yn cael ei drefnu a'i reoli yn y gymuned, a byddwch yn cael cyfle i arwain gweithgareddau a digwyddiadau ysgol a chlwb fel gwyliau Tag. 

Byddwch yn archwilio egwyddorion sylfaenol sut mae plant ifanc yn dysgu sgiliau chwaraeon. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ymgymryd â chymwysterau addysg hyfforddwyr i roi hwb i'ch CV. Mae cymwysterau Hyfforddi Lefel 1 Plant a Dyfarnu Lefel 1 wedi'u hymgorffori mewn modiwlau rygbi dwbl ac mae Undeb Rygbi Cymru yn talu amdanynt. 

Cyflwyniad i Ddadansoddiad perfformiad ar gyfer hyfforddi a pherfformio rygbi - 20 credyd - Ioan-Alexandru Paval

Nod y modiwl yw annog dealltwriaeth o sgiliau gwaith camera/cipio damcaniaethol ac ymarferol sy'n gysylltiedig â rygbi'r undeb ac amgylcheddau proffesiynol eraill.

Hyfforddi Rygbi: Perfformwyr Ifanc - 40 credyd - Dean Parsons

Bydd y modiwl yn annog cyfranogiad a dealltwriaeth o sgiliau crefft 'Sut i Hyfforddi' damcaniaethol ac ymarferol sy'n gysylltiedig â rygbi'r undeb yng nghyfnod allweddol 1 a 2 plant (5-12 oed) ac yn ymdrin â 'Rygbi TAG' Rygbi'r Byd/WRU International, Cymwysterau 'Cyflwyniad i Gyswllt' a 'Lefel 1 Hyfforddi Rygbi'r Undeb'.

Ymchwil Academaidd a Sgiliau Proffesiynol* - 20 credyd - Dr. Stuart Jarvis

Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i ennill y blociau adeiladu cymdeithasol, rhyngbersonol ac academaidd sylfaenol ar gyfer profiad Prifysgol bywiog a llwyddiannus.

Rheoli a Datblygu Rygbi yn y Gymuned - 20 credyd - Dean Parsons

Mae'r modiwl hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r cyfleoedd rhwydweithio i fyfyrwyr allu sefydlu a chefnogi mentrau rygbi cymunedol URC a rhanbarthau rygbi proffesiynol. Mae darlithwyr gwadd proffil uchel o'r diwydiant rygbi yn cyflwyno'r sgiliau allweddol sydd eu hangen i reoli cyfleusterau rygbi pwrpasol yn effeithiol a chyflwyno digwyddiadau cymunedol llwyddiannus.

Cryfder a Chyflyru yn yr Undeb Rygbi - 20 credyd - Peter Ashcroft

Cynlluniwyd y modiwl i roi'r wybodaeth ddamcaniaethol a chymhwysol i fyfyrwyr allu adeiladu a chyflwyno sesiynau cryfder a chyflyru effeithiol gyda rygbi'r undeb.

*Gallwch astudio 100% o’r modiwl hwn yn Gymraeg


Blwyddyn Dau: Cwrs Hyfforddi Rygbi 

Byddwch yn datblygu eich gwybodaeth am egwyddorion hyfforddi ac arwain ac ymagweddau at ddatblygu a rheoli rygbi gyda grwpiau glasoed. Byddwch yn astudio rhwystrau i rygbi ac yn ennill profiad o gynnal digwyddiadau mentrus a chwblhau lleoliad rygbi cymunedol. Bydd eleni yn ehangu eich dealltwriaeth o'r gwahanol opsiynau gyrfa sydd ar gael i chi. 

Hyfforddi Rygbi: Perfformwyr Glasoed - 40 credyd - Dean Parsons

Bydd y modiwl yn ymdrin â sgiliau “Beth i'w hyfforddi” damcaniaethol ac ymarferol yn ymwneud â rygbi'r undeb ar lefel gynradd, iau (12-17 oed) ac yn ymdrin â chwrs Hyfforddi Undeb Rygbi Lefel 2 URC.

Dulliau Ymchwil - 20 credyd - Stuart Jarvis

Bydd hyn yn adeiladu ar ddealltwriaeth y myfyriwr o ddulliau ymchwil ac yn ehangu a dyfnhau eich gwerthfawrogiad o’r ystod o ddulliau ymchwil gan ddefnyddio ymchwil ar gyfer dulliau ansoddol a meintiol.

Lleoliad Chwaraeon - 20 credyd - Dean Parsons

Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gynnal eu profiad cysylltiedig â gwaith o fewn nifer o feysydd galwedigaethol allweddol sy'n ymwneud â'r diwydiant chwaraeon.

Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol - 20 credyd (dewisol) - Chris Emsley

Mae’r modiwl hwn wedi’i gynllunio i ddadansoddi rôl yr athro Addysg Gorfforol a’r hyfforddwr chwaraeon, o fewn addysg Gynradd ac Uwchradd a chynnig cipolwg ar y mentrau cyfoes sy’n canolbwyntio ar ddarpariaeth Chwaraeon Ysgol gyda phwyslais ar ymglymiad a/neu ymyrraeth y Llywodraeth.

Dadansoddiad Perfformiad Rygbi - 20 credyd - Ioan-Alexandru Paval

Bydd y modiwl yn datblygu gwybodaeth y myfyrwyr o ddadansoddi perfformiad fel arf o fewn y broses hyfforddi, mewn rygbi'r undeb ac yn cyflwyno dealltwriaeth o faterion mesur a phrosesu gwybodaeth yn ymwneud â pherfformiad rygbi'r undeb.

Codi Pwysau 20 credyd (opsiynol) - Nathan Evans

Mae'r modiwl yn caniatáu ar gyfer datblygu perfformiad ymarferol yn yr holl lifftiau, ynghyd â datblygu dilyniannau hyfforddi effeithiol. I gefnogi hyn bydd dadansoddi a monitro perfformiad yn effeithiol, a rhaglennu hyfforddiant codi pwysau yn effeithiol.


Blwyddyn Tri: Cwrs Hyfforddi Rygbi 

Yn ystod y flwyddyn hon, gallwch ddewis ymgymryd â lleoliad am ddiwrnod neu ddau yr wythnos gan weithio gydag un o'n sefydliadau chwaraeon partner. Mae rhai o'n myfyrwyr presennol yn gweithio gyda sefydliadau fel URC, Rygbi Caerdydd, Dreigiau Casnewydd Gwent, y Gweilch a'r Scarlets, adrannau Datblygu Chwaraeon, ysgolion a sefydliadau chwaraeon eraill. Bydd y profiad hwn yn eich galluogi i wella'ch CV a chreu rhwydwaith cryf yn y diwydiant rygbi yn y DU a thramor. 

Prosiect Proffesiynol Cymhwysol - 40 credyd - Chris Emsley

Nod y modiwl hwn yw rhoi llwyfan i fyfyrwyr wella effeithiolrwydd eu profiad yn y gweithle a datblygu eu sgiliau galwedigaethol.

Traethawd Hir - 40 credyd - Stuart Jarvis

Bydd hyn yn galluogi'r myfyriwr i ddylunio a chynnal astudiaeth annibynnol ac i allu gwerthuso data a llenyddiaeth wyddonol yn feirniadol.

Hyfforddi Rygbi: Perfformwyr Oedolion - 40 credyd - Dean Parsons

Bydd y modiwl yn darparu i fyfyrwyr ddealltwriaeth o'r lefel sylfaenol o hyfforddi, addysgu a chyfarwyddo a diffiniad technegol a manyleb Asesu lefel 3 Rygbi'r undeb.

Cryfder a Chyflyru - 20 credyd (dewisol) - Morgan Williams

Bydd y modiwl yn rhoi i fyfyrwyr y wybodaeth wyddonol greiddiol sydd ei hangen i gyflwyno rhaglenni cryfder a chyflyru effeithiol.

Dysgu Seiliedig ar Waith* - 20 credyd (dewisol) -Dean Parsons

Mae'r modiwl wedi'i gynllunio i ddarparu llwyfan i'r dysgwr allu gwella effeithiolrwydd profiad y gweithle a myfyrio ar y profiadau hyn.

Dadansoddiad mewn Hyfforddiant a Pherfformiad Rygbi - 20 credyd (dewisol) - Ioan-Alexandru Paval

Bydd y modiwl yn datblygu ymhellach wybodaeth a dealltwriaeth y myfyriwr o'r materion sy'n ymwneud â dadansoddi rygbi, gofynion hyfforddwyr, chwaraewyr, a gweithwyr proffesiynol cysylltiedig eraill o fewn gêm rygbi'r undeb ar lefel academi ac uwch.

Addysgu Addysg Gorfforol, Iechyd a Lles yn Greadigol - 20 credyd (dewisol) - Chris Emsley

Bydd y modiwl yn datblygu sgiliau addysgu proffesiynol a gwybodaeth bynciol myfyrwyr o bynciau Addysg Gorfforol, Iechyd a Lles sy’n codi o’r Cwricwlwm Cenedlaethol i’w galluogi i addysgu Addysg Gorfforol, Iechyd a Lles.

*Gallwch astudio 100% o’r modiwl hwn yn Gymraeg

Dysgu 

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn cynnwys darlithoedd, gweithdai rhyngweithiol, sesiynau ymarferol yn y maes a chyfres ddadansoddi, dysgu yn y gwaith, darlithoedd gwadd (gan weithwyr proffesiynol y diwydiant), dadleuon a thiwtorialau. Mae'r ystod hon o ddulliau addysgu a dysgu yn sicrhau eich bod chi'n ennill amrywiaeth eang o sgiliau ac mae'r amrywiaeth yn eich cadw chi ar y bêl! 

Mae pob darlith / modiwl yn benodol i chwaraeon y byddwch chi'n eu mynychu gyda myfyrwyr chwaraeon eraill. Bydd y mwyafrif o ddarlithoedd / sesiynau tiwtorial yn grwpiau gweddol fach (25-45) sy'n darparu dull mwy rhyngweithiol a phersonol o'ch astudiaeth. Mae gwaith grŵp a thrafodaethau dosbarth yn eich helpu i ddatblygu sgiliau meddwl beirniadol ac rydym yn annog myfyrwyr i leisio eu barn a herio'r norm. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ymgymryd â gwaith hyfforddi gwirfoddol ac arwain chwaraeon gyda phartneriaid lleol. 

Lle bo hynny'n bosibl, bydd eich amserlen yn eich blwyddyn olaf yn cael ei threfnu i roi o leiaf ddau ddiwrnod i ffwrdd o'r addysgu i'ch galluogi i ymgymryd â lleoliad yn y gwaith gyda chlwb, rhanbarth neu Gorff Llywodraethu Cenedlaethol, sy'n golygu y gallwch chi gydbwyso'ch astudiaethau ac ennill profiad gwerthfawr yn ystod eich blwyddyn. 

Astudir mwyafrif y modiwlau dros y flwyddyn am 24 wythnos (dau dymor 12 wythnos); ond mae rhai yn cael eu danfon yn ddwysach yn ystod tymor. 

Mae'r amser cyswllt yn amrywio dros bob blwyddyn astudio oherwydd gwahaniaethau mewn modiwlau, lleoliadau gwaith a thraethawd hir / gwaith prosiect yn eich blwyddyn olaf. Mae'r amser cyswllt darlithoedd cyfartalog bob blwyddyn fel a ganlyn: 

 • Blwyddyn Un: 12 awr o amser cyswllt (18 awr o astudio annibynnol yr wythnos) 
 • Blwyddyn Dau: 10 awr (20 awr o astudiaeth annibynnol yr wythnos) 
 • Blwyddyn Tri: 8-10 awr (15-20 awr astudiaeth annibynnol a 7-14 awr o leoliad yr wythnos - yn dibynnu ar y modiwl a ddewiswyd) 

Ym mlwyddyn dau byddwch yn cwblhau hyd at 300 awr o hyfforddi trwy'r dysgu yn y gwaith, a reolir trwy diwtorialau wythnosol a system fentora. Bydd yr amgylchedd dysgu yn y gwaith yn dibynnu ar eich dyheadau gyrfa a gallai fod mewn hyfforddi, cryfder a chyflyru, profi ffitrwydd neu ddadansoddi perfformiad. 

Asesiad 

Asesir ein cwrs rygbi trwy ystod o ddulliau i sicrhau eich bod yn datblygu nifer o wahanol sgiliau sy'n berthnasol i'r diwydiant rygbi. Mae'r dulliau asesu yn cynnwys:

 • Adroddiadau ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau 
 • Asesiadau hyfforddi rygbi ymarferol 
 • Asesiadau dysgu yn y gwaith 
 • Posteri a thaflenni 
 • Blogiau myfyriol 
 • Dadleuon tîm 
 • Adroddiadau Rheoli Rygbi

Lleoliadau 

Gweithio gyda thimau addysg hyfforddwyr Undeb Rygbi Cymru a'r rhanbarthau proffesiynol a'r hyn sy'n gwneud y cwrs hyfforddi rygbi hwn yn unigryw. Yn y byd rygbi, mae pob gweithiwr proffesiynol yn adnabod ei gilydd! Mae llawer o'n graddedigion yn cael gwaith gyda'r un sefydliad lle maent yn ymgymryd â'u lleoliad blwyddyn olaf. 

Mae gennym bartneriaethau â chyrff llywodraethu cenedlaethol allweddol a rhanbarthau / clybiau proffesiynol sy'n cynnig lleoliadau gwaith i'n myfyrwyr, sy'n eich galluogi i ennill profiad uniongyrchol o weithio yn y diwydiant rygbi - gofyniad hanfodol i unrhyw un sydd am gael gwaith yn y diwydiant rygbi proffesiynol. . 

Mae cyfleoedd lleoli haf yn bodoli gyda nifer o sefydliadau, a allai fod yn lleol neu o bosibl dramor. Gallwch hefyd ddilyn cyfleoedd mewn llawer o genhedloedd chwarae rygbi haen dau a haen tri eraill. 

Cyfleusterau 

Mae Parc Chwaraeon PDC yn gyfleuster perfformio chwaraeon a ddyluniwyd yn arbennig. Mae'r safle yn cynnwys canolfan bwrpasol ar gyfer cryfder a chyflyru gyda 12 platfform codi; cae 3G dan do wedi'i adeiladu i safon Rygbi'r Byd 22 sy'n gwarantu hyfforddiant trwy gydol y flwyddyn i'n myfyrwyr hyfforddi rygbi. Ni yw'r unig brifysgol yng Nghymru a Lloegr i gynnig y cyfleuster hwn. 

Fe welwch hefyd gyfres dadansoddi nodiannol a dros 30 erw o gaeau chwarae, gan gynnwys pum cae dan olau llifogydd. Mae gennym gae 'astroturf' wedi'i wisgo â thywod, yn ogystal â chae 3G maint llawn wedi'i gymeradwyo gan FIFA. Yn ychwanegol at y caeau pob tywydd hyn, mae chwe chae pêl-droed glaswellt, tri chae rygbi glaswellt, a phafiliwn mawr sy'n newid. 

Mae ein cyfleusterau'n cael eu defnyddio'n rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, fel sgwadiau rygbi teithiol Seland Newydd, Affrica ac Awstralia. Mae hyn yn cadarnhau ansawdd uchel ein caeau ac amlochredd ein hoffer. 

Darlithydd dan Sylw: 
Dean Parsons, arweinydd y cwrs 

Dean Parsons


Dean yw arweinydd y cwrs ar gyfer y Dyst AU a BSc. (Anrh) Cyrsiau Hyfforddi a Pherfformio Rygbi.

Mae Dean yn hyfforddwr Lefel 3 Rygbi’r Byd/Undeb Rygbi Cymru, yn Diwtor Lefel 3 Hyfforddwr Chwaraeon y DU ac yn Hyfforddwr Rygbi’r Byd/Undeb Rygbi Cymru. Deng mlynedd ar hugain yn addysgwr hyfforddwyr, mae Dean wedi gweithio’n helaeth yn y DU a thramor ar Raglenni Optimeiddio Talent.

Mae Dean wedi bod yn rhan o’r gêm lled-broffesiynol a phroffesiynol ers dechrau’r 90au, ac fe’i cyflogwyd gan Glwb Rygbi Castell-nedd fel eu hyfforddwr cryfder a chyflyru pan drodd y gêm yn broffesiynol yng nghanol y 90au. 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Dean wedi gweithio gyda nifer o glybiau proffil uchel gan gynnwys Clwb Rygbi Castell-nedd, Clwb Rygbi Pontypridd, Clwb Rygbi Caerffili a Chlwb Rygbi Glyn Ebwy, gan helpu cwpl o'r ochrau hynny i rowndiau terfynol Cystadleuaeth Ewropeaidd. Mae Dean hefyd wedi gweithio fel Dadansoddwr Perfformiad i Dîm Cenedlaethol Namibia yng Nghwpan Rygbi'r Byd. 

Mae Dean hefyd wedi bod yn ymwneud yn rhyngwladol â sgwad hŷn Merched Undeb Rygbi Cymru, fel hyfforddwr cryfder a chyflyru yn ystod eu cyfnod cyn Cwpan Rygbi'r Byd i Ferched 2002 yn Barcelona. Mae Dean hefyd wedi darparu cefnogaeth ddadansoddol i garfan hŷn Cynghrair Rygbi Genedlaethol Cymru. 

Mae ei ddiddordebau ymchwil mewn ymarfer myfyriol, datblygu athletwyr yn y tymor hir a rôl y mentor wrth hyfforddi. 

Darlithwyr 

Mae ein darlithwyr ar ein cyrsiau rygbi wedi gweithio ar y lefel uchaf yn y diwydiant. Mae ganddyn nhw brofiad o gydlynu, hyfforddi a rheoli rygbi yng nghyrff llywodraethu cenedlaethol chwaraeon, ac maen nhw'n gallu dod â'r wybodaeth a'r profiled bywyd go iawn hwn i'r ystafell ddosbarth i ddod â phynciau'n fyw. Mae llawer yn dal i fod yn weithgar yn y diwydiant yn cynrychioli sefydliadau chwaraeon ar fyrddau a grwpiau strategol. 

Darganfyddwch am yr ymchwil wych sy'n digwydd ym maes chwaraeon, gwyddoniaeth ac ymarfer corff.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.  

Gofynion Ychwanegol: 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar Restr y Gweithlu Plant a Gwahardd Plant a'i danysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn byw yn y DU).   

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBC i gynnwys un Lefel A mewn Gwyddoniaeth, Mathemateg, Addysg Gorfforol neu Seicoleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 112 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB ar Lefel A i gynnwys un Lefel A mewn Gwyddoniaeth, Mathemateg, Addysg Gorfforol neu Seicoleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth  Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Chwaraeon / Gwyddoniaeth gydag o leiaf 112 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.   

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw cysylltwch â ni. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysguyn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £15260 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Rhwymedig 


DBS * - £53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddary DBS* - £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS gwell.

Arall: Costau teithio i leoliad gwaith* 

Bydd yn rhaid i fyfyrwyr ar leoliad ariannu eu costau teithio a chynhaliaeth eu hunain. Mae'r costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall,  gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU. 

Datganiad derbyn 

Mae'r cwrs Hyfforddi Rygbi wedi'i gynllunio ar gyfer unigolion sy'n dymuno gweithio yn y diwydiant rygbi, p'un ai fel hyfforddwr, staff cymorth gwyddor chwaraeon, cyngor cryfder a chyflyru neu wrth ddadansoddi perfformiad. Gall graddedigion ddod o hyd i waith fel Swyddogion Datblygu Rygbi, Hyfforddwyr Academi, Dadansoddwr Perfformiad, Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru, Gwyddonydd Chwaraeon, swyddogion Datblygu, athro Addysg Gorfforol, y lluoedd arfog. 

Mae Undeb Rygbi yn ddiwydiant sy'n tyfu gyda'n graddedigion yn gweithio i ystod o sefydliadau gan gynnwys cyrff llywodraethu cenedlaethol y gamp (e.e. Undeb Rygbi Cymru, Undeb Rygbi'r Alban, Undeb Pêl-droed Rygbi Iwerddon a'r Undeb Pêl-droed Rygbi), Rygbi Rhanbarthol Proffesiynol yng Nghymru ac Iwerddon a Chlybiau'r Uwch Gynghrair yn Lloegr. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr rygbi PDC, bydd gennych fynediad i gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.