Ychydig iawn o yrfaoedd sy'n cael cymaint o gyfle â gwaith cymdeithasol i gefnogi pobl. Yn aml, mae anghydraddoldebau ac anghyfiawnderau mewn cymdeithas yn creu diwylliannau i bobl sy'n ymwneud â'r gwasanaethau cymdeithasol. Mae'r proffesiwn gwaith cymdeithasol yn cydnabod y diwylliannau hyn ac yn ymdrechu i gefnogi pobl i reoli eu sefyllfaoedd ac i wneud newidadau cadarnhaol. 

Mae gradd gwaith cymdeithasol PDC yn seiliedig ar Fframwaith Asesu Cymru Gyfan ar gyfer Gwaith Cymdeithasol, sy'n cynnwys y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Cymdeithasol, a Chod Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol. 

Mae hyn yn golygu y byddwch chi'n graddio gyda'r cymhwyster proffesiynol sy'n ofynnol i gofrestru fel gweithiwr cymdeithasol. Os gwnewch gais trwy UCAS, efallai y byddwch yn gymwys i gael bwrsariaeth gan Gofal Cymdeithasol Cymru (yn ddarostyngedig i'w hamodau). 

Mae'r radd gwaith cymdeithasol yn cynnwys elfennau academaidd ac ymarferol. Bydd hanner eich amser yn cynnwys cyfleoedd dysgu ymarferol mewn sectorau statudol, gwirfoddol a thrydydd sector. Bydd hyn yn helpu i gyfnerthu'ch gwybodaeth a'ch sgiliau, a'ch paratoi ar gyfer byd gwaith. 

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
L500 Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
L500 Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Mae ein hyfforddiant gwaith cymdeithasol yn seiliedig ar Fframwaith Asesu Cymru gyfan ar gyfer Gwaith Cymdeithasol, sy'n ymgorffori'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Cymdeithasol. Bydd myfyrwyr yn gweithio i God Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer Gofal Cymdeithasol. Mae'n ofynnol i fyfyrwyr gofrestru gyda Chyngor Gofal Cymru cyn dechrau'r cwrs a chwblhau gwiriad DBS uwch bob blwyddyn (costau ychwanegol). 

Mae'r radd gwaith cymdeithasol wedi'i rhannu'n ddau faes gwahanol: Astudio yn y brifysgol ac ymarfer yn y gwaith. Trwy gydol eich tair blynedd byddwch yn astudio nifer o bynciau gwahanol sy'n berthnasol i waith cymdeithasol. Bydd y dysgu damcaniaethol hwn yn darparu sylfaen ar gyfer elfen ymarferol y rhaglen a phob blwyddyn byddwch yn ymgymryd â Chyfle Dysgu Ymarfer. 

Blwyddyn Un: Gradd Gwaith Cymdeithasol 

Twf Dynol a Gwyddorau Cymdeithasol 

Sgiliau Cyfathrebu mewn Gwaith Cymdeithasol 

Sylfeini ar gyfer Ymarfer a Datblygiad Personol 

Prosesau Gwaith Cymdeithasol 

Y Gyfraith a Pholisi Cymdeithasol 

Cyfle Dysgu Cymhwyster i Ymarfer Ugain Diwrnod 

Blwyddyn Dau: Gradd mewn Gwaith Cymdeithasol 

Canlyniadau Ymarfer sy'n Canolbwyntio ar Waith Cymdeithasol 

Cymhwyso Deddfwriaeth a Moeseg i Ymarfer Gwaith Cymdeithasol 

Datblygu hunaniaeth Gwaith Cymdeithasol 

Integreiddio Ymchwil â Gwaith Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol 

Cyfle Dysgu Ymarferol Wyth-deg diwrnod 

Blwyddyn Tri: Gradd mewn Gwaith Cymdeithasol 

Cymhwysedd mewn Ymarfer Gwaith Cymdeithasol 

Gwaith Cymdeithasol gydag Unigolion, Teuluoedd a Chymunedau 

Integreiddio Ymchwil mewn Gwaith Cymdeithasol ac Ymarfer Gwaith Cymdeithasol 

Gweithio Rhyngbroffesiynol ac Amlasiantaethol 

Cyfle Dysgu Ymarferol Can niwrnod 

Dysgu 

Dros y tair blynedd, byddwch chi'n profi ystod amrywiol o ddulliau addysgu. Addysgir y radd gwaith cymdeithasol trwy ddulliau traddodiadol fel darlithoedd, dadl grŵp a chyflwyniadau, yn ogystal â dulliau mwy arbrofol fel chwarae rôl a thrafodaeth yn ystafell y llys, neu ddysgu ar-lein. 

Yn ymarferol, byddwch yn dysgu ac yn cael eich asesu trwy oruchwyliaeth ac arsylwi uniongyrchol. 

Byddwch hefyd yn elwa o brofiadau bywyd cynrychiolwyr o'r Grŵp Defnyddwyr a Gofalwyr Gwasanaeth, sy'n cyfrannu at y cwrs gwaith cymdeithasol. Mae hyn yn golygu y cewch gipolwg gwerthfawr ar eu profiadau personol, i'ch paratoi ymhellach ar gyfer eich gyrfa fel gweithiwr cymdeithasol.  

Asesiad 

Rhaid i chi basio elfennau theori ac ymarferol y cwrs i gymhwyso fel gweithiwr cymdeithasol. 

Lleoliadau 

Mae lleoliadau ymarferol yn cyfrif am 50% o'n gradd mewn gwaith cymdeithasol, pob un mewn lleoliad gwahanol. Mae hyn yn golygu y byddwch nid yn unig yn barod iawn pan fyddwch chi'n gymwys, ond bydd gennych chi syniad da hefyd o'r sector yr hoffech chi weithio ynddo. Yn aml gall y lleoliadau bloc hyn arwain at gyfleoedd cyflogaeth pan fyddwch chi'n graddio. 

Gallwch arbenigo mewn maes penodol yn y drydedd flwyddyn, er enghraifft gweithio gydag oedolion, plant neu ym maes iechyd meddwl. 

Byddwch hefyd yn barod i weithio mewn timau amlasiantaeth integredig ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol o wasanaethau eraill fel yr heddlu, iechyd ac addysg. 

Cyfleusterau 

Mae campws Dinas Casnewydd yn fodern gydag ystafelloedd dosbarth a chyfleusterau cyfoes sy'n cynnwys mynediad at ystod o adnoddau cyfrifiadurol a TG, yn ogystal â gwasanaeth llyfrgell helaeth.

Darlithwyr 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd.  

Gofynion Ychwanegol: 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Uwch ar Restr Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestr Gwahardd Plant ac Oedolion a thanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (cyfwerthoedd tramor yn ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt o'r DU) 

Mae angen cyfweliad. Bydd hyn yn cynnwys tasg ysgrifenedig a chyfweliad unigol.

O leiaf 10 wythnos o brofiad gwaith (tua 360 awr) a gynhaliwyd mewn lleoliad neu asiantaeth gofal cymdeithasol dan oruchwyliaeth gyda chyfeirnod gan y goruchwyliwr a gyflwynwyd adeg y cyfweliad yn cadarnhau eich bod wedi cwblhau’r oriau gofynnol. Rhaid cwblhau'r profiad gwaith hwn cyn eich cyfweliad, a rhaid ichi gyfeirio'n glir eich bod yn ymgymryd ag o leiaf 360 awr yn eich datganiad personol. Os oes gennych brofiad blaenorol y credwch y gallai gyfrannu tuag at yr oriau hyn, cysylltwch ag arweinydd y cwrs [email protected] i drafod ymhellach. Asesir digwyddiadau fel y rhain fesul achos. Mae ein nodwedd profiad gwaith perthnasol yn dweud mwy wrthych.

Nid ydym yn derbyn ceisiadau gohiriedig ar gyfer y radd Gwaith Cymdeithasol. Rydym yn argymell darllen trwy  arweiniad i ymgeiswyr Gwaith Cymdeithasol cyn cyflwyno'ch cais. 


Cynnig Lefel A arferol 

CCC

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Gradd C ar Lefel A. 

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod  

Cynnig Mynediad Arferol i AU 

Pasio gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 credyd lefel 3 sy'n cyfateb i 18 Rhagoriaeth, 24 Teilyngdod a 3 Pas 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt. 

Y cymwysterau cyfwerth a ystyrir yw Sgiliau Allweddol Lefel Dau mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhifedd, neu Sgiliau Swyddogaethol Lefel Dau mewn Saesneg a Mathemateg. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Llawn amser y DU: £9,000

Rhyngwladol Llawn Amser: £13,800

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Rhwymedig 

DBS* - £53.20

Mae'r ffi hwn yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein.

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well.

Arall: Teithio i'r lleoliad 

Mae'r gost yn dibynnu ar safle'r  lleoliad. Gellir hawlio'r rhain yn ôl os dyrannwyd bwrsariaeth Gofal Cymdeithasol Cymru i'r myfyriwr.

Arall: Cofrestrwch gyda Chyngor Gofal Cymru - £10

Y flwyddyn.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.


Cyllid Gwaith Cymdeithasol

Efallai y bydd myfyrwyr hefyd yn gymwys ar gyfer bwrsariaeth gwaith cymdeithasol a Cyllid bwrsariaeth Gofal Cymdeithasol Cymru. 

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i USW o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda. 

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Datganiad mynediad 

Mae gradd gwaith cymdeithasol yn gymhwyster proffesiynol. Mae'n caniatáu i chi ymarfer a defnyddio teitl gweithiwr cymdeithasol, a ddiogelir gan y gyfraith. Gall graddedigion gofrestru fel gweithiwr cymdeithasol a mynd i mewn i broffesiwn sy'n cynnig datblygiad proffesiynol a chyfleoedd rhagorol ar gyfer dilyniant gyrfa. 

Mae galw parhaus am weithwyr cymdeithasol, felly gallwch chi ddisgwyl dod o hyd i gyflogaeth yn fuan ar ôl graddio. Mae gwaith ar gael yn eang mewn amrywiaeth o rolau a lleoliadau. P'un a ydych chi eisiau gweithio gyda phobl hŷn, teuluoedd, plant neu bobl ag anableddau, fe allech chi adeiladu gyrfa broffesiynol sy'n cynnig boddhad swydd aruthrol. 

Cyflogir tua 5,500 o weithwyr cymdeithasol yng Nghymru a, gyda'r galw'n cynyddu, mae digon o gyfleoedd ar gael i raddedigion sydd â gradd mewn gwaith cymdeithasol. Mae mwyafrif y gweithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso yn sicrhau swydd cyn pen chwe mis ac mae'r cyflogau cychwynnol yn gystadleuol. 

Cyrsiau Byr Ôl-Gymhwyso

Fel rhan o’r fframwaith Dysgu ac Addysgu Proffesiynol Parhaus (DAPP) yng Nghymru, rhaid i weithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso gwblhau’r Rhaglen Atgyfnerthu ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso o fewn eu tair blynedd gyntaf o ymarfer.

Rydym hefyd yn cynnig cwrs byr Gwaith Cymdeithasol ac Addysg Ymarfer, sydd ag enw da proffesiynol cryf a phartneriaeth agos ag awdurdodau lleol yng Nghymru.