Mae'r radd Cymdeithaseg ym Mhrifysgol De Cymru yn canolbwyntio ar gymdeithaseg fyd-eang a'r dadleuon cyfredol cymhellol ynghylch cyfiawnder cymdeithasol a datblygu cynaliadwy. Mae Cymdeithaseg yn ddisgyblaeth hanfodol sy'n ein helpu i ddeall a meddwl yn feirniadol am ddatblygiad cymdeithasau modern. Mae newid ac ansicrwydd yn ei gwneud yn bwysicach nag erioed i gael y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i fynd i'r afael â heriau newydd, megis effaith y cyfryngau cymdeithasol; diwylliant diddymu; mudo; tlodi; yr amgylchedd, a chwrdd â'r nodau datblygu cynaliadwy.

Mae ein gradd Cymdeithaseg yn cydbwyso dealltwriaeth ddamcaniaethol â materion cyfoes, ac fe'i cynlluniwyd gyda ffocws pendant ar gymdeithaseg gymhwysol, gyda dimensiynau rhyngwladol, economaidd a gwleidyddol cyflenwol. Byddwch yn ennill sgiliau datblygu polisi cymdeithasol, meddwl dylunio, ymchwil a rheoli prosiectau. Mae newid cymdeithasol yn y degawdau diwethaf wedi pylu'r ffiniau rhwng materion domestig a thramor yn gynyddol. Mae'r cwrs hwn yn galluogi myfyrwyr i ddeall sut mae grymoedd sy’n bell yn ddaearyddol yn aml yn llywio eu bywydau a bywydau pobl eraill ledled y byd.

Athroniaeth gyffredinol y cwrs yw meithrin dealltwriaeth a gallu myfyrwyr i ymgysylltu â phroblemau yn y byd go iawn, i'w galluogi i gyfrannu at eu cymunedau, a bod yn ddeniadol i gyflogwyr. Byddwch yn ymuno ag adran glòs lle byddwn yn dod i adnabod ein myfyrwyr yn dda, ac mae ein dosbarthiadau cymharol fach yn darparu awyrgylch gefnogol gyda dull personol.

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
1J13 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
1J13 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A

Mae blwyddyn gyntaf eich gradd cymdeithaseg wedi'i chynllunio i'ch annog i feddwl yn gymdeithasegol ac yn feirniadol. Fe'ch cyflwynir i'r ffyrdd y cynhyrchwyd gwybodaeth gymdeithasegol o gymdeithasau drwy ystod o ddulliau a damcaniaethau cymhwysol.

Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn ymgymryd â lleoliad gwaith sy'n rhoi cyfle hanfodol i gymhwyso a myfyrio ar y sgiliau rydych chi'n eu hennill mewn amgylchedd gweithle.

Yn y drydedd flwyddyn, byddwch yn cynnal prosiect traethawd ymchwil dan oruchwyliaeth lle gallwch ddatblygu ac arddangos eich arbenigedd cymdeithasegol a'ch sgiliau lefel graddedig ymhellach.

Blwyddyn Un: Gradd Cymdeithaseg

 • Damcaniaethau Cymdeithasegol Clasurol
 • Tlodi, Anghydraddoldeb a Lles Cymdeithasol
 • Cyfiawnder Cymdeithasol ac Allgáu Cymdeithasol
 • Cymdeithaseg y Gorffennol, y Presennol a'r Dyfodol
 • Ymchwil, Gwerthuso a Pholisi
 • Tegwch, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Blwyddyn Dau: Gradd Cymdeithaseg

 • Theori Gymdeithasegol Gyfoes
 • Cymdeithas a'r Amgylchedd
 • Meddwl Dylunio, Dulliau Ymchwil a Rheoli Prosiectau
 • Profiad Gwaith mewn Cymdeithaseg
 • Safbwyntiau Byd-eang ar Drais a Gwrthdaro
 • Astudiaethau Ieuenctid, Pobl Ifanc a Pholisi Cymdeithasol

Blwyddyn Tri: Gradd Cymdeithaseg

 • Prosiect Traethawd Hir Polisi Cymdeithasol
 • Astudiaethau Byd-eang
 • Gweithredaeth Gymunedol mewn Cymdeithas Sifil
 • Yr Hunan a Chymdeithas

Blwyddyn Sylfaen

Mae'r BSc (Anrh) Cymdeithaseg hefyd ar gael fel cwrs pedair blynedd gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen integredig, ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar hyn o bryd yn cwrdd â meini prawf derbyn ar gyfer mynediad uniongyrchol i'r radd. 

Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig dda, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth cyn parhau i'r rhaglen radd cymdeithaseg tair blynedd. Darganfyddwch fwy: Cymdeithaseg gan gynnwys y Flwyddyn Sylfaen (Gwyddorau Cymdeithas)

Dysgu

Addysgir y radd cymdeithaseg trwy ddarlithoedd, seminarau a gweithdai, y mae pob un ohonynt yn defnyddio dulliau addysgu sefydledig ac arloesol i'ch annog i feddwl a chydweithio. Bydd gofyn i chi weithio ar aseiniadau, darllen am bynciau cyfredol i baratoi ar gyfer cymryd rhan mewn seminarau, a mynychu darlithoedd. Mae asesiad yn cyd-fynd yn agos ag amcanion dysgu pob modiwl, a defnyddir ystod o wahanol asesiadau er mwyn datblygu eich sgiliau trosglwyddadwy yn llawn.

Ar gyfer pob asesiad bydd eich darlithwyr yn darparu adborth manwl a bwyd anifeiliaid er mwyn helpu i gynyddu trywydd eich dysgu i'r eithaf. Fe'ch dysgir gan dîm o ddarlithwyr sydd ag amrywiaeth o arbenigedd mewn meysydd fel polisi cymdeithasol, cenedlaetholdeb, crefydd, globaleiddio, technolegau digidol, a gwleidyddiaeth newid yn yr hinsawdd. Byddwch yn agored i faterion cyfredol y byd go iawn ac yn cael eich dysgu gan academyddion sy'n cyfrannu'n weithredol at y ddisgyblaeth a'u maes arbenigol eu hunain.

Fel un o'n myfyrwyr, cewch gyfle i ddod yn aelod o Gymdeithas Gymdeithasegol Prydain a chymryd rhan yng Nghymdeithas Gymdeithaseg PDC, sy'n cael ei rhedeg gan ein myfyrwyr presennol. Mae ein Dewisiadau Byd-eang cyfres yn cynnig darlithoedd cyhoeddus ysbrydoledig sy'n mynd i'r afael â rhai o'r heriau mwyaf cymhleth a dybryd sy'n wynebu'r byd heddiw, a draddodir gan bobl sydd wedi bod yn dyst i ddigwyddiadau mawr y byd ac wedi bod yn cymryd rhan ynddynt. Ymhlith y siaradwyr diweddar mae: Arglwydd Hain o Castell-nedd, cyn weinidog cabinet; Y Gwir Anrhydeddus Jack Straw, cyn weinidog y cabinet; Syr Richard Dearlove, cyn Bennaeth MI6; a Steven Frank, goroeswr holocost plant.

Asesiad

Asesir y radd cymdeithaseg yn bennaf trwy waith cwrs, gyda rhai arholiadau. Mae asesiadau'n cynnwys cyflwyniadau, prosiectau grŵp ac unigol, dadleuon wedi'u marcio, arolygon, portffolios, maniffestos ac asesiadau cymheiriaid.

Lleoliadau

Efallai y gallwch astudio am hyd at flwyddyn yn Ewrop, UDA, neu ymhellach i ffwrdd. Mae astudio dramor yn hwb mawr i'ch dysgu a'ch CV. Byddwch chi'n ennill persbectif rhyngwladol ar eich astudiaethau, a gall yr amser rydych chi'n ei dreulio dramor gyfrif tuag at eich gradd cymdeithaseg.

Darlithwyr

Darperir addysgu ychwanegol gan gydweithwyr mewn Troseddeg.

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol

CDD (mae hyn yn cyfateb i 80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a DD-CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BTEC

Pas Teilyngdod Diploma Estynedig BTEC (mae hyn yn cyfateb i 80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS.

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein rhyngwladol gwefan am yr union fanylion.

Gofynion Saesneg

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein rhyngwladol gwefan am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu.

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog.

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu.

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.

Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


* Rhwymedig

Aelodaeth Broffesiynol: Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain - £57

Gall myfyrwyr ddod yn aelodau o'r BSA

DBS - £53.20

Bydd angen i fyfyrwyr dalu am DBS yn dibynnu ar yr ymchwil a'r modiwlau y maen nhw'n eu dewis. Mae'r ffi yn cynnwys £ 44 am y gwiriad DBS gwell a'r ffi weinyddol ar-lein a gwiriadau swyddfa bost

Treuliau lleoliad: Lleoliad gwaith 

Bydd myfyrwyr yn talu eu costau eu hunain o leoliad gwaith. Bydd y costau'n amrywio yn dibynnu ar y lleoliad.

Arall: Gwerslyfrau - £300 - £400

Bydd angen i fyfyrwyr brynu llyfrau cwrs, eLyfrau, ac ati

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae graddedigion y radd gymdeithaseg hon wedi dechrau ystod o yrfaoedd gwerth chweil sy'n cynnwys addysgu, hyfforddiant gwaith cymdeithasol proffesiynol, gwaith cymunedol ac ieuenctid, gwaith elusennol, ac mewn awdurdodau lleol, neu yn yr heddlu, carchar, gwasanaeth prawf, amddiffyn a gwasanaethau cefnogi dioddefwyr. Mae llawer o'n graddedigion hefyd yn symud ymlaen i astudio ac ymchwil ôl-raddedig.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr cymdeithaseg USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.