light event production

BSc (Anrh) Cynhyrchu Sain a Digwyddiadau Byw (Gan gynnwys y Flwyddyn Sylfaen)

Mae ein cwrs sylfaen mewn Cynhyrchu Sain a Digwyddiadau Byw yn caniatáu ichi fagu'r wybodaeth a'r hyder i symud ymlaen i'r cwrs gradd BSc (Anrh) Cynhyrchu Sain a Digwyddiadau Byw  ac i'r diwydiant goleuo a digwyddiadau byw. 

Bydd y cwrs Cynhyrchu Sain a Digwyddiadau Byw yn rhoi'r sgiliau technegol i chi drawsnewid perfformiadau byw yn ddigwyddiadau. Byddwch yn astudio technoleg sain, fideo, rigio a goleuo byw i'w defnyddio mewn pob math o leoliadau, o theatrau, cyngherddau a gwyliau, i deledu, atyniadau â thema a digwyddiadau corfforaethol. 

Mae cydbwysedd o gymwysiadau damcaniaethol ac ymarferol technoleg, felly byddwch yn dysgu sut i weithio gyda chydweithwyr artistig i ddod o hyd i atebion creadigol i heriau ymarferol cynnal digwyddiadau byw. 

Rydyn ni'n cymryd rhan yn rheolaidd mewn pob math o ddigwyddiadau, o sinemâu castell naid i ddarllediadau chwaraeon byw. Bydd y gymysgedd hon o theori ac ymarfer yn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn adloniant, darlledu, logisteg teithiol, cwmnïau cynhyrchu technegol, a gwerthiant technegol. 

Mae yna ddigon o gyfleoedd i ddefnyddio'r hyn rydych yn ei ddysgu ar y cwrs hwn, o sesiynau ymarferol ar y campws yn The Cube, i leoliadau gwaith, mynychu digwyddiadau ac ymweliadau maes. Gyda diwydiant cerddoriaeth fyw bywiog yn y DU, teledu a ffilm lleol, ac ystod eang o ddigwyddiadau chwaraeon a chorfforaethol mawr, gallwch ddatblygu sgiliau i hybu eich cyflogadwyedd yn y meysydd hyn. 

Dilynwch ni ar Facebook. 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
JP9F Amser llawn 4 blynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
JP9F Amser llawn 4 blynedd Medi Trefforest A

Byddwch yn ymdrin â hanfodion technoleg sain, goleuo a thrydanol, ochr yn ochr ag agweddau allweddol rigio a dylunio gosod. Byddwch hefyd yn archwilio technoleg fideo a materion yn ymwneud â rhwydweithiau, cysyniadau busnes a chynllunio. Yn ystod eich blwyddyn olaf, byddwch yn ymgymryd â phrosiect grŵp mawr i ddatblygu cynnyrch o safon y diwydiant. Bydd hyn yn caniatáu ichi adeiladu sgiliau ychwanegol fel datrys problemau'n greadigol a chyfathrebu effeithiol sy’n cael eu gwerthfawrogi’n fawr.

Blwyddyn Sylfaen: Cynhyrchu Sain a Digwyddiadau Byw 

 • Calcwlws Sylfaen - 10 credyd 

 • Sylfeini Mathemateg - 20 credyd 

 • Deall Arwyddion - 10 credyd 

 • Cyflwyniad i Gynhyrchu Sain a Digwyddiadau Byw - 10 credyd 

 • Cyflwyniad i Ynni Adnewyddadwy - 10 credyd 

 • Hanfodion Systemau Gwreiddio - 10 credyd 

 • Sgiliau Astudio i Beirianwyr - 10 credyd 

 • Gwyddoniaeth Drydanol - 20 credyd 

 • Prosiect Grŵp Integreiddiol Sylfaen - 20 credyd 

Blwyddyn Un: Cynhyrchu Sain a Digwyddiadau Byw 

 • Technoleg Sain Fyw 1 - 20 credyd 

 • Egwyddorion a Dylunio Trydanol - 20 credyd 

 • Cyflwyniad i Ddylunio a Thechnoleg Goleuo - 20 credyd 

 • Dylunio Cysyniad a Thechnoleg Fideo - 20 credyd 

 • Diogelwch Busnes a Digwyddiadau - 20 credyd 

 • Electroneg 1 - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: Cynhyrchu Sain a Digwyddiadau Byw 

 • Technoleg Systemau Fideo - 20 credyd 

 • Technoleg Sain Fyw II - 20 credyd 

 • Dylunio Hedfan a Rigio - 20 credyd 

 • Dylunio Goleuo Adloniant - 20 credyd 

 • Gwirio Systemau Pŵer - 20 credyd 

 • Rheoli Goleuo a Thechnoleg Rhwydwaith - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Cynhyrchu Sain a Digwyddiadau Byw

 • Prosiect Grŵp - 40 credyd 

 • Technoleg Sain Fyw III - 20 credyd 

 • Technoleg Cymwysiadau Fideo - 20 credyd 

 • Arfer Goleuo - 20 credyd 

 • Paratoi Proffesiynol - 20 credyd 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (SWE) - 120 credyd 

Fel rhan o'n cwrs Cynhyrchu Sain a Digwyddiadau Byw mae gennych gyfle hefyd i gymhwyso i Argraffiad 17 o Reoliadau Gwifrau yr IET i ychwanegu at eich cyflogadwyedd (mae costau ychwanegol yn berthnasol). 

Dysgu 

Cyflwynir y cwrs Cynhyrchu Sain a Digwyddiadau Byw trwy  darlithoedd, gweithdai a labordai, yn ogystal â stiwdios teledu a mannau creadigol eraill. Mae ein darlithwyr yn arbenigwyr ym meysydd eu pwnc, ar ôl gweithio mewn, neu gyda, diwydiant, cynnal ymchwil, cyflwyno mewn cynadleddau, cyhoeddi eu gwaith, a llywio'ch astudiaethau gyda'r ymwybyddiaeth am y diwydiant a'r datblygiadau diweddaraf. 

Asesiad 

Mae asesu yn cynnwys cymysgedd o aseiniadau, gwaith cwrs, cyflwyniadau a phrofion dosbarth trwy gydol y flwyddyn, gydag arholiadau ar gyfer rhai modiwlau. 

Lleoliadau 

Rydym yn annog pob myfyriwr i gwblhau lleoliad fel rhan o'u gradd mewn Cynhyrchu Sain a Digwyddiadau Byw. Ar leoliad rhyngosod, gallwch dreulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant i gymhwyso'ch gwybodaeth newydd a dysgu sgiliau newydd - mae'n hwb mawr i'ch CV a gall arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth pan fyddwch yn graddio. 

Mae gennym gysylltiadau eithriadol o agos â'r diwydiant digwyddiadau byw. Mae llawer o brif gwmnïau'r diwydiant yn rhoi neu'n benthyca offer, yn cynnal darlithoedd ac arddangosiadau gwadd, neu'n ein gwahodd i'w pencadlysoedd i edrych o gwmpas a chwrdd â'u staff. Mae'r rhain yn cynnwys: 11th Hour Events; AC Entertainment Technologies; BBC Cymru a Gogledd Iwerddon; Enlightened LX; Green Hippo; Just FX Pyrotechnics; PRG / XLVideo; Southwest Group; Stage Sound Services; SSE Audio Group; Hawthorn; Canolfan Mileniwm Cymru. 


Darlithwyr 

Mae ein darlithwyr yn arbenigwyr ym meysydd eu pwnc, ar ôl gweithio mewn, neu gyda, diwydiant, cynnal ymchwil, cyflwyno mewn cynadleddau, cyhoeddi eu gwaith, a llywio'ch astudiaethau gyda'r ymwybyddiaeth am y diwydiant a'r datblygiadau diweddaraf.

 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

EE 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Tocyn Pas Pas Diploma Estynedig BTEC neu Docyn Diploma BTEC 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS o Lefelau Uwch 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi, cysylltwch â ni. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022   

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau  

 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023   

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Cost 

Pecyn (gwisg ac offer) 

£ 15 - £ 35 

Bydd gennych yr opsiwn i brynu dillad wedi'u brandio fel crysau T, hwdis a siacedi. 

Cyrsiau ychwanegol  

£ 100 

Mae'n bosibl y bydd cwrs pyrotechneg yn cael ei gynnig. 

Teithiau maes  

£ 480 - £ 550 

Mae'n bosibl y bydd taith faes ddeuddydd i bencadlys Robe yn y Weriniaeth Tsiec yn cael ei chynnig. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda cofrestrwch a gwnewch gais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cwrs gradd Cynhyrchu Sain a Digwyddiadau Byw yn cymysgu theori ac ymarfer felly byddwch wedi paratoi’n addas ar gyfer gyrfa mewn adloniant byw, darlledu, perfformiadau byw, rheoli digwyddiadau, cwmnïau cynhyrchu a gwaith ar eich liwt eich hun. Mae'r ymchwil ddiweddaraf yn dangos oni bai y gall y diwydiant recriwtio 30,000 o staff technegol newydd dros y degawd nesaf, bydd cyflogwyr theatr a cherddoriaeth fyw yn wynebu prinder technegwyr hyfforddedig, gan gynnwys cyfarwyddwyr goleuo, ymgynghorwyr sain, dylunwyr ac arbenigwyr darlledu. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL