Bydd y cwrs Technoleg Sain, Goleuo a Digwyddiadau yn rhoi'r sgiliau technegol a threfnu i chi drawsnewid perfformiadau yn ddigwyddiadau ysbrydoledig.

Byddwch yn astudio systemau sain a fideo, rheoli goleuadau a dylunio, technoleg rhwydwaith, a rigio, i'w defnyddio mewn cyngherddau, gwyliau, stiwdios, digwyddiadau corfforaethol, atyniadau â thema a theatr. A byddwch yn cael mewnwelediadau gwerthfawr i reoli prosiectau a datrys problemau ar hyd y ffordd.

Bydd gennych ddiddordeb mewn rhedeg sioeau cefn llwyfan a gwneud perfformiadau yn dechnegol wych.

Mae'r diwydiant digwyddiadau technegol yn heriol a chyffrous, mae yna gyffro am weithio i'r weiren, a chyfeillgarwch o'r profiad hwnnw.

Rydym wedi bod yn rhedeg y math hwn o gwrs ers dros 16 mlynedd, mae ein holl staff naill ai'n ymwneud â'r diwydiant ar hyn o bryd neu wedi bod ers blynyddoedd lawer. Nid theori yn unig rydyn ni'n ei wneud, rydyn ni'n ei wneud yn wirioneddol.

Mae'r cwrs hwn yn amodol ar ddilysiad.

2023 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
J994 Llawn Amser 3 flwyddyn Medi Caerdydd (Atrium) B
J995 Rhyngosod 4 flwyddyn Medi Caerdydd (Atrium) B
2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
J994 Llawn Amser 3 flwyddyn Medi Caerdydd (Atrium) B
J995 Rhyngosod 4 flwyddyn Medi Caerdydd (Atrium) B

Yn eich blwyddyn gyntaf byddwch yn astudio'r cynnwys hanfodol ar gyfer adeiladu eich digwyddiad cyntaf: sain, goleuo, fideo, diogelwch, paratoi dyluniadau, cysylltu offer a deall eich cynulleidfa a'u disgwyliadau. Byddwch yn cymryd rhan mewn sawl cydweithrediad â chyrsiau eraill.

Yn yr ail flwyddyn byddwch yn mynd i mewn i'r technolegau allweddol sy'n gwneud i'r cyfan ddigwydd: goleuadau lefel nesaf, sain ar raddfa fwy, systemau pŵer, strwythurau rigio a systemau gweledol ar gyfer perfformiad. Byddwch yn cael cyfle i ddilyn llwybr arbenigol naill ai mewn Goleuo neu Sain.

Ar y pwynt hwn gallwch gymryd blwyddyn ar leoliad i ymarfer eich holl wybodaeth hyd yn hyn a chael rhywfaint o brofiad byd go iawn gan weithio ochr yn ochr ag arbenigwyr eraill yn y diwydiant.

Bydd eich blwyddyn olaf yn seiliedig ar y sgiliau mwy datblygedig a threfniadol y bydd eu hangen arnoch: rheoli a thrafod prosiectau, astudiaethau achos gwyliau a theithiau, technegau gosod ar gyfer y cyfleusterau parhaol a'r defnydd o gyfryngau gweledol ar waliau fideo a thafluniad ar raddfa fawr. Mae yna 3 opsiwn Uwch yn: systemau darlledu, systemau goleuo a systemau sain wedi'u cynllunio i fynd â chi i'r lefel nesaf a rhoi arbenigedd i chi nad yw ar gael ar gyrsiau eraill. Yn olaf, mae modiwl Prosiect Singleton yn rhoi'r rhyddid i chi ddewis pwnc a'i wneud yn bwnc i chi'ch hun.

Dysgu

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno trwy ddarlithoedd, tiwtorialau, gweithdai a sesiynau ymarferol.

Mae darlithoedd yn dueddol o fod lle mae addysgu mwy ffurfiol yn digwydd mewn ystafell ddosbarth draddodiadol. Gellir lleoli gweithdai a sesiynau ymarferol yn ein labordy technoleg digwyddiadau, ystafelloedd ymarfer goleuo, stiwdio deledu, theatr, neu ystafell gerddoriaeth Zen. Rydym yn gwneud defnydd o’r llu o ofodau perfformio sydd ar gael yng Nghaerdydd ac yn aml yn addysgu pynciau y tu allan i’r ystafell ddosbarth.

Mae'r cwrs yn aml yn cydweithio ag adrannau eraill, gan gyfuno sesiynau i greu senarios byd go iawn realistig. Er enghraifft: ymarfer perfformio cerddoriaeth, gyda goleuo, recordiad fideo a sain; neu berfformiad drama, yn cyfuno lleoliad meicroffon uwch ac astudio acwsteg.

Ar gyfartaledd, yr oriau cyswllt yw 12 awr yr wythnos ar draws 6 modiwl y flwyddyn ond mae digwyddiadau cydweithredol, sesiynau ymarferol ychwanegol a chyfleoedd eraill yn tueddu i gynyddu hynny.

Mae'r cwrs wedi gwneud llawer o gysylltiadau â diwydiant dros y blynyddoedd ac mae gweithwyr proffesiynol y diwydiant yn aml yn cyflwyno mewnwelediadau cyffrous i'w gwaith trwy ddarlithoedd gwadd ar y campws ac oddi arno. Mae cyn-fyfyrwyr sydd wedi dod yn arbenigwyr diwydiant yn eu rhinwedd eu hunain yn aml yn dychwelyd i rannu gwybodaeth.

Yn yr un modd, mae gan y cwrs gefnogaeth dda iawn gan weithgynhyrchwyr, cwmnïau cynhyrchu a darlledwyr. Mae teithiau cefn llwyfan, arddangosiadau cynnyrch a phrofiad gwaith wedi'u hymgorffori yn y cwrs diolch i'r cysylltiadau hyn â diwydiant.

Asesiad

Gwneir y rhan fwyaf o'r asesu trwy waith cwrs gyda thraethodau, adroddiadau a chynlluniau ymarferol yn ffurfio'r rhan fwyaf. Mae profion dosbarth wedi disodli arholiadau mwy ffurfiol a gellir eu gosod ar unrhyw adeg o'r flwyddyn.

Achrediadau

IET (Yn aros), Aelod IABM

Cyfleusterau

Mae gennym gyfleusterau helaeth; labordy technegol pwrpasol ar gyfer dylunio systemau, goleuo a gofodau rigio, stiwdio HDTV ar ei newydd wedd, theatr, labordai cyfrifiaduron Mac a PC. Mae'r meddalwedd mwyaf cyffredin ar gyfer y diwydiant ar gael trwy gynllun trwyddedu'r Brifysgol. Ac fel rhan o’r Gyfadran mae gennym ni fannau sain a cherddoriaeth, ystafelloedd cipio symudiadau a VR, stiwdio newyddion a mwy.

Darlithwyr

Rob Locke - Arweinydd Cwrs

Phil Hughes

Jack Elderfield

Ian Williams

Cefnogaeth

I gefnogi ein myfyrwyr, mae gennym Ardal Gynghori'r Brifysgol yn gweithredu fel porth i lawer o wasanaethau cymorth eraill. O safbwynt cwrs mae gennym ni bolisi drws agored. Mae staff ar gael i helpu gyda chwestiynau academaidd a chynnydd myfyrwyr. Mae llawer o'r cydweithrediadau yn cynnwys pob un o'r tri grŵp blwyddyn yn creu ac yn rhannu gwybodaeth.

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad efallai y bydd gofyn i chi hefyd fynychu cyfweliad i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Cynnig Lefel A nodweddiadol  

BCC - CDD i gynnwys pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C/D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD Safon Uwch gyda phwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Llwyddiant Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu uwch mewn Saesneg ar lefel safonol.

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS.

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi,  cysylltwch â ni. 


Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd drwy gydol cyfnod eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gallwch wneud cais yn uniongyrchol drwy'r brifysgol.

Gallwch hefyd wneud cais trwy UCAS os ydych yn ymgeisydd sy'n byw yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn gyntaf gradd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych yn gwneud cais i astudio'n rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i Brifysgol De Cymru o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol.

Mae gennym berthynas gref â llawer o gwmnïau cynhyrchu technegol, y rhan fwyaf ohonynt yn cyflogi ein graddedigion. Pan fydd ganddynt swydd wag ar gyfer naill ai swydd amser llawn neu leoliadau, maent yn dod atom yn gyntaf oherwydd eu bod yn ymddiried ynom i gyflenwi'r wybodaeth a'r arbenigedd sydd eu hangen arnoch chi, y myfyriwr i wneud y swydd.

Rydyn ni'n trefnu ymweliadau i weld cwmnïau neu maen nhw'n dod atom ni. Mae’r trawstoriad o gyswllt â diwydiant yn enfawr, o gwmnïau cynhyrchu technegol ar gyfer digwyddiadau i leoliadau, asiantaethau dylunio sain/goleuadau, darlledwyr a dylunwyr prosiectau arbennig.

Rydym yn argymell blwyddyn lleoliad, ond nid yw'n orfodol. Gall lleoliadau fod yn lleol i Gaerdydd ac wedi bod mor bell i ffwrdd â Dubai, America ac Awstralia.

Mae Tîm Gyrfaoedd PDC yn gweithio gyda ni i nodi cyfleoedd cyflogaeth ac mae'r cysylltiadau sydd gennym o fewn y diwydiant yn golygu bod gennym alw da am ein myfyrwyr.

Wedi'i lleoli o fewn campws Caerdydd, mae gennym y Stiwdio Startup, sy'n helpu i baru swyddi â graddedigion llawrydd newydd gymhwyso.

Mae gan y diwydiant adloniant technegol nifer sylweddol o opsiynau gyrfa, a gallech fod yn gwneud mwy nag un.

Mae rolau nodweddiadol yn cynnwys:

 • Peiriannydd System - Sain, Goleuadau, Rhwydweithiau, Fideo
 • Dylunydd - Rigio, Goleuo, Sain
 • Gweithredwr - Goleuo, Fideo, Sain, Ffrydio
 • Rheolwr Prosiect (Technegol)

Ac yna cant o rolau eraill sydd heb unrhyw enw ond technolegau cydgysylltiedig i greu atebion anhygoel.

Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio i lawer o gwmnïau a sefydliadau gwahanol er enghraifft:

 • Sero 88 - Gwneuthurwr consol goleuo
 • BBC – Rolau technegol a chynhyrchu
 • Gwasanaethau Sain Llwyfan - Un o'r cyflenwyr sain a fideo mwyaf i West End Shows
 • Solotech (SSE) - Y cwmni sain mwyaf yn y DU, cyflenwyr i ŵyl Lawrlwytho
 • Coloursound – Cyflenwr rhyngwladol goleuo ac effeithiau arbennig
 • Kinetic Pixel - Cyflenwr mwyaf technoleg sioe gêm i'w darlledu
 • Syniadau – Goleuadau pen uchel a gosodiadau clyweled ar gyfer cychod masnachol, preswyl a chychod hwylio
 • ER Productions - sioe laser arobryn ryngwladol, dylunio systemau laser, ac arbenigwr effeithiau arbennig
 • Disney Cruises - Rolau rheoli technegol
 • Mordeithiau Carnifal – Rolau rheoli technegol
 • SR Productions – Sylfaenwyr Graddedig. Cynhyrchiad byw a Dylunio Goleuadau Teledu arbenigol (Dr Who, Netflix ac ati)
 • Canolfan Mileniwm Cymru – Rolau rheoli technegol
 • Opera Cenedlaethol Cymru – Rolau rheoli technegol
 • SWG Events – cyflenwr mawr o atebion technegol i wyliau, rolau penaethiaid adran.
 • Project Power - Sylfaenydd Graddedig. Cyflenwr atebion pŵer sy'n tyfu'n gyflym i'r diwydiant adloniant.
 • Cynhyrchu Worx – Sylfaenydd Graddedig. Peiriannydd cymysgedd blaen tŷ ar gyfer Rita Ora, Wu-Tang Clan, Lorde a Thundercat (Taith Stadiwm RHCP).

Mae digwyddiadau mawr yn cymryd ymdrech gyfunol cannoedd o bobl i'w llwyfannu. Er y gall llawer honni eu bod wedi gweithio ar y digwyddiadau hyn, rydym wedi gweld ein graddedigion yn cymryd rolau uwch/allweddol ar ddigwyddiadau fel:

Gwahanol gamau Gŵyl Glastonbury: Penaethiaid Sain, Penaethiaid Goleuo

 • Taith Byd Ed Sheeran: Peirianwyr Systemau
 • Taith Byd Slipknot: Pennaeth Pyrotechneg
 • Cymerwch y Daith Ewropeaidd honno: Peiriannydd Awtomatiaeth
 • Gemau Olympaidd: Technegwyr darlledu o 2012 ymlaen

Ar gyfer pa fath o fyfyriwr fyddai'r cwrs hwn yn addas?

Bydd ein cwrs Technoleg Sain, Goleuadau a Digwyddiadau yn addas ar gyfer y rhai sy'n awyddus i gymryd rhan mewn datrys yr heriau technegol o gyflwyno perfformiadau anhygoel.

Bydd gennych lygad a chlust craff a byddwch yn gallu uniaethu â pherfformwyr a’r tîm technegol o’ch cwmpas.

Byddwch yn feddyliwr rhesymegol, ond hefyd yn gallu dod o hyd i atebion creadigol pan nad yw'r dulliau safonol ar gael i chi.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.  

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd