Bydd y BSc (Anrh) Nyrsio Iechyd y Cyhoedd Cymunedol Arbenigol (Ymwelwyr Iechyd) yn paratoi nyrsys a bydwragedd i ddod yn Nyrsys Iechyd y Cyhoedd Cymunedol Arbenigol. Byddwch yn ennill y wybodaeth, y sgiliau rhyngbersonol a'r galluoedd rheoli i ymarfer yn hyderus, yn gymwys ac yn effeithiol. 

Mae Nyrsys Iechyd y Cyhoedd Cymunedol Arbenigol Cofrestredig (SCPHN) yn anelu at leihau anghydraddoldebau iechyd trwy weithio gydag unigolion, teuluoedd, gweithwyr a chymunedau, i hybu iechyd ac atal afiechyd. Mae'r pwyslais ar weithio mewn partneriaeth sy'n torri ar draws ffiniau disgyblu, proffesiynol a sefydliadol. 

Gall graddedigion y cwrs ymwelwyr iechyd hwn wneud cais i'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) i gofrestru Rhan Tri fel Ymwelwyr Iechyd SCPHN. Efallai y bydd y cwrs Ymweld Iechyd hwn yn denu cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer staff GIG Cymru. 

Mae cyllid ar gael trwy Lywodraeth Cymru. Sylwch, rhaid i ymgeiswyr weithio i'r GIG yng Nghymru i dderbyn cyllid gan WEDS (Gweithlu, Addysg a Gwasanaethau Datblygu). 


Diweddariad 2022/23: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd pandemig Covid-19, gall y dulliau cyflwyno a’r gweithgareddau a gynigir fel rhan o’n cyrsiau yn y flwyddyn i ddod, fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich cyfnod astudio, os oes angen eu newid oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. P'un a ydych chi ar y campws yn llawn amser, yn rhan-amser gydag astudio ar-lein, neu'n llawn amser ar-lein, mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a llawer o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol.  

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amser llawn 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyntaff A

  • Datblygiadau Cyfoes mewn Ymarfer Nyrsio Iechyd y Cyhoedd Cymunedol Arbenigol - 20 credyd 

  • Hyrwyddo Iechyd y Cyhoedd Poblogaethau - 20 credyd 

  • Iechyd y Cyhoedd yn Seiliedig ar Dystiolaeth - 20 credyd 

  • Y Gyfraith, Moeseg a Diogelu - 20 credyd 

  • Llywodraethu ac Arweinyddiaeth - 20 credyd 

  • Sylfeini Nyrsio Iechyd y Cyhoedd Cymunedol Arbenigol - 20 credyd 

Mae cwblhau'r modiwlau uchod yn llwyddiannus a'r 16 canlyniad dysgu clinigol yn eich galluogi i wneud cais i'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) ar gyfer cofrestriad Rhan Tri fel SCPHN (ymwelydd iechyd) ac ymadael â'r cwrs gyda BSc ar ddiwedd blwyddyn os yn astudio'n llawn amser neu flwyddyn dau os ydych yn astudio'n rhan-amser. 


Dysgu 

Byddwch yn gwario 50% yn ymgymryd ag astudiaeth ddamcaniaethol a 50% mewn ymarfer clinigol. Mae dulliau addysgu a dysgu yn cynnwys darlithoedd, sesiynau tiwtorial, astudio hunangyfeiriedig a gweithdai, yn ogystal ag asesiadau clinigol. 

Rhoddir tiwtor ymarfer i chi a fydd yn asesu eich sgiliau clinigol, eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth mewn ystod o amgylcheddau clinigol. 


Asesu

Byddwch yn cael eich asesu trwy ystod o ddulliau gan gynnwys traethawd 3000 o eiriau ac astudiaethau achos, cyflwyniadau ffurfiol, cyflwyniadau poster, arholiadau, adolygiadau llenyddiaeth ac asesiadau ymarfer clinigol. 

Achrediadau 

Mae Prifysgol De Cymru yn Sefydliad Addysg Cymeradwy NMC (AEI). 


Lleoliadau 

Ymgymerir â lleoliadau o fewn y bwrdd iechyd cyflogi / cynnal. Gall myfyrwyr ymgymryd â lleoliad amgen wythnos o hyd mewn lleoliad daearyddol gwahanol. Sylwch, nid oes cyllid ar gyfer hyn. 

Mae'r lleoliadau o fewn byrddau iechyd yng Nghymru a disgwylir i fyfyrwyr weithio ym maes Ymwelwyr Iechyd yng Nghymru unwaith y bydd y cwrs wedi'i gwblhau. 


Cyfleusterau 

Trwy ein Canolfan Efelychu Hydra a'r Ganolfan Efelychu Clinigol, gallwn ailadrodd profiadau ymarfer mewn amgylchedd diogel a gefnogir yn effeithiol. 

  

Darlithwyr Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr feddu ar 120 credyd ar Lefel Pedwar (diploma addysg uwch neu gyfwerth).

Rhaid bod gennych gofrestriad proffesiynol gyda'r NMC a bod ar Ran Un a/neu Ran Dau o Gofrestr yr NMC fel Nyrs Gofrestredig a/neu Fydwraig Gofrestredig.

Mae angen dau eirda gwaith/academaidd hefyd.

Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar Restrau’r Gweithlu Plant ac Oedolion a Gwahardd Plant ac Oedolion a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru’r DBS.
 
Mae’n bosibl y bydd y cwrs Ymwelwyr Iechyd hwn yn denu cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer staff GIG Cymru.

Derbynnir ceisiadau ar gyfer mis Ebrill 2023 tan y dyddiad cau, sef 31 Hydref 2022. Cynhelir cyfweliadau yn ystod /Tachwedd/Rhagfyr 2022

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

Fel rheol, cefnogir y cyrsiau hyn gan gomisiynwyr Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Byrddau Iechyd Prifysgol GIG Cymru  

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

  •  Amser llawn y DU: I'w gadarnhau 

  •  Llawn Amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau 

  •  Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

DBS *  

£ 53.20  

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS manylach, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS *  

£ 13  

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS manylach. 

Arall: Lleoliad  

Blwyddyn 1 FT a Blwyddyn 1 a 2 PT. Bydd costau lleoli yn amrywio yn dibynnu ar ble mae'r myfyriwr yn cael ei leoli, ond gellir adennill rhai costau. 

Arall: Argraffu Poster  

£ 40  

Blwyddyn 1 FT a Blwyddyn 2 PT  

Arall: Cyfleoedd allgyrsiol  

Mae costau presenoldeb mewn cynadleddau a gweithgareddau allgyrsiol yn gyfnewidiol, gyda rhai am ddim. Fodd bynnag, mae'r rhain yn gyfleoedd dewisol ac allgyrsiol. Bydd y costau'n amrywio yn dibynnu ar y lleoliad a'r gweithgaredd. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.


Os gwelwch yn dda gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs SCPHN hwn. 

Datganiad derbyn 

Gall graddedigion y cwrs SCPHN hwn wneud cais i'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) i gofrestru Rhan Tri fel Ymwelydd Iechyd SCPHN. Cyflogir ymarferwyr SCPHN fel arfer gan fyrddau iechyd lleol a sefydliadau cyhoeddus neu breifat, fel llywodraeth leol.