school nursing

BSc (Anrh) Nyrsio Iechyd y Cyhoedd Cymunedol Arbenigol (Nyrsio Ysgol)

Nod Nyrsys Iechyd y Cyhoedd Cymunedol Arbenigol Cofrestredig (SCPHN) Nyrsio Ysgol yw lleihau anghydraddoldebau iechyd trwy weithio gydag unigolion, teuluoedd, gweithwyr a chymunedau, i hybu iechyd ac atal afiechyd. Mae'r pwyslais ar weithio mewn partneriaeth sy'n torri ar draws ffiniau disgyblu, proffesiynol a sefydliadol. 

Mae'r cwrs Nyrsio Iechyd y Cyhoedd Cymunedol Arbenigol / Nyrsio Ysgol hwn wedi'i ddatblygu i gwrdd â maes iechyd y cyhoedd sy'n newid yn gyflym, gan ddarparu cymhwyster proffesiynol i chi sy'n cydnabod eich arbenigedd. 

Wedi'i gynllunio i fodloni gofynion SCPHN NMC (2004) o gydbwysedd rhwng theori ac ymarfer, byddwch yn ennill y wybodaeth, y sgiliau rhyngbersonol a'r galluoedd rheoli i ymarfer yn hyderus, yn gymwys ac yn effeithiol yn y ddisgyblaeth a'r sector o'ch dewis. Gall graddedigion y cwrs Nyrsio Ysgol hwn wneud cais i'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) i gofrestru Rhan Tri fel Nyrs Ysgol SCPHN. Mae lleoedd wedi'u hariannu ar gael ar gyfer mis Ebrill. 

Fel rheol, cefnogir y cyrsiau hyn gan gomisiynwyr Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Byrddau Iechyd Prifysgol GIG Cymru. 

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Ebrill Glyn-taff A
Rhan amser 2 flynedd Ebrill Glyn-taff A
2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyntaff A
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyntaff A

Byddwch yn astudio chwe modiwl o'r canlynol: 

  • Sylfeini Nyrsio Iechyd y Cyhoedd Cymunedol Arbenigol - 20 credyd 

  • Datblygiadau Cyfoes mewn Nyrsio Iechyd y Cyhoedd Cymunedol Arbenigol - 20 credyd 

  • Iechyd y Cyhoedd yn Seiliedig ar Dystiolaeth - 20 credyd 

  • Hyrwyddo Iechyd y Cyhoedd Poblogaethau - 20 credyd 

  • Y Gyfraith, Moeseg a Diogelu - 20 credyd 

  • Llywodraethu ac Arweinyddiaeth - 20 credyd 

DS Bydd myfyrwyr rhan-amser yn cwblhau tri modiwl y flwyddyn. 


Dysgu 

Byddwch yn gwario 50% yn ymgymryd ag astudiaeth ddamcaniaethol a 50% mewn ymarfer clinigol. Mae dulliau addysgu a dysgu yn cynnwys darlithoedd, sesiynau tiwtorial, astudio hunangyfeiriedig a gweithdai, yn ogystal ag asesiadau clinigol. 

Rhoddir athro practis i chi a fydd yn asesu eich sgiliau clinigol, eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth mewn ystod o amgylcheddau clinigol. Lle bo hynny'n briodol, gall rhai lleoliadau clinigol gynnwys defnyddio'r Gymraeg. 


Asesu

Byddwch yn cael eich asesu trwy ystod o ddulliau gan gynnwys aseiniad ysgrifenedig, astudiaeth achos, cyflwyniadau llafar, cyflwyniad poster, arholiadau ac asesiadau ymarfer clinigol. 

Achrediadau 

Mae Prifysgol De Cymru yn Sefydliad Addysg Cymeradwy NMC (AEI). 


Cyfleusterau 

Bydd myfyrwyr yn defnyddio'r Ystafell Hydra Minerva a'r Ganolfan Efelychu Clinigol. 


Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr feddu ar 120 credyd ar Lefel Pedwar (diploma addysg uwch neu gyfwerth).

Rhaid i ymgeiswyr hefyd fod â chofrestriad proffesiynol gyda'r NMC ar Ran Un a/neu Ran Dau o Gofrestr yr NMC fel Nyrs Gofrestredig a/neu Fydwraig Gofrestredig.

Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar Restrau’r Gweithlu Plant ac Oedolion a Gwahardd Plant ac Oedolion a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru’r DBS.

Derbynnir ceisiadau ar gyfer mis Ebrill 2023 tan y dyddiad cau, sef 31 Hydref 2022. Cynhelir cyfweliadau yn ystod /Tachwedd/Rhagfyr 2022

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

Fel rheol, cefnogir y cyrsiau hyn gan gomisiynwyr Llywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â Byrddau Iechyd Prifysgol GIG Cymru  

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

  •  Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

  •  Llawn Amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau 

  •  Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

DBS *  

£ 53.20  

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS manylach, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS *  

£ 13  

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS manylach. 

Arall: Lleoliad  

Blwyddyn 1 llawn amser a Blwyddyn 1 a 2 rhan amser. Bydd costau lleoli yn amrywio yn dibynnu ar ble mae'r myfyriwr yn cael ei leoli, ond gellir adennill rhai costau. 

Arall: Argraffu Poster  

£ 40  

Blwyddyn 1 llawn amser a Blwyddyn 2 rhan amser.

Arall: Cyfleoedd allgyrsiol  

Mae costau presenoldeb mewn cynadleddau a gweithgareddau allgyrsiol yn gyfnewidiol, gyda rhai am ddim. Fodd bynnag, mae'r rhain yn gyfleoedd dewisol ac allgyrsiol. Mae'r costau'n amrywio yn dibynnu ar weithgaredd a lleoliad. 

Fel rheol, bydd ymarferwyr yn cael eu cyflogi gan fyrddau iechyd lleol a sefydliadau cyhoeddus neu breifat, fel llywodraeth leol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofyn Cwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i helpu gydag ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gyda gwneud cais. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes newudd ac entrepreneuriaeth.