Mae Therapydd Chwaraeon Graddedig yn glinigwr cyhyrysgerbydol sydd ag arbenigedd yn yr amgylchedd chwaraeon ac ymarfer corff. 

Wedi'i leoli ym Mharc Chwaraeon PDC ac wedi'i anelu at fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn gweithio gydag anafiadau chwaraeon ac ymarfer corff, bydd y cwrs hwn yn eich dysgu i asesu, gwneud diagnosis, trin, ailsefydlu ac atal anafiadau i'r system gyhyrysgerbydol.

Fel gradd achrededig, mae gan raddedigion hawl i aelodaeth broffesiynol lawn o Gymdeithas y Therapyddion Chwaraeon. 

Yn ogystal â'r radd BSc (Anrh), gall myfyrwyr gael profiad gwerthfawr yn gweithio gydag athletwyr unigol a thimau chwaraeon yn PDC a gyda darparwyr mewn lleoliadau allanol. 

Gall myfyrwyr hefyd astudio gwobrau galwedigaethol fel Hyfforddwr Campfa a Hyfforddwr Personol ochr yn ochr â'u gradd. 

Mynnwch gip ar sut beth yw astudio ym Mhrifysgol De Cymru cyn i chi wneud cais

'Cyflwyniad i Atal Anafiadau Chwaraeon' - Cwrs Blasu Ar-lein Am Ddim

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
BC96 Llawn Amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Rhan amser 6 mlynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
BC96 Llawn Amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Rhan amser 6 mlynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn 1 

Cyflwyniad i Asesu Therapi Chwaraeon - Sara Gray

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i asesu ystod o symudiadau, profi cyhyrau â llaw a chloddiad y galon a datblygu gwybodaeth ymarferol am anatomeg cyhyrysgerbydol a phatholeg.

Cyflwyniad i Sgrinio, Atal ac Adfer - Kayleigh Jones

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i theori ac ymarfer sgrinio symudiadau, atal anafiadau chwaraeon a dulliau adfer. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn datblygu cymhwysedd ymarferol mewn cymorth cyntaf sylfaenol, atal a/neu reoli anafiadau meinwe meddal.

Ffisioleg Ymarfer Corff* - Dr Chris Marley

Nod y modiwl hwn yw ymgyfarwyddo'r myfyriwr ag iaith anatomeg a sefydlu'n benodol eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o anatomeg cyhyrysgerbydol dynol, fel pwnc sylfaenol ffisioleg ymarfer corff a biomecaneg.

Mesur a Gwerthuso Perfformiad Dynol - Adnan Haq

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i feysydd mesur, adalw data, dadansoddi a dehongli, asesu iechyd a ffitrwydd, a phresgripsiwn ymarfer corff.

Presgripsiwn Ymarfer Corff (Poblogaethau Heb Gyfeirio) - Dr Tom Owens

Bydd y modiwl hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau ymarferol i fyfyrwyr gynllunio, paratoi, cyfarwyddo a gwerthuso rhaglenni ymarfer corff yn y gampfa ar gyfer amrywiaeth o wahanol boblogaethau iach. Mae cwblhau'r modiwl hwn yn cyfrannu at ddyfarnu cymwysterau Hyfforddwr Campfa Lefel 2 CIMSPA a Hyfforddwr Personol Lefel 3.

Therapi Chwaraeon: Safbwynt Cleifion - Kayleigh Jones

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i ganfyddiad cleifion o anafiadau cyhyrysgerbydol a geir yn yr amgylchedd chwaraeon ac ymarfer corff a datblygu ymarferwyr empathetig sy'n gallu gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol.

* Mae’r modiwl hwn ar gael i’w astudio’n llawn yn Gymraeg

Blwyddyn 2 

Ar lefel 5 byddwch yn cael eich addysgu i asesu a gwneud diagnosis o anafiadau i'r asgwrn cefn a'r cymalau ymylol, defnyddio nifer o ddulliau triniaeth i leihau poen a gwella ystod symudiad a gweithrediad, ac yn olaf, erbyn diwedd eich ail flwyddyn byddwch yn gymwys. mewn adsefydlu cyfnod cynnar i ganolradd.

Asesiad Clinigol o Anafiadau Cyhyrysgerbydol - Sara Gray

Bydd y modiwl yn rhoi dealltwriaeth i'r myfyriwr o sut i gynllunio a chwblhau asesiad clinigol o gymalau ymylol ac asgwrn cefn a dehongli'r canfyddiadau. Asesiad goddrychol ac arwyddbyst goddrychol ar gyfer ymddygiadau meinwe penodol, megis; Arsylwadau a chyffyrddiad cyflym; ystod o asesu symudiadau, profion cyhyrau â llaw, profion straen gewynnau a phrofion swyddogaethol.

Trin Anafiadau Cyhyrysgerbydol - Sara Gray

Bydd y modiwl yn cyflwyno dulliau trin diogel a phriodol ar gyfer rheoli anafiadau cyhyrysgerbydol. Bydd hyn yn cynnwys therapi llaw ar gyfer patholeg cymalau ymylol ac asgwrn cefn; dulliau meinwe meddal uwch, technegau niwral uwch a therapi llaw.

Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon ac Ymarfer Corff - Kayleigh Jones

Bydd y modiwl hwn yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth myfyriwr o adsefydlu cynnar a chanolradd anafiadau a salwch cyhyrysgerbydol cyffredin a geir yn yr amgylchedd chwaraeon ac ymarfer corff, megis; mecaneg meinwe a chromliniau straen-straen; dewis ymarfer corff a phresgripsiwn.

Ymarfer Corff Ffisioleg II* - Dr Tom Owens

Bydd y modiwl hwn yn ystyried y berthynas rhwng ymarfer corff a rhannau dethol o'r system gardiofasgwlaidd. Bydd hefyd yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth o fesuriadau penodol mewn ffisioleg gardiofasgwlaidd a dod yn gymwys ym mherfformiad y mesuriadau hyn.

Dulliau Ymchwil

Bydd hyn yn adeiladu ar ddealltwriaeth y myfyriwr o ddulliau ymchwil ac yn ehangu a dyfnhau eich gwerthfawrogiad o’r ystod o ddulliau ymchwil gan ddefnyddio ymchwil ar gyfer dulliau ansoddol a meintiol.

Anafiadau Chwaraeon a Biomecaneg (Dewisol) - Kayleigh Jones

Bydd y modiwl yn ymgorffori myfyrwyr yn meithrin dealltwriaeth o anafiadau chwaraeon ac ymarfer corff a chydrannau biomecanyddol symud o ran cinemateg onglog a chineteg.

Ymarfer ar gyfer Poblogaethau Arbennig (Dewisol) - Adnan Haq

Bydd y modiwl hwn yn rhoi dealltwriaeth i'r myfyriwr o'r materion ffisiolegol a meddygol sy'n gysylltiedig â mynediad at weithgarwch corfforol ymhlith poblogaethau arbennig. Bydd y myfyriwr yn dysgu dylunio a gwerthuso rhaglenni ymarfer corff priodol sy'n addas ar gyfer anghenion unigol ymhlith ystod amrywiol o grwpiau poblogaeth arbennig.

* Mae’r modiwl hwn ar gael i’w astudio’n llawn yn Gymraeg

Blwyddyn 3 

Yn eich blwyddyn olaf, byddwch yn cwblhau traethawd hir mewn maes o'ch dewis. Byddwch hefyd yn astudio modiwl lleoliad clinigol, yn hwyr i adsefydlu cyn rhyddhau a rheoli trawma chwaraeon. Mae modiwlau clinigol yn cael eu huno â’n modiwlau gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff a gymeradwyir gan BASES a modiwlau cryfder a chyflyru gan gynnwys ffisioleg ymarfer corff, cryfder a chyflyru a biomecaneg.

Ymarfer Proffesiynol - Sara Gray

Bydd y modiwl hwn yn datblygu sgiliau Therapi Chwaraeon Graddedig yn 250 awr o ymarfer clinigol dan oruchwyliaeth. Bydd myfyrwyr hefyd yn gwerthuso cryfderau a gwendidau presennol, yn datblygu dadansoddiad clir o anghenion hyfforddi a chynllun gyrfa, dadansoddiad SWOT, yn dysgu am ymgeisio am rolau, y broses gyfweld, cynnal cymhwysedd clinigol a'r angen am ddatblygiad proffesiynol parhaus parhaus.

Rheoli Trawma Chwaraeon - Sara Gray

Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i adnabod ac ymyrryd mewn anafiadau sy'n bygwth bywyd, a allai fod yn fygythiad i fraich neu fraich a ddioddefir yn yr amgylchedd chwaraeon ac ymarfer corff; megis-Cymorth bywyd trawma Uwch, symudiadau Airway, rheoli gwaedu, asesu anaf asgwrn cefn ceg y groth, a chynllunio camau brys.

Adsefydlu Uwch Anafiadau Chwaraeon ac Ymarfer Corff - Kayleigh Jones

Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau ymarferol ar gyfer adsefydlu hwyr i gyfnod cyn rhyddhau, gwneud penderfyniadau dychwelyd i chwarae a strategaethau lleihau anafiadau a bydd yn canolbwyntio ar; cyflymder rhagnodi, cyflymiad, newid cyfeiriad ac ymarfer plyometrig; ymarferion cyn-adsefydlu ac atal anafiadau a gofynion ffisiolegol chwaraeon unigol a thîm.

Traethawd hir - Stuart Jarvis

Bydd hyn yn galluogi myfyrwyr i ddylunio a chynnal astudiaeth annibynnol ac i allu gwerthuso data a llenyddiaeth wyddonol yn feirniadol.

Ymarfer Corff Ffisioleg III (Dewisol) - Dr Chris Marley / Dr Tom Owens

Bydd y modiwl hwn yn ystyried y berthynas rhwng ymarfer corff a rhannau dethol o'r system gardiofasgwlaidd. Bydd hefyd yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth o fesuriadau penodol mewn ffisioleg gardiofasgwlaidd a dod yn gymwys ym mherfformiad y mesuriadau hyn.

Gweithrediad Cyhyrau a Biomecaneg (Dewisol) – Morgan Williams

Bydd y modiwl yn ymgorffori: Deddfau mudiant Newton mewn perthynas â cinemateg a chineteg onglog; mecaneg ac egni cerdded a rhedeg. Ar ben hynny, bydd myfyrwyr yn datblygu cymhwysedd technegol a sgiliau dadansoddol gan ddefnyddio meddalwedd Biomecaneg.

Cryfder a Chyflyru (Dewisol) - Nathan Evans

Bydd y modiwl hwn yn rhoi i fyfyrwyr y wybodaeth wyddonol greiddiol sydd ei hangen i gyflwyno rhaglenni cryfder a chyflyru effeithiol.

Dysgu 

Mae'r cwrs hwn â ffocws alwedigaethol iawn ac felly bydd gan bob un o'ch modiwlau clinigol bwyslais mawr ar sesiynau ymarferol. Bydd y rhain yn digwydd yn ein hystafelloedd addysgu clinigol pwrpasol neu yn ein cyfleusterau chwaraeon, sydd o'r radd flaenaf. 

Fel cwrs amser llawn mae disgwyl i fyfyrwyr fynychu hyd at 20 awr o sesiynau a addysgir yr wythnos, gyda digon o amser yn cael ei ddyrannu i leoliadau, ymarfer a thiwtorialau. 

Cefnogaeth 

Cefnogir ein myfyrwyr mewn sawl ffordd, trwy diwtor personol, tiwtoriaid modiwl, cyfarwyddwr y rhaglen a goruchwylwyr clinigol. Mae gan staff addysgu clinigol bolisi drws agored ar gyfer myfyrwyr sy'n ceisio cefnogaeth diwtorial. Rydym hefyd yn cynnig system fentora cymheiriaid ar y radd. 

Asesiad

Fel cwrs achrededig mae'n ofynnol i fyfyrwyr ddangos eu sgiliau clinigol mewn arholiadau ymarferol. Yn ogystal â'r asesiad ymarferol, bydd myfyrwyr hefyd yn cwblhau asesiad arall fel arholiad ysgrifenedig, gwaith cwrs, portffolio neu gyflwyniad. 

Achrediadau 

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan Gymdeithas y Therapyddion Chwaraeon.

Lleoliadau 

Mae lleoliad gwaith wedi'i ymgorffori yn y radd hon ar bob lefel astudio. Ar lefel 4 gall myfyrwyr gwblhau lleoliad gwaith fel cynorthwyydd cyntaf ar ochr y cae sy'n cefnogi timau chwaraeon y Brifysgol. Yn yr ail flwyddyn gall myfyrwyr barhau â'u lleoliad cymorth cyntaf ar ochr y cae a chwblhau lleoliadau gwaith gan gefnogi un o nifer o bartneriaid y mae'r Brifysgol yn gweithio gyda nhw. Mae myfyrwyr yn cael eu goruchwylio bob amser gan Therapydd Chwaraeon Graddedig profiadol sy'n gweithredu fel mentoriaid clinigol i fyfyrwyr ar y cwrs. 

Mae gan y brifysgol gysylltiadau helaeth â darparwyr lleoliadau mewn nifer o chwaraeon ac anogir myfyrwyr i gymryd rhan ym mhob cyfle o leoliad gwaith. 

Fel myfyriwr ar radd achrededig, mae myfyrwyr blwyddyn olaf hefyd yn gymwys i wneud cais am nifer o ysgoloriaethau teithio gyda Chymdeithas y Therapyddion Chwaraeon. 

Cyfleusterau 

Mae'r radd Therapi Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn PDC yn elwa o gyfleusterau gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff a gymeradwywyd gan BASES, cyfleusterau chwaraeon a chryfder a chyflyru o'r radd flaenaf a lleoedd therapi chwaraeon / addysgu clinigol pwrpasol. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Gofynion Ychwanegol: 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Uwch ar Restr Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestr Gwahardd Plant ac Oedolion a thanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (cyfwerthoedd tramor yn ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt o'r DU) 

Cynnig Lefel A arferol 

BBC i gynnwys un Lefel A mewn Gwyddoniaeth, Mathemateg, Addysg Gorfforol neu Seicoleg ond ac eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 112 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB ar Lefel A i gynnwys un Safon Uwch mewn Gwyddoniaeth, Mathemateg, Addysg Gorfforol neu Seicoleg ond ac eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 112 pwyntiau tariff UCAS).

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 112 UCAS). 

Cynnig Mynediad Arferol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Chwaraeon / Gwyddoniaeth gydag o leiaf 112 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 7.0 gydag isafswm sgôr o 6.5 ym mhob cydran.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025  

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £15260 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl). 

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Datganiad mynediad

Bydd y Therapydd Chwaraeon Graddedig yn camu i gyflogaeth a gyrfaoedd yn y meysydd canlynol: 

 • Timau chwaraeon proffesiynol / lled-broffesiynol / rhyngwladol 
 • Ymarfer preifat / clinigau 
 • Cynorthwyydd Ffisiotherapi GIG 
 • Hyfforddwr Iechyd y GIG 
 • Cynorthwyydd Adsefydlu 
 • Dysgu 

Mae'r Therapydd Chwaraeon Graddedig hefyd wedi'i baratoi'n dda ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig bellach fel rhaglenni Meistr neu PhD.