Mae Therapydd Chwaraeon Graddedig yn glinigwr cyhyrysgerbydol sydd ag arbenigedd yn yr amgylchedd chwaraeon ac ymarfer corff. 

Wedi'i leoli ym Mharc Chwaraeon PDC ac wedi'i anelu at fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn gweithio gydag anafiadau chwaraeon ac ymarfer corff, bydd y cwrs hwn yn eich dysgu i asesu, gwneud diagnosis, trin, ailsefydlu ac atal anafiadau i'r system gyhyrysgerbydol.

Fel gradd achrededig, mae gan raddedigion hawl i aelodaeth broffesiynol lawn o Gymdeithas y Therapyddion Chwaraeon. 

Yn ogystal â'r radd BSc (Anrh), gall myfyrwyr gael profiad gwerthfawr yn gweithio gydag athletwyr unigol a thimau chwaraeon yn PDC a gyda darparwyr mewn lleoliadau allanol. 

Gall myfyrwyr hefyd astudio gwobrau galwedigaethol fel Hyfforddwr Campfa a Hyfforddwr Personol ochr yn ochr â'u gradd. 

Mynnwch gip ar sut beth yw astudio ym Mhrifysgol De Cymru cyn i chi wneud cais

'Cyflwyniad i Atal Anafiadau Chwaraeon' - Cwrs Blasu Ar-lein Am Ddim

2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
BC96 Llawn Amser 3 blynedd Medi Treforest A
Amherthnasol Rhan amser 6 mlynedd Medi Treforest A
2023 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
BC96 Llawn Amser 3 blynedd Medi Treforest A
Amherthnasol Rhan amser 6 mlynedd Medi Treforest A

Blwyddyn 1 

Ar lefel 4 byddwch yn cychwyn eich astudiaethau clinigol gyda chymorth cyntaf sylfaenol ar ochr y cae, anatomeg swyddogaethol, cyflwyniad i asesiad clinigol, sgrinio a thechnegau meinwe meddal. Byddwch yn cael profiad o weithio gyda'n timau chwaraeon yn y brifysgol a thrwy ein clinig tylino chwaraeon poblogaidd. 

Cyflwyniad i Asesiad Therapi Chwaraeon – 20 credyd – Kate Louise Williams

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i asesu ystod o symudiadau, profi cyhyrau â llaw a chloddiad y galon a datblygu gwybodaeth ymarferol am anatomeg cyhyrysgerbydol a phatholeg.

Therapi Chwaraeon a Safbwynt Cleifion – 20 credyd - Kate Louise Williams

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i ganfyddiad cleifion o anafiadau cyhyrysgerbydol a gafwyd yn yr amgylchedd chwaraeon ac ymarfer corff a datblygu ymarferwyr empathig, sy'n gallu gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol.

Ffisioleg Ymarfer Corff I - 20 credyd - Philippa Laugharne

Nod y modiwl hwn yw ymgyfarwyddo'r myfyriwr ag iaith anatomeg a sefydlu'n benodol eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o anatomeg cyhyrysgerbydol dynol, fel pwnc sylfaenol ffisioleg ymarfer corff a biomecaneg.

Maeth ar gyfer Iechyd ac Ymarfer - 20 credyd - George Rose

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i bwysigrwydd diet ar gyfer ffordd iach o fyw, dulliau dadansoddi diet ac egwyddorion metaboledd.

Presgripsiwn Ymarfer Corff - 20 credyd - Thomas Owens

Bydd y modiwl hwn yn arfogi myfyrwyr â'r wybodaeth a'r sgiliau ymarferol i gynllunio, paratoi, cyfarwyddo a gwerthuso rhaglenni ymarfer corff yn y gampfa ar gyfer amrywiaeth o wahanol boblogaethau iach. Mae cwblhau’r modiwl hwn yn cyfrannu’n helaeth at ddyfarnu cymwysterau Hyfforddwr Campfa Lefel 2 yr REP a Hyfforddwr Personol Lefel 3.

Mesur a Gwerthuso Perfformiad Dynol - 20 credyd - Adnan Haq

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i feysydd mesur, adalw data, dadansoddi a dehongli, asesu iechyd a ffitrwydd, a phresgripsiwn ymarfer corff.

Blwyddyn 2 

Ar lefel 5 byddwch yn cael eich addysgu i asesu a gwneud diagnosis o anafiadau i'r asgwrn cefn a'r cymalau ymylol, defnyddio nifer o ddulliau triniaeth i leihau poen a gwella ystod symudiad a gweithrediad, ac yn olaf, erbyn diwedd eich ail flwyddyn byddwch yn gymwys. mewn adsefydlu cyfnod cynnar i ganolradd.

Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon ac Ymarfer Corff – 20 credyd (opsiwn) -Kate Louise Williams

Bydd y modiwl hwn yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth myfyriwr o adsefydlu cynnar a chanolradd anafiadau a salwch cyhyrysgerbydol cyffredin a geir yn yr amgylchedd chwaraeon ac ymarfer corff, megis; mecaneg meinwe a chromliniau straen-straen; dewis ymarfer corff a phresgripsiwn.

Ffisioleg Ymarfer Corff – 20 credyd- Adnan Haq

Bydd y modiwl hwn yn ystyried y berthynas rhwng ymarfer corff a rhannau dethol o'r system gardiofasgwlaidd. Bydd hefyd yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth o fesuriadau penodol mewn ffisioleg gardiofasgwlaidd a dod yn gymwys ym mherfformiad y mesuriadau hyn.

Dulliau Ymchwil – 20 credyd – George Rose

Bydd hyn yn adeiladu ar ddealltwriaeth y myfyriwr o ddulliau ymchwil ac yn ehangu a dyfnhau eich gwerthfawrogiad o’r ystod o ddulliau ymchwil gan ddefnyddio ymchwil ar gyfer dulliau ansoddol a meintiol.

Asesiad Clinigol o Anafiadau Cyhyrysgerbydol - 20 credyd - Kate Louise Williams

Bydd y modiwl yn rhoi dealltwriaeth i'r myfyriwr o sut i gynllunio a chwblhau asesiad clinigol o gymalau ymylol ac asgwrn cefn a dehongli'r canfyddiadau. Asesiad goddrychol ac arwyddbyst goddrychol ar gyfer ymddygiadau meinwe penodol, megis; Arsylwadau a chyffyrddiad cyflym; ystod o asesu symudiadau, profion cyhyrau â llaw, profion straen gewynnau a phrofion swyddogaethol.

Trin Anafiadau Cyhyrysgerbydol - 20 credyd - Kate Louise Williams

Bydd y modiwl yn cyflwyno dulliau trin diogel a phriodol ar gyfer rheoli anafiadau cyhyrysgerbydol. Bydd hyn yn cynnwys therapi â llaw ar gyfer patholeg cymalau ymylol ac asgwrn cefn; dulliau meinwe meddal uwch, technegau niwral uwch a therapi llaw.

Ymarfer Corff ar gyfer Poblogaethau Arbennig – 20 credyd

Bydd y modiwl hwn yn rhoi dealltwriaeth i'r myfyriwr o'r materion ffisiolegol a meddygol sy'n gysylltiedig â mynediad at weithgarwch corfforol ymhlith poblogaethau arbennig. Bydd y myfyriwr yn dysgu dylunio a gwerthuso rhaglenni ymarfer corff priodol sy'n addas ar gyfer anghenion unigol ymhlith ystod amrywiol o grwpiau poblogaeth arbennig.

Gweithrediad Cyhyrau a Biomecaneg (Opsiynol) - 20 credyd - Philippa Laugharne

Bydd y modiwl yn ymgorffori: Deddfau mudiant Newton mewn perthynas â cinemateg a chineteg onglog; mecaneg ac egni cerdded a rhedeg. Ar ben hynny, bydd myfyrwyr yn datblygu cymhwysedd technegol a sgiliau dadansoddol gan ddefnyddio meddalwedd Quintic Biomechanics.

Blwyddyn 3 

Yn eich blwyddyn olaf, byddwch yn cwblhau traethawd hir mewn maes o'ch dewis. Byddwch hefyd yn astudio modiwl lleoliad clinigol, yn hwyr i fodiwl adsefydlu ac atal rhag rhyddhau a rheoli trawma chwaraeon. Mae pob un o'ch modiwlau clinigol wedi'u cyfuno â'n modiwlau gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff a gymeradwyir gan BASES megis ffisioleg ymarfer corff a biomecaneg ym mhob blwyddyn astudio.

Traethawd hir – 20 credyd - Stuart Jarvis

Bydd hyn yn galluogi'r myfyriwr i ddylunio a chynnal astudiaeth annibynnol ac i allu gwerthuso data a llenyddiaeth wyddonol yn feirniadol.

Ymarfer Proffesiynol - 20 credyd - Kate Louise Williams

Bydd y modiwl hwn yn datblygu sgiliau Therapi Chwaraeon Graddedig yn 200 awr o ymarfer clinigol dan oruchwyliaeth. Bydd myfyrwyr hefyd yn gwerthuso cryfderau a gwendidau presennol, yn datblygu dadansoddiad clir o anghenion hyfforddi a chynllunio gyrfa Dadansoddiad anghenion hyfforddi, dadansoddiad SWOT, ymgeisio am rolau, y broses gyfweld a chynnal cymhwysedd clinigol a'r angen am ddatblygiad proffesiynol parhaus parhaus.

Rheoli Trawma Chwaraeon -20 credyd - Kate Louise Williams

Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i adnabod ac ymyrryd mewn anafiadau sy'n bygwth bywyd, a allai fygwth bywyd ac anafiadau i'w breichiau a'u breichiau yn yr amgylchedd chwaraeon ac ymarfer corff; megis-Cymorth bywyd trawma Uwch, symudiadau Airway, rheoli gwaedu, asesu anaf asgwrn cefn ceg y groth, a chynllunio camau brys.

Adsefydlu Chwaraeon Uwch – 20 credyd - Kate Louise Williams

Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau ymarferol ar gyfer adsefydlu hwyr i gyfnod cyn rhyddhau, gwneud penderfyniadau dychwelyd i chwarae a strategaethau lleihau anafiadau a bydd yn canolbwyntio ar; cyflymder rhagnodi, cyflymiad, newid cyfeiriad ac ymarfer plyometrig; ymarferion cyn-adsefydlu ac atal anafiadau a gofynion ffisiolegol chwaraeon unigol a thîm.

Cryfder a Chyflyru - 20 credyd (opsiynol) - Morgan Williams

Bydd y modiwl yn rhoi i fyfyrwyr y wybodaeth wyddonol greiddiol sydd ei hangen i gyflwyno rhaglenni cryfder a chyflyru effeithiol.

Ymarfer Corff Ffisioleg III (opsiynol)- 20 credyd - Christopher Marley

Bydd y modiwl hwn yn ystyried y berthynas rhwng ymarfer corff a rhannau dethol o'r system gardiofasgwlaidd. Bydd hefyd yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth o fesuriadau penodol mewn ffisioleg gardiofasgwlaidd a dod yn gymwys ym mherfformiad y mesuriadau hyn.

Gweithrediad Cyhyrau a Biomecaneg (Dewisol) - 20 credyd - Philippa Laugharne

Bydd y modiwl yn ymgorffori: Deddfau mudiant Newton mewn perthynas â cinemateg a chineteg onglog; mecaneg ac egni cerdded a rhedeg. Ar ben hynny, bydd myfyrwyr yn datblygu cymhwysedd technegol a sgiliau dadansoddol gan ddefnyddio meddalwedd Quintic Biomechanics.

Dysgu 

Mae'r cwrs hwn â ffocws alwedigaethol iawn ac felly bydd gan bob un o'ch modiwlau clinigol bwyslais mawr ar sesiynau ymarferol. Bydd y rhain yn digwydd yn ein hystafelloedd addysgu clinigol pwrpasol neu yn ein cyfleusterau chwaraeon, sydd o'r radd flaenaf. 

Fel cwrs amser llawn mae disgwyl i fyfyrwyr fynychu hyd at 20 awr o sesiynau a addysgir yr wythnos, gyda digon o amser yn cael ei ddyrannu i leoliadau, ymarfer a thiwtorialau. 

Cefnogaeth 

Cefnogir ein myfyrwyr mewn sawl ffordd, trwy diwtor personol, tiwtoriaid modiwl, cyfarwyddwr y rhaglen a goruchwylwyr clinigol. Mae gan staff addysgu clinigol bolisi drws agored ar gyfer myfyrwyr sy'n ceisio cefnogaeth diwtorial. Rydym hefyd yn cynnig system fentora cymheiriaid ar y radd. 

Asesiad

Fel cwrs achrededig mae'n ofynnol i fyfyrwyr ddangos eu sgiliau clinigol mewn arholiadau ymarferol. Yn ogystal â'r asesiad ymarferol, bydd myfyrwyr hefyd yn cwblhau asesiad arall fel arholiad ysgrifenedig, gwaith cwrs, portffolio neu gyflwyniad. 

Achrediadau 

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan Gymdeithas y Therapyddion Chwaraeon.

Lleoliadau 

Mae lleoliad gwaith wedi'i ymgorffori yn y radd hon ar bob lefel astudio. Ar lefel 4 gall myfyrwyr gwblhau lleoliad gwaith fel cynorthwyydd cyntaf ar ochr y cae sy'n cefnogi timau chwaraeon y Brifysgol. Yn yr ail flwyddyn gall myfyrwyr barhau â'u lleoliad cymorth cyntaf ar ochr y cae a chwblhau lleoliadau gwaith gan gefnogi un o nifer o bartneriaid y mae'r Brifysgol yn gweithio gyda nhw. Mae myfyrwyr yn cael eu goruchwylio bob amser gan Therapydd Chwaraeon Graddedig profiadol sy'n gweithredu fel mentoriaid clinigol i fyfyrwyr ar y cwrs. 

Mae gan y brifysgol gysylltiadau helaeth â darparwyr lleoliadau mewn nifer o chwaraeon ac anogir myfyrwyr i gymryd rhan ym mhob cyfle o leoliad gwaith. 

Fel myfyriwr ar radd achrededig, mae myfyrwyr blwyddyn olaf hefyd yn gymwys i wneud cais am nifer o ysgoloriaethau teithio gyda Chymdeithas y Therapyddion Chwaraeon. 

Cyfleusterau 

Mae'r radd Therapi Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn PDC yn elwa o gyfleusterau gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff a gymeradwywyd gan BASES, cyfleusterau chwaraeon a chryfder a chyflyru o'r radd flaenaf a lleoedd therapi chwaraeon / addysgu clinigol pwrpasol. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae’r meini prawf mynediad isod yn adlewyrchu ein gofynion mynediad safonol ar gyfer y cwrs ar gyfer mis Medi 2023. Fodd bynnag, caiff pob cais a dderbynnir gan y Brifysgol ei adolygu’n gyfannol ac yn unigol. Mae meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn newid a byddant yn cael eu cyhoeddi ar ucas.com o 8 Mai 2023. Bydd meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn cael eu diweddaru ar ein gwefan o ddiwedd mis Hydref 2023.

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Gofynion Ychwanegol: 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Uwch ar Restr Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestr Gwahardd Plant ac Oedolion a thanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (cyfwerthoedd tramor yn ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt o'r DU) 

Cynnig Lefel A arferol 

BBC - CSC i gynnwys un Lefel A mewn Gwyddoniaeth, Mathemateg, Addysg Gorfforol neu Seicoleg ond ac eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 112-96 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB - CC ar Lefel A i gynnwys un Safon Uwch mewn Gwyddoniaeth, Mathemateg, Addysg Gorfforol neu Seicoleg ond ac eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i dariff 112-96 UCAS pwyntiau). 

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 112-96 UCAS). 

Cynnig IB arferol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 5 mewn pwnc Gwyddoniaeth, Mathemateg, neu Seicoleg ar lefel uwch, a 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol. 

(rhaid i'r sgôr fod yn gyfwerth â 112-96 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Mynediad Arferol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Chwaraeon / Gwyddoniaeth gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 7.0 gydag isafswm sgôr o 6.5 ym mhob cydran.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Llawn amser y DU: £9.000

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £13,800

 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl). 

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Datganiad mynediad

Bydd y Therapydd Chwaraeon Graddedig yn camu i gyflogaeth a gyrfaoedd yn y meysydd canlynol: 

 • Timau chwaraeon proffesiynol / lled-broffesiynol / rhyngwladol 

 • Ymarfer preifat / clinigau 

 • Cynorthwyydd Ffisiotherapi GIG 

 • Hyfforddwr Iechyd y GIG 

 • Cynorthwyydd Adsefydlu 

 • Dysgu 

Mae'r Therapydd Chwaraeon Graddedig hefyd wedi'i baratoi'n dda ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig bellach fel rhaglenni Meistr neu PhD.