Bydd y radd Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon yn eich paratoi i weithio mewn llu o rolau hyfforddi, addysgu a datblygu. 

Byddwch yn ennill profiad o weithio yn y diwydiant chwaraeon, naill ai gyda sefydliad datblygu chwaraeon, menter gymdeithasol, clwb cymunedol neu ysgol gynradd / uwchradd a bydd gennych gyfle i ennill cymwysterau hyfforddi a gydnabyddir gan ddiwydiant. 

Trwy leoliadau, byddwch yn ennill dealltwriaeth o natur newidiol datblygiad chwaraeon o brosiectau cymunedol ar lawr gwlad sy'n ennyn diddordeb pobl i ymgymryd â chwaraeon i weithio gydag athletwyr elitaidd ar frig eu gêm. 

Mae dau opsiwn astudio: ar y campws, wedi'i leoli yn ein Parc Chwaraeon PDC, neu lwybr dysgu cyfunol ar gyfer myfyrwyr sy'n gweithio mewn lleoliad chwaraeon ar hyn o bryd. 

Ar y brig yng Nghymru am foddhad cwrs mewn Gwyddor Chwaraeon. (Tabl Cynghrair y Guardian 2023)

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer asesu Gwyddor Chwaraeon (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Mae Gwyddor Chwaraeon ar y brig yng Nghymru am Ansawdd Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr (Times Good University Guide 2024)

Mewn partneriaeth â:

WRU_raUW1hR.height-130.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Hockey-Wales.width-240.format-jpeg.jpegquality-80.jpg


images.width-240.format-jpeg.jpegquality-80.jpg


PE-Direct.width-240.format-jpeg.jpegquality-80.jpg


PlaySports_Logo_2.width-240.format-jpeg.jpegquality-80.jpgWNHSS_-_National_Q.height-130.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

FAW_Trust_english_.height-130.format-jpeg.jpegquality-80.jpg


Sport-RCT.width-240.format-jpeg.jpegquality-80.jpg


CIMSPA Registered - Education Partner - Black


2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C614 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
Llawn amser 6 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C614 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
Llawn amser 6 blynedd Medi Glyn-taf A

Blwyddyn Un: Gradd Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon 

Byddwch yn ennill gwybodaeth am sut mae chwaraeon yn cael ei drefnu, ei ddarparu a'i reoli yn y gymuned, a byddwch yn cael cyfle i arwain gweithgareddau a digwyddiadau chwaraeon. 

Bydd deall egwyddorion sylfaenol sut mae plant ifanc yn dysgu sgiliau chwaraeon a gwahanol gamau'r continwwm datblygu chwaraeon yn helpu i lywio eich profiad dysgu yn y gwaith yn y diwydiant y byddwch chi'n ei wneud ym mlynyddoedd dau a thri. 

Hanfodion Hyfforddi Plant - 20 credyd 

Bydd y modiwl yn rhoi i fyfyrwyr y cysyniadau sylfaenol o'r hyn sydd ei angen i hyfforddi symudiad sylfaenol (FMS) ac aml-sgiliau wrth weithio gyda phlant. Bydd y modiwl yn cyflwyno myfyrwyr i ddamcaniaethau llythrennedd corfforol, FMS, datblygiad hirdymor athletwyr a sut y gellir cymhwyso'r rhain yn ymarferol wrth weithio gyda phlant.

Cyflwyniad i Hyfforddi Chwaraeon - 20 credyd - Andrew Thomas

Nod y modiwl hwn yw rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sylfaenol i'r myfyriwr allu cyflwyno sesiynau hyfforddi chwaraeon diogel ac effeithiol.

Cyflwyniad i Wyddor Chwaraeon ar gyfer Hyfforddi - 20 credyd - Andrew Thomas

Nod y modiwl hwn yw ennill gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol am wyddor chwaraeon a nodi sut y gall ei gymhwyso helpu'r hyfforddwr i ddatblygu athletwyr i gyflawni gwell perfformiad chwaraeon. Nod y modiwl hwn yw sicrhau bod hyfforddwyr plant yn deall gwahanol anghenion gwyddonol y boblogaeth hon yn llawn.

Cyflwyniad i Ddatblygu Chwaraeon - 20 credyd - Tony Wallis

Nod y modiwl yw cyflwyno myfyrwyr i egwyddorion, rolau a chwmpas gwaith datblygu chwaraeon o fewn y DU.

Rheoli Chwaraeon - 20 credyd 

Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i gael gwerthfawrogiad o'r sgiliau a'r disgyblaethau rheoli allweddol sydd eu hangen i reoli a datblygu chwaraeon o nifer o gyd-destunau gweithredol; cydnabod y materion sy'n gysylltiedig â rheoli amrywiaeth o amgylcheddau chwaraeon; dadansoddi detholiad o weithrediadau a busnesau chwaraeon cyfoes; gwerthfawrogi pwysigrwydd rheoli a chyflwyno digwyddiadau chwaraeon fel arf cyflwyno hanfodol ar gyfer datblygu chwaraeon.

Datblygu Chwaraeon ar Waith - 20 credyd - Tony Wallis

Rhoi profiad i fyfyrwyr o gyflwyno cystadlaethau a digwyddiadau chwaraeon ffurfiol ac anffurfiol ar gyfer grwpiau targed penodol.

Blwyddyn Dau: Gradd Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon 

Byddwch yn astudio rhwystrau i chwaraeon ac yn cwblhau lleoliad chwaraeon ysgol a / neu gymunedol a fydd yn eich galluogi i roi eich syniadau a'ch gwybodaeth ar waith. 

Bydd gennych hefyd yr opsiwn i drefnu a chynnal digwyddiad datblygu chwaraeon neu wella eich dealltwriaeth o bwnc hyfforddi mwy elitaidd. 

Dulliau Ymchwil - 20 credyd - Lee Baldock

Bydd hyn yn adeiladu ar ddealltwriaeth y myfyriwr o ddulliau ymchwil ac yn ehangu a dyfnhau eich gwerthfawrogiad o’r ystod o ddulliau ymchwil gan ddefnyddio ymchwil ar gyfer dulliau ansoddol a meintiol.

Lleoliad Chwaraeon* - 20 credyd 

Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gynnal eu profiad cysylltiedig â gwaith o fewn nifer o feysydd galwedigaethol allweddol sy'n ymwneud â'r diwydiant chwaraeon. Bydd y rhain yn cynnwys chwaraeon ysgol, trefniadaeth cystadleuaeth/digwyddiad, hyfforddiant clwb cymunedol a darpariaeth chwaraeon cymunedol arall.

Datblygu Chwaraeon Cymunedol - 20 credyd - Chris Emsley

Nod y modiwl yw cyflwyno myfyrwyr i'r cysyniad o ddatblygu chwaraeon cymunedol. Bydd hyn yn cynnwys archwiliad o lwyddiant mentrau ynghyd â throsolwg o'r heriau a wynebir gan grwpiau targed poblogaeth penodol.

Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol - 20 credyd - Chris Emsley a Stuart Jarvis

Mae’r modiwl hwn wedi’i gynllunio i ddadansoddi rôl yr athro Addysg Gorfforol a’r hyfforddwr chwaraeon, o fewn addysg Gynradd ac Uwchradd a chynnig cipolwg ar y mentrau cyfoes sy’n canolbwyntio ar ddarpariaeth Chwaraeon Ysgol gyda phwyslais ar ymglymiad a/neu ymyrraeth y Llywodraeth.

Hyfforddiant ac Arweinyddiaeth Chwaraeon - 20 credyd - Andrew Thomas 

Nod y modiwl yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o'r egwyddorion gwyddor chwaraeon sy'n sail i ymarfer hyfforddi a chymhwyso sgiliau hyfforddi yn ymarferol mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

Gweithgareddau Antur ac Arweinyddiaeth Awyr Agored - 20 credyd (dewisol) 

Bydd y modiwl yn cynnig profiadau i fyfyrwyr o gyflwyno, arwain ac arsylwi gweithgareddau antur awyr agored mewn lleoliad cymhwysol ac i weithio'n ddiogel ac yn gyfrifol yn yr awyr agored, gan gydnabod ffiniau cymhwysedd proffesiynol.

Menter mewn Chwaraeon - 20 credyd (dewisol) - Tony Wallis

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno'r myfyrwyr i'r egwyddorion a'r prosesau sy'n ymwneud â chreadigedd a gweithgaredd mentrus ym maes datblygu chwaraeon. Bydd myfyrwyr yn adnabod modelau busnes amrywiol ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd cymhwyso busnes allweddol mewn cyd-destun chwaraeon.

*Gallwch astudio 100% o’r modiwl hwn yn Gymraeg

Blwyddyn Tri: Gradd Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon 

Byddwch yn datblygu eich hyder a chyfathrebu trwy drafod materion allweddol mewn datblygu chwaraeon a datblygu ac arwain sesiynau hyfforddi ar ystod o bynciau.

Byddwch yn ymgymryd a prosiect rheoli neu ymchwil sy'n archwilio mater sy'n ymwneud â hyfforddi, addysgu neu ddatblygu chwaraeon.

Traethawd Hir - 20 credyd - Stuart Jarvis

Bydd hyn yn galluogi'r myfyriwr i ddylunio a chynnal astudiaeth annibynnol ac i allu gwerthuso data a llenyddiaeth wyddonol yn feirniadol.

Ymarfer Proffesiynol Cymhwysol - 40 credyd - Chris Emsley

Nod y modiwl yw rhoi llwyfan i fyfyrwyr wella effeithiolrwydd eu profiad yn y gweithle a datblygu eu sgiliau galwedigaethol.

Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon - 20 credyd -Tony Wallis

Bydd y modiwl yn cyflwyno myfyrwyr i'r cysyniadau arweinyddiaeth cyfoes a'r sgiliau sydd eu hangen o fewn sefydliadau chwaraeon yr unfed ganrif ar hugain; darparu mwy o wybodaeth am ddulliau rheoli ac arwain chwaraeon.

Materion Hanfodol mewn Hyfforddi ac Arwain Chwaraeon - 20 credyd - Andrew Thomas

Nod y modiwl yw datblygu ymwybyddiaeth feirniadol myfyriwr o bynciau cyfoes ar draws hyfforddi, arweinyddiaeth, perfformiad a chyfranogiad mewn chwaraeon a datblygu gwerthfawrogiad beirniadol o gyfraniad cysyniadau cymdeithasegol, seicolegol, corfforol ac ymarferol a'u heffaith ar berfformiad chwaraeon.

Datblygiad Chwaraeon Strategol - 20 credyd (dewisol) - Lyndsey Jehu

Cyflwyno myfyrwyr i gysyniadau rheolaeth a chynllunio strategol; darparu trosolwg o fframweithiau a thechnegau perthnasol ar gyfer dadansoddi materion rheoli a datblygu chwaraeon cyfoes.

Dysgu Seiliedig ar Waith* - 20 credyd (dewisol)

Mae'r modiwl wedi'i gynllunio i ddarparu llwyfan i'r dysgwr allu gwella effeithiolrwydd profiad y gweithle a myfyrio ar y profiadau hyn. Ar gyfer y gweithgaredd proffesiynol o'u dewis disgwylir i'r myfyriwr ddatblygu dysgu annibynnol yn seiliedig ar brofiad yn y gweithle.

Addysgu Addysg Gorfforol, Iechyd a Lles yn Greadigol - 20 credyd - Chris Emsley

Datblygu sgiliau addysgu proffesiynol myfyrwyr a’u gwybodaeth bynciol o bynciau Addysg Gorfforol, Iechyd a Lles sy’n deillio o’r Cwricwlwm Cenedlaethol i’w galluogi i addysgu Addysg Gorfforol, Iechyd a Lles.

*Gallwch astudio 100% o’r modiwl hwn yn Gymraeg

Dysgu 

Mae'r radd hyfforddi chwaraeon hon ar gael i'w hastudio ar y campws, wedi'i leoli ym Mharc Chwaraeon PDC. Cewch eich dysgu gan arbenigwyr blaenllaw yn y maes a chewch gyfle i ymgymryd â lleoliadau gyda rhai o'n partneriaid allweddol. 

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn cynnwys darlithoedd, gweithdai rhyngweithiol, sesiynau ymarferol, dysgu yn y gwaith, darlithoedd gwestai, dadleuon a thiwtorialau. 

Bydd y mwyafrif o ddarlithoedd / sesiynau tiwtorial yn grwpiau gweddol fach (tua 20-40 myfyriwr) sy'n darparu dull mwy rhyngweithiol a phersonol. 

Astudir mwyafrif y modiwlau dros y flwyddyn am 24 wythnos (dau dymor 12 wythnos) ond cyflwynir rhai yn ddwysach yn ystod tymor. 

Mae'r amser cyswllt yn amrywio oherwydd gwahaniaethau mewn modiwlau, lleoliadau gwaith a thraethawd hir / gwaith prosiect proffesiynol cymhwysol yn eich blwyddyn olaf, ond mae'r amser cyswllt ar gyfartaledd fel a ganlyn: 

 • Blwyddyn Un: 12 awr o amser cyswllt (18 awr o astudio annibynnol yr wythnos) 
 • Blwyddyn Dau: 10 awr (20 awr o astudiaeth annibynnol yr wythnos) 
 • Blwyddyn Tri: 8-10 awr (15-20 awr astudiaeth annibynnol a 7-14 awr o leoliad yr wythnos - yn dibynnu ar y modiwl a ddewiswyd) 

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu trwy ystod o ddulliau i sicrhau eich bod yn datblygu nifer o wahanol sgiliau. Mae'r dulliau asesu yn cynnwys: 

 • Traethodau ac adroddiadau ysgrifenedig 
 • Cyflwyniadau 
 • Asesiadau hyfforddi ac arwain chwaraeon ymarferol 
 • Asesiadau dysgu yn y gwaith 
 • Posteri a thaflenni
 • Blogiau myfyriol 
 • Dadleuon tîm 
 • Arholiadau (amlddewis ac arddull traethawd) 

Mae tua 80% o'r dulliau asesu yn canolbwyntio ar waith cwrs. 

Lleoliadau 

Gall myfyrwyr gymryd lleoliad gwaith gydag un o'n sefydliadau partner fel Golff Cymru, StreetGames, Hoci Cymru,Pêl-rwyd Cymru a RCT Chwaraeon. 

Byddwch yn cwrdd â staff o'r sefydliadau hyn yn rheolaidd, yn cwblhau cymwysterau hyfforddi ac yn ymgymryd â lleoliadau gwaith ar sail prosiect. 

Enillwch gymwysterau hyfforddi am ddim. 

Ddwywaith y flwyddyn, ym mis Hydref a mis Chwefror, mae myfyrwyr ar ein gradd hyfforddi chwaraeon yn cymryd rhan mewn wythnos gyfoethogi lle cânt gyfle i ennill cymwysterau cydnabyddedig yn y diwydiant heb unrhyw gost ychwanegol. 

Mae'r cymwysterau hyn yn cynnwys: 

 • Cymhwyster Achub Bywyd Cenedlaethol Pwll (NPLQ) 
 • Criced Cymru Lefel 1 - Gweithiwr Cefnogi Hyfforddwyr 
 • Hyfforddiant Cynhwysiant Anabledd a Phlant Gweithredol Sainsbury's 
 • Gweithdy 
 • Datblygu Golff Cymru - Cwrs Ysgogwyr Tri-Golff 
 • LTA - Cwrs Ysgogwyr Tenis 
 • LTA - Cwrs Trefnwyr Cystadleuaeth Tenis 
 • Tystysgrif C CBDC 
 • Gwobr Arweinwyr Pêl-droed CBDC 
 • Cwrs Arweinwyr Tag WRU 
 • Pêl-rwyd Cymru - Gweithdy Cyfeiriadedd Pêl-rwyd 

Teithiau Maes 

Mae'r wythnos gyfoethogi, yn ystod mis Hydref a mis Chwefror, yn cynnwys ystod o deithiau astudio i sefydliadau chwaraeon mawr, fel CBDC neu URC, lle byddwch chi'n cael golwg y tu ôl i'r llenni a chyfleoedd rhwydweithio craff gyda'r staff sy'n gweithio yno. 

Mewn llawer o achosion, bydd cyfle hefyd i gymryd rhan yn yr ystod o weithgareddau a gynigir gan ein partneriaid allweddol. P'un a yw hynny'n beicio o amgylch Felodrom Casnewydd, yn goresgyn y dyfroedd gwyllt yng Nghanolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, bydd myfyrwyr yn ennill profiadau gwerthfawr sy'n mwynhau gwella eu dysgu. 

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn 

Cyfleusterau 

Byddwch wedi'ch lleoli ym Mharc Chwaraeon PDC, cyfleuster perfformiad uchel newydd sbon a ddyluniwyd yn arbennig. 

Defnyddir y Parc Chwaraeon yn rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, fel tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, yn ogystal â sgwadiau rygbi teithiol Seland Newydd, Affrica ac Awstralia. 

Darlithwyr 

Mae darlithwyr ar y radd hyfforddi chwaraeon i gyd wedi gweithio yn y diwydiant hyfforddi a / neu ddatblygu chwaraeon; mae rhai wedi chwarae a hyfforddi ar lefel broffesiynol / elitaidd. 

Mae gan staff brofiad o gydlynu a rheoli chwaraeon mewn awdurdodau lleol, clybiau chwaraeon a chyrff llywodraethu cenedlaethol chwaraeon, ac maen nhw'n dod â'r wybodaeth a'r profiad bywyd go iawn hwn i'r ystafell ddosbarth. 

Darganfyddwch am yr ymchwil wych sy'n digwydd ym maes chwaraeon, gwyddoniaeth ac ymarfer corff. 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Gofynion Ychwanegol: 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar Restr y Gweithlu Plant a Gwahardd Plant a'i danysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn dod o'r DU.) 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBC i gynnwys pwnc Gwyddoniaeth neu Addysg Gorfforol ac i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 112 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB ar Lefel A i gynnwys pwnc Gwyddoniaeth neu Addysg Gorfforol ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 112 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn gyfwerth â 112 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU mewn Chwaraeon / Gwyddoniaeth gydag o leiaf 112 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i rhestru  cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £15260 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

*Rhwymedig

*DBS - £53.20

Mae'r gost yn cynnwys gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, gwasanaeth gwirio Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddol ar-lein. Gofyniad derbyn. 

*Gwasanaeth Diweddaru DBS - £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS gwell. 

*Lleoliad

Rhaid i fyfyrwyr dalu costau teithio a chynhaliaeth am eu lleoliad. Mae'r costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol. 

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU. 

Datganiad derbyn 

Gall graddedigion sydd â gradd BSc (Anrh) Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon fynd ymlaen i weithio fel hyfforddwr chwaraeon, cydlynydd addysg hyfforddwyr, cydlynydd chwaraeon ysgol, swyddog 5x60, swyddog cymunedol y Corff Llywodraethu Cenedlaethol, swyddog datblygu canolfan hamdden, hyfforddwr cymunedol a hunangyflogedig. rheolwr busnes. 

Mae'r cwrs hyfforddi hwn yn ddelfrydol os ydych chi am fynd ymlaen i astudio TAR a dod yn athro AG.