BSc (Anrh) Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon

BSc (Anrh) Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon

Y gorau yng Nghymru ar gyfer boddhad asesiadau - Cynghrair y Guardian 2022

Bydd y radd Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon yn eich paratoi i weithio mewn llu o rolau hyfforddi, addysgu a datblygu. 

Byddwch yn ennill profiad o weithio yn y diwydiant chwaraeon, naill ai gyda sefydliad datblygu chwaraeon, menter gymdeithasol, clwb cymunedol neu ysgol gynradd / uwchradd a bydd gennych gyfle i ennill cymwysterau hyfforddi a gydnabyddir gan ddiwydiant. 

Trwy leoliadau, byddwch yn ennill dealltwriaeth o natur newidiol datblygiad chwaraeon o brosiectau cymunedol ar lawr gwlad sy'n ennyn diddordeb pobl i ymgymryd â chwaraeon i weithio gydag athletwyr elitaidd ar frig eu gêm. 

Mae dau opsiwn astudio: ar y campws, wedi'i leoli yn ein Parc Chwaraeon PDC, neu lwybr dysgu cyfunol ar gyfer myfyrwyr sy'n gweithio mewn lleoliad chwaraeon ar hyn o bryd. 

Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

Mewn partneriaeth â:

WRU_raUW1hR.height-130.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Hockey-Wales.width-240.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

images.width-240.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

PE-Direct.width-240.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

PlaySports_Logo_2.width-240.format-jpeg.jpegquality-80.jpg


WNHSS_-_National_Q.height-130.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

FAW_Trust_english_.height-130.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Sport-RCT.width-240.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

CIMSPA-Logo.width-240.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C614 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
Amherthnasol Llawn amser 6 blynedd Medi Glyntaff A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C614 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A
Amherthnasol Llawn amser 6 blynedd Medi Glyntaff A

Blwyddyn Un: Gradd Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon 

Byddwch yn ennill gwybodaeth am sut mae chwaraeon yn cael ei drefnu, ei ddarparu a'i reoli yn y gymuned, a byddwch yn cael cyfle i arwain gweithgareddau a digwyddiadau chwaraeon. 

Bydd deall egwyddorion sylfaenol sut mae plant ifanc yn dysgu sgiliau chwaraeon a gwahanol gamau'r continwwm datblygu chwaraeon yn helpu i lywio eich profiad dysgu yn y gwaith yn y diwydiant y byddwch chi'n ei wneud ym mlynyddoedd dau a thri. 

 • Ymchwil Academaidd a Sgiliau Proffesiynol - 20 credyd 

 • Cyflwyniad i Hyfforddi Chwaraeon - 20 credyd 

 • Cyflwyniad i Wyddor Chwaraeon ar gyfer Hyfforddi - 20 credyd 

 • Cyflwyniad i Ddatblygu Chwaraeon - 20 credyd 

 • Rheoli Chwaraeon - 20 credyd 

 • Datblygu Chwaraeon ar Waith - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: Gradd Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon 

Byddwch yn astudio rhwystrau i chwaraeon ac yn cwblhau lleoliad chwaraeon ysgol a / neu gymunedol a fydd yn eich galluogi i roi eich syniadau a'ch gwybodaeth ar waith. 

Bydd gennych hefyd yr opsiwn i drefnu a chynnal digwyddiad datblygu chwaraeon neu wella eich dealltwriaeth o bwnc hyfforddi mwy elitaidd. 

 • Dulliau Ymchwil - 20 credyd 

 • Lleoliad Chwaraeon - 20 credyd 

 • Datblygu Chwaraeon Cymunedol - 20 credyd 

 • Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol - 20 credyd 

 • Hyfforddi ac Arweinyddiaeth Chwaraeon - 20 credyd 

 • Dadansoddiad Perfformiad - 20 credyd (dewisol) 

 • Menter mewn Chwaraeon - 20 credyd (dewisol) 

Blwyddyn Tri: Gradd Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon 

Byddwch yn datblygu eich hyder a'ch cyfathrebu trwy drafod materion allweddol mewn datblygu chwaraeon a datblygu ac arwain sesiynau hyfforddi ar ystod o bynciau. 

Byddwch yn ymgymryd â phrosiect rheoli neu ymchwil sy'n archwilio mater hyfforddi chwaraeon, addysgu neu ddatblygu. Gallwch hefyd gymryd lleoliad gwaith gydag un o'n sefydliadau partner neu gymryd rhan yn ein menter gymdeithasol dan arweiniad myfyrwyr Cymoedd Gweithredol. 

 • Prosiect Proffesiynol Cymhwysol - 40 credyd 

 • Traethawd Hir - 40 credyd 

 • Materion Cyfoes mewn Datblygu Chwaraeon - 20 credyd 

 • Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon - 20 credyd 

 • Materion Beirniadol mewn Hyfforddi ac Arweinyddiaeth Chwaraeon - 20 credyd 

 • Mentora mewn Chwaraeon - 20 credyd (dewisol) 

 • Dysgu Seiliedig ar Waith - 20 credyd (dewisol) 

 • Hyfforddi Chwaraeon Cymhwysol - 20 credyd (dewisol) 

 • Addysgu Addysg Gorfforol, Iechyd a Lles yn Greadigol - 20 credyd (dewisol) 

Dysgu 

Mae'r radd hyfforddi chwaraeon hon ar gael i'w hastudio ar y campws, wedi'i leoli ym Mharc Chwaraeon PDC. Cewch eich dysgu gan arbenigwyr blaenllaw yn y maes a chewch gyfle i ymgymryd â lleoliadau gyda rhai o'n partneriaid allweddol. 

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn cynnwys darlithoedd, gweithdai rhyngweithiol, sesiynau ymarferol, dysgu yn y gwaith, darlithoedd gwestai, dadleuon a thiwtorialau. 

Bydd y mwyafrif o ddarlithoedd / sesiynau tiwtorial yn grwpiau gweddol fach (tua 20-40 myfyriwr) sy'n darparu dull mwy rhyngweithiol a phersonol. 

Astudir mwyafrif y modiwlau dros y flwyddyn am 24 wythnos (dau dymor 12 wythnos) ond cyflwynir rhai yn ddwysach yn ystod tymor. 

Mae'r amser cyswllt yn amrywio oherwydd gwahaniaethau mewn modiwlau, lleoliadau gwaith a thraethawd hir / gwaith prosiect proffesiynol cymhwysol yn eich blwyddyn olaf, ond mae'r amser cyswllt ar gyfartaledd fel a ganlyn: 

 • Blwyddyn Un: 12 awr o amser cyswllt (18 awr o astudio annibynnol yr wythnos) 

 • Blwyddyn Dau: 10 awr (20 awr o astudiaeth annibynnol yr wythnos) 

 • Blwyddyn Tri: 8-10 awr (15-20 awr astudiaeth annibynnol a 7-14 awr o leoliad yr wythnos - yn dibynnu ar y modiwl a ddewiswyd) 

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu trwy ystod o ddulliau i sicrhau eich bod yn datblygu nifer o wahanol sgiliau. Mae'r dulliau asesu yn cynnwys: 

 • Traethodau ac adroddiadau ysgrifenedig 

 • Cyflwyniadau 

 • Asesiadau hyfforddi ac arwain chwaraeon ymarferol 

 • Asesiadau dysgu yn y gwaith 

 • Posteri a thaflenni 

 • Blogiau myfyriol 

 • Dadleuon tîm 

 • Arholiadau (amlddewis ac arddull traethawd) 

Mae tua 80% o'r dulliau asesu yn canolbwyntio ar waith cwrs. 

Lleoliadau 

Gall myfyrwyr gymryd lleoliad gwaith gydag un o'n sefydliadau partner fel Golff Cymru, StreetGames, Hoci Cymru,Pêl-rwyd Cymru a RCT Chwaraeon. 

Byddwch yn cwrdd â staff o'r sefydliadau hyn yn rheolaidd, yn cwblhau cymwysterau hyfforddi ac yn ymgymryd â lleoliadau gwaith ar sail prosiect. 

Enillwch gymwysterau hyfforddi am ddim. 

Ddwywaith y flwyddyn, ym mis Hydref a mis Chwefror, mae myfyrwyr ar ein gradd hyfforddi chwaraeon yn cymryd rhan mewn wythnos gyfoethogi lle cânt gyfle i ennill cymwysterau cydnabyddedig yn y diwydiant heb unrhyw gost ychwanegol. 

Mae'r cymwysterau hyn yn cynnwys: 

 • Cymhwyster Achub Bywyd Cenedlaethol Pwll (NPLQ) 

 • Criced Cymru Lefel 1 - Gweithiwr Cefnogi Hyfforddwyr 

 • Hyfforddiant Cynhwysiant Anabledd a Phlant Gweithredol Sainsbury's 

 • Gweithdy 

 • Datblygu Golff Cymru - Cwrs Ysgogwyr Tri-Golff 

 • LTA - Cwrs Ysgogwyr Tenis 

 • LTA - Cwrs Trefnwyr Cystadleuaeth Tenis 

 • Tystysgrif C CBDC 

 • Gwobr Arweinwyr Pêl-droed CBDC 

 • Cwrs Arweinwyr Tag WRU 

 • Pêl-rwyd Cymru - Gweithdy Cyfeiriadedd Pêl-rwyd 

Teithiau Maes 

Mae'r wythnos gyfoethogi, yn ystod mis Hydref a mis Chwefror, yn cynnwys ystod o deithiau astudio i sefydliadau chwaraeon mawr, fel CBDC neu URC, lle byddwch chi'n cael golwg y tu ôl i'r llenni a chyfleoedd rhwydweithio craff gyda'r staff sy'n gweithio yno. 

Mewn llawer o achosion, bydd cyfle hefyd i gymryd rhan yn yr ystod o weithgareddau a gynigir gan ein partneriaid allweddol. P'un a yw hynny'n beicio o amgylch Felodrom Casnewydd, yn goresgyn y dyfroedd gwyllt yng Nghanolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, bydd myfyrwyr yn ennill profiadau gwerthfawr sy'n mwynhau gwella eu dysgu. 

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn 

Cyfleusterau 

Byddwch wedi'ch lleoli ym Mharc Chwaraeon PDC, cyfleuster perfformiad uchel newydd sbon a ddyluniwyd yn arbennig. 

Defnyddir y Parc Chwaraeon yn rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, fel tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, yn ogystal â sgwadiau rygbi teithiol Seland Newydd, Affrica ac Awstralia. 

Darlithwyr 

Mae darlithwyr ar y radd hyfforddi chwaraeon i gyd wedi gweithio yn y diwydiant hyfforddi a / neu ddatblygu chwaraeon; mae rhai wedi chwarae a hyfforddi ar lefel broffesiynol / elitaidd. 

Mae gan staff brofiad o gydlynu a rheoli chwaraeon mewn awdurdodau lleol, clybiau chwaraeon a chyrff llywodraethu cenedlaethol chwaraeon, ac maen nhw'n dod â'r wybodaeth a'r profiad bywyd go iawn hwn i'r ystafell ddosbarth. 

Darganfyddwch am yr ymchwil wych sy'n digwydd ym maes chwaraeon, gwyddoniaeth ac ymarfer corff. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn cynnig ynddynt. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. 

Rydym yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Gofynion Ychwanegol: 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar Restr y Gweithlu Plant a Gwahardd Plant a'i danysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn dod o'r DU.) 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBC- CCC i gynnwys pwnc Gwyddoniaeth neu Addysg Gorfforol ac i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 112-96 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB-CC ar Lefel A i gynnwys pwnc Gwyddoniaeth neu Addysg Gorfforol ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff UCAS 112-96). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 112-96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 5 mewn pwnc Gwyddoniaeth, Mathemateg, neu Seicoleg ar lefel uwch, a 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol. 

(rhaid i'r sgôr fod yn gyfwerth â 112-96 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU mewn Chwaraeon / Gwyddoniaeth gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i rhestru  cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: £9,000

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £13,800

 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

DBS* - £53.20

Mae'r gost yn cynnwys gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, gwasanaeth gwirio Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddol ar-lein. Gofyniad derbyn. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS - £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS gwell. 

Lleoliad*

Rhaid i fyfyrwyr dalu costau teithio a chynhaliaeth am eu lleoliad. Mae'r costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad

Myfyrwyr y DU a'r UE 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol. 

Myfyrwyr rhyngwladol 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE. 

Datganiad derbyn 

Gall graddedigion sydd â gradd BSc (Anrh) Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon fynd ymlaen i weithio fel hyfforddwr chwaraeon, cydlynydd addysg hyfforddwyr, cydlynydd chwaraeon ysgol, swyddog 5x60, swyddog cymunedol y Corff Llywodraethu Cenedlaethol, swyddog datblygu canolfan hamdden, hyfforddwr cymunedol a hunangyflogedig. rheolwr busnes. 

Mae'r cwrs hyfforddi hwn yn ddelfrydol os ydych chi am fynd ymlaen i astudio TAR a dod yn athro AG. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL