Bydd y radd Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon (Atodol) yn cydgrynhoi eich dysgu o Radd Sylfaen mewn maes cysylltiedig ac yn eich paratoi i weithio mewn llu o rolau hyfforddi, addysgu a datblygu. Gan ganolbwyntio ar y wybodaeth chwaraeon a busnes sydd eu hangen i ddatblygu gweithwyr proffesiynol ar gyfer y diwydiant chwaraeon, byddwch yn cydgrynhoi eich dysgu ac yn dechrau arbenigo'ch profiad dysgu yn y gwaith yn unol â'ch uchelgeisiau gyrfa. 

Mae'r cwrs BSc (Anrh) Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon (Atodol) yn ddilyniant naturiol o'r cwrs FdSc Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon a ddarperir mewn hwb Clwb Partner (Ymddiriedolaeth EFL, Wigan Warriors neu Gleision Caerdydd) neu Goleg Partner (Merthyr neu Goleg Gwent). Ac mae ganddo ddau lwybr astudio gwahanol: 

Dysgu Cyfunol 

Mae'r llwybr dosbarthu unigryw ac unigryw hwn, sy'n cael ei redeg mewn partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Cynghrair Pêl-droed Lloegr (EFL), Wigan Warriors a Gleision Caerdydd yn caniatáu ichi astudio yn y gweithle.

I astudio'r radd hon, bydd angen cysylltiad ffurfiol â chlwb chwaraeon proffesiynol o dan faner Ymddiriedolaeth EFL, Wigan Warriors neu Gleision Caerdydd. Bydd eich darlithoedd yn cael eu darparu gan staff PDC, ond byddwch yn gwylio'r rhain o bell mewn amgylchedd dysgu eich clwb neu hyd yn oed ar adegau eraill i weddu i'ch amserlen wythnosol eich hun. Byddai aelod o staff o'r clwb yn cael ei aseinio i chi fel Mentor a byddent yn eich cefnogi trwy hwyluso'r deunyddiau dysgu a threfnu eich lleoliadau. 

Ar y campws 

Bydd myfyrwyr yn cael mynediad uniongyrchol i flwyddyn tri o'r cwrs BSc Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon a'i gyflwynir o gyfleuster Parc Chwaraeon PDC, sydd o'r radd flaenaf. 

2023 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Glyn-taf A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Ar-lein 8

Byddwch yn astudio ystod eang o bynciau gan gynnwys Addysg Gorfforol, Datblygu Chwaraeon, Hyfforddi Chwaraeon ac Arweinyddiaeth. Bydd y rhain i gyd yn cael eu hastudio ochr yn ochr â'ch modiwl ymchwil cymhwysol blwyddyn olaf, Prosiect Proffesiynol Cymhwysol. 

Bydd Blwyddyn Tri - y flwyddyn astudio atodol - yn cydgrynhoi eich dysgu ac yn dechrau arbenigo yn eich profiad dysgu yn y gwaith yn unol â'ch dyheadau gyrfa. 

Modiwlau a ddarperir trwy ddysgu Cyfunol 

 • Addysgu Addysg Gorfforol, Iechyd a Lles yn Greadigol (20 credyd) 
 • Materion Beirniadol mewn Hyfforddi ac Arweinyddiaeth Chwaraeon (20 credyd) 
 • Datblygu Chwaraeon Strategol (20 credyd) 
 • Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon (20 credyd) 
 • Prosiect Proffesiynol Cymhwysol (40 credyd) 

Modiwlau a Ddarperir ar y Campws 

 • Prosiect Proffesiynol Cymhwysol (40 credyd) 
 • Traethawd Hir (40 credyd) 
 • Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon (20 credyd) 
 • Materion Beirniadol mewn Hyfforddi ac Arweinyddiaeth Chwaraeon (20 credyd) 
 • Addysgu Addysg Gorfforol, Iechyd a Lles yn Greadigol - (20 credyd) 
 • Dysgu Seiliedig ar Waith - (20 credyd) (dewisol) 
 • Hyfforddi Chwaraeon Cymhwysol - (20 credyd) (dewisol) 
 • Datblygu Chwaraeon Strategol (20 credyd) (dewisol) 
 • Materion Cyfoes mewn Datblygu Chwaraeon (20 credyd) (dewisol) 

Dysgu

Dysgu Cyfunol 

Fel myfyriwr sy'n astudio trwy ein dull dysgu cyfunol hyddysg, bydd gennych fynediad i lyfrgell ar-lein, Bwrdd Du (amgylchedd dysgu rhithwir) a deunyddiau dysgu eraill, a byddwch yn treulio amser ym Mharc Chwaraeon PDC yn ystod Ymweliadau Astudio Preswyl i gymryd rhan mewn sesiynau ymarferol.

Byddwch yn ymgymryd â'ch astudiaethau mewn amgylchedd dysgu yn eich clybiau neu ar adegau sy'n gweddu i'ch amserlen wythnosol eich hun, tra'n cael eich cefnogi gan Fentor yn eich Clwb. Cynhyrchir deunyddiau gan staff academaidd PDC, yna byddwch yn cwblhau'r sesiynau hyn a recordiwyd ymlaen llaw ar adegau sy'n addas i chi, yn ogystal â mynychu sesiynau tiwtorial byw a seminarau a gyflwynir gan staff PDC. Yna byddwch chi'n mynychu 3 Ymweliad Astudio Preswyl ym Mharc Chwaraeon PDC, sy'n arloesi ar lefel rhyngwladol, ym mis Medi, Ionawr ac Ebrill. 

Ar gyfartaledd bydd 12 awr yr wythnos o gynnwys i'w wylio, a disgwylir y cymerir 10/15 awr arall yr wythnos i astuio ymhellach / dan gyfarwyddyd. 

Yn aml, gwahoddir darlithwyr gwadd o'r diwydiant i gyflwyno gwahanol feysydd o'r modiwlau. 

Byddwch yn cwblhau dysgu seiliedig ar waith sy'n cael ei reoli gan Fentor eich Clwb a'i gefnogi gan staff PDC trwy sesiynau tiwtorial a rhaglen fentora. Disgwylir y byddwch yn cwblhau rhwng 7 ac 14 awr yr wythnos o ddysgu seiliedig ar waith.

Cefnogaeth 

Bydd pob myfyriwr yn cael cefnogaeth, nid yn unig gan arweinwyr modiwlau academaidd ond byddant hefyd yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn sesiynau hyfforddwr cymorth academaidd 1 i 1 trwy gydol y flwyddyn gyda'r Hyfforddwr Cymorth Academaidd Cenedlaethol penodol i'r cwrs (neu'r Tiwtor PAC penodedig ar gyfer myfyrwyr yn Wigan Warriors a Gleision Caerdydd). 

Ar y Campws 

Mae'r radd hyfforddi chwaraeon hon ar gael i'w hastudio ar y campws, wedi'i lleoli ym Mharc Chwaraeon PDC. Cewch eich dysgu gan arbenigwyr blaenllaw yn y maes a chewch gyfle i ymgymryd â lleoliadau gyda rhai o'n partneriaid allweddol. 

Mae dulliau dysgu ac addysgu yn cynnwys darlithoedd, gweithdai rhyngweithiol, sesiynau ymarferol, dysgu yn y gwaith, darlithoedd gwadd, dadleuon a thiwtorialau. 

Bydd y mwyafrif o ddarlithoedd / sesiynau tiwtorial yn grwpiau gweddol fach (tua 20-40 myfyriwr) sy'n darparu dull mwy rhyngweithiol a phersonol. 

Astudir mwyafrif y modiwlau dros y flwyddyn am 24 wythnos (dau dymor 12 wythnos) ond cyflwynir rhai yn ddwysach yn ystod tymor. 

Mae'r amser cyswllt yn amrywio oherwydd gwahaniaethau mewn modiwlau, lleoliadau gwaith a thraethawd hir / gwaith prosiect proffesiynol cymhwysol yn eich blwyddyn olaf, ond mae'r amser cyswllt ar gyfartaledd fel a ganlyn: 

Blwyddyn Tri: 8-10 awr (15-20 awr o astudiaeth annibynnol a 7-14 awr ar leoliad yr wythnos - yn dibynnu ar y modiwl a ddewiswyd) 

Cefnogaeth 

Bydd pob myfyriwr yn cael cefnogaeth, nid yn unig gan arweinwyr modiwlau academaidd ond fe'u hanogir hefyd i gymryd rhan mewn sesiynau 1 i 1 gyda hyfforddwr cymorth academaidd trwy gydol y flwyddyn gyda'r Hyfforddwyr Academaidd Personol cwrs-benodol. 

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, bydd gennych fynediad i'r system Hyfforddiant Academaidd Personol (PAC) a weithredwn, lle byddwch yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn â'ch PAC personol. Bydd yr unigolyn hwn yn eich cefnogi gyda'ch astudiaethau gorau gallant i sicrhau eich bod yn gallu cwrdd â'ch disgwyliadau eich hun. 

Asesiad 

Cewch eich asesu trwy ystod o asesiadau dilys amrywiol sy'n berthnasol i'r mathau o rolau proffesiynol y gallwch anelu atynt. Mae'r rhain hefyd yn cael eu haddasu'n flynyddol yn seiliedig ar ofynion y diwydiant ac adborth myfyrwyr. Ar hyn o bryd, yr asesiadau sy'n cael eu defnyddio ar y cwrs yw: 

 • Adroddiadau 
 • Darparu hyfforddiant ymarferol 
 • Cyflwyniadau Llafar 
 • Holiaduron Dewis Lluosog 
 • Cynlluniau sesiwn a gwersi 
 • Myfyrdodau 
 • Gweithdai hyfforddi ac adnoddau 
 • Cyflwyno arfarniad rheoli 1-2-1 

Cyfleusterau 

Mae gennym gyfleuster perfformio chwaraeon newydd sbon wedi'i ddylunio'n arbennig, sy'n canolbwyntio ar hyfforddi. Mae ein cae dan do 3G maint llawn wedi'i adeiladu i safon Fifa Pro. 

Mae meddalwedd recordio sain a fideo i gefnogi'r rhaglen addysg hyfforddwyr y bydd myfyrwyr yn ymgolli ynddo yn ystod eu hastudiaethau. Ni yw'r unig brifysgol yng Nghymru a Lloegr i gynnig y cyfleuster hwn. 

Fe welwch hefyd gyfres dadansoddi nodiannol gydag Apple Macs wedi'u gosod gyda meddalwedd sydd ar flaen y gad yn y diwydiant, ac mae'r rhain ar gael i fyfyrwyr eu defnyddio. 

Mae ein cyfleusterau'n cael eu defnyddio'n rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, fel tîm pêl-droed Cenedlaethol Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, yn ogystal â sgwadiau rygbi teithiol Seland Newydd, De Affrica ac Awstralia. Mae hyn yn cadarnhau ansawdd uchel ein caeau ac amlochredd ein hoffer. 

Darlithwyr 

Mae darlithwyr ar y radd hyfforddi chwaraeon i gyd wedi gweithio yn y diwydiant hyfforddi a / neu ddatblygu chwaraeon; mae rhai wedi chwarae a hyfforddi ar lefel broffesiynol / elitaidd. 

Mae gan staff brofiad o gydlynu a rheoli chwaraeon mewn awdurdodau lleol, clybiau chwaraeon a chyrff llywodraethu cenedlaethol chwaraeon, ac maen nhw'n dod â'r wybodaeth a'r profiad bywyd go iawn hwn i'r ystafell ddosbarth. 

Dysgu Cyfunol 

Arweinydd y Cwrs: 

Arweinwyr Modiwlau:

Ar y Campws 

Arweinydd y Cwrs: 

Arweinwyr Modiwlau: 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cyflwynir y cwrs hwn ar-lein yn bennaf ac nid yw ar gael i Fyfyrwyr Rhyngwladol sy'n dymuno byw yn y DU ar VISA myfyriwr gan fod angen cysylltiad ffurfiol â chlwb chwaraeon Ymddiriedolaeth EFL y DU.

Cwblhau Gradd Sylfaen briodol neu gyfwerth yn llwyddiannus. Mae CCC yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad.

Yn ogystal, mae angen gwiriad boddhaol y Gwasanaeth Gwahardd Datgeliadau Gwell (DBS) (mae cost ychwanegol yn berthnasol, ni ystyrir bod unrhyw droseddau'n cael eu gwario).

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £15260 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Wrth wneud cais am y cwrs hwn gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis y campws 'Ar-lein' os ydych chi am astudio trwy ddysgu cyfunol. Os hoffech astudio'r cwrs hwn ar y campws, dewiswch gampws 'Glyn-taf'. 

Dysgu Cyfunol 

Wrth wneud cais, dylech ei gwneud yn glir iawn yn eich datganiad personol pa glwb mae gennych gysylltiad ffurfiol â nhw a lle y byddech yn astudio. 

Myfyrwyr y DU

Gallwch wneud cais yn uniongyrchol trwy'r brifysgol. Gallwch hefyd wneud cais trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda. 

Gall myfyrwyr sy'n graddio o'r radd hon symud ymlaen i rolau fel Hyfforddwyr Chwaraeon Cymunedol, Swyddogion Datblygu Chwaraeon, swyddi amrywiol yn y diwydiant Hamdden, Rheolwyr Chwaraeon a pherchnogion busnes. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i gael mynediad at astudiaeth bellach sy'n ofynnol i ddod yn Athro Ysgol Gynradd neu Uwchradd. 

Sut mae'r cwrs yn fy mharatoi ar gyfer cyflogaeth? 

Dysgu Cyfunol 

Bydd 7-14 awr yr wythnos o ddysgu yn y gwaith y byddwch chi'n ei brofi yn cael ei gydlynu a'i reoli gan Fentor eich Clwb a dylai'r math o brofiad rydych chi'n agored iddo roi lefel uwch o gyfrifoldeb i chi o'i gymharu â'ch Gradd Sylfaen. 

Mae'r prif fudd cyflogadwyedd i chi o astudio'r cwrs hwn yn debyg i'n Graddau Sylfaen; eich bod yn astudio yn y gweithle. Wrth wneud hynny, gallwch gymhwyso dysgu yn ddyddiol a bod yn agored i sut beth yw gweithio mewn Ymddiriedolaeth Gymunedol clwb chwaraeon proffesiynol. 

Ar y Campws 

Gall myfyrwyr ddewis lleoliad gwaith gydag un o'n sefydliadau partner fel Golff Cymru, StreetGames, Hoci Cymru, Pêl-rwyd Cymru a Chwaraeon RhCT

Byddwch yn cwrdd â staff o'r sefydliadau hyn yn rheolaidd, yn cwblhau cymwysterau hyfforddi ac yn ymgymryd â lleoliadau gwaith ar sail prosiect. 

Ddwywaith y flwyddyn, ym mis Hydref a mis Chwefror, mae myfyrwyr ar ein gradd hyfforddi chwaraeon yn cymryd rhan mewn wythnos gyfoethogi lle cânt gyfle i ennill cymwysterau cydnabyddedig yn y diwydiant heb unrhyw gost ychwanegol. 

Mae'r wythnos gyfoethogi, yn ystod mis Hydref a mis Chwefror, yn cynnwys ystod o deithiau astudio i sefydliadau chwaraeon mawr, fel FAW neu'r WRU, lle byddwch chi'n cael golwg y tu ôl i'r llenni a chyfleoedd i rwydweithio gyda'r staff sy'n gweithio yno.