Cwricwlwm arloesol a blaengar wedi'i gynllunio i fodloni gofynion gofal iechyd cyfoes am y degawd nesaf. 

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer gweithwyr cymorth gofal iechyd (HCSWs) sy'n gweithio ochr yn ochr â nyrsys cofrestredig, gan gefnogi rolau nyrsio. 

Mae gan Brifysgol De Cymru hanes deng mlynedd llwyddiannus iawn o ddarparu addysg HCSW, datblygu dysgwyr hunangyfeiriedig sydd â'r gallu i gofleidio cyfleoedd pellach i symud ymlaen ar ddiwedd y cwrs. 

Bydd y cwrs hwn yn caniatáu i fyfyrwyr fynegi eu hunain yn academaidd, yn ymarferol ac yn broffesiynol, gan ddatblygu sgiliau i gyfathrebu a gofalu am amrywiaeth o grwpiau cleientiaid ac addasu i wahanol leoliadau gofal wrth gynnal priodoleddau unigryw eu maes ymarfer. 

Mae'r cwrs yn hyrwyddo hunanddarganfod ac ymwybyddiaeth o ofynion ymarfer proffesiynol. Hanfodion nyrsio, hybu iechyd a lles, gwyddorau biopsychogymdeithasol, rheoli meddyginiaethau, ymchwil / tystiolaeth, asesu a diwallu anghenion wrth archwilio cyfleoedd therapiwtig ar draws meysydd nyrsio yw'r egwyddorion craidd i'w harchwilio. 

Yn ystod profiadau dysgu ymarfer (sy'n cynnwys 50% o'r cwrs) cefnogir myfyrwyr i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau i ddarparu a hyrwyddo gofal diogel a thosturiol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i weddu i fyfyrwyr sy'n llawn cymhelliant, yn drefnus ac yn barod i gymryd rhan weithredol ym mhob agwedd ar addysgu a dysgu i ddatblygu eu hunain yn academaidd ac yn glinigol. 

Mae'r modiwlau a astudiwyd ar draws y cwrs yn cynnwys: 

Blwyddyn 1

Deall y Corff Dynol a Datblygiad Trwy Oes

Mae’r modiwl 10 wythnos hwn yn canolbwyntio bob wythnos ar wahanol systemau anatomegol, gan alluogi eich dealltwriaeth o anatomeg a ffisioleg yng nghyd-destun datblygiad dynol.

Hanfodion Ymarfer Nyrsio

Nod y modiwl hwn yw rhoi dealltwriaeth hanfodol i chi o feysydd allweddol ymarfer nyrsio, a goblygiadau bod yn weithiwr proffesiynol.

Hybu Iechyd a Lles*

Nod y modiwl hwn yw eich galluogi i archwilio cysyniadau iechyd a'r ffactorau sy'n dylanwadu ar iechyd a lles gydol oes.

*Mae’r modiwl hwn ar gael i’w astudio’n llawn yn Gymraeg

Blwyddyn 2

Datblygu Hyder ar Waith

I'ch galluogi i ennill set sgiliau i weithredu'n hyfedr a datblygu hyder cynyddol o fewn yr amgylchedd dysgu ymarfer.

Asesu Anghenion a Chreu Cyfleoedd Therapiwtig

Mae’r modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i’r myfyriwr asesu a chyfrannu at ofal integredig a chreu cyfleoedd therapiwtig i ddefnyddwyr gwasanaethau ar draws ystod o leoliadau gofal a grwpiau cleientiaid.

Rôl Nyrsys mewn Rheoli Meddyginiaeth a Gweinyddu

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar reoli meddyginiaeth gan ddefnyddio'r BNF a chyfrifiadau gweinyddu meddyginiaeth gan ddefnyddio meddyginiaeth ddiogel. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o rôl nyrsys o ran rheoli meddyginiaethau a rhoi meddyginiaethau.

Mae pob modiwl yn graidd ac yn cael ei gymhwyso ar draws pob maes ymarfer. 

Dysgu 

Cefnogir y cwrs rhan-amser hwn gan ddull cyfun o ddylunio'r cwricwlwm. Cyflwynir y cwrs yn bennaf ar-lein, gyda chefnogaeth addysg o bell a dysgu yn y gwaith, gyda systemau cymorth hanfodol wedi'u hymgorffori. Mae'r rhain yn cynnwys uchafswm o 8 diwrnod cyswllt addysgu wyneb yn wyneb y flwyddyn ar gampws Glyntaf Prifysgol Cymru. 

Mae strategaethau dysgu ac addysgu yn cynnwys gweithgareddau gweithredol / efelychu, darlithoedd ar-lein, tiwtorialau, seminarau, gwaith grŵp, astudio dan gyfarwyddyd ac astudio annibynnol. 

Cefnogaeth 

Sefydlu cwrs rhyngweithiol yn cefnogi myfyrwyr sydd â chyfeiriadedd at y cwrs a'r platfform digidol (Blackboard) ar gyfer cyflwyno deunyddiau astudio ar-lein a'i gyfleusterau cysylltiedig. 

Dyrennir myfyrwyr a Tiwtor Personol (PT) sydd â gwybodaeth a sgiliau arbenigol sy'n gysylltiedig â'u maes ymarfer, i gynnig cefnogaeth ac arweiniad gyda phob agwedd ar y cwrs a bydd hefyd yn cynnig goruchwyliaeth academaidd i helpu'r myfyriwr i baratoi ar gyfer asesiadau crynodol. Rhagwelir y bydd y PT yn gweithredu fel y Asesydd Academaidd ar gyfer asesu hyfedredd clinigol sy'n rhan hanfodol o'r cwrs. 

Mae profiadau dysgu ymarfer yn cyfrif am 50% o'r cwrs. Cefnogir y myfyrwyr yn ystod dysgu ymarfer gan Oruchwyliwr Ymarfer a'u hasesu yn ystod dysgu ymarfer gan Asesydd Ymarfer. Wrth i'r cwrs hyrwyddo fforymau ar-lein grŵp cymheiriaid a dysgu cymheiriaid, grŵp tiwtoriaid personol (PTG) yn cael ei sefydlu i hwyluso cefnogaeth cymheiriaid ar gyfer elfennau clinigol a damcaniaethol y cwrs. 

Goruchwylwyr Ymarfer yn weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol cofrestredig a fydd yn cefnogi'r myfyriwr yn ymarferol. Bydd y Goruchwyliwr / Goruchwylwyr Ymarfer dynodedig yn darparu adborth ar symud ymlaen i'r myfyriwr a'r Asesydd Ymarfer enwebedig a bydd yn cyfrannu at ymddygiad proffesiynol y myfyrwyr a chyflawni hyfedredd. 

Bydd gan y myfyriwr enwebiad Asesydd Ymarfer pwy sy'n atebol am gadarnhau cyflawniad eu hyfedredd clinigol yn ymarferol. Rhaid i Aseswyr Ymarfer fod yn nyrsys cofrestredig. 

Bydd yr Asesydd Ymarfer yn cydweithredu ag enwebedig Asesydd Academaidd ar adegau penodol yn ystod ymarfer dysgu myfyrwyr, i adolygu cynnydd a / neu gwblhau myfyrwyr.

Bydd yr Asesydd Academaidd yn coladu ac yn cadarnhau cyflawniad myfyrwyr o hyfedredd a chanlyniadau cwrs. 

Mae cysylltiad rhwng pob modiwl UniLearn, system integredig PDC sy'n cefnogi gweithgareddau asesu, dysgu ac addysgu trwy dechnoleg. Bydd cipio fideo, podlediadau a chlipiau fideo byr yn ategu cydrannau a addysgir mewn cyrsiau, gan ddarparu cyd-destun a dysgu ychwanegol i gefnogi datblygiad myfyrwyr. 

Gall myfyrwyr hungyfeirio neu gael eu cyfeirio at y Parth Cyngor PDC. Mae cyfarwyddiadau ar y gwasanaethau sydd ar gael a sut i wneud apwyntiad wedi'u cynnwys yn llawlyfrau cyrsiau ac ar wefan PDC. Mae'r gwasanaethau hyn ar gael i fyfyrwyr p'un ai ar y campws neu mewn profiadau dysgu ymarferol. 

Y Gwasanaeth Dyslecsia ac Anabledd (DDS) yn darparu gwasanaeth cyfrinachol a phroffesiynol lle mae myfyrwyr yn trafod gofynion unigol sy'n ymwneud ag anabledd. Rhoddir cyngor ar y ffordd orau i reoli anghenion ychwanegol os yw'n briodol. Anogir myfyrwyr i drafod anghenion neu gefnogaeth ychwanegol gyda Thiwtoriaid Personol neu Arweinydd y Cwrs. Rhoddir cyngor ar sut y rheolir anghenion ychwanegol ac addasiadau rhesymol os yw'n briodol. 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at bawb Adnoddau dysgu PDC ar ac oddi ar y campws. Mae gan yr Ysgol lyfrgellydd arbenigol pwnc ar gael i helpu a chefnogi myfyrwyr. Mae gan fyfyrwyr fynediad at Findit, adnoddau ar-lein a chadw copi caled. Yn ogystal, mae'r Ysgol yn darparu ystod o adnoddau dysgu mewn safleoedd ar draws ei hadeilad darparwr gwasanaeth iechyd partner. 


Asesiad 

Trefnir diwrnodau cyfweld grŵp yn ystod tymor yr haf (gweler mwy o wybodaeth yn yr adran gofynion mynediad). 

Bydd myfyrwyr ar y cwrs yn cael eu hasesu trwy amrywiaeth o strategaethau asesu gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig, profion dosbarth ac asesiadau ymarferol. 

Mae'r cwrs yn theori 50%, ymarfer 50%. 

Cyfleusterau 

Ewch ar daith o amgylch ein Ystafell Efelychu Clinigol 

Darlithwyr Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Rhaid i ymgeiswyr:

  • Bod â NVQ / QCF Lefel 3 neu gymhwyster cyfwerth a bod â phortffolio byw cyfredol o dystiolaeth o ddatblygiad parhaus gan gynnwys detholiad o'r canlynol - Pasbort codi a chario, tystiolaeth o hyfforddiant cynnal bywyd sylfaenol, POVA a hyfforddiant amddiffyn plant, rheoli heintiau a'r gallu i fyfyrio ar ymarfer trwy ysgrifennu myfyriol
  • Dangos hyfedredd mewn iaith Saesneg a gallu mewn sgiliau llythrennedd a rhifedd i gyflawni canlyniadau'r cwrs. Mae hyn yn cyfateb i fod â chymhwyster Lefel 2 Saesneg iaith a Mathemateg (sy'n cyfateb i Fathemateg a Saesneg TGAU Gradd C neu'n uwch)
  • Yn gweithio fel Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd (HCSW) yn cefnogi Nyrsys Cofrestredig ar hyn o bryd
  • Bod â chontract parhaol ym maes gofal iechyd a bod â mynediad at Asesydd / Goruchwyliwr Ymarfer Nyrsio Cofrestredig hyfforddedig
  • Tystiolaeth o'u sgiliau ymarferol mewn gofal claf
  • Darparu cadarnhad o gefnogaeth gan Reolwr Llinell i fynychu diwrnodau astudio gorfodol y Brifysgol ac i nodi Asesydd / Goruchwyliwr Ymarfer sydd wedi'i hyfforddi'n briodol yn ymarferol.
  • Darparu geirda ysgrifenedig sy’n cefnogi’r cais

Mae'n ofynnol hefyd i ymgeiswyr ddangos gallu llythrennedd digidol a thechnolegol i gyflawni deilliannau’r cwrs.

Mae’r broses dewis a dethol yn cynnwys adolygiad o ddatganiad personol yr ymgeisydd a chadarnhad bod yr ymgeisydd yn cwrdd â gofynion mynediad PDC ar gyfer y cwrs. Os yw’r ymgeisydd yn cwrdd â’r meini prawf hyn, gwahoddir yr ymgeisydd i ddiwrnod cyfweliad grŵp gyda phanel sy'n cynnwys staff academaidd o dîm y cwrs a phartneriaid ymarfer. Cynhelir diwrnodau cyfweliad grŵp yn ystod tymor yr haf.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025  

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Awgrymiadau ar sut i ysgrifennu datganiad personol ar gyfer Cyrsiau Gofal Iechyd.

Mae myfyrwyr sy'n cyrchu'r cwrs hwn i gyd yn gweithio fel gweithwyr cymorth gofal iechyd mewn lleoliadau gofal iechyd yn llawn amser neu'n rhan amser. 

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ddiwallu anghenion ymarfer cyfoes ac mae'n cael ei lywio gan hyfedredd Nyrsio'r Dyfodol y Cyngor Bydwreigiaeth (NMC, 2018). Mae asesiadau'n amrywiol trwy'r modiwlau i ddatblygu sgiliau a galluoedd y myfyrwyr a sicrhau bod strategaethau asesu yn profi hyfedredd. 

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae cyfleoedd ar gael i wneud cais i symud ymlaen Nyrsio BSc (Anrh) (Pob maes ymarfer (oedolion, plant, iechyd meddwl ac anableddau dysgu) llwybrau hyblyg llawn a rhan-amser. 

Rolau Ymarferwyr Cynorthwyol Band 4 

Gwyddoniaeth Parafeddyg