Victor.0df76a1b.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Diploma Proffesiynol mewn Caffael a Chyflenwi, Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (CIPS)

Dyfernir Diploma Proffesiynol Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (CIPS) i'r rheini sy'n llwyddo i fodloni gofynion y camau Diploma, Diploma Uwch a Diploma Proffesiynol. Y Diploma yw'r cam cyntaf. Ar ôl dyfarnu hyn, gallwch wedyn symud ymlaen i'r Diploma Uwch ac yna'r Diploma Proffesiynol. Mae'r  parhad yn y gymhwyster hon yn arwain at Aelodaeth Gorfforaethol o'r CIPS, sef MCIPS. Mae'r rhan fwyaf o fusnesau a sefydliadau yn ystyried hyn fel y llwybr safon aur i MCIPS, oherwydd ei elfen ddysgu ymarferol. 

Mae Prifysgol De Cymru yn Ganolfan Ragoriaeth hirsefydlog ar gyfer cyflwyno  Diploma Proffesiynol CIPS ac mae'n uchel ei barch yn lleol ar gyfer y rhaglen agored a'r llwybr sector cyhoeddus penodol, a ddarperir ar y cyd â Gwerth Cymru. Mae'r Brifysgol hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â gweithwyr proffesiynol ym maes caffael ac wedi sefydlu Yr Academi Arfer Gorau Caffael i nodi, datblygu a lledaenu arfer gorau ym maes caffael a rheoli'r gadwyn gyflenwi. I chi, mae hyn yn golygu y cewch eich dysgu gan staff sydd ar flaen eu maes pwnc.  

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A

Diploma (Lefel Pedwar) 

Byddwch yn astudio pum pwnc craidd: 

 • Negodi a Chontractio mewn Caffael a Chyflenwi 

 • Cyrchu mewn Caffael a Chyflenwi 

 • Cyd-destunau Caffael a Chyflenwi 

 • Anghenion Busnes mewn Caffael a Chyflenwi 

 • Rheoli Contractau a Pherthynas mewn Caffael a Chyflenwi 

Diploma Uwch (Lefel Pump) 

Byddwch yn astudio pum pwnc craidd: 

 • Rheoli Categori mewn Caffael a Chyflenwi 

 • Rheoli mewn Caffael a Chyflenwi 

 • Rheoli Risgiau mewn Caffael a Chyflenwi 

 • Cynaliadwyedd mewn Cadwyni Cyflenwi 

 • Gwella Cystadleurwydd Cadwyni Cyflenwi 

Diploma Proffesiynol (Lefel Chwech) 

Byddwch yn astudio pum pwnc craidd: 

 • Arwain ym maes Caffael a Chyflenwi 

 • Agweddau Cyfreithiol ar Gaffael a Chyflenwi 

 • Rheoli Rhaglenni a Phrosiectau 

 • Strategaeth Gorfforaethol a Busnes 

 • Rheoli Cadwyn Gyflenwi Strategol 

  

Yn amodol ar ailddilysu 

Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad, mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau safonol gwella a sicrhau ansawdd   y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol.  
Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu wedi'i newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu gyda darparwr arall.  

Dysgu 

Mae'r cymhwyster hwn yn unol â Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol y llywodraeth ac mae'n cynnwys modiwlau ar bynciau cyfoes sy'n hanfodol wrth gaffael a rheoli'r gadwyn gyflenwi. 

Efallai y byddwch hefyd yn cwblhau prosiect yn y gwaith ar gyfer y modiwl Rheoli Cadwyn Gyflenwi Strategol, a allai gynnwys nodi problem yn eich sefydliad chi / mewn sefydliad arall, cwblhau ymchwil a gwneud argymhellion ar gyfer datrysiad. 


Asesiad 

Cewch eich asesu trwy arholiad derfynol CIPS  ar gyfer pob modiwl. 

Achrediadau 

Y Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (CIPS) yw'r corff dyfarnu ar gyfer cymwysterau caffael a rheoli cyflenwad, a reoleiddir gan OFQUAL yn y DU. Ar ôl cwblhau'r Diploma, y Diploma Uwch a'r Diploma Proffesiynol yn llwyddiannus, ynghyd â thair blynedd o brofiad mewn swydd o gyfrifoldeb ym maes caffael a chyflenwi, byddwch yn cael statws MCIPS yn nodi eich bod yn aelod cwbl gymwys o CIPS. Mae hon yn wobr a gydnabyddir yn rhyngwladol sy'n cynrychioli'r safon fyd-eang yn y proffesiwn ar gyfer gweithiwr proffesiynol caffael a chyflenwi. 

Os ydych chi am ddechrau ar lefel Diploma, dylai fod gennych naill ai o leiaf ddwy  Lefel A (neu gyfwerth rhyngwladol), cymhwyster Tystysgrif Uwch CIPS, neu ddwy flynedd o brofiad mewn amgylchedd busnes. 

Os oes gennych brofiad blaenorol perthnasol a gafwyd yn ystod y pum mlynedd diwethaf,  gall CIPS ganiatáu eithriad o rai modiwlau. 

Diploma mewn Caffael a Chyflenwi Y Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (CIPS)  yw cam cyntaf  cymhwyster Diploma Proffesiynol mewn  Caffael a Chyflenwi CIPS . Ar ôl dyfarnu hyn, gallwch wedyn symud ymlaen i'r Diploma Uwch ac yna'r Diploma Proffesiynol. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021  

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022   

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cymhwyster cam proffesiynol hwn yn arwain at aelodaeth gorfforaethol o CIPS. Mae'r  dyfarniad hwn  yn arbennig o addas os ydych chi'n gyflogedig neu os oes gennych brofiad mewn prynu, logisteg, storfeydd, rhestr eiddo, contractau a meysydd eraill o reoli'r gadwyn gyflenwi yn y sector cyhoeddus neu breifat. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y cgyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth  i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL