Diploma Uwch mewn Caffael a Chyflenwi, Sefydliad Siartredig Prynu Caffael a Chyflenwi (CIPS)

Mae Diploma Uwch  Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (CIPS) yn gymhwyster gwerthfawr a ddyfernir i'r rheini sy'n llwyddo i fodloni gofynion y camau Diploma Sylfaen, Diploma Uwch a Diploma Graddedig. Mae Prifysgol De Cymru yn Ganolfan Ragoriaeth hirsefydlog ar gyfer darparu'r Rhaglen Diploma Graddedig. 

Mae'r parhad yn y gymhwyster hon yn arwain at Aelodaeth Gorfforaethol o CIPS, sef MCIPS, ac yn cael ei ystyried gan y mwyafrif o fusnesau a sefydliadau fel y llwybr safon aur i MCIPS oherwydd ei elfen ddysgu ymarferol. 

Mae'r cwrs hwn yn arbennig o addas os ydych chi'n gyflogedig neu os oes gennych brofiad mewn prynu, logisteg, storfeydd, rhestr eiddo, contractau a meysydd eraill o reoli'r gadwyn gyflenwi yn y sector cyhoeddus neu breifat. 

Noder: Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio'r diploma hwn, cysylltwch â Gwasanaethau Masnachol Prifysgol De Cymru trwy https://www.southwales.ac.uk/business-services/

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A

Diploma Sylfaen (Lefel Pedwar) 

Byddwch yn astudio pum pwnc craidd, gan gynnwys: 

 • Negodi Effeithiol wrth Brynu a Chyflenwi 

 • Cyd-destunau Prynu 

 • Datblygu Contractau mewn Prynu a Chyflenwi 

 • Mesur Perfformiad Prynu 

 • Rheoli Perthynas Prynu a Chyflenwi 

Diploma Uwch (Lefel Pump) 

Byddwch yn astudio pum pwnc craidd, gan gynnwys: 

 • Rheoli yn y Swyddogaeth Brynu 

 • Rheoli Risg a Bregusrwydd y Gadwyn Gyflenwi 

 • Gwella Perfformiad y Gadwyn Gyflenwi 

 • Marchnata ar gyfer Prynwyr 

 • Storio a Dosbarthu 

Diploma Graddedig (Lefel Chwech) 

Byddwch yn astudio pum modiwl, gan gynnwys: 

 • Arwain a Dylanwadu ar Brynu 

 • Rheoli Cadwyn Gyflenwi Strategol 

 • Rheoli Cadwyn Gyflenwi Strategol ar Waith (astudiaeth achos neu brosiect yn y gwaith) 

Ynghyd â dau fodiwl o'r tri opsiwn canlynol: 

 • Agweddau Cyfreithiol ar Brynu a Chyflenwi 

 • Rheoli Prosiectau Uwch 

 • Cyllid i Brynwyr 


Dysgu 

Mae'r cymhwyster hwn yn unol â Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol y llywodraeth ac mae'n cynnwys modiwlau ar bynciau cyfoes sy'n hanfodol wrth gaffael a rheoli'r gadwyn gyflenwi. 

Efallai y byddwch hefyd yn cwblhau prosiect yn y gwaith ar gyfer y modiwl Rheoli Cadwyn Gyflenwi Strategol ar Waith, a allai gynnwys nodi problem yn eich sefydliad chi / mewn sefydliad arall, ymchwilio iddo a gwneud argymhellion ar gyfer ei ddatrys.

 

Asesiad 

Cewch eich asesu trwy arholiad derfynol CIPS ar gyfer pob modiwl. 

Achrediadau 

Mae Prifysgol De Cymru yn Ganolfan Ragoriaeth hirsefydlog ar gyfer darparu Rhaglen Ddiploma Uwch CIPS, ac mae'n uchel ei pharch yn lleol ar gyfer y Rhaglen Agored a llwybr penodol y Sector Cyhoeddus, a ddarperir ar y cyd â Gwerth Cymru. 

Os oes gennych brofiad blaenorol perthnasol, gall CIPS ganiatáu eithriad o rai modiwlau. Mae'r Diploma Sylfaen (Lefel Pedwar) ar gael ar gyfer mynediad heb radd neu HNC. 

Mae ceisiadau am y cwrs hwn trwy ein Tudalen we Gwasanaethau Masnachol 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Cyfeiriwch at wefan ein partner cydweithredol 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cymhwyster cam proffesiynol hwn yn arwain at aelodaeth gorfforaethol o CIPS. Mae'r dyfarniad hwn yn arbennig o addas os ydych chi'n gyflogedig neu os oes gennych brofiad mewn prynu, logisteg, storfeydd, rhestr eiddo, contractau a meysydd eraill o reoli'r gadwyn gyflenwi yn y sector cyhoeddus neu breifat. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL