Chiropractic photoshoot_31939.jpg

Blwyddyn Sylfaen Ceiropracteg

AR Y BRIG YN Y DU ERS Y TAIR BLYNEDD DIWETHAF AR GYFER PROFFESIYNAU IECHYD - TABL CYNGHRAIR Y GUARDIAN 2020

Mae'r cwrs ceiropracteg hwn wedi'i gynllunio ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn cwrdd â'r meini prawf derbyn ar gyfer y Gradd Meistr Ceiropracteg. Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig. Ar ôl cwblhau'r flwyddyn sylfaen yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen yn hyderus i flwyddyn gyntaf y radd Ceiropracteg. 

Os ydych chi am fod yn geiropractydd, mae ein cyrsiau Ceiropracteg yn darparu'r addysg a'r hyfforddiant clinigol priodol i fodloni gofynion cofrestru yn y DU. Wedi'i leoli yn y Sefydliad Ceiropracteg Cymru, byddwch yn astudio’r corff dynol ym maes iechyd a chlefydau, yn gallu nodi annormaleddau strwythur a swyddogaeth ddynol, a rheoli cleifion trwy ddulliau llaw. Mae'r rhain yn cynnwys trin, technegau meinwe meddal ac adsefydlu gweithredol. 

Mae profiad clinigol yn rhan fawr o'ch hyfforddiant ceiropracteg. Cyflwynir elfennau o waith clinigol o'r dechrau. Mae eich blwyddyn olaf mewn lleoliad clinigol, lle byddwch chi'n trin ac yn rheoli cleifion ag anhwylderau cyhyrysgerbydol i ddatblygu eich sgiliau clinigol, eich hyder a'ch cyflogadwyedd. 

Mae ein gradd Ceiropracteg wedi'i hintegreiddio'n llawn i seilwaith y Brifysgol, gan sicrhau profiad addysgol eang i fyfyrwyr, gan gynnwys rhaglen lleoliad gwaith mewn ysbytai leol. 

Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
B326 Llawn amser 1 blwyddyn Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
B326 Llawn amser 1 blwyddyn Medi Trefforest A

Mae pob myfyriwr ar y rhaglen Sylfaen Ceiropracteg yn astudio'r modiwlau craidd canlynol mewn blwyddyn ac yna, yn amodol ar raddau, symud ymlaen i'r Meistr Ceiropracteg. 

  • Sylfeini Rheolaeth Glinigol 
  • Anatomeg Sylfaen ar gyfer Ceiropractyddion 
  • Ffisioleg Sylfaen ar gyfer Ceiropractyddion 
  • Bioffiseg Sylfaenol 
  • Sylfaen Datblygiad Proffesiynol mewn Ceiropracteg 
  • Cemeg Sylfaenol 

Dysgu 

Yn nodweddiadol, bydd myfyrwyr ar ein cwrs ceiropracteg sylfaen yn treulio tua 12-14 awr bob wythnos mewn darlithoedd, sesiynau ymarferol, tiwtorialau, labordy neu waith clinigol, yn dibynnu ar y pwnc. 

Asesiad 

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu trwy gydol pob tymor, gan gynnwys (ond nid yn gyfan gwbl) profion ateb byr yn y dosbarth, profion ymarferol, profion amlddewis, cyflwyniadau grŵp a phrofion ysgrifenedig ateb hir. 

Achrediadau 

Mae ein rhaglen Ceiropracteg wedi'i hachredu gan y Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol (GCC) a'r Cyngor Ewropeaidd ar Addysg Ceiropracteg (ECCE). Mae hyn yn golygu bod graddedigion yn gymwys i wneud cais i gofrestru gyda'r GCC, â'r gallu i weithio mewn taleithiau Ewropeaidd, ac yn gymwys i sefyll arholiadau mynediad yn y mwyafrif o feysydd achrededig ledled y byd. 

Lleoliadau Gwaith

Final year chiropractic students: Clinic Floor

Mae myfyrwyr ceiropracteg blwyddyn olaf yn treulio 13 mis yn gweithio dan oruchwyliaeth broffesiynol yn y clinig cleifion allanol yn y Sefydliad Ceiropracteg Cymru, rheoli gofal ystod eang o gleifion. Mae gan y myfyrwyr-glinigwyr fynediad at foddau diagnostig o'r radd flaenaf gan gynnwys sganiau DXA, uwchsain cyhyrysgerbydol, gwasanaethau pelydr-X ac MRI. 

Mae myfyrwyr yn treulio wythnos ar leoliad ysbyty yn Ysbyty'r Tywysog Charles o dan oruchwyliaeth yr Athro Karras, Llawfeddyg Orthopedig Ymgynghorol. Mae lleoliad yr ysbyty yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymgysylltu â gweithwyr iechyd proffesiynol eraill mewn nifer o adrannau gan gynnwys clinigau llawfeddygaeth a thorri esgyrn. 

Mae myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i weithio gyda thimau chwaraeon y Brifysgol yn ogystal â darparu gofal mewn digwyddiadau allanol yn amrywio o driathlonau, digwyddiadau beicio, twrnameintiau tenis a rygbi proffesiynol. Mae'r holl gyfleoedd lleoliad gwaith yn darparu profiad gwell i fyfyrwyr er mwyn paratoi'r myfyrwyr-glinigwyr ar gyfer swyddi graddedig. 

Cyfleusterau 

Chiropractic photoshoot_31884.jpg

Mae gan Sefydliad Ceiropracteg Cymru (WIoC) 18 ystafell driniaeth, yn ogystal â swît pelydr-X digidol, cyfleusterau MRI ac ystafell adsefydlu swyddogaethol. Mae gennym gyfleusterau dysgu o'r radd flaenaf ar y campws, gan gynnwys ystafell efelychu clinigol, sgan DEXA a chyfres uwchsain diagnostig. 

Darlithwyr 

Mae'r meini prawf mynediad yn manylu ar gynigion nodweddiadol ond mae PDC yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 
 
Gofynion ychwanegol 
 
* Gwiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion a'u tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS.(Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr sydd yn byw tu allan i'r DU)
  
* Tystiolaeth o arsylwi o leiaf tair awr o geiropractydd mewn ymarfer clinigol. 

Sylwch, byddwn yn cymryd mewn i ystyriaeth unrhyw ymgeiswyr sy'n ymuno â ni ym mis Medi 2021 ond nad ydyn nhw'n gallu cyflawni'r gofyniad hwn ar hyn o bryd yng ngoleuni sefyllfa Covid-19, . Ni fydd angen cysylltu â ni os na allwch gynnal yr arsylwad hwn. 

* Mae angen sgôr cyfartalog isaf (neu gyfwerth) o 6.0 ar gyfer ymgeiswyr o'r tu allan i'r DU. 
 
Rydym yn edrych am lefel uchel o gymhelliant a thystiolaeth o lefel sylweddol o hyfedredd mewn rhifedd a llythrennedd. Dylai'r myfyrwyr hynny heb unrhyw gymwysterau ffurfiol gysylltu â Phrifysgol De Cymru yn uniongyrchol. Mae pob cais yn cael ei ystyried yn unigol. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CCD 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i gynnwys un Lefel A ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 112-96 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 112-96 UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Llwyddo yn y Diploma gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 credyd lefel 3 gyda 12 Rhagoriaeth, 18 Teilyngdod arall a 15 Pas. Mae cyfuniadau eraill sy'n cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS yn dderbyniol 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni.

https://myusw.southwales.ac.uk/contact-us

 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

  • Llawn amser y DU: £9000

  • Rhyngwladol Llawn Amser: £13800

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Eitem

DBS * 

Cost

£ 53.20 

Mae'r ffi hwn yn cynnwys £ 44 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Eitem

Gwasanaeth Diweddaru DBS * 

Cost

£ 13 

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif gwiriad manwl DBS. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda .

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Datganiad derbyn 

Bydd graddedigion y radd ceiropracteg hon yn gymwys i wneud cais am gofrestriad gyda'r Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol (GCC) ymarfer yn gyfreithiol fel ceiropractydd yn y DU. Mae cyfle hefyd i wneud cais am gofrestru a chyflogaeth mewn gwledydd eraill ledled y byd. Mae gan ein cyrsiau ceiropracteg dderbyniad cyflogaeth uchel iawn yn y proffesiwn. Mae ceiropracteg yn broffesiwn sy'n tyfu yn y DU ac Ewrop sy'n cynnig cyfleoedd sylweddol. Mae yna hefyd gyfleoedd gyrfa mewn addysg, neu fe allech chi arbenigo mewn academia, meddygaeth chwaraeon, adsefydlu, niwroleg neu ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein I'ch  helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth ymgeisio. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL