Mae'r Doethuriaeth Broffesiynol mewn Seicoleg Cwnsela sydd wedi’i chymeradwyo gan yr HCPC ac sydd wedi’i hachredu gan y BPS yw’r gyntaf o’i bath yng Nghymru, gan gynnig hyfforddiant mewn tri dull therapiwtig, sef Seicotherapi Perthynol Dyneiddiol, Seicotherapi Ymddygiad Gwybyddol, ac Ymarfer Systemig.

Yn sylfaen i’r rhaglen DPsych mae athroniaeth a sail gwerthoedd Perthynol a Lluosogaethol, gyda ffocws cadarn ar gyfiawnder cymdeithasol. Yn ogystal â’ch hyfforddiant fel ymarferydd seicoleg cwnsela, byddwch yn cyflawni traethawd ymchwil lefel ddoethurol ar bwnc perthnasol.

Yn rhan o’r Ddoethuriaeth Broffesiynol mewn Seicoleg Cwnsela byddwch yn ymgymryd â 450 awr o oriau clinigol o dan oruchwyliaeth. Ar ôl graddio, byddwch yn gymwys i wneud cais i gofrestru gyda’r HCPC a chael statws Siartredig gyda BPS.

Mae Ysgol Seicoleg ac Astudiaethau Therapiwtig PDC mewn sefyllfa ddelfrydol i gynnig yr hyfforddiant hwn yn sgil ei harbenigedd mewn addysgu ac ymchwil cwnsela a seicoleg fel ei gilydd. Mae’r ysgol yn gweithredu fel canolfan ranbarthol ar gyfer hyfforddiant cwnsela a seicotherapi. Cewch gyfle hefyd i ddysgu gan Seicolegwyr Cwnsela yn gweithio mewn amrywiaeth o amgylchiadau ymarfer fydd yn cynnig mewnbwn arbenigol i’r rhaglen.

Bydd ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn yn agor ar ddydd Llun 3 Hydref 2022.

Mae’r cwrs hwn yn hynod boblogaidd, a dim ond hyd at 10 lle y gallwn eu cynnig bob blwyddyn. Gan fod gennym nifer cyfyngedig o leoedd, mae'n rhaid i ni gau ceisiadau yn gynnar.

Er mwyn osgoi cael eich siomi, rydym yn argymell gwneud cais rhwng mis Hydref a diwedd mis Ionawr bob blwyddyn i ddechrau astudio y mis Medi canlynol. Mae cyfweliadau yn dilyn cais llwyddiannus fel arfer yn digwydd ym mis Mawrth, os nad ydym yn cynnig ein holl leoedd, mae gennym hefyd ddyddiad cyfweliad ym mis Mai.

Bydd cyflwyno’ch cais rhwng mis Hydref a mis Ionawr yn rhoi’r cyfle gorau i chi gael eich ystyried am le ar ein Doethuriaeth Broffesiynol mewn Seicoleg Cwnsela.

2023 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 3 blynedd Medi Casnewydd C
Rhan amser 5 blynedd Medi Casnewydd C
2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 3 blynedd Medi Casnewydd C
Rhan amser 5 blynedd Medi Casnewydd C

Mae’r rhaglen ar gael yn amser llawn (tair blynedd) ac yn rhan amser (pum mlynedd). Mae’r cwrs Doethuriaeth yn canolbwyntio ar bedwar maes allweddol, sy’n sail i’r ymarfer proffesiynol seicoleg cwnsela:

 1. Sgiliau gwybodaeth ddamcaniaethol a meddwl beirniadol, sy’n rhoi gwerth ar berthynas therapiwtig ac amrywiaeth a lluosogrwydd ymarfer
 2. Hyfforddiant mewn tair ymagwedd therapiwtig, wedi’u llywio gan ethos perthynol a lluosogaethol a defnyddio’r ymagweddau hyn mewn sefyllfaoedd ymarfer
 3. Ffocws cadarn ar ddatblygiad a hunanymwybyddiaeth bersonol a phroffesiynol drwy ddatblygu sgiliau myfyriol beirniadol am yr hunan a’r ymarfer.
 4. Cyflawni darn cynhwysfawr o ymchwil, gyda’r nod o wneud cyfraniad gwreiddiol i’r ymarfer.


Addysgir modiwlau blwyddyn un ar lefel 7 a blwyddyn dau/tri ar lefel 8.
Byddwch yn cyflawni hyfforddiant mewn 3 ymagwedd therapiwtig:

 • Seicotherapi Dyneiddiol a Pherthynol
 • Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT)
 • Systemig


Bydd y cwrs hefyd yn cwmpasu’r canlynol
 

 • Sylfaen athroniaeth a gwerthoedd ymarferion therapiwtig moesegol, myfyriol
 • Cyfiawnder cymdeithasol, gwahaniaeth, amrywiaeth a chynhwysiant
 • Asesiad, llunio iechyd meddwl a llesiant
 • Hyd oes a niwroamrywiaeth
 • Integreiddio damcaniaeth i ymarferion, trafod achosion
 • Moeseg a materion ymarfer
 • Ymchwil uwch
 • Arweiniad
 • Goruchwyliaeth glinigol


Addysgu

Fel rheol bydd addysgu’n digwydd ar un diwrnod yr wythnos, gydag un neu ddau ddiwrnod yr wythnos ar gyfer lleoliad.  Bydd hefyd rhywfaint o ddysgu a darllen a pharatoi aseiniad anghydamserol.  Bydd angen i chi fod ar gael i fynychu Campws Dinas Casnewydd ar gyfer eich addysgu, mae lleoliadau ar gael mewn amrywiaeth o fannau.

Bydd y cwrs Doethuriaeth Broffesiynol mewn Seicoleg Cwnsela’n cael ei gyflwyno gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ddulliau addysgu a dysgu, yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau mewn grwpiau ac ymarferion drwy brofiadau, grwpiau datblygu personol, ymarfer sgiliau, gwaith grŵp a grwpiau trafod achosion.

Yn ogystal bydd disgwyl i chi gyflawni lleoliadau clinigol o dan oruchwyliaeth a’ch therapi personol unigol eich hun. Byddwch yn cyflawni amrywiaeth o leoliadau gydag amrywiol grwpiau o gleientiaid gan sicrhau 450 o oriau cwnsela.  

Bydd disgwyl i chi gyflawni darn sylweddol o ymchwil ar lefel doethurol, a fydd yn gwneud cyfraniad gwreiddiol a chymwys i’r ymarfer. 

Mae cryn dipyn o astudiaethau annibynnol ar gael o fewn pob modiwl i’ch paratoi ar gyfer asesiadau, datblygiad personol a lleoliadau.

Anogir myfyrwyr i ystyried yr ymrwymiad amser angenrheidiol ar gyfer y cwrs wrth benderfynu ynghylch cofrestru ar y llwybr rhan amser neu amser llawn.  Bydd modd trafod hyn hefyd gyda thîm y cwrs ar y diwrnod dewis.

Ewch i Ysgol i Raddedigion am fanylion cefnogaeth i fyfyrwyr ymchwil. 

Asesiad

Bydd yr asesiad yn amrywio i ystyried yr amrywiaeth o gymwyseddau a phrofiadau proffesiynol y byddwch yn eu datblygu ar y rhaglen.

Yn eu plith fydd traethodau, astudiaethau achos, cyflwyniadau, adroddiadau proses, cynigion ymchwil, ymarfer sgiliau wedi’u hasesu, adolygiadau datblygiad personol ac adroddiadau lleoliad.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cyflwyno traethawd ymchwil doethurol gyda mwyafswm o 30,000 o eiriau, a fydd yn cael ei archwilio trwy gyfrwng viva voce.

Ymchwil

Yn y flwyddyn olaf, byddwch yn cyflwyno traethawd ymchwil Doethurol, gyda mwyafswm o 30,000 o eiriau, a bydd hwn yn cael ei archwilio trwy gyfrwng viva voce. Bydd y traethawd yn cynnwys a) adroddiad o astudiaeth ymchwil a b) erthygl ddrafft yn seiliedig ar yr astudiaeth hon, mewn fformat addas i’w gyflwyno i’w adolygu gan gymheiriaid a enwyd.

Un o nodweddion diamheuol ymchwil doethurol yw creu gwybodaeth newydd sy’n ymestyn rheng flaen y ddisgyblaeth. Mae’n bwysig felly fod y fantais i ymarfer seicoleg cwnsela yn rheng flaen cynllun eich prosiect ymchwil.

Er ein bod angen cynnig ymchwil i gael ei gynnig fel rhan o’ch cais nid hwn o reidrwydd fydd y prosiect ymchwil y byddwch yn ei gyflawni ar gyfer eich traethawd ymchwil doethurol. Pe byddech yn cael cynnig lle ar y rhaglen cewch gyfle i ddatblygu cynnig yn seiliedig ar ddiddordebau ymchwil gweithredol o fewn yr ysgol a gydag asiantaethau partner. Mae hyn yn cynnig cyfle i ymwneud ag ymchwil gydag effaith.

Bydd eich ymchwil yn cael ei oruchwylio gan dîm o ddau oruchwyliwr ymchwil, a fydd ag arbenigedd rhyngddynt yn y maes ymchwil a phrofiad ymchwil perthnasol, yn cynnwys ymarfer seicoleg cwnsela.

Achrediadau

Mae’r DPsych Seicoleg Cwnsela wedi’i chymeradwyo gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) ac wedi’i hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS).

Lleoliadau

Mae gan Brifysgol De Cymru gysylltiadau cadarn gyda sefydliad y GIG, sefydliadau’r trydydd sector, ac amrywiaeth eang o asiantaethau cwnsela, cyflogwyr a gwasanaethau cwnsela lleol.  Er y bydd cefnogaeth ar gael i’ch helpu i ddod o hyd i leoliadau gan Arweinydd yr Ymarfer a’r Swyddog Lleoliadau, cyfrifoldeb y myfyriwr fydd sicrhau lleoliad.

Gofynnir i fyfyrwyr am eu syniadau am leoliad yn y cyfweliad ac fe’ch anogir i ddechrau meddwl am leoliadau posibl cyn gynted ag y bo modd.  Nid oes disgwyl i chi sicrhau lleoliad cyn dechrau’r rhaglen.

Darlithwyr

Seicolegwyr cwnsela gyda phrofiad o ymarfer, ymchwil ac addysgu yw tîm craidd y cwrs.

Bydd addysgu ychwanegol yn cael ei ddarparu gan staff o Ysgol Seicoleg ac Astudiaethau Therapiwtig, yn cynnwys cwnselwyr, seicotherapyddion a seicolegwyr yn ogystal ag academyddion gydag arbenigedd ymchwil penodol:

Mae addysgu ar y rhaglen yn cael ei gryfhau gan gyfraniadau rheolaidd gan ddarlithwyr gwadd sy’n seicolegwyr cwnsela ac ymarferwyr perthnasol eraill. Mae defnyddwyr y gwasanaeth hefyd yn cyfrannu i’r addysgu fel Arbenigwyr o Brofiad. Mae cyfraniad ymarferwyr cymwysedig a defnyddwyr y gwasanaeth yn sicrhau bod dysgu ar y cwrs yn berthnasol i’r byd go iawn ac mae’n cryfhau dealltwriaeth myfyrwyr o’r berthynas rhwng damcaniaeth ac ymarfer. Mae cyfarfod seicolegwyr cwnsela o amrywiaeth o leoliadau ymarfer hefyd yn helpu myfyrwyr i ehangu eu dealltwriaeth o’r amrywiaeth o leoliadau a swyddogaethau ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol.

Mae gan y cwrs gysylltiadau cadarn gydag Adran Seicoleg Cwnsela Cymru Cymdeithas Seicolegol Prydain ac mae ganddo gynrychiolaeth myfyrwyr ar y pwyllgor hwn.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae hwn yn hyfforddiant proffesiynol ymestynnol ac mae'n ofynnol i chi allu cael digon o brofiad academaidd ac ymarferol.


Er mwyn gwneud cais bydd angen:

 • Sail Graddedig ar gyfer Aelodaeth Siartredig gyda'r BPS
 • Ail ddosbarth uwch neu radd dosbarth cyntaf mewn seicoleg / neu gwrs trosi Seicoleg. Gellir ystyried ymgeiswyr â dosbarthiad is o hyd os gallant ddangos tystiolaeth o gyflawniadau academaidd uwch dilynol, megis gradd Meistr y dyfarnwyd teilyngdod neu ragoriaeth iddo.
 • Tystysgrif 100 Awr mewn Sgiliau a Theori Cwnsela.
 • Tystiolaeth o weithio mewn rôl gynorthwyol un i un (e.e. profiad ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn y meysydd cyhoeddus, preifat neu wirfoddol) wedi’i gefnogi gan eirda clinigol.
 • Y gallu i wneud ymchwil ar lefel Doethuriaeth - wedi'i gefnogi gan eirda academaidd.
 • Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar Restrau’r Gweithlu Plant ac Oedolion a Gwahardd Plant ac Oedolion a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru’r DBS. (Mae angen cyfwerth o dramor ar gyfer ymgeiswyr o'r tu allan i'r DU)
 • Aeddfedrwydd a chadernid i wneud gwaith sy'n heriol yn emosiynol ac yn academaidd, parodrwydd i ymgysylltu ag adborth ar eich datblygiad ac ymrwymiad i'ch hunan a thwf proffesiynol.
 • Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, mae angen i chi ddarparu tystiolaeth o hyfedredd Saesneg (wedi cael eich addysgu a'ch asesu yn Saesneg a gallu dangos tystiolaeth o ruglder Saesneg i TOEFL 570 neu IELTS 6.5 neu uwch)

 Dylai eich cais gynnwys yr eitemau canlynol:

 • Tystiolaeth o Sail Graddedig ar gyfer Siarteriaeth (GBC) neu Sail Gofrestru Graddedig (GBR) gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS)
 • Copïau o'r holl drawsgrifiadau a thystysgrifau academaidd perthnasol, neu dystiolaeth o gywerthedd
 • Un geirda academaidd, yn ddelfrydol i roi sylwadau ar eich gallu academaidd, a'ch addasrwydd i ymgymryd â hyfforddiant lefel doethuriaeth
 • Un geirda proffesiynol, yn ddelfrydol yn ymwneud â’ch profiad cwnsela neu ymarferwr, gwaith gwirfoddol, neu gyflogaeth mewn rôl helpu ffurfiol
 • Datganiad personol sy’n manylu ar y canlynol sut rydych yn bodloni’r gofynion mynediad, unrhyw brofiad gwaith, addysg, hyfforddiant neu brofiad ymchwil perthnasol yr ydych wedi’i wneud hyd yma, pam y cwrs hwn a pham PDC
 • Cynnig Ymchwil Gymhwysol (1,000 o eiriau) sy'n berthnasol i seicoleg cwnsela (gweler yr awgrymiadau ymgeisio isod)
 • Darn Myfyriol (1,000 o eiriau) “Pam rydw i eisiau hyfforddi fel Seicolegydd Cwnsela” (gweler awgrymiadau ymgeisio isod)

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


* Rhwymedig

Ffioedd myfyrwyr corff proffesiynol * -  £ 26

Mae hyn yn ofynnol ar gyfer pob blwyddyn o'ch cwrs Doethuriaeth. 

Goruchwyliaeth glinigol *  - £ 0 - £ 1200

Bydd cost y sesiwn yn dibynnu ar y goruchwyliwr unigol. Mewn sawl achos, mae gofynion goruchwylio ar gael trwy'r darparwr lleoliad. 

Therapi personol - * £ 25 - £ 60

Mae'r gost fesul sesiwn a bydd yn amrywio yn dibynnu ar y therapydd unigol. Mae angen i fyfyrwyr ymgymryd ag o leiaf 40 awr ym mlynyddoedd un i dri o'r cwrs. 

Yswiriant indemniad proffesiynol * - £ 45 - £ 75

Yn ofynnol ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs. Efallai y bydd rhai darparwr lleoliad yn eich gwarchod chi am yswiriant; bydd angen darparu tystiolaeth. 

DBS *  - £ 53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth diweddaru DBS * £ 13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 

Teithio lleoliad

Mae angen i fyfyrwyr ariannu eu costau teithio eu hunain i'w lleoliad. Mae'r costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad. 

Kit * £ 45 - £ 55

Dyfais recordio a cof bach wedi'i amgryptio

Arall: casglu data

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i’r Brifysgol am y cwrs hwn.

Canllawiau Ymgeisio

Mae nifer o elfennau angenrheidiol yn eich cais:

1)    Ffurflen gais PDC
2)    Tystiolaeth o GBC gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain
3)    Dau Eirda (academaidd ac ymarfer)
4)    Darn Myfyriol  “Pam fy mod am hyfforddi fel Seicolegydd Cwnsela”
5)    Cynnig ymchwil

Ceir canllawiau isod am yr elfennau uchod:

Darn Myfyriol “pam fy mod am hyfforddi fel seicolegydd cwnsela” (mwyafswm o 1000 gair)
Dylai eich darn myfyriol amlinellu eich parodrwydd a’ch addasrwydd i gyflawni’r rhaglen ddoethuriaeth, drwy ganolbwyntio ar y tri maes canlynol:

Profiad proffesiynol

 • Yn arbennig eich profiad ymarfer o ddefnyddio sgiliau cwnsela a CBT; gallai’r rhain fod wedi datblygu wrth gyflawni tystysgrif a/neu mewn swyddogaeth waith.
 • Dadlau dros berthnasedd eich gwaith / profiad gwirfoddoli i swyddogaeth seicolegydd proffesiynol

Profiad ymchwil

 • Profiad eisoes o gynnal ymchwil
 • Gallu academaidd i astudio ar lefel doethurol ac ymgysylltu ag ymchwil doethurol sy’n berthnasol i seicoleg cwnsela

Datblygiad Personol

 • Ymgysylltu â gweithgareddau sy’n nodi hunanymwybyddiaeth a galluoedd myfyriol

Dylai eich datganiad fod yn benodol ar gyfer seicoleg cwnsela a dylai ddangos dealltwriaeth o’r gwahaniaeth rhyngddo a mathau eraill o seicoleg neu gwnsela. Dylech hefyd ddatgan pam yr hoffech gael eich dewis i astudio’r cwrs ym Mhrifysgol De Cymru. 

Dau eirda

Canolwr sy’n gyfarwydd â’ch gwaith academaidd ac sy’n gallu cyflwyno sylwadau arno, a’ch galluoedd i astudio ar lefel doethurol, yn cynnwys ymgysylltu ag ymchwil doethurol.

Canolwr sy’n gallu cyflwyno sylwadau ar eich profiad, yn cynnwys eich addasrwydd i hyfforddi fel seicolegydd cwnsela.

Tystiolaeth o Sail Raddedig ar gyfer Aelodaeth Siartredig o Gymdeithas Seicolegol Prydain (GBC)

Gellir dangos hyn drwy aelodaeth o BPS neu drwy lythyr gan y BPS yn cadarnhau fod eich cwrs seicoleg yn cwrdd â gofynion aelodaeth GBC.

Canllawiau Cynnig Ymchwil

Mae disgwyl i chi baratoi cynnig ymchwil byr sy’n dangos y canlynol:

 • Dealltwriaeth o ymchwil sy’n berthnasol i seicoleg cwnsela
 • Y gallu i baratoi cynnig i safon academaidd dderbyniol
 • Ymwybyddiaeth o gynllunio, dulliau a moeseg ymchwil

Dylai’r cynnig gynnwys yr elfennau canlynol

Pwysigrwydd a pherthnasedd eich prosiect

Prif ddiben y Ddoethuriaeth Broffesiynol mewn Seicoleg Cwnsela yw ymchwilio i wir faterion proffesiynol mewn ymarfer Seicoleg Cwnsela. Felly, sicrhewch fod eich prosiect ymchwil yn berthnasol i faes Seicoleg Cwnsela. Sicrhewch eich bod yn egluro pam y credwch fod eich ymchwil yn bwysig, gan nodi unrhyw fylchau cyfredol yn y llenyddiaeth ymchwil a’r cyfraniad rydych yn ystyried y bydd eich ymchwil yn ei wneud i ymchwil ac ymarfer.

Adolygiad byr o’r llenyddiaeth

Rhaid i chi nodi rhywfaint o’r llenyddiaeth rydych am ei ddefnyddio, ceisiwch gynnwys rhai o’r prif ddadleuon a safbwyntiau yn y maes, gan nodi eu perthnasedd i’ch cynnig ymchwil. Hefyd sicrhewch eich bod yn cynnwys sut mae eich ymchwil yn cyd-fynd â’r corff cyfredol o ymchwil.

Fframwaith/methodoleg ddamcaniaethol

Yn yr adran hon rhaid i chi nodi’n gliriach pa fethodoleg y byddwch yn ei dilyn a pham. Yn arbennig, rhaid i chi egluro perthnasedd a defnyddioldeb y fethodoleg o’ch dewis i’ch prosiect penodol. Dylech egluro pam a sut fydd yr ymagwedd y bwriadwch ei defnyddio yn gweddu i’ch pwnc a’r broblem rydych yn ei thrafod. Dylech gynnwys unrhyw ffynonellau data rydych yn bwriadu eu defnyddio. Sut ydych yn bwriadu casglu data (e.e. cyfweliadau, arolwg)? Disgrifiwch y broses y byddwch yn defnyddio i ddadansoddi’r data.

Moeseg

Nodwch unrhyw faterion moesegol neu faterion ynghylch risg y gallai eich ymchwil eu hachosi a’r modd y byddwch yn lliniaru neu’n rheoli’r rhain.

Cyfeiriadau

Rhestrwch fanylion cyhoeddi pob un o’r gweithiau rydych wedi cyfeirio atynt yn eich cynnig. Defnyddiwch fformat gyfeirio safonol (e.e. Harvard). Dylai hyn ein helpu i ddeall y llenyddiaeth rydych yn gyfarwydd â hi.

Cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yw cam cyntaf eich gyrfa fel Seicolegydd Cwnsela. 

Ar ôl i chi gwblhau a llwyddo ym mhob elfen o’r rhaglen, yn cynnwys 450 awr o waith clinigol o dan oruchwyliaeth a’r traethawd ymchwil, cewch wneud cais i gofrestru gyda’r HCPC (y corff rheoleiddio ar gyfer seicoleg). Bydd hyn yn rhoi’r teitl proffesiynol Ymarferydd Seicoleg i chi.
Byddwch hefyd yn gymwys i gofrestru ar gyfer statws siartredig gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain (BPS).

Unwaith y byddwch wedi cymhwyso, byddwch yn gallu gweithio gydag amrywiaeth o grwpiau o gleientiaid, yn cynnwys oedolion, grwpiau, teuluoedd a chyplau mewn amrywiaeth eang o leoliadau, er enghraifft, y GIG a sefydliadau trydydd sector.  Byddwch yn gallu defnyddio’ch sgiliau goruchwylio ac arweiniad i weithio gyda thimau ac asiantau amlddisgyblaethol ac i gyfrannu i ddatblygu gwasanaeth ac arloesi ym maes gwasanaethau clinigol.

Mae mwy o fanylion am yrfaoedd mewn seicoleg cwnsela i’w gweld yma  https://careers.bps.org.uk/area/counselling

Daliwch i edrych yma i ddarganfod mwy am beth mae alumni’r cwrs yn ei wneud.