Community Health and Wellbeing.jpg

Gradd Sylfaen Iechyd a Lles Cymunedol

YN DRYDYDD YN Y DU AR GYFER CYRSIAU PROFFESIYNAU IECHYD - TABL CYNGHRAIR Y GUARDIAN 2021

Mae Iechyd a Lles Cymunedol yn canolbwyntio ar ymyriadau y mae gweithwyr gofal iechyd yn eu darparu y tu allan i sefydliadau gofal iechyd. Mae Gweithwyr Iechyd Cymunedol yn defnyddio sgiliau rhyngbersonol cryf i wella mynediad a chyfeiriadau cynnar mewn cymunedau. 

Mae'r Radd Sylfaen mewn Iechyd a Lles Cymunedol hefyd yn cynnig cyfle i brofi bywyd Prifysgol, astudio elfennau sgiliau astudio generig, ynghyd â modiwlau iechyd a gofal cymdeithasol (a fyddai'n gweddu i ymarfer acíwt a chymunedol), cyflawni 240 pwynt CAT ar ôl eu cwblhau'n llwyddiannus a sicrhau dros 200 awr mewn lleoliad gwaith ymarferol dan oruchwyliaeth sy'n gysylltiedig â gofal iechyd. 

Mae cyfle hefyd i ychwanegu at eich gradd sylfaen yn llawn i Gymhwyster BSc (Anrh), gyda dim ond un flwyddyn astudio ychwanegol. Darllenwch ein Canllaw Hanfodol am fwy o fanylion. 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
4A83 Llawn amser 2 flynedd Medi Glyntaff A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
4A83 Llawn amser 2 flynedd Medi Glyntaff A

Mae dysgu yn y gweithle a lleoliadau ymarferol yn elfennau allweddol o Radd Sylfaen Iechyd a Lles Cymunedol sy'n darparu profiad hanfodol i roi'r theori rydych chi'n ei dysgu mewn darlithoedd ar waith. 

Blwyddyn Un: Cwrs Iechyd a Lles Cymunedol 

 • Sgiliau Astudio ar gyfer Addysg Uwch - 20 credyd 

 • Ymchwilio i Iechyd a Lles - 20 credyd 

 • Y Gyfraith, Moeseg a Pholisi - 20 credyd 

 • Sgiliau Cyflogadwyedd - 20 credyd 

 • Iechyd a Chlefyd Dynol - 20 credyd 

 • Materion Cyfoes ym maes Iechyd - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: Cwrs Iechyd a Lles Cymunedol 

 • Sgiliau Cyflogadwyedd (2) a Moeseg - 40 credyd (modiwl gorfodol sy'n gofyn am Wiriad DBS boddhaol) 

 • Gwella Iechyd a Lles Cymunedol - 20 credyd 

 • Cymhwyso Ymchwil i Ymarfer - 20 credyd 

 • Seicoleg Iechyd - 20 credyd 

 • Cyflwyniad i Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Cwrs Iechyd a Lles Cymunedol 

Mae gyda myfyrwyr y cyfle i ychwanegu at eu cymhwyster sylfaen yn llawn i Gymhwyster BSc (Anrh) gyda dim ond un flwyddyn astudio ychwanegol. 

Y modiwlau atodol yw: 

 • Prosiect Iechyd Estynedig - 40 credyd 

 • Gweithredu a Gwerthuso Ymyriadau Gwella Iechyd - 20 credyd 

 • Lleihau Anghydraddoldebau Iechyd - 20 credyd 

 • Datblygiad Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 20 credyd 

 • Hyfforddi'r Hyfforddwr (iechyd a gofal cymdeithasol) - 20 credyd (dewisol) 

 • Arwain a Rheoli Newid mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 20 credyd (dewisol) 

 • Cyflwyniad i Ofal Iechyd Trychinebus - 20 credyd (dewisol) 

Dysgu 

Bydd cyfuniad o ddarlithoedd, dysgu ar-lein a lleoliadau ymarferol. 

Yn nodweddiadol bydd gennych ddau ddiwrnod yr wythnos ar y campws, a fydd yn cynnwys darlithoedd, gweithdai, cyflwyniadau a gwaith grŵp; dau ddiwrnod o ddysgu hunangyfeiriedig trwy Blackboard (platfform dysgu ar-lein) ac un diwrnod yr wythnos yn datblygu ymarfer yn eich ail flwyddyn. 

Bydd gennych fynediad i ystod eang o gymorth TG i gynorthwyo'r ddau ddiwrnod o ddysgu hunangyfeiriedig bob wythnos sy'n ategu'r amser a dreulir mewn darlithoedd. 

Mae'r cwrs iechyd hwn wedi'i strwythuro i'ch galluogi i weithio ac astudio os dymunwch. Os ydych chi'n bwriadu astudio'r cwrs tra mewn cyflogaeth amser llawn berthnasol, ni fydd angen lleoliad ymarferol. Darganfyddwch fwy yn ein Canllaw Hanfodol

Asesiad 

Asesir y cwrs Iechyd a Lles Cymunedol trwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys traethodau, gwaith grŵp, cyflwyniadau a chymwysiadau ar-lein. Mae asesiadau yn ffurfiannol ac yn grynodol. 

Mae'r meini prawf mynediad yn manylu ar gynigion nodweddiadol ond mae PDC yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. Darganfyddwch fwy yn ein Canllaw Hanfodol

Gofynion Ychwanegol 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Manwl (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion a'u tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn byw yn y DU) 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

DD 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Gradd D a D ar Lefel A. 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma BTEC Teilyngdod Pasio 

Diploma Estynedig BTEC Pasio Pasio Pasio 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma IB neu ddau Dystysgrif IB ar lefel Uwch. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 credyd lefel 3 pas i gyd. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Fel rheol, mae'r Brifysgol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

DBS * - £53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS manwl. 

Arall: Lleoliad * 

Rhaid i fyfyrwyr dalu am deithio a chynhaliaeth tra ar leoliad. Bydd y costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Ar ôl cwblhau eich cwrs Iechyd a Lles Cymunedol gallwch ddewis symud ymlaen i raglen gradd lawn berthnasol. Ymhlith yr opsiynau mae cyfle i ychwanegu at eich cymhwyster sylfaen i gymhwyster BSc (Anrh) llawn gyda dim ond un flwyddyn astudio ychwanegol. 

Gallwch hefyd ddewis gadael gyda chymhwyster sylfaen a dilyn yr yrfa o'ch dewis mewn maes cysylltiedig a all gynnwys y canlynol: 

 • Gwaith iechyd cymunedol 

 • Gofal cymdeithasol 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL