Ar y brig yng Nghymru ar gyfer asesu Gwyddor Chwaraeon - Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024

Ydych chi'n angerddol am yrfa yn y diwydiant hyfforddi a datblygu chwaraeon? Mae'r Radd Sylfaen mewn Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon yn rhoi cyfle i ennill cymhwyster a gydnabyddir gan ddiwydiant a phrofiad gwaith perthnasol wrth fod yn gysylltiedig â sefydliad yn y sector. 

I astudio’r radd hon bydd angen cysylltiad ffurfiol â chlwb chwaraeon proffesiynol o dan faner EFLT, Clwb Rygbi Cynghrair Wigan Warriors neu Gleision Caerdydd. Bydd eich darlithoedd yn cael eu cynhyrchu gan staff PDC, ond byddwch chi'n gwylio'r rhain o bell yn amgylchedd dysgu eich clwb. Byddai aelod o staff y clwb hwn yn cael ei aseinio i chi fel Mentor a byddent yn eich cefnogi trwy hwyluso'r deunyddiau dysgu a threfnu eich lleoliadau. 

Rhan allweddol o'r radd hon yw'r cynnydd yn yr oriau lleoliad y byddwch chi'n eu profi. Byddwch yn ymgymryd â 4-8 awr yr wythnos ym mlwyddyn 1 a 7-14 awr yr wythnos ym mlwyddyn 2, a fydd yn cael ei drefnu gan eich Mentor ac a allai fod mewn lleoliadau fel ysgolion, clybiau lleol, lleoliadau cymunedol neu mewn digwyddiadau clwb ffurfiol. Bydd hyn yn rhoi profiad ymarferol i chi o weithio yn y diwydiant hyfforddi a datblygu chwaraeon. Hefyd, byddwch yn ennill dealltwriaeth o natur amrywiol hyfforddi a datblygu chwaraeon, o brosiectau cymunedol ar lawr gwlad sy'n ennyn diddordeb pobl i ymgymryd â chwaraeon a / neu weithgaredd corfforol i weithio gydag athletwyr elitaidd sydd ar frig eu gêm. 

Ar y brig yng Nghymru am foddhad myfyrwyr mewn Gwyddor Chwaraeon (Complete University Guide 2023)

Mae Gwyddor Chwaraeon ar y brig yng Nghymru am Ansawdd Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr (Times Good University Guide 2024)

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
S1H9 Llawn amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
S1H9 Llawn amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A

Bydd Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon Gradd Sylfaen wedi'i leoli yn sefydliad chwaraeon y myfyriwr, a bydd darlithoedd, seminarau a thiwtorialau yn cael eu cyflwyno ar y safle a thrwy ddeunydd a ddarperir. Bydd y cwrs yn dysgu agweddau i chi ar hyfforddi plant a phobl ifanc yn gyffredinol, hyfforddi chwaraeon, datblygu chwaraeon, cynhwysiant cymdeithasol, a sgiliau rheoli chwaraeon. Bydd cyfle pellach i gymhwyso'ch gwybodaeth gyda rhaglen ddysgu helaeth yn y gwaith a ddarperir gan y clwb. 

Blwyddyn Un: Gradd Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon Gradd Sylfaenol 

Bydd eich blwyddyn gyntaf yn rhoi i chi'r theori a'r arfer sylfaenol o hyfforddi a datblygu chwaraeon. 

Byddwch yn ennill gwybodaeth am sut mae chwaraeon yn cael ei drefnu, ei ddarparu a'i reoli yn y gymuned, a byddwch yn cael cyfle i arwain gweithgareddau a digwyddiadau chwaraeon. Bydd deall egwyddorion sylfaenol 'sut' a 'beth' i'w hyfforddi gyda phlant ifanc ac egwyddorion gwyddonol seicoleg, dadansoddi perfformiad a gwyddoniaeth ymarfer corff yn sail i'ch gwybodaeth hyfforddi. 

Byddwch yn dysgu sgiliau chwaraeon a gwahanol gamau'r continwwm datblygu chwaraeon a bydd hyn yn helpu i lywio'ch profiad dysgu yn y gwaith yn y diwydiant y byddwch chi'n ei ddilyn ar y cwrs. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ymgymryd â chymwysterau addysg hyfforddwyr, diogelu a chymorth cyntaf i roi hwb i'ch CV. 

 • Sgiliau Ymchwil ac Astudio Academaidd 
 • Cyflwyniad i Hyfforddi Chwaraeon 
 • Cyflwyniad i Wyddor Chwaraeon ar gyfer Hyfforddi 
 • Cyflwyniad i Ddatblygu Chwaraeon 
 • Rheoli Chwaraeon 
 • Datblygu Chwaraeon ar Waith 

Blwyddyn Dau: Gradd Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon Gradd Sylfaenol 

Byddwch yn datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth a gafwyd ym mlwyddyn un ynghylch deall egwyddorion hyfforddi ac arwain ac ymagweddau at ddatblygu a rheoli chwaraeon ar draws ystod o grwpiau targed. Byddwch yn gwella ehangder eich gwybodaeth trwy astudio rhwystrau i chwaraeon a chwblhau lleoliad chwaraeon ysgol a / neu gymunedol a fydd yn eich galluogi i roi eich syniadau a'ch gwybodaeth ar waith. 

Bydd y modiwl Chwaraeon Ysgol Addysg Gorfforol yn darparu gwybodaeth am addysg gorfforol gynradd ac uwchradd, sgil symud sylfaenol a llythrennedd corfforol ac yn eich cyflwyno i'r heriau allweddol a wynebir wrth ddatblygu plant ifanc a addysgir yn gorfforol. Bydd y modiwlau hefyd yn gyfle i chi ennill cymwysterau ychwanegol. 

 • Rheoli Prosiectau 
 • Lleoliad Chwaraeon (modiwl dwbl) 
 • Datblygu Chwaraeon Cymunedol 
 • Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol 
 • Hyfforddi ac Arweinyddiaeth Chwaraeon 

Dysgu 

Byddwch wedi'ch cofrestru fel myfyriwr ym Mhrifysgol De Cymru a bydd gennych fynediad at nifer o ddeunyddiau dysgu. Hefyd, byddwch yn treulio o leiaf bum diwrnod y flwyddyn yng Nghanolfan Perfformiad Uchel Prifysgol Cymru ym Mharc Chwaraeon PDC ac yn derbyn llety llawn yn ystod y blociau addysgu hyn. 

Bydd gennych fynediad i lyfrgell ar-lein, bwrdd du a deunyddiau dysgu eraill, a byddwch yn treulio amser ym Mharc Chwaraeon PDC i gwblhau addysgu ymarferol. Byddwch yn cwblhau hyfforddiant (dysgu yn y gwaith) a reolir trwy diwtorialau a rhaglen fentora. Gellir cwblhau'r rhaglen ddysgu yn y gwaith yn eich amgylchedd gwaith pêl-droed eich hun. 

Ym mlwyddyn dau byddwch yn cwblhau hyd at 200 awr o hyfforddi (dysgu yn y gwaith) a reolir trwy diwtorialau wythnosol a rhaglen fentora gynhwysfawr. Bydd y rhaglen ddysgu yn y gwaith yn cael ei chwblhau o fewn y sefydliadau chwaraeon a bydd yn darparu cyfleoedd i ennill profiad mewn meysydd fel cynhwysiant cymdeithasol, datblygu clybiau ysgol a llawr gwlad, datblygu chwaraeon a hyfforddi. 

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Addysg Hyfforddwyr yn eich sefydliad sy'n addas i'ch uchelgeisiau datblygu a gyrfa eich hun. 

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu trwy ystod o ddulliau i sicrhau eich bod yn datblygu nifer o wahanol sgiliau. Mae tua 80% o'r dulliau asesu yn canolbwyntio ar waith cwrs 

Mae'r dulliau asesu yn cynnwys: Traethodau ac adroddiadau ysgrifenedig; cyflwyniadau; asesiadau hyfforddi ac arwain chwaraeon ymarferol; asesiadau dysgu yn y gwaith; posteri a thaflenni; blogiau myfyriol; dadleuon tîm; arholiadau (amlddewis ac arddull traethawd). 

Lleoliadau 

Yn ogystal â'ch darlithoedd, cewch gyfle i ymgymryd â gwaith hyfforddi gwirfoddol ac arweinyddiaeth chwaraeon gyda phartneriaid lleol yn eich clybiau ac yn eich cymunedau yn ystod y radd. 

Cyfleusterau 

Mae gennym gyfleuster perfformio chwaraeon newydd sbon wedi'i ddylunio'n arbennig sy'n canolbwyntio ar hyfforddi rygbi a phêl-droed. Mae'n cynnwys canolfan arbenigol ar gyfer cryfder a chyflyru gyda 12 platfform codi, gan ddarparu amgylchedd perfformiad uchel ar gyfer darpar athletwyr. Mae ein cae 3G dan do maint llawn wedi'i adeiladu i safon Fifa Pro a safon Rygbi'r Byd 22. Bydd yn gwarantu hyfforddiant trwy gydol y flwyddyn i'n myfyrwyr rygbi, pêl-droed a hyfforddi. Ni yw'r unig brifysgol yng Nghymru a Lloegr i gynnig y cyfleuster hwn. 

Fe welwch hefyd gyfres dadansoddi nodiannol a dros 30 erw o gaeau chwarae, gan gynnwys pum cae dan olau llifogydd. Mae gennym gae 'astroturf' wedi'i wisgo â thywod, yn ogystal â chae 3G maint llawn wedi'i gymeradwyo gan FIFA. Yn ychwanegol at y caeau pob tywydd hyn, mae chwe chae pêl-droed glaswellt, tri chae rygbi glaswellt, a phafiliwn mawr sy'n newid. Mae ein cyfleusterau'n cael eu defnyddio'n rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, fel tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, yn ogystal â sgwadiau rygbi teithiol Seland Newydd, Affrica ac Awstralia. Mae hyn yn cadarnhau ansawdd uchel ein caeau ac amlochredd ein hoffer. 

Darlithwyr 

Mae tîm Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon PDC yn staff profiadol i gyd sydd wedi gweithio yn y diwydiant hyfforddi a / neu ddatblygu chwaraeon, y mae rhai ohonynt hyd yn oed wedi chwarae a hyfforddi ar lefel broffesiynol / elitaidd. Mae gan ein staff brofiad o gydlynu a rheoli chwaraeon mewn awdurdodau lleol, clybiau chwaraeon a chyrff llywodraethu cenedlaethol chwaraeon, ac maent yn gallu dod â'r wybodaeth a'r profiad bywyd go iawn hwn i'r ystafell ddosbarth i ddod â phynciau'n fyw. Mae llawer o'n staff yn dal i fod yn weithgar yn y diwydiant naill ai'n hyfforddi neu'n cynrychioli sefydliadau chwaraeon ar fyrddau a grwpiau strategol. 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cyflwynir y cwrs hwn ar-lein yn bennaf ac nid yw ar gael i Fyfyrwyr Rhyngwladol sy'n dymuno byw yn y DU ar VISA myfyriwr gan fod angen cysylltiad ffurfiol â chlwb chwaraeon Ymddiriedolaeth EFL y DU.

Mae meini prawf mynediad yn manylu ar gynigion nodweddiadol ond mae PDC yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Mae angen i bob ymgeisydd am y cwrs fod yn gysylltiedig ag un o'n Clybiau EFL / Rygbi partner. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

DD i gynnwys o leiaf un Lefel A mewn Gwyddoniaeth, Mathemateg, Addysg Gorfforol neu Seicoleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol. 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

DD ar Lefel A i gynnwys o leiaf un pwnc Gwyddoniaeth, Mathemateg, Addysg Gorfforol neu Seicoleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol. 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma BTEC: Pas Teilyngdod mewn pwnc perthnasol. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU mewn Gwyddoniaeth neu Mathemateg gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £15260  

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Arall: Teithio i Breswyl (Gorfodol)* 

Bydd yn rhaid i fyfyrwyr ariannu cost teithio i elfennau preswyl y cwrs

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol.

Er mwyn ei gwneud yn glir ym mha glwb yr ydych wedi'ch lleoli, gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi hyn rywsut yn eich cais. Gallwch wneud hyn drwy gyfeirio'n uniongyrchol atynt yn eich datganiad personol, neu drwy nodi aelod o staff o'ch clwb cysylltiedig fel canolwr i'ch cais.

Bydd Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon Gradd Sylfaen yn eich paratoi i weithio mewn llu o rolau hyfforddi chwaraeon, addysgu a datblygu, gan feithrin y sgiliau hyfforddi, arwain a datblygu a fydd yn caniatáu ichi newid bywydau trwy chwaraeon. Gall graddedigion sydd â Gradd Sylfaen mewn Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon fynd ymlaen i weithio fel swyddogion datblygu chwaraeon, cydlynwyr addysg y Gweithlu a hyfforddwyr, cydgysylltwyr chwaraeon ysgolion, swyddogion 5x60, swyddogion y Corff Llywodraethol Cenedlaethol, athrawon AG (cynradd ac uwchradd), hyfforddwyr cymunedol a hunan rheolwyr busnes cyflogedig. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.