Os ydych chi eisiau cyflogaeth uwch yn y diwydiant adeiladu, bydd y cwrs HNC Amgylchedd Adeiledig hwn yn rhoi dealltwriaeth lefel uchel i chi o ofynion dylunio, swyddogaeth, adeiladu a statudol adeiladau o bob math. 

Mae ein HNC Amgylchedd Adeiledig yn cael ei barchu gan gyflogwyr oherwydd ei fod yn cynnig digon o brofiad ymarferol o'r tasgau a'r gofynion y mae gweithwyr adeiladu proffesiynol yn eu hwynebu. 

Yn fwy na hynny, mae cwblhau'r HNC Amgylchedd Adeiledig yn cwrdd â'r gofynion academaidd ar gyfer mynediad i gymhwyster Cysylltiol Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS). 

Byddwch yn datblygu gwybodaeth am gynnal a chadw adeiladau, sicrhau ansawdd, rheoli cynnal a chadw, technegau adeiladu, deunyddiau adeiladu, archwilio adeiladau, gwasanaethau adeiladu a gweithdrefnau contract. 

Os ydych yn cwblhau'r HNC Amgylchedd Adeiledig yn llwyddiannus, fe allech chi ychwanegu at eich cymhwyster gyda gradd Anrhydedd achrededig proffesiynol.

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N/A Rhan amser 2 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N/A Rhan amser 2 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Un: HNC Amgylchedd Adeiledig

  • Modelu Cysyniadol a Dylunio Cynaliadwy - 20 credyd 
  • Arfer a Gweithdrefn Amgylchedd Adeiledig - 20 credyd 
  • Technoleg Adeiladu - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: HNC Amgylchedd Adeiledig 

  • Ymarfer ac Arolygu Safleoedd - 20 credyd 
  • Cyfraith Adeiladu - 20 credyd 
  • Economeg Adeiladu - 20 credyd 

Dysgu 

Byddwch yn dysgu trwy gymysgedd o ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau ac ymweliadau safle. Byddwch hefyd yn ymwneud â dysgu dan gyfarwyddyd, cyflwyniadau, aseiniadau, paratoi tiwtorial ac ymarferion datrys problemau. 


Asesiad 

Asesir yr HNC Amgylchedd Adeiledig trwy gymysgedd o waith cwrs ac arholiadau. Mae'r cwrs yn cynnwys dwy flynedd o astudio rhan-amser, lle byddwch chi'n mynychu'r Brifysgol am un diwrnod llawn yr wythnos. 

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Tri TGAU ar radd C / Gradd 4 neu'n uwch, gan gynnwys Mathemateg ac iaith Saesneg 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

DD

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol

Cynnig BTEC nodweddiadol 

Diploma Estynedig BTEC Pasio Pasio Pasio neu Ddiploma BTEC Pasio Pasio

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 48 pwynt tariff UCAS.

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

  • DU rhan-amser: i'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026  

  • DU rhan amser: i'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Pob myfyriwr

Cofrestrwch i wneud cais uniongyrchol ar gyfer y cwrs hwn. 

Gall graddedigion sydd â HNC Amgylchedd Adeiledig ddewis symud eu hastudiaethau ymlaen naill ai i BSc Arolygu Meintiau a Rheoli Masnachol neu Reoli Prosiectau Adeiladu yn PDC. 
 
Gallai graddedigion gyda HNC Amgylchedd Adeiledig hefyd ddod o hyd i gyflogaeth fel hyfforddai ym meysydd arolygu meintiau, arolygu safleoedd, arolygu adeiladau neu reoli prosiectau mewn nifer o sectorau yn yr amgylchedd adeiledig. Mae cyflogau cychwynnol swyddi dan hyfforddiant yn amrywio rhwng £ 16,000 -£20,000 
 
Mae ein cysylltiadau diwydiannol a masnachol cryf yn ein helpu i deilwra ein cyrsiau i ddiwallu anghenion cyflogwyr, a sicrhau eich bod yn graddio gyda'r sgiliau cywir i ddatblygu gyrfa gyffrous, ddeinamig ym maes adeiladu. Mae'r berthynas ddiwydiannol hon wedi'i ffurfioli yn Fforwm Strategol yr Amgylchedd Adeiledig (BESF). Mae'r buddion i'r ddwy ochr sy'n deillio o'r bartneriaeth prifysgol / diwydiant hon yn sylweddol ac yn gwarantu potensial cyflogadwyedd gwell i'n myfyrwyr a'n graddedigion. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Arolygu Meintiau PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i'ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn negeseuon e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.