Mae ein HNC Peirianneg Sifil yn gymhwyster addysg uwch alwedigaethol, sy'n cyfateb i flwyddyn gyntaf gradd prifysgol. Mae'r cwrs HNC Peirianneg Sifil yn canolbwyntio ar eich arfogi â'r sgiliau ymarferol a phersonol sydd eu hangen ar gyfer y gweithle. Mae'r cwrs Peirianneg Sifil wedi'i gynllunio i ehangu eich sgiliau gwaith gyda'r bwriad o weithio tuag at swydd Uwch Dechnegydd yn y proffesiwn neu astudio ymhellach ar lefel gradd. Byddwch yn datblygu gwerthfawrogiad o egwyddorion peirianneg, TG a sgiliau personol, a'r gallu i'w defnyddio trwy gyfrwng dylunio a gwaith prosiect. 

Dyluniwyd ein cyrsiau Peirianneg Sifil i sicrhau eich bod yn gyflogadwy iawn ac yn ychwanegiad gwerthfawr i'r diwydiant. Mae'r meysydd y byddwch chi'n eu hastudio yn cynnwys yr holl bynciau sy'n angenrheidiol i fodloni disgwyliadau cyflogwyr, gan eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y maes heriol a gwerth chweil hwn. Mae modiwlau prosiect yn seiliedig ar gynlluniau 'byw', gyda chefnogaeth darlithoedd gwadd gan beirianwyr proffesiynol a, lle bo hynny'n briodol, mae cyrsiau maes yn cael eu cynnwys i gydgrynhoi'r wybodaeth a gafwyd yn y dosbarth a'ch helpu chi i'w chymhwyso mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn. 

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i achredu gan Gyd-Fwrdd Cymedrolwyr (JBM) sy'n cynnwys Sefydliad y Peirianwyr Sifil, Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol, Sefydliad Peirianwyr Priffyrdd, Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant a'r Sefydliad Ffordd Barhaol ar ran y Cyngor Peirianneg at ddibenion bodloni'r gofyniad academaidd yn llawn i gofrestru fel Technegydd Peirianneg (EngTech). Gweler www.jbm.org.uk am ragor o wybodaeth.

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Un: HNC Peirianneg Sifil 

  • Mathemateg Peirianneg 1 - 20 credyd 
  • Peirianneg Broffesiynol - 20 credyd
  • Mecaneg Thermo-Hylif - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: HNC Peirianneg Sifil 

  • Cyfathrebu Peirianneg - 20 credyd 
  • Dadansoddi a Dylunio Strwythurol 1 - 20 credyd 
  • Deunyddiau Peirianneg Sifil - 20 credyd

Dysgu 

Mae'r cwrs HNC Peirianneg Sifil yn cynnig cyfuniad o theori ac ymarfer sy'n cael ei adlewyrchu yng nghydbwysedd darlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol. 

Mae ein darlithwyr Peirianneg Sifil yn arbenigwyr yn eu meysydd pwnc, ar ôl gweithio mewn, neu gyda, diwydiant, cynnal ymchwil, cyflwyno mewn cynadleddau, cyhoeddi eu gwaith, a hysbysu'ch astudiaethau gyda'r mewnwelediadau diweddaraf. Nid yn unig y cewch eich dysgu gan academyddion sy'n arbenigwyr yn eu meysydd, ond byddwch hefyd yn elwa o siaradwyr gwadd o'r byd peirianneg. 

Mae polisi drws agored yn sicrhau bod cefnogaeth a chyngor gan staff academaidd bob amser ar gael yn ystod eich astudiaethau. 

Asesiad 

Mae llawer o fodiwlau yn cael eu hasesu'n barhaus tra bod modiwlau eraill yn gymysgedd o asesu ac arholi parhaus. 

Achrediadau 

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i achredu gan Gyd-Fwrdd Cymedrolwyr (JBM) sy'n cynnwys Sefydliad y Peirianwyr Sifil, Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol, Sefydliad Peirianwyr Priffyrdd, Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant a'r Sefydliad Ffordd Barhaol ar ran y Cyngor Peirianneg at ddibenion bodloni'r gofyniad academaidd yn llawn i gofrestru fel Technegydd Peirianneg (EngTech).

Gweler www.jbm.org.uk am ragor o wybodaeth.

Cyfleusterau 

Mae gan ein labordai peirianneg sifil y peiriannau diweddaraf gyda chymorth cyfrifiadur a rheolaeth. 

Darlithwyr

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Gradd C/Gradd 4 neu uwch, neu eu cyfwerth ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol

Bydd myfyrwyr sydd â phrofiad o ddiwydiant yn cael eu hystyried yn unigol.

Tri chymhwyster TGAU gradd C/Gradd 4 neu uwch, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg iaith

Cynnig Lefel A nodweddiadol

DD ar Lefel A 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol

Gradd D a D Lefel A

Cynnig nodweddiadol BTEC

Pasio Pasio Diploma Estynedig BTEC neu Bas Pas Diploma BTEC

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol

Pasio Mynediad gydag o leiaf 48 pwynt UCAS

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

  • DU rhan amser:  I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

  • DU rhan amser: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych yn byw y tu allan i'r DU/UE.


Datganiad derbyn

Bydd graddedigion y cymhwyster HNC Peirianneg Sifil hwn yn gwella eu rhagolygon gyrfa yn y diwydiant peirianneg sifil, ac yn cael cyfle i symud ymlaen i'r radd BSc Peirianneg Sifil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Peirianneg Sifil yn PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i chi gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.