electronic engineering topup

HNC Peirianneg Drydanol ac Electronig

Ydych chi eisiau bod yn beiriannydd trydanol? Mae'r HNC Peirianneg Drydanol ac Electronig yn dysgu hanfodion electroneg, peirianneg drydanol, peirianneg pŵer a mathemateg i chi. Mae'r cwrs HNC yn gam cyntaf delfrydol i'r rhai sydd am symud ymlaen yn y diwydiant electroneg ac mae'n darparu llwyfan ar gyfer astudio neu hyfforddi ymhellach. Ar ôl cwblhau'r HNC wrth gwrs, cewch gyfle i symud ymlaen yn uniongyrchol i ail flwyddyn ein HND Peirianneg Drydanol ac Electronig.

Pan fyddwch yn astudio Peirianneg Drydanol ac Electronig HNC a HND gyda ni, mae gennych yr opsiwn i'w cwblhau gyda'i gilydd o fewn tair blynedd, yn hytrach na phedair blynedd fel cyrsiau ar wahân. Byddwch yn gallu ennill credydau ychwanegol yn ystod y ddwy flynedd HNC gan ganiatáu i chi gwblhau'r credydau gofynnol sy'n weddill ar gyfer yr HND o fewn blwyddyn ychwanegol.

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

 • Mathemateg Peirianneg - 20 credyd

 • Astudiaeth Annibynnol i Beirianwyr - 10 credyd (dewisol)
 • Cyfathrebu a Rhwydweithiau Data - 20 credyd (dewisol)
 • Technoleg Drydanol - 20 credyd
 • Rheolwyr Rhesymeg Rhaglenadwy - 20 credyd
 • Rheolaeth ac offeryniaeth - 20 credyd
 • Cyflwyniad i Systemau Pwer - 20 credyd (dewisol)
 • Electroneg 1 - 20 credyd
 • Rhaglennu C ar gyfer Ceisiadau Caledwedd Electronig - 20 credyd (dewisol)
 • Dysgu

  Mae'r cwrs HNC yn cynnig cyfuniad o theori ac ymarfer sy'n cael ei adlewyrchu yng nghydbwysedd darlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol.

  Asesiad

  Mae llawer o fodiwlau yn cael eu hasesu'n barhaus tra bod modiwlau eraill yn gymysgedd o asesu ac arholi parhaus.

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau peirianneg o safon diwydiant yn eich helpu i drosglwyddo o'r ystafell ddosbarth i leoliad cyflogaeth. Mae gennym dair ystafell sy'n cynnwys labordy systemau gwreiddio, labordy electroneg gyffredinol, a labordy pŵer ac ynni adnewyddadwy.

Mae ein labordy systemau gwreiddio yn cynnwys 25 o derfynellau pen uchel sy'n rhedeg offer datblygu blaengar sydd wedi'u cynllunio ar y cyd â'n noddwr, Renesas - prif gyflenwr microcontrolwyr y byd. Mae'r nawdd hwn yn golygu bod ein myfyrwyr yn cael eu haddysgu gan ddefnyddio'r technolegau a'r offer datblygu mwyaf diweddar.

Mae'r labordy electroneg cyffredinol wedi'i rannu'n dair adran - Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) a systemau gwreiddio, electroneg ymarferol, a pheirianneg cyfathrebu. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd o safon diwydiant, adeiladu prototeipiau, adeiladu a phrofi byrddau cylched printiedig a defnyddio ystod o offer fel osgilosgopau a generaduron signal. Yn yr adran peirianneg cyfathrebu, byddwch yn ymgymryd â gosodiadau arbrofol i gefnogi eich dealltwriaeth o egwyddorion damcaniaethol. Mae'r trefniadau hyn yn cynnwys cynlluniau modiwleiddio analog a digidol, antenau microdon, amlblecsio rhannu amser ac amledd, codio, llinellau trosglwyddo ac opteg ffibr.

Y labordy pŵer ac ynni adnewyddadwy yw lle byddwch chi'n dysgu am y cydrannau allweddol a'r sgiliau adeiladu sy'n gysylltiedig â chynllunio, dylunio, adeiladu a phrofi cylchedau electronig a ddefnyddir mewn systemau ynni adnewyddadwy meicro. Byddwch yn dylunio ac yn efelychu'ch systemau adnewyddadwy eich hun, yn dadansoddi perfformiadau ac yn cynhyrchu adroddiadau dichonoldeb. Mae'r offer y byddwch chi'n eu defnyddio eich hun yn cynnwys uned ynni solar ffotofoltäig, uned ynni gwynt a gorsafoedd labordy-folt.

Mae'r meini prawf mynediad yn manylu ar gynigion nodweddiadol ond mae PDC yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd.

Cynnig Lefel A nodweddiadol

DD

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol

Gradd C a DE ar Lefel A.

Cynnig nodweddiadol BTEC

Diploma Estynedig BTEC Pas Pas Pas neu Diploma BTEC Pas Pas

Cynnig IB nodweddiadol

Pasio Diploma IB neu ddau Dystysgrif IB ar lefel Uwch.

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU

Amherthnasol

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion.

Gofynion Saesneg

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Rhan-amser y DU:I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun.

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae graddedigion ein cyrsiau peirianneg drydanol yn dilyn gyrfaoedd peirianneg mewn electroneg, cyfrifiadureg, peirianneg drydanol, systemau cyfathrebu neu reoli a systemau gwreiddio. Mae graddedigion wedi ennill cyflogaeth gydag ystod o gwmnïau lleol a chenedlaethol, gan gynnwys General Dynamics, Jaguar Landrover, Amey Railways, General Electric Aircraft Engine Services, Quantum CAD, Panasonic, Aviza Technology, Allevard Springs ac asiantaethau'r llywodraeth.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr peirianneg PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i chi gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.

GWYBODAETH DEFNYDDIOL