Os nad oes gennych y cymwysterau cywir i gofrestru'n uniongyrchol ar y Gradd Peirianneg Fecanyddol, gallai'r HNC fod ar eich cyfer chi. Mae'r HNC yn darparu llwybr hyblyg i astudio gradd ac mae'n gymhwyster cydnabyddedig ynddo'i hun. Ar ôl i chi gwblhau'r HNC mae gennych yr opsiwn i symud ymlaen i'r Peirianneg Fecanyddol HND ac yna i'r radd. 

USW yw'r unig ddarparwr cyrsiau peirianneg rhan amser yng Nghymru. Mae hyn yn golygu y gall myfyrwyr rhan amser barhau i weithio'n llawn amser, wrth fynychu'r brifysgol un diwrnod yr wythnos ar gyfer eu gwersi. 

Bydd yr HNC Peirianneg Fecanyddol yn helpu i adeiladu sylfaen gadarn ar gyfer cyflogaeth fel uwch dechnegydd mewn ystod o sectorau peirianneg gan gynnwys hedfan, amddiffyn, peirianneg feddygol, rheoli peirianneg, gweithgynhyrchu, a'r diwydiant modurol. 

Byddwch yn ennill sgiliau trosglwyddadwy mewn cyfathrebu, datrys problemau a gwaith tîm, a fydd yn eich gwneud yn ddeniadol i gyflogwyr mewn sectorau eraill. Bydd eu cwblhau'n llwyddiannus yn rhoi'r cymwysterau academaidd sy'n ofynnol i chi eu hennill Statws EngTech. 

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amherthnasol Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amherthnasol Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Y tri chwrs peirianneg fecanyddol - HNC, HND a BSc - rhannu blwyddyn gyntaf gyffredin, felly byddwch chi'n cael cyfle i weithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol peirianneg o bob rhan o'r diwydiant, a rhannu gwybodaeth ac arfer da. 

Blwyddyn Un: Peirianneg Fecanyddol HNC, amser llawn 

 • Mathemateg Peirianneg 1 - 20 credyd 

 • Dylunio a Gweithgynhyrchu - 20 credyd 

 • Technegau Peirianneg Proffesiynol - 20 credyd 

 • Gwyddoniaeth Fecanyddol 1 - 20 credyd 

 • Systemau Mesur - 20 credyd 

 • Thermofluidau 1 - 20 credyd 

Blwyddyn Un: Peirianneg Fecanyddol HNC, rhan amser 

 • Mathemateg Peirianneg 1 - 20 credyd 

 • Dylunio a Gweithgynhyrchu - 20 credyd 

 • Technegau Peirianneg Proffesiynol - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: Peirianneg Fecanyddol HNC, rhan amser 

 • Gwyddoniaeth Fecanyddol 1 - 20 credyd 

 • Systemau Mesur - 20 credyd 

 • Thermofluidau 1 - 20 credyd 

Ar ôl cwblhau'r HNC, mae cyfle i symud ymlaen i'r HND ac yna i'r BSc (Anrh) Peirianneg Fecanyddol gradd lle byddwch chi'n gallu cwblhau prosiect mawr sy'n seiliedig ar ddiwydiant neu ymchwil. 

Dysgu 

Addysgir y cymhwyster peirianneg fecanyddol hwn trwy ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau. Byddwch hefyd yn gwneud gwaith ymarferol gan ddefnyddio cyfleusterau gweithdy a labordy arbenigol. Gall yr amser y disgwylir ichi ymrwymo i astudio amrywio yn dibynnu ar eich cymwysterau presennol a'ch profiad blaenorol. 

Mae amserlen HNC ar gyfer blwyddyn academaidd 2019-20 fel a ganlyn: 

• Dydd Llun a dydd Mawrth ar gyfer myfyrwyr amser llawn 
• Dydd Mawrth ar gyfer myfyrwyr rhan amser Blwyddyn Un 
• Dydd Llun ar gyfer myfyrwyr rhan amser Blwyddyn Dau 

Asesiad 

Asesir peirianneg fecanyddol HNC trwy waith cwrs ac arholiadau. Bydd pob modiwl yn cynnwys un neu ddau aseiniad y mae'n rhaid i chi eu cwblhau yn eich amser eich hun. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau Peirianneg Fecanyddol yn rhagorol. Maent yn cynnwys: 

 • Ystafelloedd cyfrifiadurol â chyfarpar da gan ddefnyddio meddalwedd dylunio a dadansoddi o'r radd flaenaf (safon diwydiant). (SolidWorks, Ansys, FEA a CFD, LS-Dyna, SolidCAM, Simul8, ac ati), gyda chlwstwr (Super Computer) i'w ddefnyddio ar weithgareddau cyfrifiadol pen uchel. 

 • Ystafelloedd prosiect pwrpasol ar gyfer pob carfan, mynediad at dorrwr laser a llwybrydd CNC pedair echel. 

 • Cyfleusterau gweithgynhyrchu cyfansawdd, gan gynnwys awtoclafau. 

 • Cyfleusterau gweithgynhyrchu ychwanegion (argraffu 3D), sganiwr laser, twnnel gwynt, cyfleusterau profi deunydd helaeth, yn ogystal â labordai gydag offer ar gyfer ategu addysgu ym mhob pwnc craidd, mecaneg, dynameg, deunyddiau, thermodynameg, dynameg hylif a rheolaeth. 

 • Cyfleusterau profi annistrywiol (NDT). 

 • Mynediad at staff technegol yn ein gweithdai sy'n cynnwys canolfan beiriannu CNC, turnau a pheiriant melino, driliau, ac ati, i'w defnyddio ar yr holl waith prosiect a wneir. 

 • Ardal fawr aml-ddisgybledig mynediad agored ar gyfer prosiectau. 

 • Offer da Fformiwla Myfyriwr adeiladu ardal. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Tri TGAU ar radd C / Gradd 4 neu'n uwch, gan gynnwys Mathemateg ac iaith Saesneg. Ystyrir ceisiadau ar sail unigol. 

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol 

DD ar Safon Uwch 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Gall cwblhau'r cwrs peirianneg fecanyddol HNC hwn arwain yn uniongyrchol at yrfa neu astudiaeth bellach, fel ein peirianneg fecanyddol HND neu radd peirianneg fecanyddol. Mae yna hefyd ystod o sectorau peirianneg y gallech chi weithio ynddynt fel dylunio, gweithgynhyrchu, ymchwil a datblygu, rheoli cynhyrchu ac ansawdd. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr USW, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.