Bydd ein HND Peirianneg Drydanol ac Electronig yn dysgu egwyddorion peirianneg craidd i chi ac yn dangos sut y gellir defnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei hennill yn effeithiol yn y gweithle.

Dyluniwyd yr HND Peirianneg Drydanol ac Electronig i fireinio'ch sgiliau, ac mae'n ddelfrydol ar gyfer peirianwyr sy'n gweithio ym maes dylunio electronig, peirianneg pŵer, cynhyrchu a chynnal a chadw.

Mae'r cwrs dwy flynedd, rhan-amser hwn yn caniatáu i raddedigion HNC, mewn disgyblaeth gysylltiedig, i gwblhau HND mewn Beirianneg Drydanol ac Electronig. Ar ôl cwblhau'r HND yn llwyddiannus, mae cyfle pellach i symud ymlaen i'n cwrs BSc (Anrh) Peirianneg Drydanol ac Electronig (Atodol).

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

 • Lefel Pump 
 • Astudiaeth Annibynnol i Beirianwyr - 10 credyd (Dewisol)
 • Cysyniadau Cyfathrebu Analog a Digidol - 20 credyd
 • Storio a Dosbarthu Ynni - 20 credyd
 • Pwer, Peiriannau a Dyfeisiau Electronig Pwer Yn rhedeg 20 credyd
 • Prosiect Grŵp - 20 credyd
 • Prosiect Unigol - 20 credyd (Dewisol)
 • Systemau Prawf Electronig a Dibynadwyedd (Pellter) - 20 credyd (Dewisol)
 • Busnes, Diogelwch a Chyflogadwyedd (Pellter) - 20 credyd
 • Electroneg 2 - 20 credyd
 • Prosiect a Rheolaeth Grŵp ar gyfer Peirianwyr - 20 credyd (Dewisol)


Dysgu

Cyflwynir cwrs HND Peirianneg Drydanol ac Electronig trwy ystod o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a gweithdai ymarferol.

Bydd gofyn i chi fynychu'r brifysgol un diwrnod yr wythnos.


Asesiad

Mae dulliau asesu yn cynnwys aseiniadau, gwaith cwrs a phrofion dosbarth, ynghyd â pharatoi a chyflwyno cyflwyniadau i ddatblygu eich sgiliau cyfathrebu.

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau o safon diwydiant yn eich helpu i drosglwyddo o'r ystafell ddosbarth i leoliad cyflogaeth.

Mae gennym dair ystafell sy'n cynnwys labordy systemau gwreiddio, labordy electroneg gyffredinol, a labordy pŵer ac ynni adnewyddadwy. Mae ein labordy systemau gwreiddio yn cynnwys 25 o derfynellau pen uchel sy'n rhedeg offer datblygu blaengar sydd wedi'u cynllunio ar y cyd â'n noddwr, Renesas - prif gyflenwr microcontrolwyr y byd.

Mae'r nawdd hwn yn golygu bod ein myfyrwyr yn cael eu haddysgu gan ddefnyddio'r technolegau a'r offer datblygu mwyaf diweddar. Mae'r labordy electroneg cyffredinol wedi'i rannu'n dair adran - Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) a systemau gwreiddio, electroneg ymarferol, a pheirianneg cyfathrebu.

Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd o safon diwydiant, adeiladu prototeipiau, adeiladu a phrofi byrddau cylched printiedig a defnyddio ystod o offer fel osgilosgopau a generaduron signal. Yn yr adran peirianneg cyfathrebu, byddwch yn ymgymryd â gosodiadau arbrofol i gefnogi eich dealltwriaeth o egwyddorion damcaniaethol.

Mae'r trefniadau hyn yn cynnwys cynlluniau modiwleiddio analog a digidol, antenau microdon, amlblecsio rhaniad amser ac amledd, codio, llinellau trawsyrru ac opteg ffibr. Y labordy pŵer ac ynni adnewyddadwy yw lle byddwch chi'n dysgu am y cydrannau allweddol a'r sgiliau adeiladu sy'n gysylltiedig â chynllunio, dylunio, adeiladu a phrofi cylchedau electronig a ddefnyddir mewn systemau ynni adnewyddadwy meicro.

Byddwch yn dylunio ac yn efelychu'ch systemau adnewyddadwy eich hun, yn dadansoddi perfformiadau ac yn cynhyrchu adroddiadau dichonoldeb. Mae'r offer y byddwch chi'n eu defnyddio eich hun yn cynnwys uned ynni solar ffotofoltäig, uned ynni gwynt a gorsafoedd labordy-folt.


Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

HNC mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig neu gymhwyster tebyg â chysylltiad agos

Gofynion Ychwanegol

Fel rheol, mae'r Brifysgol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr peirianneg PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i chi gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.