Os nad oes gennych y cymwysterau cywir i gofrestru'n uniongyrchol ar y Gradd Peirianneg Fecanyddol, gallai'r HND fod y cwrs i chi. Mae'r HND yn darparu llwybr hyblyg i astudio gradd a chymhwyster cydnabyddedig ynddo'i hun. Ar ôl i chi gwblhau'r HND mae gennych yr opsiwn i symud ymlaen i'r Gradd BSc (Anrh) Peirianneg Fecanyddol

PDC yw'r unig ddarparwr cyrsiau peirianneg rhan amser yng Nghymru. Mae hyn yn golygu y gall myfyrwyr rhan amser barhau i weithio'n llawn amser, wrth fynychu'r brifysgol un diwrnod yr wythnos ar gyfer eu gwersi. 

Bydd y cymhwyster HND Peirianneg Fecanyddol hwn yn eich helpu i adeiladu sylfeini cadarn ar gyfer cyflogaeth fel technegydd uwch mewn diwydiant. Byddwch yn barod am yrfa mewn ystod o sectorau gan gynnwys rheoli awyrofod, amddiffyn, modurol a pheirianneg. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amherthnasol Rhan amser 4 blynedd Medi Trefforest A
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Amherthnasol Rhan amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Mae'r tri cwrs peirianneg fecanyddol - HNC, HND a BSc - yn rhannu blwyddyn gyntaf gyffredin, felly byddwch chi'n cael cyfle i weithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol peirianneg o bob rhan o'r diwydiant, a rhannu gwybodaeth ac arfer da. 

Blwyddyn Tri: HND Peirianneg Fecanyddol, rhan amser 

 • Gwyddoniaeth Fecanyddol 2 - 20 credyd 

 • Hylifauthermo 2 - 20 credyd 

 • Prosesau Cynhyrchu - 20 credyd 

Blwyddyn Pedwar: HND Peirianneg Fecanyddol, rhan amser 

 • Systemau Offeryniaeth a Rheoli - 20 credyd 

 • Dylunio Peirianneg Cynaliadwy - 20 credyd 

 • Hanfodion Peirianneg a Rheolaeth Busnes - 20 credyd (dewisol) 

 • Prosiect (HNC / HND) - 20 credyd (dewisol) 

Ar ôl cwblhau'r HND, mae cyfle i symud ymlaen i flwyddyn olaf y Gradd BSc (Anrh) Peirianneg Fecanyddol lle byddwch chi'n gallu cwblhau prosiect mawr sy'n seiliedig ar ddiwydiant neu ymchwil.  

Dysgu 

Addysgir y cymhwyster peirianneg fecanyddol hwn trwy ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau. Byddwch hefyd yn gwneud gwaith ymarferol gan ddefnyddio cyfleusterau gweithdy a labordy arbenigol. Gall yr amser y disgwylir i chi ymrwymo i astudio amrywio yn dibynnu ar eich cymwysterau presennol a'ch profiad blaenorol. 

Mae'r amserlenni HND ar gyfer 2019-20 fel a ganlyn: 

• Dydd Mawrth ar gyfer Blwyddyn Un 

• Dydd Llun ar gyfer Blwyddyn Dau 

• Dydd Iau ar gyfer Blwyddyn Tri 

• Dydd Mawrth ar gyfer Blwyddyn Pedwar 

Asesiad 

Asesir yr HND Peirianneg Fecanyddol trwy waith cwrs ac arholiadau. Bydd pob modiwl yn cynnwys un neu ddau aseiniad y mae'n rhaid i chi eu cwblhau yn eich amser eich hun. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau Peirianneg Fecanyddol yn rhagorol. Maent yn cynnwys: 

 • Ystafelloedd cyfrifiadurol â chyfarpar da gan ddefnyddio meddalwedd dylunio a dadansoddi o'r radd flaenaf (safon diwydiant). (SolidWorks, Ansys, FEA a CFD, LS-Dyna, SolidCAM, Simul8, ac ati), gyda chlwstwr (Super Computer) i'w ddefnyddio ar weithgareddau cyfrifiadol pen uchel. 

 • Ystafelloedd prosiect pwrpasol ar gyfer pob carfan, mynediad at dorrwr laser a llwybrydd CNC pedair echel. 

 • Cyfleusterau gweithgynhyrchu cyfansawdd, gan gynnwys awtoclafau. 

 • Cyfleusterau gweithgynhyrchu ychwanegion (argraffu 3D), sganiwr laser, twnnel gwynt, cyfleusterau profi deunydd helaeth, yn ogystal â labordai gydag offer ar gyfer ategu addysgu ym mhob pwnc craidd, mecaneg, dynameg, deunyddiau, thermodynameg, dynameg hylif a rheolaeth. 

 • Cyfleusterau profi annistrywiol (NDT). 

 • Mynediad at staff technegol yn ein gweithdai sy'n cynnwys canolfan beiriannu CNC, turnau a pheiriant melino, driliau, ac ati, i'w defnyddio ar yr holl waith prosiect a wneir. 

 • Ardal fawr aml-ddisgybledig mynediad agored ar gyfer prosiectau. 

 • Ardal adeiladu gyda Offer da Myfyriwr Fformiwla  

Darlithwyr 

• Dr Shee Meng Thai, arweinydd cwrs 
• Ewen Constant CEng 
• David Dawkins 
• Dr Olusanjo Fadiya 
• Dr Rae Gordon 
• Dr Xiao Guo 
• Matthew Jones CEng 
• Rhian Kerton 
• Dr Talal Maksoud 
• Dr Paul Messenger 
• Dr Colin Morgan 
• Dr Joao Ramos 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae meini prawf mynediad yn manylu ar gynigion nodweddiadol ond mae PDC yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd.


Cynnig Safon Uwch nodweddiadol

DD i gynnwys Mathemateg neu bwnc Gwyddoniaeth

Cynnig BACC Cymreig nodweddiadol

Gradd D a D ar Lefel A.

Cynnig nodweddiadol BTEC

Tocyn Pas Pas Diploma Estynedig BTEC neu Docyn Diploma BTEC

Cynnig IB nodweddiadol

Pasio Diploma IB neu ddau Dystysgrif IB ar lefel Uwch.

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU

Llwyddo mewn Diploma Mathemateg neu Wyddoniaeth gyda 60 credyd yn gyffredinol i gynnwys 45 credyd lefel 3 yr holl Passes


Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol


Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion.

Gofynion Saesneg

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw, cysylltwch â ni.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Rhan-amser y DU:I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Bydd y cymhwyster HND Peirianneg Fecanyddol hwn yn eich helpu i adeiladu sylfeini cadarn ar gyfer cyflogaeth fel technegydd uwch mewn diwydiant.  

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Peirianneg Fecanyddol PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.