Mae cymhwyster ACA gan yr ICAEW (Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr) yn cael ei ystyried yn gymhwyster heb ei ail, safon aur sy'n eich cymhwyso fel cyfrifydd siartredig. Mae galw mawr am gyfrifwyr siartredig ICAEW o hyd ac mae cymhwyster ACA yn galluogi myfyrwyr i berfformio ar y lefelau uchaf o gyfrifeg, busnes a chyllid. 

Cydnabyddir Prifysgol Cymru fel Partner Dysgu ICAEW, gan weithio gydag ICAEW yn natblygiad proffesiynol myfyrwyr. Mae gan y Brifysgol hanes cyfoethog o ddarparu hyfforddiant o'r radd flaenaf ar gyfer cyrsiau cyfrifeg proffesiynol. Rydym wedi derbyn gwobr 'Coleg Cyfrifeg Sector Cyhoeddus y Flwyddyn' PQ Magazine dair gwaith, ac mae ein myfyrwyr wedi ennill sawl gwobr, gan gynnwys gwobrau am y marciau uchaf yng Nghymru.  

Dilynwch ni ar X.

Diweddaru cyflwyniad hyfforddiant ICAEW (Lefelau Proffesiynol ac Uwch).

Bydd ein cwrs ICAEW (Lefelau Proffesiynol ac Uwch) yn cael ei ddiddymu'n raddol yn ystod 2024/25 a 2025/26 i gyd-fynd â gofynion y farchnad yn well.

Bydd myfyrwyr sy'n dymuno astudio Tystysgrif ICAEW mewn Cyllid, Cyfrifeg a Busnes yn gallu parhau i wneud hynny trwy astudio ein Tystysgrif Addysg Uwch Cyfrifeg Broffesiynol a asesir yn fewnol. Fodd bynnag, ni fydd myfyrwyr yn gallu symud ymlaen i astudio ICAEW Lefel Proffesiynol ac Uwch unwaith y bydd y Lefelau hyn wedi'u cwblhau erbyn Gorffennaf 2026.

Bydd ein ICAEW Lefel Proffesiynol Blwyddyn 1 yn rhedeg am y tro olaf yn 2024/25 a byddwn yn dal i allu mynd ag ymgeiswyr newydd i'r Lefel hon yn ystod y cyfnod hwnnw. Bydd dosbarthiadau modiwlau'n rhedeg fel a ganlyn:

 • Medi-Rhagfyr 2024: Rheoli Ariannol (FM) a Strategaeth a Thechnoleg Busnes (BST)
 • Ionawr-Mehefin 2025: Cydymffurfiad Treth (TC) a Chynllunio Busnes: Treth (BPT)

Bydd ein hyfforddiant ICAEW Proffesiynol Lefel 2 a Lefel Uwch yn rhedeg am y tro olaf yn 2025/26 a byddwn yn dal i allu mynd ag ymgeiswyr newydd i'r Lefel hon nes y bydd yn cau. Bydd dosbarthiadau modiwlau'n rhedeg fel a ganlyn:

 • Medi-Rhagfyr 2024: Rheoli Ariannol (FM) a Strategaeth a Thechnoleg Busnes (BST)
 • Ionawr-Gorffennaf 2025: Adrodd Corfforaethol (CR), Rheoli Busnes Strategol (SBM) ac Astudiaeth Achos
 • Medi-Rhagfyr 2025: Cyfrifeg ac Adrodd Ariannol (FAR) ac Archwilio a Sicrwydd (AA)
 • Ionawr-Gorffennaf 2026: Adrodd Corfforaethol (CR), Rheoli Busnes Strategol (SBM) ac Astudiaeth Achos

Mewn partneriaeth â

ICAEW_Partner_In_Learning_UK_BLK_RGB.width-240.jpg
2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan-amser 2 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
Rhan-amser 1 blwyddyn Ionawr Dinas Casnewydd C
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan-amser 2 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
Rhan-amser 1 blwyddyn Ionawr Dinas Casnewydd C

I gymhwyso fel Cyfrifydd Siartredig ICAEW Mae'n ofynnol i fyfyrwyr Cyfrifydd Siartredig gwblhau: 

 • 15 arholiad 
 • 450 diwrnod o brofiad gwaith technegol, rydych chi'n ei ennill trwy gael contract hyfforddi gyda chyflogwr priodol 
 • Datblygiad proffesiynol (wedi'i gyflawni drwy ICAEW neu'ch cyflogwr) 
 • Rhaglen moeseg ac amheuaeth broffesiynol (wedi'i gyflenwi drwy ICAEW) 
 • Mae'r cymhwyster ACA yn cynnwys tair lefel arholiad - Tystysgrif, Proffesiynol ac Uwch. 

Lefel Tystysgrif (Tystysgrif mewn Cyllid, Cyfrifeg a Busnes, neu 'CFAB') 

CFAB yw'r cymhwyster mynediad ar gyfer ACA. Gall myfyrwyr gael eithriadau o bob un o'r chwe modiwl CFAB trwy astudio ein Tystysgrif AU (Cyfrifeg Broffesiynol) arloesol, wedi'i hasesu'n fewnol. O dan y cynllun hwn, mae myfyrwyr yn astudio chwe modiwl rhwng Medi-Mehefin.

Tystysgrif Addysg Uwch Cyfrifeg Broffesiynol

Lefel Broffesiynol 

 • Archwilio a Sicrwydd 
 • Cydymffurfiad Treth 
 • Cyfrifeg Ariannol ac Adrodd 
 • Rheolaeth Ariannol 
 • Cynllunio Busnes: Trethi 
 • Strategaeth a Thechnoleg Busnes 

Lefel Uwch 

 • Adrodd Corfforaethol 
 • Rheoli Busnes Strategol 
 • Astudiaeth Achos 

Ar y Lefel Uwch mae'n ofynnol i fyfyrwyr astudio nifer o feysydd technegol, sydd wedyn yn cael eu harchwilio gyda'i gilydd yn y papurau Adrodd Corfforaethol a Rheoli Busnes Strategol. Nod y papurau hyn yw efelychu amgylcheddau busnes go iawn ac arferion cyfrifyddu, a chymerir y cysyniad ymhellach gydag arholiad astudiaeth achos terfynol. 

Sut y byddwch chi'n astudio (Lefel Broffesiynol ac Uwch) 

Yn gyffredinol, bydd papurau lefel proffesiynol ac uwch yn cael eu dysgu am un diwrnod yr wythnos, gyda chyfnod adolygu bloc ar ddiwedd pob papur. 

Hyd dysgu nodweddiadol: 

Papurau Lefel Proffesiynol - 6-11 wythnos ynghyd â bloc adolygu 
Lefel Uwch - 14 wythnos ynghyd â bloc adolygu 

Mae gwybodaeth yn cael ei chasglu ac mae ymarfer cwestiynau arholiad yn cael ei gynnal wythnos ar ôl wythnos. Mae myfyrwyr yn adeiladu sgiliau yn raddol ac yn gynaliadwy, ac nid ydynt yn absennol o'u gweithle am gyfnodau hir (sy'n arbennig o bwysig ar gyfer practis cyfrifyddu llai) 

Dysgu 

Mae ein model cyflwyno cyfunol yn cynnwys cymysgedd o hyfforddiant yn yr ystafell ddosbarth ynghyd ag elfennau rhyngweithiol ar-lein, gyda myfyrwyr yn gorfod mynychu dosbarthiadau wyneb-yn-wyneb mewn wythnosau cyfnodol yn unig. Mae ein hyfforddiant ar-lein yn cynnwys darlithoedd a thiwtorialau pwrpasol, maint bach wedi'u recordio ymlaen llaw, ystafelloedd dosbarth rhithwir byw wedi'u hamserlennu'n wythnosol, byrddau trafod a chymorth un i un, yn ogystal â chymorth technegol a thiwtor pwnc a ddarperir trwy e-bost, ffôn neu alwad fideo lle bo angen, yn ogystal â chyfarfodydd wyneb yn wyneb. Bydd pob dosbarth wyneb yn wyneb hefyd yn cael ei ddarlledu'n fyw a'i recordio er bydd myfyrwyr sy'n astudio o bell. Mae ein darpariaeth gyfunol yn rhoi hyblygrwydd i fyfyrwyr gyrchu adnoddau ar adeg sy'n iawn iddyn nhw, yn unol â'u hanghenion, eu harddulliau dysgu a'u hoffterau.

Asesiad 

Lefel Broffesiynol:  

Asesir modiwlau gan arholiadau cyfrifiadurol. Mae pob arholiad yn ddwy awr a hanner o hyd, ac eithrio'r papur Cyfrifeg Ariannol ac Adrodd sy'n cael ei asesu gan arholiad tair awr. 

Lefel Uwch:  

Yn cynnwys dau bapur integreiddio technegol ac astudiaeth achos: 

 • Mae papurau integreiddio technegol yn dair awr a hanner o hyd 
 • Bydd yr astudiaeth achos yn bedair awr o hyd 

Darlithwyr 

Mae ein tîm addysgu cyfrifyddu proffesiynol yn cynnwys naw cyfrifydd ac un  cyfreithiwr cymwys, sydd â phrofiad sylweddol ym maes diwydiant ac ymarfer cyfrifyddu, ynghyd â phrofiad sylweddol o addysgu cymwysterau cyfrifeg proffesiynol. 

Mae ymarfer cwestiynau yn atgyfnerthu gwybodaeth dechnegol a thechneg arholiad bob wythnos ar bob un o'n rhaglenni. Mae'r amgylchedd dysgu yma yn gyfeillgar ac yn gefnogol, ac rydym yn gallu cynnig lefel eithriadol o gefnogaeth fugeiliol. 

Adnoddau astudio 

Mae ein ffioedd dysgu yn cynnwys darparu ystod eang o ddeunyddiau cyhoeddedig ICAEW fesul papur, gan gynnwys llawlyfrau astudio, banciau cwestiynau, arholiadau cwrs, cwestiynau nas gwelwyd a ffug arholiadau. 

Mae profion cynnydd a ffug arholiadau ar gyfer pob papur yn atgyfnerthu sgiliau techneg arholiad. 

Mae adroddiadau perfformiad myfyrwyr ar gyfer cyflogwyr sy'n noddi ar gael.

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cael gradd anrhydedd israddedig dda (1af neu 2: 1) yw’r llwybr mynediad mwyaf poblogaidd i'r cymhwyster, ond gall pob heb unrhyw gymwysterau, ymadawyr ysgol Lefel A, graddedigion AAT, prentisiaid, ac aelodau cyrff Siartredig eraill gael mynediad hefyd. Yn y pen draw, mae'n ofynnol i hyfforddeion ymrwymo i gontract hyfforddi gyda chyflogwr cymeradwy. 

Mae cwblhau'r cymhwyster AAT yn eich eithrio rhag gorfod sefyll hyd at 5 o'r arholiadau ACA. 

Rhaid i chi wneud cais am aelodaeth ac eithriadau myfyrwyr (lle bo hynny'n berthnasol) gyda ICAEW cyn ymuno â'r cwrs. Ewch at www.icaew.com am fwy o wybodaeth. 

Sylwer, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer y cwrs hwn er mwyn cael mynediad, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o gollfarnau troseddol. Felly, os oes gennych gollfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio i sicrhau na fydd eich collfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

*Rhwymedig

Aelodaeth ICAEW *  

Bydd gofyn i fyfyrwyr dalu ar wahân am aelodaeth myfyrwyr ICAEW, eithriad a ffioedd arholiad allanol. Am yr wybodaeth ddiweddaraf, ewch i: https://careers.icaew.com/cy/how-to-become-a-chartered-accountant/cost-of-the-aca


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Datganiad derbyn 

Mae myfyrwyr ACA yn mwynhau cyfrifoldeb cynnar a dilyniant gyrfa rhagorol. Bydd llawer o fyfyrwyr ACA yn dyblu eu cyflog yn ystod eu hyfforddiant. Mae cyflogau ar gyfer Cyfrifyddion Siartredig ICAEW newydd gymhwyso yn cyfateb â gyrfaoedd yn y gyfraith a bancio ac mae llawer yn dod yn bartneriaid neu'n gyfarwyddwyr ariannol yn gynnar yn eu gyrfaoedd, gan arwain at fwy o amrywiaeth o gyfleoedd. 

Mae Cyfrifwyr Siartredig yn ICAEW yn gweithio ar lefelau uchaf rhai o sefydliadau mwyaf y byd; Mae gan 80% o gwmnïau FTSE 100 y DU Gyfrifydd Siartredig ICAEW  ar eu bwrdd.