Mae'r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) yn arwain at y Diploma Ôl-raddedig mewn Ymarfer Cyfreithiol (LPC). Dyma'r rhaglen astudio ac asesu a gymeradwywyd gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA), y mae'n rhaid i chi ei gwblhau os ydych chi am gymhwyso fel cyfreithiwr. 

Mae'r LPC yn gwrs 'dysgu trwy wneud' sy'n seiliedig ar sgiliau sy'n rhoi'r sylfaen i chi gychwyn contract hyfforddi mewn swyddfa gyfreithiol. Byddwch yn datblygu sgiliau eiriolaeth, cyfweld, ysgrifennu cyfreithiol, drafftio ac ymchwilio.

Byddwch yn gweithio i raddau helaeth mewn grwpiau bachl rhyngweithiol, sy'n efelychu amgylchedd swyddfeydd cyfreithiol, ystafell llys a'r berthynas cyfreithiwr / cleient. Efallai y bydd rhai benthyciadau cyllido a datblygiad proffesiynol diamod ar gael gan awdurdodau lleol, ac mae rhai cwmnïau cyfreithiol yn cynnig nawdd ar gyfer y cwrs LPC hwn. 

Mae Prifysgol De Cymru yn un o'r  50 Ysgol y Gyfraith orau, yn ôl Tablau Cynghrair y Guardian, ac mae'n ymfalchïo yn ei addysgu rhagorol a'i gefnogaeth i fyfyrwyr. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Llawn amser: Cwrs Ymarfer Cyfreithiol 

 • Cyfraith ac Ymarfer Busnes a Threthi 
 • Cyfraith ac Ymarfer Eiddo 
 • Ymgyfreitha ac Eiriolaeth 
 • Sgiliau ar gyfer Ymarfer Cyfreithiol (yn ymgorffori Cyfweld a Chynghori, Ymchwil Gyfreithiol Ymarferol, Ysgrifennu, Drafftio, Ewyllysiau a Gweinyddu Ystadau, Ymddygiad a Rheoleiddio Proffesiynol a Chyfrifon Cyfreithwyr) 
 • Tri modiwl dewisol * 

Rhan amser - Blwyddyn Un: Cwrs Ymarfer Cyfreithiol 

 • Cyfraith ac Ymarfer Busnes a Threthi 
 • Cyfraith ac Ymarfer Eiddo 
 • Sgiliau ar gyfer Ymarfer Cyfreithiol (yn ymgorffori Drafftio, Ewyllysiau a Gweinyddu Cyfrifon Ystadau a Chyfreithwyr) 
 • Modiwlau dewisol * (rhaid i fyfyrwyr rhan amser astudio cyfanswm o dri modiwl dewisol dros y ddwy flynedd astudio) 

Rhan amser - Blwyddyn Dau: Cwrs Ymarfer Cyfreithiol  

 • Ymgyfreitha ac Eiriolaeth 
 • Sgiliau ar gyfer Ymarfer Cyfreithiol (yn ymgorffori Cyfweld a Chynghori, Ymchwil Gyfreithiol Ymarferol, Ysgrifennu ac Ymddygiad a Rheoleiddio Proffesiynol) 
 • Modiwlau dewisol * (rhaid i fyfyrwyr rhan amser astudio cyfanswm o dri modiwl dewisol dros y ddwy flynedd astudio) 

* Mae modiwlau dewisol fel arfer yn cynnwys Cyfraith ac Ymarfer Teulu, Cyfraith ac Ymarfer Cyflogaeth, Eiddo Masnachol, Anaf Personol ac Ymgyfreitha Esgeulustod Clinigol, Uwch Gyfraith ac Ymarfer Busnes  a Chorfforaethol, Ewyllysiau a Chynllunio Ystadau, Uwch Ymgyfreitha Troseddol. 

Dysgu 

Byddwch yn dysgu trwy sesiynau briffio a sesiynau ymarfer, gan gwblhau ymarferion ffeiliau cyfraith ymarferol ac efelychu senarios cyfreithiol bywyd go iawn. 

Os ydych chi'n astudio amser llawn, byddwch chi'n mynychu oddeutu 16 awr o ddosbarthiadau bob wythnos. Mae gan fyfyrwyr rhan-amser oddeutu 8 awr o ddosbarthiadau ar un diwrnod yr wythnos. 

Y tu allan i'r sesiynau ffurfiol hyn, mae disgwyl i bob myfyriwr wneud gwaith paratoi ac ymchwil ar gyfer ymarferion ffeil. 

Er mwyn gwneud y mwyaf o'r amser a roddir i ymarferion ymarferol a darparu'r hyblygrwydd gorau posibl ar gyfer astudio personol, cyflwynir mwyafrif y sesiynau briffio ar-lein gan ddefnyddio meddalwedd Panopto. 

Pam astudio'r LPC yn PDC? 

O gyfleusterau o'r radd flaenaf a gefnogir gan y feddalwedd ddiweddaraf i gyfleoedd i roi cyngor cyfreithiol i aelodau'r cyhoedd a busnesau yn ein clinig cyngor cyfreithiol ac ariannol arbenigol, mae digonedd o resymau pam y dylech chi ystyried astudio'r LPC ym Mhrifysgol De Cymru. 

Cyfleoedd i chi roi eich gwybodaeth ar waith trwy ein Clinig Cyngor Cyfreithiol ac Ariannol trwy ddarparu cyngor, cyflwyno gofal cleientiaid ac ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol cyfreithiol. 

Fe'ch addysgir gan arbenigwyr blaenllaw a fydd yn defnyddio'r offer addysgu arloesol diweddaraf ac amgylcheddau dysgu rhithwir i rannu eu gwybodaeth a'u harbenigedd. 

Rydyn ni'n mynd yr ail filltir i gefnogi cyflogadwyedd graddedigion; cewch gyfle i gymryd rhan mewn mentrau fel darlithoedd gwedd dan arweiniad y diwydiant a chynadleddau cyflogadwyedd. 

Cyfleusterau

Bydd eich dysgu'n cael ei gefnogi gan gyfleusterau astudio o'r radd flaenaf, gan gynnwys ystafell llys sydd â'r cyfleusterau fideo digidol diweddaraf, llyfrgell ymarfer cyfreithiol, ac ystafelloedd addysgu ac ymarfer pwrpasol. Mae'r holl weithgareddau'n seiliedig ar senarios dilys, gyda'r cyfleusterau yn ein hystafelloedd technoleg fodern yn cynorthwyo gyda'r ymchwil a pharatoi.

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da.

 • LLB Gradd (Anrh) fel arfer o ddosbarth 2:2 neu'n uwch, neu bob pwnc yr Arholiad Proffesiynol Cyffredin, neu radd astudiaethau cyfun gan gynnwys y pynciau cyfraith craidd a ragnodir gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA). Mae myfyrwyr sydd wedi cyrraedd y lefel briodol o gymhwyster gyda Sefydliad y Gweithredwyr Cyfreithiol hefyd yn gymwys i'w hystyried ar gyfer mynediad i'r cwrs.
 • Rhaid gwneud pob cais ar gyfer yr LPC amser llawn ar-lein trwy'r Bwrdd Ceisiadau Canolog yn www.lawcabs.ac.uk.
 • Gellir gwneud ceisiadau am yr LPC rhan-amser, Cam 1 a Cham 2 gan ddefnyddio ein ffurflen gais ar-lein

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Nodwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer cael mynediad i'r cwrs hwn, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, argymhellwn eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio er mwyn sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

 • Amser llawn y DU a'r UE: £11,500
 • Rhyngwladol amser llawn: £14,300
 • Rhan-amser y DU: £5,670

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.

Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 
* Rhwymedig

Arall: Argraffu - Cost: £200-300

Mae angen i fyfyrwyr daly am unrhyw argraffu sydd ei angen arnyn nhw.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy'n cychwyn ar gwrs MA,MSc, LLM, MBA, DBA a addysgir/ar-lein*** neu cwrs PcET/TAR o fis Medi 2022 (sy’n cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2023). Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Rhaid gwneud pob cais am yr LPC amser llawn ar-lein trwy'r Bwrdd Ceisiadau Canolog trwy www.lawcabs.ac.uk.

Gellir gwneud ceisiadau ar gyfer yr LPC rhan-amser Cam 1 ac ar gyfer Cam 2 gan ddefnyddio ein ffurflen gais ar-lein.

Mae'r LPC yn ofyniad er mwyn cymhwyso fel cyfreithiwr ac yn datblygu'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch yn y proffesiwn. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.