Moot_C.736e8899.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Cwrs Ymarfer Cyfreithiol

Mae'r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) yn arwain at y Diploma Ôl-raddedig mewn Ymarfer Cyfreithiol (LPC). Dyma'r rhaglen astudio ac asesu a gymeradwywyd gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA), y mae'n rhaid i chi ei gwblhau os ydych chi am gymhwyso fel cyfreithiwr. 

Mae'r LPC yn gwrs 'dysgu trwy wneud' sy'n seiliedig ar sgiliau sy'n rhoi'r sylfaen i chi gychwyn contract hyfforddi mewn swyddfa gyfreithiol. Byddwch yn datblygu sgiliau eiriolaeth, cyfweld, ysgrifennu cyfreithiol, drafftio ac ymchwilio.

Byddwch yn gweithio i raddau helaeth mewn grwpiau bachl rhyngweithiol, sy'n efelychu amgylchedd swyddfeydd cyfreithiol, ystafell llys a'r berthynas cyfreithiwr / cleient. Efallai y bydd rhai benthyciadau cyllido a datblygiad proffesiynol diamod ar gael gan awdurdodau lleol, ac mae rhai cwmnïau cyfreithiol yn cynnig nawdd ar gyfer y cwrs LPC hwn. 

Mae Prifysgol De Cymru yn un o'r  50 Ysgol y Gyfraith orau, yn ôl Tablau Cynghrair y Guardian, ac mae'n ymfalchïo yn ei addysgu rhagorol a'i gefnogaeth i fyfyrwyr. 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

 [Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Llawn amser: Cwrs Ymarfer Cyfreithiol 

 • Cyfraith ac Ymarfer Busnes a Threthi 

 • Cyfraith ac Ymarfer Eiddo 

 • Ymgyfreitha ac Eiriolaeth 

 • Sgiliau ar gyfer Ymarfer Cyfreithiol (yn ymgorffori Cyfweld a Chynghori, Ymchwil Gyfreithiol Ymarferol, Ysgrifennu, Drafftio, Ewyllysiau a Gweinyddu Ystadau, Ymddygiad a Rheoleiddio Proffesiynol a Chyfrifon Cyfreithwyr) 

 • Tri modiwl dewisol * 

Rhan amser - Blwyddyn Un: Cwrs Ymarfer Cyfreithiol 

 • Cyfraith ac Ymarfer Busnes a Threthi 

 • Cyfraith ac Ymarfer Eiddo 

 • Sgiliau ar gyfer Ymarfer Cyfreithiol (yn ymgorffori Drafftio, Ewyllysiau a Gweinyddu Cyfrifon Ystadau a Chyfreithwyr) 

 • Modiwlau dewisol * (rhaid i fyfyrwyr rhan amser astudio cyfanswm o dri modiwl dewisol dros y ddwy flynedd astudio) 

Rhan amser - Blwyddyn Dau: Cwrs Ymarfer Cyfreithiol  

 • Ymgyfreitha ac Eiriolaeth 

 • Sgiliau ar gyfer Ymarfer Cyfreithiol (yn ymgorffori Cyfweld a Chynghori, Ymchwil Gyfreithiol Ymarferol, Ysgrifennu ac Ymddygiad a Rheoleiddio Proffesiynol) 

 • Modiwlau dewisol * (rhaid i fyfyrwyr rhan amser astudio cyfanswm o dri modiwl dewisol dros y ddwy flynedd astudio) 

* Mae modiwlau dewisol fel arfer yn cynnwys Cyfraith ac Ymarfer Teulu, Cyfraith ac Ymarfer Cyflogaeth, Eiddo Masnachol, Anaf Personol ac Ymgyfreitha Esgeulustod Clinigol, Uwch Gyfraith ac Ymarfer Busnes  a Chorfforaethol, Ewyllysiau a Chynllunio Ystadau, Uwch Ymgyfreitha Troseddol. 

Dysgu 

Byddwch yn dysgu trwy sesiynau briffio a sesiynau ymarfer, gan gwblhau ymarferion ffeiliau cyfraith ymarferol ac efelychu senarios cyfreithiol bywyd go iawn. 

Os ydych chi'n astudio amser llawn, byddwch chi'n mynychu oddeutu 16 awr o ddosbarthiadau bob wythnos. Mae gan fyfyrwyr rhan-amser oddeutu 8 awr o ddosbarthiadau ar un diwrnod yr wythnos. 

Y tu allan i'r sesiynau ffurfiol hyn, mae disgwyl i bob myfyriwr wneud gwaith paratoi ac ymchwil ar gyfer ymarferion ffeil. 

Er mwyn gwneud y mwyaf o'r amser a roddir i ymarferion ymarferol a darparu'r hyblygrwydd gorau posibl ar gyfer astudio personol, cyflwynir mwyafrif y sesiynau briffio ar-lein gan ddefnyddio meddalwedd Panopto. 

Pam astudio'r LPC yn PDC? 

O gyfleusterau o'r radd flaenaf a gefnogir gan y feddalwedd ddiweddaraf i gyfleoedd i roi cyngor cyfreithiol i aelodau'r cyhoedd a busnesau yn ein clinig cyngor cyfreithiol ac ariannol arbenigol, mae digonedd o resymau pam y dylech chi ystyried astudio'r LPC ym Mhrifysgol De Cymru. 

Cyfleoedd i chi roi eich gwybodaeth ar waith trwy ein Clinig Cyngor Cyfreithiol ac Ariannol trwy ddarparu cyngor, cyflwyno gofal cleientiaid ac ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol cyfreithiol. 

Fe'ch addysgir gan arbenigwyr blaenllaw a fydd yn defnyddio'r offer addysgu arloesol diweddaraf ac amgylcheddau dysgu rhithwir i rannu eu gwybodaeth a'u harbenigedd. 

Rydyn ni'n mynd yr ail filltir i gefnogi cyflogadwyedd graddedigion; cewch gyfle i gymryd rhan mewn mentrau fel darlithoedd gwedd dan arweiniad y diwydiant a chynadleddau cyflogadwyedd. 

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu trwy arholiadau ysgrifenedig ac asesiadau sgiliau ymarferol, a fydd yn cynnwys chwarae rôl wedi'i recordio yn ein ffug lys barn ac ystafell gyfweld cleientiaid. 

Cyfleusterau 

Bydd eich dysgu'n cael ei gefnogi gan gyfleusterau astudio o'r radd flaenaf, gan gynnwys ystafell llys sydd â'r cyfleusterau fideo digidol diweddaraf, llyfrgell ymarfer cyfreithiol, ac ystafelloedd addysgu ac ymarfer pwrpasol. Mae'r holl weithgareddau'n seiliedig ar senarios dilys, gyda'r cyfleusterau yn ein hystafelloedd technoleg fodern yn cynorthwyo gyda'r ymchwil a pharatoi. 

 • LLB Gradd (Anrh) fel arfer o ddosbarth 2:2 neu'n uwch, neu bob pwnc yr Arholiad Proffesiynol Cyffredin, neu radd astudiaethau cyfun gan gynnwys y pynciau cyfraith craidd a ragnodir gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA). Mae myfyrwyr sydd wedi cyrraedd y lefel briodol o gymhwyster gyda Sefydliad y Gweithredwyr Cyfreithiol hefyd yn gymwys i'w hystyried ar gyfer mynediad i'r cwrs.

 • Rhaid gwneud pob cais ar gyfer yr LPC amser llawn ar-lein trwy'r Bwrdd Ceisiadau Canolog yn www.lawcabs.ac.uk.

 • Gellir gwneud ceisiadau am yr LPC rhan-amser, Cam 1 a Cham 2 gan ddefnyddio ein ffurflen gais ar-lein

 • Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

  Nodwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer cael mynediad i'r cwrs hwn, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, argymhellwn eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio er mwyn sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

  Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021  

  • Llawn amser y DU: £11000  

  • Rhyngwladol Llawn Amser: £15000 

  • Rhan-amser y DU: £5500 

  Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

  Costau Ychwanegol 

  Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai rhai gorfodol neu ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau/offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr. 

  * Gorfodol 

  Arall: Argraffu - Cost: £200-300

  Mae angen i fyfyrwyr daly am unrhyw argraffu sydd ei angen arnyn nhw.

  Mae'r LPC yn ofyniad er mwyn cymhwyso fel cyfreithiwr ac yn datblygu'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch yn y proffesiwn. 

  Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

  Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

  Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

  Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth. 

  GWYBODAETH DEFNYDDIOL