Mae Polisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yng Nghymru ar gyfer cymuned dysgu. - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2022

Mae’r radd LLB (Anrh) Cyfiawnder Troseddol yn gwrs ysgogol a heriol sy’n canolbwyntio ar gyfiawnder troseddol, technoleg a chyflogadwyedd. 

Bydd yr LLB Cyfiawnder Troseddol hwn yn cyfuno sylfeini gwybodaeth gyfreithiol gyda ffocws cyfraith droseddol a chyfiawnder troseddol. Bydd yn apelio at fyfyrwyr sydd â diddordeb arbennig yn y system cyfiawnder troseddol. Bydd y cwrs yn rhoi cipolwg ar y berthynas rhwng cyfraith droseddol, trosedd a chyfiawnder cymdeithasol; bydd yn helpu myfyrwyr i ddeall yn well achosion, canlyniadau ac atal trosedd o safbwyntiau cymdeithasol, cyfreithiol a gwleidyddol.  

Mae cyflogadwyedd wrth wraidd popeth a wnawn. Ym Mhrifysgol De Cymru, byddwch yn elwa o’n Clinig Cyngor Cyfreithiol arobryn, sy’n darparu cyfleoedd i bob myfyriwr y gyfraith ennill sgiliau hanfodol y gallwch fynd â nhw gyda chi i’r gweithle. Yn ogystal â hyn, mae gennym gysylltiadau cryf â diwydiant ac rydym yn croesawu amrywiaeth o siaradwyr gwadd sy'n arbenigwyr yn eu maes, i ddarparu cyd-destun ac enghreifftiau bywyd go iawn yn ymwneud â'r pynciau rydych chi'n eu hastudio.  

Y tu allan i’r ystafell ddosbarth, gallwch ddod yn rhan o’n Cymdeithas Cyfreithwyr Myfyrwyr PDC ffyniannus a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon, cymdeithasol a rhwydweithio. Mae myfyrwyr yn elwa o'n harbenigedd mewn ymryson o Flwyddyn 1 a gallant hefyd gymryd rhan mewn cystadlaethau ymryson. 

Gellir astudio'r cwrs hwn yn rhan-amser neu'n llawn amser. 

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
M902 Llawn Amser 3 blwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 6 blwyddyn Medi Trefforest A
2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
M902 Llawn Amser 3 blwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 6 blwyddyn Medi Trefforest A

*Y modiwlau dewisol a restrir yw'r rhai sy'n fwyaf tebygol o fod ar gael, ond gallant fod yn agored i newid. 

Blwyddyn 1

Byddwch yn astudio: 

 • Sgiliau Cyfreithiol Academaidd a Phroffesiynol 
 • Cyfraith Droseddol 
 • Cyfraith a'r Wladwriaeth 
 • Systemau a Dulliau Cyfreithiol 
 • Cyfraith Contract 
 • Cyfraith Camweddau 

Blwyddyn 2

Byddwch yn astudio: 

 • Trosedd, Cyfiawnder a Chymdeithas 
 • Tystiolaeth Droseddol 
 • Cyfraith Tir 
 • Cyfraith ar Brawf 
 • Dysgu drwy'r Gweithle 

Ynghyd ag un modiwl dewisol* o ystod o unedau a ddyluniwyd yn arbennig i ddatblygu eich astudiaethau sylfaenol: 

 • Mynediad at Gyfiawnder, Eiriolaeth a Moeseg 
 • Cyfraith Teulu 
 • Y Gyfraith a Thechnoleg ar Waith 
 • Addysg Gyfreithiol Gyhoeddus 

Blwyddyn 3

Byddwch yn astudio: 

 • Ymchwil Gyfreithiol Gyfoes 
 • Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau 
 • Cyfraith Droseddol Uwch 

Ynghyd â thri modiwl dewisol* o: 

 • Rheoleiddio Bancio a Chyllid 
 • Addysg Gyfreithiol Glinigol 
 • Atebolrwydd Troseddol Corfforaethol 
 • Traethawd hir 
 • Cyfraith Teulu 
 • Rhyw a'r Gyfraith 
 • Cyfraith Feddygol 
 • Camweinyddiadau Cyfiawnder 
 • Addysg Gyfreithiol Gyhoeddus 
 • Y Gyfraith sy'n Ymwneud â Phlant 

Rydym yn annog datblygiad personol trwy opsiynau ymarferol a mentrau cyflogadwyedd. Mae'r Clinig Cyngor Cyfreithiol yn rhan annatod o Ysgol y Gyfraith. Gallwch weithio yn y Clinig fel rhan o fodiwl ac ar sail allgyrsiol. Fel rhan o’r modiwl dysgu seiliedig ar waith, Dysgu drwy’r Gweithle, byddwch yn cael profiad mewn nifer o leoliadau gyrfa. 

Dysgu

Mae'r cwrs yn defnyddio ymagwedd gyfunol at addysgu. 

Caiff addysgu ar y radd LLB (Anrh) Cyfiawnder Troseddol ei lywio gan arfer gwirioneddol ac mae ein modiwlau yn adlewyrchu tueddiadau bywyd go iawn. Mae dulliau addysgu yn amrywio o ddarlithoedd traddodiadol i addysg gyfreithiol glinigol ac efelychiadau ar-lein. 

Yn y drydedd flwyddyn, gallwch gwblhau traethawd hir mewn mater cyfreithiol o'ch dewis. 

Cynigir y cwrs hwn yn rhan-amser, gan ddarparu dewis deniadol arall i unrhyw un na allant ymrwymo i addysg amser llawn. Os bydd eich amgylchiadau'n newid, cewch gyfle i drosglwyddo i gwrs gradd amser llawn yn y Gyfraith ar wahanol gamau. Mae astudio ar gyfer y radd ran-amser dros gyfnod o chwe blynedd ar y mwyaf. 

Mae darlithwyr y gyfraith yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ymchwil sy'n arwain at gyflwyno papurau mewn cynadleddau, cyhoeddi erthyglau cyfnodolion a gwerslyfrau. Mae ein holl feysydd ymchwil yn bwydo’n uniongyrchol i’ch astudiaethau, felly byddwch yn elwa o gwricwlwm blaengar sy’n cael ei addysgu gan staff sydd ar flaen y gad yn eu maes pwnc. 

Mae gennym raglen o siaradwyr gwadd proffil uchel, y bydd eu sgyrsiau yn rhoi cipolwg i chi ar arfer y gyfraith ac yn eich helpu i ddeall y llwybrau gyrfa niferus sydd ar gael pan fyddwch chi'n graddio. Byddwch yn cael y cyfle i ymuno â’n Cymdeithas Myfyrwyr y Gyfraith weithgar, gyda digwyddiadau’n amrywio o rwydweithio proffesiynol ac ymweliadau â Thŷ’r Senedd a’r Goruchaf Lys, i ddosbarthiadau ymryson a gweithgareddau cymdeithasol. 

Asesiad

Mae asesu yn cynnwys hunan asesiad, asesiad cyfoedion a thiwtor, gwaith cwrs ysgrifenedig, portffolio, ymarferion ysgrifenedig, gwaith yn y dosbarth, cyflwyniadau unigol a grŵp ac arholiadau. 

Achrediadau 

Mae’r cwrs yn cadw ffocws ar bynciau sylfaen y gyfraith, fel yr argymhellir gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr a Bwrdd Safonau’r Bar, fel rhai sy’n bodloni cam academaidd yr hyfforddiant. 

Lleoliadau 

Rydym yn gweithio gyda’r sector gwasanaethau cyfreithiol i gynnig lleoliadau gwaith gwerthfawr, lle gallwch ymarfer eich sgiliau cyfreithiol newydd a deall realiti’r gweithle. Bydd y lleoliad hwn hefyd yn cyfrannu at eich gradd gyfreithiol. Ymhlith y cwmnïau sy'n rhan o'r cynllun mae Hugh James, Eversheds, Capital Law a llawer mwy. 

Gwirfoddoli 

Gallwch wirfoddoli yn ein Clinig Cyngor Cyfreithiol, yn ogystal ag astudio modiwl Clinigol. O dan oruchwyliaeth, gallwch ddarparu cyngor cyfreithiol am ddim i aelodau'r cyhoedd a busnesau bach. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi roi eich astudiaethau damcaniaethol ar waith a darparu profiad gwaith hanfodol. 

Mae myfyrwyr yn cael llawer o gyfleoedd i wirfoddoli mewn prosiectau gan gynnwys cyfleoedd gwirfoddoli rhithwir gyda Barnwr Cyflogaeth Rhanbarthol, ELIPS (Cynllun Ymgyfreithiwr Dros Dro’r Tribiwnlys Cyflogaeth), Rhaglen Llwybrau Gwirfoddoli Shelter Cymru, Eiriolwyr Gwirfoddol Annibynnol Age Cymru a Chlinig Digartrefedd Cyfreithwyr Caerdydd. 

Cyfleusterau

Mae gan Brifysgol De Cymru gyfleusterau astudio trawiadol ar gyfer y gyfraith. Mae’r Clinig Cyngor Cyfreithiol arobryn yn eistedd ym mhrif adeilad y Gyfraith. Mae gennym hefyd ystafell llys gyda chyfleusterau fideo digidol, llyfrgell practis cyfreithiol, ac ystafelloedd addysgu ac ymarfer pwrpasol. Gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys ymryson a threialon ffug yn ein Hystafell Llys Ffug, sydd wedi'i modelu ar y rhai y byddwch yn eu profi fel ymarferwr cymwys. Rydym yn cynnal efelychiadau yn ein Swît Hydra i ddarparu profiadau byd go iawn mewn amgylchedd cefnogol. 

Darlithwyr

Cefnogaeth

Sefydlu 

Byddwch yn cael cyfnod sefydlu llawn i’r LLB yn eich wythnos gyntaf, gan eich galluogi i addasu i fywyd prifysgol, dod i adnabod y tîm addysgu, cyfarfod â’ch Tiwtor Academaidd Personol a’ch cyfoedion, cynllunio’ch astudiaethau, a deall sut mae’r Brifysgol yn gweithio. 

Cefnogaeth staff 

Mae arweinydd y cwrs a thiwtor blwyddyn ar gael yn ystod oriau swyddfa wythnosol rheolaidd. Bydd gan bob aelod o dîm addysgu'r cwrs o leiaf un awr swyddfa wedi'i hamserlennu bob wythnos addysgu. Bydd yr oriau swyddfa hyn yn sesiynau galw heibio na fydd angen i fyfyrwyr eu harchebu. 

Cefnogaeth gan gymheiriaid 

Mae gennym sesiynau Cymorth Astudio gan Gymheiriaid (PASS) i gefnogi myfyrwyr Blwyddyn 1. Mae'r sesiynau PASS hyn yn cael eu cynnal gan fyfyrwyr yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. Mae'r sesiynau hyn yn gwella cymuned y gyfraith ac yn galluogi myfyrwyr i fod yn bartneriaid yn y cwrs. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd 

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory. 

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da.  

Mae ffioedd amser llawn yn flynyddol. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd drwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau

Llawn amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
Llawn amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau
Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

*Rhwymedig

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.  

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.  

Ymgeisiwch nawr

Datganiad derbyn 

Bydd graddedigion y rhaglen LLB fel arfer yn symud ymlaen i yrfaoedd graddedig neu astudiaeth ôl-raddedig. 

Mae llwybrau astudio ôl-raddedig wedi'u diffinio'n glir ar gyfer y Gyfraith; ar ôl cwblhau’r ‘cam academaidd o hyfforddiant’ traddodiadol, mae myfyrwyr sy’n dymuno cymhwyso fel cyfreithwyr fel arfer yn symud ymlaen i Ymarfer Proffesiynol LLM sy’n paratoi myfyrwyr ar gyfer Arholiadau Cymhwyster Cyfreithwyr (SQE). 

Ar ôl cwblhau'r modiwlau priodol, gallwch gwblhau Diploma Lefel 6 CILEX mewn Ymarfer Cyfreithiol, a elwir hefyd yn Ddiploma Llwybr Cyflym i Raddedigion CILEX.

Bydd graddedigion sy'n dymuno ymuno â'r Bar yn gallu symud ymlaen i Gwrs Hyfforddi Bar. 

Mae graddedigion hefyd yn symud ymlaen i amrywiaeth o yrfaoedd sy'n amrywio o Dechnolegwyr Cyfreithiol, Gwaith Cymdeithasol, yr Heddlu, sefydliadau Trydydd Sector, Busnes, Cyllid ac AD i enwi rhai posibiliadau. 

Ar gyfer pa fath o fyfyriwr fyddai'r cwrs hwn yn addas?

Mae’r cwrs hwn yn gam cyntaf perffaith i ddod yn gyfreithiwr neu’n fargyfreithiwr. 

Bydd ein cyrsiau Cyfraith yn ddewis da os ydych yn mwynhau dadansoddi materion a datrys problemau. Bydd y sgiliau trosglwyddadwy hyn yn rhoi safle rhagorol i chi yn y farchnad raddedigion. 

Os oes gennych chi ddiddordeb yn y gyfraith, nid yn unig y ddamcaniaeth ond o safbwynt ymarferol hefyd, bydd y dyluniad wrth gwrs yn addas i chi.