Roedd 100% o'n myfyrwyr LLB y Gyfraith (Llwybr Carlam) yn fodlon ar eu cwrs - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2023

Mae’r Radd Llwybr Carlam yn y Gyfraith LLB yn gymhwyster llwybr carlam academaidd nodedig a hyblyg yn y Gyfraith i fyfyrwyr sydd wedi astudio o leiaf 120 credyd ar Lefel 4 Addysg Uwch yn flaenorol. Ar gael i astudio'n rhan-amser neu'n llawn amser. 

Mae gradd LLB Llwybr Carlam y Gyfraith yn rhedeg ochr yn ochr â rhaglen LLB 3 blynedd sefydledig a thraddodiadol Ysgol y Gyfraith ac mae’n bodloni gofynion yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr a Bwrdd Safonau’r Bar. Mae’r radd yn canolbwyntio ar y saith sylfaen o wybodaeth gyfreithiol sydd eu hangen at ddibenion cydran academaidd cymhwyster proffesiynol fel bargyfreithiwr neu gyfreithiwr yng Nghymru a Lloegr.

Mae cyflogadwyedd wrth wraidd popeth a wnawn. Ym Mhrifysgol De Cymru, byddwch yn elwa o’n Clinig Cyngor Cyfreithiol arobryn, sy’n darparu cyfleoedd i bob myfyriwr y gyfraith ennill sgiliau hanfodol y gallwch fynd â nhw gyda chi i’r gweithle. Yn ogystal â hyn, mae gennym gysylltiadau cryf â diwydiant ac rydym yn croesawu amrywiaeth o siaradwyr gwadd sy'n arbenigwyr yn eu maes, i ddarparu cyd-destun ac enghreifftiau bywyd go iawn yn ymwneud â'r pynciau rydych chi'n eu hastudio. 

Bydd graddedigion yn ennill dealltwriaeth fanwl o natur amrywiol y gyfraith ac yn datblygu ystod o sgiliau i'w helpu i ddatblygu eu gyrfaoedd, p'un a ydynt yn anelu at fod yn gyfreithwyr neu'n fargyfreithwyr neu'n penderfynu dilyn llwybr gyrfa gwahanol. Ar ôl graddio, gallwch ddewis ymuno â'n LLM Ymarfer Proffesiynol (ACC) i'ch paratoi ar gyfer yr Arholiad Cymhwyso Cyfreithiwr neu gyrsiau ôl-raddedig eraill. 

Y tu allan i’r ystafell ddosbarth, gallwch ddod yn rhan o’n Cymdeithas Cyfreithwyr Myfyrwyr PDC ffyniannus a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon, cymdeithasol a rhwydweithio. Mae myfyrwyr yn elwa o'n harbenigedd mewn ymryson o Flwyddyn 1 a gallant hefyd gymryd rhan mewn cystadlaethau ymryson. 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
M101 Llawn amser 2 flynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 3 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
M101 Llawn amser 2 flynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 3 blynedd Medi Trefforest A

*Y modiwlau dewisol a restrir yw'r rhai sy'n fwyaf tebygol o fod ar gael, ond gallant fod yn agored i newid. 

Blwyddyn Un

 • Cyfraith Tir
 • Cyfraith ar Brawf
 • Sgiliau Cyfreithiol Academaidd a Phroffesiynol
 • Cyfraith Droseddol
 • Cyfraith a'r Wladwriaeth
 • Systemau a Dulliau Cyfreithiol
 • Cyfraith Contract
 • Cyfraith Camweddau

Blwyddyn Dau

 • Traethawd hir (Dewisol)
 • Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau
 • Ymchwil Gyfreithiol Gyfoes (Dewisol)
 • Rheoleiddio Bancio a Chyllid (Dewisol)
 • Addysg Cyfreithiol Clinigol (Dewisol)
 • Cyfraith a Llywodraethu Corfforaethol (Dewisol)
 • Cyfraith Cyflogaeth (Dewisol)
 • Cyfraith Teulu (Dewisol)
 • Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd (Dewisol)
 • Hanes Cyfreithiol (Dewisol)
 • Materion Cyfreithiol mewn Chwaraeon (Dewisol)
 • Athroniaeth Gyfreithiol (Dewisol)
 • Cyfraith Feddygol (Dewisol)
 • Addysg Gyhoeddus Gyfreithiol (Dewisol)
 • Y Gyfraith yng Nghymru (Dewisol)
 • Y Gyfraith sy'n Ymwneud â Phlant (Dewisol)
 • Mynediad at Gyfiawnder ac Eiriolaeth a Moeseg
 • Cyfraith Tir
 • Cyfraith ar Brawf
 • Cyfraith Fasnachol (Dewisol)
 • Y Gyfraith sy'n Ymwneud â Thystiolaeth Droseddol (Dewisol)

Rydym yn annog datblygiad personol trwy opsiynau ymarferol a mentrau cyflogadwyedd. Mae'r Clinig Cyngor Cyfreithiol yn rhan annatod o Ysgol y Gyfraith. Gallwch weithio yn y Clinig fel rhan o fodiwl ac ar sail allgyrsiol. Enillwch brofiad ymarferol trwy wirfoddoli gyda gweithwyr proffesiynol yn ein Canolfan Cyngor Cyfreithiol arobryn neu trwy fodiwlau cyfraith gymhwysol fel Dysgu Trwy'r Gweithle. 

Dysgu 

Mae’r cwrs ar hyn o bryd yn defnyddio dull cyfunol o addysgu sy’n golygu eich bod yn cael eich addysgu wyneb yn wyneb ar y campws gyda gweithgareddau ar-lein i ategu’r addysgu a’r dysgu.

Mae addysgu ar y radd LLB (Anrh) Llwybr Carlam y Gyfraith yn cael ei lywio gan arfer gwirioneddol ac mae ein modiwlau yn adlewyrchu tueddiadau bywyd go iawn. Mae dulliau addysgu yn amrywio o ddarlithoedd traddodiadol i addysg gyfreithiol glinigol ac efelychiadau ar-lein. 

Yn yr ail flwyddyn, gallwch gwblhau traethawd hir mewn mater cyfreithiol o'ch dewis. 

Cynigir y cwrs hwn yn rhan-amser, gan ddarparu dewis deniadol arall i unrhyw un na allant ymrwymo i addysg amser llawn. Os bydd eich amgylchiadau'n newid, cewch gyfle i drosglwyddo i gwrs gradd amser llawn yn y Gyfraith ar wahanol gamau. 

Mae darlithwyr y gyfraith yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ymchwil sy'n arwain at gyflwyno papurau mewn cynadleddau, cyhoeddi erthyglau cyfnodolion a gwerslyfrau. Mae ein holl feysydd ymchwil yn bwydo’n uniongyrchol i’ch astudiaethau, felly byddwch yn elwa o gwricwlwm blaengar sy’n cael ei addysgu gan staff sydd ar flaen y gad yn eu maes pwnc. 

Mae gennym raglen o siaradwyr gwadd proffil uchel, y bydd eu sgyrsiau yn rhoi cipolwg i chi ar arfer y gyfraith ac yn eich helpu i ddeall y llwybrau gyrfa niferus sydd ar gael pan fyddwch chi'n graddio. Gallech fod yn rhan o Gymdeithas y Gyfraith Myfyrwyr weithgar, gyda digwyddiadau’n amrywio o rwydweithio proffesiynol ac ymweliadau â Thŷ’r Senedd a’r Goruchaf Lys, i ddosbarthiadau ymryson a gweithgareddau cymdeithasol. 

Asesiad 

Mae asesu yn cynnwys hunan asesiad, asesiad cyfoedion a thiwtor, gwaith cwrs ysgrifenedig, portffolio, ymarferion ysgrifenedig, gwaith yn y dosbarth, cyflwyniadau unigol a grŵp ac arholiadau.

Achrediadau 

Mae asesu yn cynnwys hunan asesiad, asesiad cyfoedion a thiwtor, gwaith cwrs ysgrifenedig, portffolio, ymarferion ysgrifenedig, gwaith yn y dosbarth, cyflwyniadau unigol a grŵp ac arholiadau. 

Lleoliadau 

Rydym yn gweithio gyda’r sector gwasanaethau cyfreithiol i gynnig lleoliadau gwaith gwerthfawr, lle gallwch ymarfer eich sgiliau cyfreithiol newydd a deall realiti’r gweithle. 

Gwirfoddoli 

Gallwch wirfoddoli yn ein Clinig Cyngor Cyfreithiol, yn ogystal ag astudio modiwl Clinigol. O dan oruchwyliaeth, gallwch ddarparu cyngor cyfreithiol am ddim i aelodau'r cyhoedd a busnesau bach. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi roi eich astudiaethau damcaniaethol ar waith a darparu profiad gwaith hanfodol. 

Mae myfyrwyr yn cael llawer o gyfleoedd i wirfoddoli mewn prosiectau gan gynnwys cyfleoedd gwirfoddoli rhithwir gyda Barnwr Cyflogaeth Rhanbarthol, ELIPS (Cynllun Ymgyfreithiwr Dros Dro’r Tribiwnlys Cyflogaeth), Rhaglen Llwybrau Gwirfoddoli Shelter Cymru, Eiriolwyr Gwirfoddol Annibynnol Age Cymru a Chlinig Digartrefedd Cyfreithwyr Caerdydd. 

Os ydych chi wedi cwblhau 120 credyd ac eisiau parhau â gradd yn y Gyfraith dyma'r llwybr cyflym i ymuno. 

 • Mae'r cwrs hwn yn gam cyntaf perffaith i fod yn gyfreithiwr neu'n fargyfreithiwr. 
 • Bydd ein cyrsiau Cyfraith yn ddewis da os ydych yn mwynhau dadansoddi materion a datrys problemau. Bydd y sgiliau trosglwyddadwy hyn yn rhoi safle rhagorol i chi yn y farchnad raddedigion. 
 • Os oes gennych chi ddiddordeb yn y gyfraith, nid yn unig y ddamcaniaeth ond o safbwynt ymarferol hefyd, bydd y dyluniad wrth gwrs yn addas i chi. 

Cyfleusterau 

Mae gan Brifysgol De Cymru gyfleusterau astudio trawiadol ar gyfer y gyfraith. Mae’r Clinig Cyngor Cyfreithiol arobryn yn eistedd ym mhrif adeilad y Gyfraith. Mae gennym hefyd ystafell llys gyda chyfleusterau fideo digidol, llyfrgell practis cyfreithiol, ac ystafelloedd addysgu ac ymarfer pwrpasol. Gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys ymryson a threialon ffug yn ein Hystafell Llys Ffug, sydd wedi'i modelu ar y rhai y byddwch yn eu profi fel ymarferwr cymwys. Rydym yn cynnal efelychiadau yn ein swît Hydra i ddarparu profiadau byd go iawn mewn amgylchedd cefnogol. 

Darlithwyr 

Cefnogaeth 

Sefydlu 

Byddwch yn cael cwrs sefydlu llawn yn ystod eich wythnos gyntaf, a fydd yn eich galluogi i addasu i fywyd prifysgol, dod i adnabod y tîm addysgu, cyfarfod â'ch Tiwtor Academaidd Personol a'ch cyfoedion, cynllunio'ch astudiaethau, a deall sut mae'r Brifysgol yn gweithio. 

Cefnogaeth staff 

Mae arweinydd y cwrs a thiwtor blwyddyn ar gael yn ystod oriau swyddfa wythnosol rheolaidd. Bydd gan bob aelod o dîm addysgu'r cwrs o leiaf un awr swyddfa wedi'i hamserlennu bob wythnos addysgu. Bydd yr oriau swyddfa hyn yn sesiynau galw heibio na fydd angen i fyfyrwyr eu harchebu. 

Cefnogaeth cyfoedion 

Mae gennym sesiynau Cymorth Astudio gan Gymheiriaid (PASS) i gefnogi myfyrwyr Blwyddyn 1. Mae'r sesiynau PASS hyn yn cael eu cynnal gan fyfyrwyr yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. Mae'r sesiynau hyn yn gwella cymuned y gyfraith ac yn galluogi myfyrwyr i fod yn bartneriaid yn y cwrs. 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Gradd, HND, neu o leiaf cwblhau 120 o gredydau addysg uwch yn llwyddiannus ar lefel 4 (sy'n cyfateb i flwyddyn gyntaf rhaglen israddedig) mewn unrhyw bwnc.

Mae'n ofynnol bod gan fyfyrwyr rhyngwladol gymwysterau cyfatebol i'r rhai uchod a bod ganddynt hefyd sgôr gyffredinol IELTS o 6.0 gan gyflawni sgôr isaf o 6.0 yn elfen darllen ac ysgrifennu'r prawf.

Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer y cwrs hwn er mwyn cael mynediad iddo, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o gollfarnau troseddol. Felly, os oes gennych gollfarn troseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio i sicrhau na fydd eich collfarn yn eich rhoi dan anfantais.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500
 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd


 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Treuliau lleoliad: Modiwl lleoliad gwaith fel rhan o astudiaethau ail flwyddyn 

Rhaid i fyfyrwyr ymgymryd â chyfnod o leoliad gwaith. Gall ymgymryd â lleoliad myfyriwr arwain at gostau sy'n gysylltiedig â theithio a bydd gwisg ddisgwyliedig y gweithle yn amrywio yn ôl y lleoliad. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Opsiynau Gyrfaoedd Posib 

Bydd graddedigion y rhaglen LLB fel arfer yn symud ymlaen i yrfaoedd graddedig neu astudiaeth ôl-raddedig. 

Mae llwybrau astudio ôl-raddedig wedi'u diffinio'n glir ar gyfer y Gyfraith; ar ôl cwblhau’r ‘cam academaidd o hyfforddiant’ traddodiadol, mae myfyrwyr sy’n dymuno cymhwyso fel cyfreithwyr fel arfer yn symud ymlaen i Ymarfer Proffesiynol LLM sy’n paratoi myfyrwyr ar gyfer Arholiadau Cymhwyster Cyfreithwyr (SQE). 

Ar ôl cwblhau'r modiwlau priodol, gallwch gwblhau Diploma Lefel 6 CILEX mewn Ymarfer Cyfreithiol, a elwir hefyd yn Ddiploma Llwybr Cyflym i Raddedigion CILEX. 

Bydd graddedigion sy'n dymuno ymuno â'r Bar yn gallu symud ymlaen i Gwrs Hyfforddi Bar. 

Mae graddedigion hefyd yn symud ymlaen i amrywiaeth o yrfaoedd sy'n amrywio o Dechnolegwyr Cyfreithiol, Gwaith Cymdeithasol, yr Heddlu, sefydliadau Trydydd Sector, Busnes, Cyllid ac AD i enwi rhai posibiliadau. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd