Mae Cyfraith yn PDC ar y brig yng Nghymru am gymorth academaidd, asesu ac adborth - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023

Mae’r radd LLB (Anrh) Ymarfer Cyfreithiol (SQE) yn radd gyffrous ac unigryw drwy roi’r cyfle i chi gymryd rhan yn y gyfraith ar waith o’ch blwyddyn gyntaf, hyd at ddod yn Gynghorydd Myfyrwyr yn ein Clinig Cyngor Cyfreithiol arobryn. Mae’n rhoi cyfle gwych i chi ennill gradd yn y gyfraith ochr yn ochr â pharatoi ar gyfer yr arholiad SQE allanol, i’ch paratoi ar gyfer cymhwyso fel cyfreithiwr.

Mae cyflogadwyedd wrth galon popeth a wnawn. Mae'r modiwlau Ymarfer Clinigol yn integreiddio ein Clinig Cyngor Cyfreithiol arobryn i'r radd. Bydd pob myfyriwr ar y cwrs yn dod i gysylltiad â chleientiaid go iawn ac yn cael y cyfle i roi cymorth cyfreithiol iddynt dan oruchwyliaeth cyfreithwyr cymwys. Ym mlwyddyn academaidd 2022-2023, cynorthwyodd myfyrwyr dros 80 o gleientiaid yn unig.

Fel rhan o’r cwrs hwn, byddwch yn barod yn unigryw i:

 • Sefyll yr arholiadau SQE 1;
 • Datblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer SQE 2;
 • Cyflawni amrywiaeth o dasgau a ddisgwylir gan gyfreithwyr iau a gweithwyr cyfreithiol proffesiynol; a
 • Adeiladwch eich rhwydweithiau proffesiynol yn hyderus gyda chyflogwyr a rhanddeiliaid allanol.

Gallwch ddefnyddio'r profiad dysgu dilys hwn i ennill rhai oriau tuag at Brofiad Gwaith Cymwys (QWE) a datblygu sgiliau y gellir eu defnyddio tuag at y 2 flynedd o QWE sy'n ofynnol i ddod yn gyfreithiwr.

Bydd y Clinig Cyngor Cyfreithiol a chysylltiadau’r Brifysgol â chwmnïau cyfreithiol a chyflogwyr amlwg yn Ne Cymru yn rhoi cyfleoedd amhrisiadwy i chi adeiladu eich rhwydweithiau proffesiynol. Byddwch yn gallu gwneud hyn ochr yn ochr â hyrwyddo mynediad at gyfiawnder ac addysg gyfreithiol ar gyfer y gymuned ehangach.

Y tu allan i'r ystafell ddosbarth, gallwch ddod yn rhan o'n Cymdeithas Cyfreithwyr Myfyrwyr PDC ffyniannus a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol a rhwydweithio. Mae'r Gymdeithas yn cefnogi myfyrwyr gyda ymryson ym Mlwyddyn 1. Gallwch hefyd gymryd rhan mewn cystadlaethau fel ymryson a chyfweld cleientiaid.

Ar gael i’w hastudio’n rhan-amser neu’n llawn amser, mae’r rhaglen yn cwmpasu’r sylfaen o wybodaeth gyfreithiol sy’n ofynnol gan yr Awdurdod Rheoliadau Cyfreithwyr at ddibenion cymhwyster proffesiynol fel cyfreithiwr yng Nghymru a Lloegr.

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael trwy Rhwydwaith75, llwybr gwaith ac astudio cyfun.

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Y54N Llawn amser 3 flwyddyn Medi Treforest A
Rhan amser 5 Flwyddyn Medi Treforest A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Y54N Llawn amser 3 flwyddyn Medi Treforest A
Rhan amser 5 Flwyddyn Medi Treforest A

Blwyddyn 1

Byddwch yn astudio:

 • Sgiliau Cyfreithiol Academaidd a Phroffesiynol
 • Cyfraith Droseddol
 • Y Gyfraith a'r Wladwriaeth
 • Systemau a Dulliau Cyfreithiol
 • Cyfraith Contractau
 • Cyfraith Camweddau

Blwyddyn 2

Byddwch yn astudio:

 • Cyfraith Tir
 • Cyfraith Droseddol ar Waith
 • Datrys Anghydfodau ac Eiriolaeth
 • Sylfeini Ymarfer Cyfreithiol
 • Ymarfer Clinigol 1

Ynghyd ag un modiwl dewisol* o ystod o unedau a ddyluniwyd yn arbennig sy'n datblygu eich astudiaethau sylfaenol:

 • Y Gyfraith a Thechnoleg ar Waith
 • Cyfraith ar Brawf
 • Addysg Gyfreithiol Gyhoeddus

Blwyddyn 3

Byddwch yn astudio:

 • Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau
 • Cyfraith Busnes ar Waith
 • Cyfraith Eiddo ar Waith
 • Ymarfer Clinigol 2

Ynghyd â dau fodiwl dewisol* o:

 • Amddiffyn Plant a Chyfiawnder Ieuenctid
 • Cyfraith Cyflogaeth ar Waith
 • Cyfraith Teulu ar Waith
 • Uno a Chaffaeliadau
 • Cleient Preifat ar Waith
 • Cyfraith yn y Gymuned

*Y modiwlau dewisol a restrir yw'r rhai sydd fwyaf tebygol o fod ar gael, ond gallant newid.

Dysgu

Mae'r cwrs ar hyn o bryd yn defnyddio ymagwedd gymysg at addysgu.

Mae addysgu ar y radd LLB (Anrh) yn y Gyfraith yn cael ei lywio gan ymarfer gwirioneddol, ac mae ein modiwlau yn adlewyrchu tueddiadau bywyd go iawn. Mae dulliau addysgu yn amrywio o ddarlithoedd traddodiadol i addysg gyfreithiol fwy clinigol ac efelychiadau ar-lein.

Mae darlithwyr y gyfraith yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ymchwil sy'n arwain at gyflwyno papurau mewn cynadleddau, cyhoeddi erthyglau cyfnodolion a gwerslyfrau. Mae ein holl feysydd ymchwil yn bwydo’n uniongyrchol i’ch astudiaethau, felly byddwch yn elwa o gwricwlwm blaengar sy’n cael ei addysgu gan staff sydd ar flaen y gad yn eu maes pwnc.

Ym mlynyddoedd dau a thri, byddwch yn rhoi theori ar waith yn ein Clinig Cyngor Cyfreithiol. Mae’r Clinig yn wasanaeth cynghori wyneb yn wyneb rhad ac am ddim sy’n agored i staff, myfyrwyr ac aelodau’r cyhoedd. Gan weithio dan oruchwyliaeth cyfreithwyr cymwys, byddwch yn darparu cyngor cyfreithiol ar broblemau bywyd go iawn.

Mae gennym raglen o siaradwyr gwadd proffil uchel, y bydd eu sgyrsiau yn rhoi cipolwg i chi ar arfer y gyfraith ac yn eich helpu i ddeall y llwybrau gyrfa niferus sydd ar gael pan fyddwch yn graddio.

Asesiad

Mae asesu'n cynnwys hunanasesiad ac asesiad tiwtor, gwaith cwrs ysgrifenedig, portffolios, cyflwyniadau unigol a grŵp, ac arholiadau.

Achrediadau

Mae'r cwrs yn cadw ffocws ar bynciau sylfaen y gyfraith fel yr argymhellir gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr a Bwrdd Safonau'r Bar fel rhai sy'n bodloni cam academaidd yr hyfforddiant. Yn ogystal, mae'r pynciau ymarfer proffesiynol, sy'n cwblhau'r wybodaeth sydd ei hangen i sefyll arholiad ACC.

Cyfleusterau

Mae gan Brifysgol De Cymru gyfleusterau astudio trawiadol ar gyfer y gyfraith. Mae'r Clinig Cyngor Cyfreithiol arobryn yn eistedd ym mhrif adeilad y Gyfraith. Mae gennym hefyd ystafell llys gyda chyfleusterau fideo digidol, llyfrgell practis cyfreithiol, ac ystafelloedd addysgu ac ymarfer pwrpasol. Gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys ymryson a threialon ffug yn ein Hystafell Llys Ffug, sydd wedi'i modelu ar y rhai y byddwch yn eu profi fel ymarferydd cymwys. Rydym yn cynnal efelychiadau yn ein swît Hydra i ddarparu profiadau byd go iawn mewn amgylchedd cefnogol.

Darlithwyr

Arweinydd Cwrs: Adam Collins

Tiwtoriaid:

Cefnogaeth

Sefydlu

Bydd cyfnod sefydlu llawn i’r LLB (Anrh) Ymarfer Cyfreithiol (ACC) yn yr wythnos cyn i’r addysgu ddechrau, gan alluogi myfyrwyr i addasu i fywyd prifysgol, dod i adnabod y tîm addysgu, cyfarfod â’u Tiwtor Academaidd Personol a’u cyfoedion, cynllunio eu hastudiaethau , a deall sut mae'r Brifysgol yn gweithio.

Cefnogaeth staff

Mae arweinydd y cwrs ar gael yn ystod oriau swyddfa wythnosol rheolaidd.

Bydd gan bob aelod o dîm addysgu'r cwrs o leiaf un awr swyddfa wedi'i hamserlennu bob wythnos addysgu. Bydd yr oriau swyddfa hyn yn sesiynau galw heibio na fydd angen i fyfyrwyr eu harchebu.

Mae amrywiaeth o adrannau'r Brifysgol sy'n cynnig cymorth i fyfyrwyr.

Cefnogaeth cyfoedion

Mae gennym sesiynau Cymorth Astudio gan Gymheiriaid (PASS) i gefnogi myfyrwyr Blwyddyn 1. Mae’r sesiynau PASS hyn yn cael eu cynnal gan fyfyrwyr yn yr ail a’r drydedd flwyddyn. Mae'r sesiynau hyn yn gwella cymuned y gyfraith ac yn galluogi myfyrwyr i fod yn bartneriaid yn y cwrs.

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol  

BCC (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS)

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC Safon Uwch gyda phwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 104 pwynt tariff UCAS.

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi,  cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd drwy gydol cyfnod eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

 • Amser llawn y DU: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.  

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.  

Ymgeisiwch nawr

Datganiad derbyn 

Addysgir y modiwlau Ymarfer Clinigol i chi drwy'r Clinig Cyngor Cyfreithiol. O dan oruchwyliaeth cyfreithwyr a darlithwyr cymwys, byddwch yn darparu cyngor cyfreithiol am ddim i gleientiaid. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi roi’r gyfraith ar waith ac i gyfrannu oriau gwaith tuag at y 2 flynedd o Brofiad Gwaith Cymwys sydd ei angen i ddod yn gyfreithiwr. Bydd y Clinig Cyngor Cyfreithiol hefyd yn caniatáu i chi ddatblygu a rhoi ar waith sgiliau hanfodol, fel cyfweld a chynghori cleientiaid, a asesir yn ACC2.

Mae'r Clinig hefyd yn rhoi'r cyfle i chi chwarae rhan mewn sicrhau mynediad at gyfiawnder yn y gymuned leol trwy amrywiaeth o raglenni allgymorth.

Fel arfer bydd graddedigion y rhaglen LLB (Anrh) Ymarfer Cyfreithiol (ACC) yn mynd ymlaen i fod yn gyfreithwyr neu'n fargyfreithwyr.

Bydd y LLB (Anrh) Ymarfer Cyfreithiol (ACC) yn paratoi myfyrwyr i sefyll yr arholiad ACC. Bydd graddedigion sy'n dymuno ymuno â'r Bar yn gallu symud ymlaen i Gwrs Hyfforddi Bar.

Gradd yn y gyfraith yw'r cymhwyster academaidd mwyaf addasadwy. Mae gan raddedigion y gyfraith hanes ardderchog o gyflogadwyedd oherwydd eu bod wedi'u haddysgu i feddwl yn rhesymegol, mynegi dadleuon yn glir ac yn gryno, a sut i ddefnyddio tystiolaeth a rheolau.

Mae graddedigion hefyd yn symud ymlaen i amrywiaeth o yrfaoedd sy'n amrywio o Dechnolegwyr Cyfreithiol, Gwaith Cymdeithasol, yr Heddlu, sefydliadau Trydydd Sector, Busnes, Cyllid, AD, Llywodraeth Leol, Gwasanaeth Sifil, Rheolaeth, ac Addysg i enwi rhai posibiliadau.

Ar gyfer pa fath o fyfyriwr fyddai'r cwrs hwn yn addas?

Darpar gyfreithiwr neu fargyfreithiwr.

Os ydych chi'n mwynhau dadansoddi materion a datrys problemau. Bydd y sgiliau trosglwyddadwy hyn yn rhoi safle rhagorol i chi yn y farchnad raddedigion.

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudiaeth ddamcaniaethol a chymhwysiad ymarferol o'r gyfraith.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi.  

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd