Mae globaleiddio yma i aros ac mae nifer y diwydiannau rhyngwladol gweithredol yn parhau i dyfu bob blwyddyn. Mae'r LLM Mae Cyfraith Fasnachol Ryngwladol yn gwrs cyfreithiol arbenigol a fydd yn datblygu eich dealltwriaeth o natur cyfraith a rheoleiddio masnachol rhyngwladol. Mae'n addas ar gyfer unigolion sydd eisoes yn gweithio yn y sector cyfreithiol, yn ogystal â'r rhai sy'n ceisio cynyddu eu gwybodaeth yn y maes hwn.

Gallwch astudio agweddau ar gyfraith fasnachol sydd â pherthnasedd rhyngwladol, ac ystyried materion penodol sy'n codi mewn cyfraith fasnachol a chyfraith defnyddwyr. Byddwch hefyd yn archwilio gwahanol agweddau ar globaleiddio a sut mae'r gyfraith yn dylanwadu ac yn ymateb i'r rhain. Y tu allan i'r tymor, cewch gyfle i wirfoddoli gyda Chlinig Cyngor Cyfreithiol ac Ariannol y Brifysgol.  Yno, cewch gyfle i roi'r wybodaeth a'r sgiliau rydych chi wedi'u hennill ar y cwrs ar waith. Bydd y Clinig yn caniatáu ichi ymgysylltu'n uniongyrchol â'r proffesiwn cyfreithiol, a gweithio gyda nifer o gwmnïau cyfreithiol ag enw da.

2023 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

I gyflawni'r cwrs LLM  arbenigol hwn, byddwch yn astudio modiwlau gorfodol sydd wedi'u cynllunio i roi sylfaen gadarn i chi gwblhau eich astudiaethau. Byddwch hefyd yn gallu dewis dau fodiwl dewisol arall i ategu eich astudiaethau a'ch diddordebau cyfreithiol.

Modiwlau gorfodol:

 • Cyfraith Rhwymedigaethau
 • Dulliau Ymchwil
 • Fframweithiau Cyfraith Ryngwladol ac Ewropeaidd

Modiwlau dewisol:

 • Cyfraith Gorfforaethol
 • Cyfraith Fasnachol a Defnyddwyr
 • Cyfraith Busnes a Chystadleuaeth Ryngwladol

Dysgu

Bydd y cwrs amser llawn yn dechrau ym mis Chwefror a mis Medi. Mae'n cynnwys astudio'r holl fodiwlau a addysgir a chyflwyno'ch traethawd hir erbyn y mis Chwefror neu'r mis Medi canlynol.

Caiff yr LLM Cyfraith Fasnachol Ryngwladol ei addysgu trwy ddarlithoedd, gweithdai, sesiynau tiwtorial a dysgu hunangyfeiriedig. Cynigir hyfforddiant mewn grwpiau bach, cyfeillgar, sy'n caniatáu cefnogaeth fanwl, unigol i'ch astudiaethau. Ein nod yw meithrin amgylchedd dysgu cefnogol, sy'n eich galluogi i fwynhau'ch astudiaethau a symud ymlaen i'ch opsiynau gyrfa yn y dyfodol.

Rhesymau dros Astudio'r Gyfraith yn PDC

O gyfleusterau o'r radd flaenaf a gefnogir gan y feddalwedd ddiweddaraf i gyfleoedd i roi cyngor cyfreithiol i aelodau'r cyhoedd a busnesau yn ein clinig cyngor cyfreithiol ac ariannol arbenigol, mae yna ddigon o resymau pam y dylech chi ystyried astudio'r gyfraith ym Mhrifysgol De Cymru. 


Ymhlith yr uchafbwyntiau mae:

 • Cyfleoedd i chi roi eich gwybodaeth ar waith trwy ein Clinig Cyngor Cyfreithiol ac Ariannol trwy ddarparu cyngor, cyflwyno gofal cleientiaid ac ymgysylltu â'r proffesiwn. 
 • Rydym yn gweithio gydag ystod o gwmnïau cyfreithiol cenedlaethol i ddarparu cyfleoedd lleoliadau. Yn eu plith mae Hugh James, Eversheds, Capital Law, Clarks Legal, Geldards, NewLaw, Howells a llawer mwy. 
 • Cewch eich dysgu gan arbenigwyr blaenllaw a fydd yn defnyddio'r offer addysgu  ‘SIMple software’ arloesol diweddaraf ac amgylcheddau dysgu rhithwir i rannu eu gwybodaeth a'u harbenigedd. 
 • Rydyn ni'n mynd yr ail filltir i gefnogi cyflogadwyedd graddedigion; byddwch yn cael cyfle i gymryd rhan mewn mentrau fel ein hacademi arweinyddiaeth ein hunain, darlithoedd gwadd dan arweiniad y diwydiant a chynadleddau cyflogadwyedd. 
 • Mae cydnabyddiaeth i ymchwil gyfreithiol y Brifysgol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac mae ein harbenigedd yn dylanwadu'n uniongyrchol ar eich profiad dysgu gan sicrhau ei fod yn gyfredol ac yn berthnasol. 
 • Mae darlithwyr y gyfraith yn ymgysylltu mewn amrywiaeth o weithgareddau ymchwil sy'n arwain at gyflwyno papurau mewn cynadleddau, cyhoeddi erthyglau mewn cyfnodolion a gwerslyfrau. Mae ein holl feysydd ymchwil yn bwydo'n uniongyrchol i'ch astudiaethau, felly byddwch chi'n elwa o gwricwlwm blaengar sy'n cael ei ddysgu gan staff sydd ar flaen eu maes pwnc. 

Asesiad

Asesir modiwlau a addysgir trwy aseiniadau yn ystod y cwrs o oddeutu 4,000 o eiriau ar gyfer pob modiwl 20 credyd. Yn ystod cam traethawd hir yr LLM, byddwch yn cwblhau traethawd 20,000 gair ar agwedd benodol ar gyfraith fasnachol ryngwladol, gan weithio dan arweiniad goruchwyliwr academaidd.

Gradd Anrhydedd 2:2 o leiaf mewn unrhyw ddisgyblaeth, neu gymhwyster proffesiynol perthnasol fel Sefydliad y Gweithredwyr Cyfreithiol, ac eraill sy'n cynnwys rhyw elfen o'r gyfraith.

Ar gyfer ymgeiswyr nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol, gellir ystyried profiad proffesiynol perthnasol trwy'r fecanwaith Achredu Dysgu Blaenorol (APL) / Achredu Dysgu Profiadol Blaenorol (APEL)  (bydd rheoliadau'r Brifysgol yn berthnasol).

Bydd cymwysterau rhyngwladol cyfwerth hefyd yn cael eu hystyried. Rhaid bod gan fyfyrwyr rhyngwladol Saesneg i IELTS 6.0 yn gyffredinol gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
 • Rhyngwladol amser llawn: £14,300
 • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Arall: Costau teithio os ydych chi'n gweithio yn y Clinig 

Cost - £65

 Mae'r Clinig Cyfreithiol wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Trwy'r Flwyddyn


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n gwneud cais am gwrs rhan-amser, proffesiynol neu ôl-raddedig, rhaglen Erasmus/Cyfnewid, y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (rhan-amser), i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall. 

Ymgeisiwch nawr

Datganiad derbyn

Os ydych chi am fynd i mewn i faes cyffrous masnach ryngwladol, bydd y cwrs hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i chi ddilyn gyrfa mewn cwmnïau cyfreithiol rhyngwladol, bancio rhyngwladol a sectorau eraill o'r economi.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o PDC bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.  

CYRSIAU CYSYLLTIEDIG