LLM_In.310bb6c3.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Cyfraith Fasnachol Ryngwladol LLM

Mae globaleiddio yma i aros ac mae nifer y diwydiannau rhyngwladol gweithredol yn parhau i dyfu bob blwyddyn. Mae'r LLM Mae Cyfraith Fasnachol Ryngwladol yn gwrs cyfreithiol arbenigol a fydd yn datblygu eich dealltwriaeth o natur cyfraith a rheoleiddio masnachol rhyngwladol. Mae'n addas ar gyfer unigolion sydd eisoes yn gweithio yn y sector cyfreithiol, yn ogystal â'r rhai sy'n ceisio cynyddu eu gwybodaeth yn y maes hwn.

Gallwch astudio agweddau ar gyfraith fasnachol sydd â pherthnasedd rhyngwladol, ac ystyried materion penodol sy'n codi mewn cyfraith fasnachol a chyfraith defnyddwyr. Byddwch hefyd yn archwilio gwahanol agweddau ar globaleiddio a sut mae'r gyfraith yn dylanwadu ac yn ymateb i'r rhain. Y tu allan i'r tymor, cewch gyfle i wirfoddoli gyda Chlinig Cyngor Cyfreithiol ac Ariannol y Brifysgol.  Yno, cewch gyfle i roi'r wybodaeth a'r sgiliau rydych chi wedi'u hennill ar y cwrs ar waith. Bydd y Clinig yn caniatáu ichi ymgysylltu'n uniongyrchol â'r proffesiwn cyfreithiol, a gweithio gyda nifer o gwmnïau cyfreithiol ag enw da.

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau USW.


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

 [Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma:  Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

I gyflawni'r cwrs LLM  arbenigol hwn, byddwch yn astudio modiwlau gorfodol sydd wedi'u cynllunio i roi sylfaen gadarn i chi gwblhau eich astudiaethau. Byddwch hefyd yn gallu dewis dau fodiwl dewisol arall i ategu eich astudiaethau a'ch diddordebau cyfreithiol.

Modiwlau gorfodol:

 • Cyfraith Rhwymedigaethau
 • Dulliau Ymchwil
 • Fframweithiau Cyfraith Ryngwladol ac Ewropeaidd

Modiwlau dewisol:

 • Cyfraith Gorfforaethol
 • Cyfraith Fasnachol a Defnyddwyr
 • Cyfraith Busnes a Chystadleuaeth Ryngwladol

Dysgu

Bydd y cwrs amser llawn yn dechrau ym mis Chwefror a mis Medi. Mae'n cynnwys astudio'r holl fodiwlau a addysgir a chyflwyno'ch traethawd hir erbyn y mis Chwefror neu'r mis Medi canlynol.

Caiff yr LLM Cyfraith Fasnachol Ryngwladol ei addysgu trwy ddarlithoedd, gweithdai, sesiynau tiwtorial a dysgu hunangyfeiriedig. Cynigir hyfforddiant mewn grwpiau bach, cyfeillgar, sy'n caniatáu cefnogaeth fanwl, unigol i'ch astudiaethau. Ein nod yw meithrin amgylchedd dysgu cefnogol, sy'n eich galluogi i fwynhau'ch astudiaethau a symud ymlaen i'ch opsiynau gyrfa yn y dyfodol.

Rhesymau dros Astudio'r Gyfraith yn PDC

O gyfleusterau o'r radd flaenaf a gefnogir gan y feddalwedd ddiweddaraf i gyfleoedd i roi cyngor cyfreithiol i aelodau'r cyhoedd a busnesau yn ein clinig cyngor cyfreithiol ac ariannol arbenigol, mae yna ddigon o resymau pam y dylech chi ystyried astudio'r gyfraith ym Mhrifysgol De Cymru. 


Ymhlith yr uchafbwyntiau mae:

 • Cyfleoedd i chi roi eich gwybodaeth ar waith trwy ein Clinig Cyngor Cyfreithiol ac Ariannol trwy ddarparu cyngor, cyflwyno gofal cleientiaid ac ymgysylltu â'r proffesiwn. 
 • Rydym yn gweithio gydag ystod o gwmnïau cyfreithiol cenedlaethol i ddarparu cyfleoedd lleoliadau. Yn eu plith mae Hugh James, Eversheds, Capital Law, Clarks Legal, Geldards, NewLaw, Howells a llawer mwy. 
 • Cewch eich dysgu gan arbenigwyr blaenllaw a fydd yn defnyddio'r offer addysgu  ‘SIMple software’ arloesol diweddaraf ac amgylcheddau dysgu rhithwir i rannu eu gwybodaeth a'u harbenigedd. 
 • Rydyn ni'n mynd yr ail filltir i gefnogi cyflogadwyedd graddedigion; byddwch yn cael cyfle i gymryd rhan mewn mentrau fel ein hacademi arweinyddiaeth ein hunain, darlithoedd gwadd dan arweiniad y diwydiant a chynadleddau cyflogadwyedd. 
 • Mae cydnabyddiaeth i ymchwil gyfreithiol y Brifysgol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac mae ein harbenigedd yn dylanwadu'n uniongyrchol ar eich profiad dysgu gan sicrhau ei fod yn gyfredol ac yn berthnasol. 
 • Mae darlithwyr y gyfraith yn ymgysylltu mewn amrywiaeth o weithgareddau ymchwil sy'n arwain at gyflwyno papurau mewn cynadleddau, cyhoeddi erthyglau mewn cyfnodolion a gwerslyfrau. Mae ein holl feysydd ymchwil yn bwydo'n uniongyrchol i'ch astudiaethau, felly byddwch chi'n elwa o gwricwlwm blaengar sy'n cael ei ddysgu gan staff sydd ar flaen eu maes pwnc. 

Asesiad

Asesir modiwlau a addysgir trwy aseiniadau yn ystod y cwrs o oddeutu 4,000 o eiriau ar gyfer pob modiwl 20 credyd. Yn ystod cam traethawd hir yr LLM, byddwch yn cwblhau traethawd 20,000 gair ar agwedd benodol ar gyfraith fasnachol ryngwladol, gan weithio dan arweiniad goruchwyliwr academaidd.

Gradd Anrhydedd 2:2 o leiaf mewn unrhyw ddisgyblaeth, neu gymhwyster proffesiynol perthnasol fel Sefydliad y Gweithredwyr Cyfreithiol, ac eraill sy'n cynnwys rhyw elfen o'r gyfraith.

Ar gyfer ymgeiswyr nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol, gellir ystyried profiad proffesiynol perthnasol trwy'r fecanwaith Achredu Dysgu Blaenorol (APL) / Achredu Dysgu Profiadol Blaenorol (APEL)  (bydd rheoliadau'r Brifysgol yn berthnasol).

Bydd cymwysterau rhyngwladol cyfwerth hefyd yn cael eu hystyried. Rhaid bod gan fyfyrwyr rhyngwladol Saesneg i IELTS 6.0 yn gyffredinol gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
 • Rhyngwladol amser llawn: £14,300
 • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai rhai gorfodol neu ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau/offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr. 


* Gorfodol

 

Arall: Costau teithio os ydych chi'n gweithio yn y Clinig 

Cost - £65

 Mae'r Clinig Cyfreithiol wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Trwy'r Flwyddyn

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n gwneud cais am gwrs rhan-amser, proffesiynol neu ôl-raddedig, rhaglen Erasmus/Cyfnewid, y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (rhan-amser), i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall. 

Ymgeisiwch nawr

Datganiad derbyn

Os ydych chi am fynd i mewn i faes cyffrous masnach ryngwladol, bydd y cwrs hwn yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i chi ddilyn gyrfa mewn cwmnïau cyfreithiol rhyngwladol, bancio rhyngwladol a sectorau eraill o'r economi.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o PDC bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.  

GWYBODAETH DEFNYDDIOL