Mae gradd LLM newydd Prifysgol De Cymru yn y Gyfraith, Technoleg ac Arloesedd yn rhan o'n hystod gynhwysfawr o raglenni LLM ôl -raddedig sy'n canolbwyntio ar sut mae technoleg yn effeithio ar y gyfraith a chymdeithas.  

Bydd LLM Y Gyfraith, Technoleg ac Arloesedd yn eich galluogi i wneud cais am gyfleoedd gyrfa cyffrous ar gyfer marchnad swyddi yfory yn y diwydiannau cyfreithiol, cyllid a thechnoleg. 

Mae'r cwrs, a gynhelir gan academyddion blaenllaw, yn canolbwyntio ar seminarau a darlithoedd lle byddwch yn gwerthuso'n feirniadol faterion cyfreithiol megis deallusrwydd artiffisial a datblygiadau yn y gyfraith a pholisi sy'n deillio o dechnoleg a materion cysylltiedig sy'n dod i'r amlwg.

Mae'r cwrs wedi'i anelu at raddedigion y gyfraith a rhai nad ydynt yn astudio'r gyfraith. 

Bydd myfyrwyr o'r DU a thu hwnt yn gallu manteisio ar brofiad academaidd a phroffesiynol blaenorol o wahanol awdurdodaethau. 

Mae dau dderbyniad i'r rhaglenni LLM, un ym mis Medi ac un ym mis Chwefror, a gallwch astudio gyda ni yn llawn amser neu'n rhan amser. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Rhan amser 2 flwyddyn Medi Trefforest A
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Rhan amser 2 flwyddyn Medi Trefforest A

Modiwlau penodedig 

 • Sgiliau a Dulliau Cyfreithiol Uwch 
 • Cyfraith Deallusrwydd Artiffisial 
 • Traethawd hir 
 • Cyfraith Technoleg Gwybodaeth 
 • Cyfraith Deallusol Ryngwladol 

Y modiwlau dewisol a restrir yw'r rhai sydd fwyaf tebygol o fod ar gael, fodd bynnag gallant newid. 

Modiwlau opsiynol 

 • Newid Hinsawdd a'r Gyfraith 
 • Cyfraith a Threfn 
 • Seiberdrosedd 
 • Cyfraith Rhwymedigaethau 
 • Methodolegau Ymchwil ar gyfer y Gyfraith 

Mae'r modiwlau canlynol hefyd yn opsiynau oherwydd eu bod yn rhedeg ar ein rhaglenni LLM eraill ond nid ydynt yn benodol i'r Gyfraith, Technoleg ac Arloesedd: 

 • Cyfraith Droseddol Trawswladol 
 • Tystiolaeth Droseddol a Fforensig 
 • Cyfraith Busnes a Chystadleuaeth Ryngwladol 
 • Cyfraith Masnachol a Defnyddwyr 
 • Cyfraith Gorfforaethol a Llywodraethu 

Dysgu

Mae'r elfen o'r cwrs a addysgir yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr amser llawn fynychu'r brifysgol ddau ddiwrnod yr wythnos a myfyrwyr rhan-amser un diwrnod yr wythnos.

Mae addysgu yn defnyddio dull dysgu cyfunol sy'n cynnwys darlithoedd a gweithdai. Yn ystod y gweithdai disgwylir i fyfyrwyr gymryd rhan mewn trafodaethau yn seiliedig ar rag-ddarllen a awgrymir gan y darlithwyr.

Y tu allan i'r sesiynau ffurfiol hyn, disgwylir i bob myfyriwr LLM wneud gwaith paratoi ac ymchwil.

Mae darlithwyr y gyfraith yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ymchwil sy'n arwain at gyflwyno papurau mewn cynadleddau, cyhoeddi erthyglau cyfnodolion a gwerslyfrau. Mae ein holl feysydd ymchwil yn bwydo’n uniongyrchol i’ch astudiaethau, felly byddwch yn elwa o gwricwlwm blaengar sy’n cael ei addysgu gan staff sydd ar flaen y gad yn eu maes pwnc.

Mae gennym raglen o siaradwyr gwadd proffil uchel a fydd yn rhoi cipolwg i chi ar arfer y gyfraith ac yn eich helpu i ddeall y llwybrau gyrfa niferus sydd ar gael pan fyddwch yn graddio.

Gallech fod yn rhan o Gymdeithas y Gyfraith Myfyrwyr weithgar, sy'n cynnal digwyddiadau sy'n amrywio o rwydweithio proffesiynol ac ymweliadau â'r Senedd a'r Goruchaf Lys, i ddosbarthiadau ymryson a gweithgareddau cymdeithasol.

Asesiad

Nid oes unrhyw arholiadau ar y radd hon; asesir pob modiwl a addysgir gan waith cwrs. Yn ystod cam y traethawd hir byddwch yn cwblhau traethawd hir 18,000 o eiriau dan arweiniad goruchwyliwr academaidd. 

Cyfleusterau

Mae gan Brifysgol De Cymru gyfleusterau astudio trawiadol ar gyfer y gyfraith. Mae'r Clinig Cyngor Cyfreithiol arobryn yn eistedd ym mhrif adeilad y gyfraith. Mae gennym hefyd ystafell llys gyda chyfleusterau fideo digidol, llyfrgell practis cyfreithiol, ac ystafelloedd addysgu ac ymarfer pwrpasol. Gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys ymryson a threialon ffug yn ein Hystafell Llys Ffug. Rydym yn cynnal efelychiadau yn ein swît Hydra i ddarparu profiadau byd go iawn mewn amgylchedd cefnogol.

Darlithwyr

Cefnogaeth

Sefydlu

Byddwch yn cael cyflwyniad llawn i'r LLM yn eich wythnos gyntaf a fydd yn eich galluogi i addasu i fywyd prifysgol, dod i adnabod y tîm addysgu, cyfarfod â'ch darlithwyr a'ch cyfoedion, cynllunio'ch astudiaethau, a deall sut mae'r Brifysgol yn gweithio.

Cefnogaeth staff

Mae arweinydd y cwrs ar gael yn ystod oriau swyddfa wythnosol rheolaidd. Bydd gan bob aelod o dîm addysgu'r cwrs o leiaf un awr swyddfa wedi'i hamserlennu bob wythnos addysgu. Bydd yr oriau swyddfa hyn yn sesiynau galw heibio na fydd angen i fyfyrwyr eu harchebu.

Cefnogaeth cyfoedion

Anogir myfyrwyr i gymryd rhan weithredol mewn rhaglenni cymorth cymheiriaid.

Gradd Anrhydedd o leiaf 2:2 mewn unrhyw ddisgyblaeth neu gymhwyster proffesiynol perthnasol fel Sefydliad y Gweithredwyr Cyfreithiol ac eraill sy’n cynnwys rhyw elfen o’r gyfraith.
Ar gyfer ymgeiswyr nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol, gellir ystyried profiad proffesiynol perthnasol drwy fecanwaith Achredu Dysgu Blaenorol (APL)/Achredu Dysgu Blaenorol drwy Brofiad (APEL) (bydd rheoliadau'r Brifysgol yn berthnasol).
Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac mae angen lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.
Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar y cwrs hwn ar gyfer mynediad, ni fydd rhai proffesiynau yn ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. Os oes gennych euogfarn droseddol a’ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, rydym yn argymell eich bod yn gwirio gyda’r corff proffesiynol perthnasol neu’n cyfeirio at eu polisi recriwtio i wneud yn siŵr na fydd eich collfarn yn eich rhoi dan anfantais.

Mae ffioedd amser llawn bob blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd drwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Awst 2023 - Gorffennaf 2024 Ffioedd

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r brifysgol ar gyfer y cwrs meistr hwn.

Bydd y cwrs hwn yn agor drysau i ystod eang o gyfleoedd o dechnolegydd cyfreithiol o fewn cwmnïau cyfreithiol i weithio mewn cwmnïau TG neu'r Swyddfa Eiddo Deallusol.

Sut mae'r cwrs hwn yn fy mharatoi ar gyfer cyflogaeth?

Gwirfoddoli

Gallwch wirfoddoli yn ein Clinig Cyngor Cyfreithiol. O dan oruchwyliaeth, gallwch ddarparu cyngor cyfreithiol am ddim i aelodau'r cyhoedd a busnesau bach. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi roi eich astudiaethau damcaniaethol ar waith a darparu profiad gwaith hanfodol.

Mae myfyrwyr yn cael llawer o gyfleoedd i wirfoddoli mewn prosiectau gan gynnwys cyfleoedd gwirfoddoli rhithwir gyda Barnwr Cyflogaeth Rhanbarthol, ELIPS (Cynllun Ymgyfreithiwr Dros Dro’r Tribiwnlys Cyflogaeth), Rhaglen Llwybrau Gwirfoddoli Shelter Cymru, Eiriolwyr Gwirfoddol Annibynnol Age Cymru a Chlinig Digartrefedd Cyfreithwyr Caerdydd.

Pa fath o fyfyriwr fyddai hwn yn addas?

Byddai ein cwrs y Gyfraith, Technoleg ac Arloesedd yn ddewis da os oes gennych ddiddordeb mewn sut mae’r gyfraith a thechnoleg yn esblygu a’r heriau sy’n wynebu’r sector cyfreithiol a diwydiannau eraill. Byddwch yn trafod arloesiadau cyfredol gydag arbenigwyr blaenllaw. Byddwch yn ddysgwr annibynnol, llawn cymhelliant gyda'r awydd i ennill sgiliau dadansoddi.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

hyn yn cynnwys: apwyntiadau un-i-un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofyn Cwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud cais. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy’n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol ar gyfer swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau penodol: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy'n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.