Mae cwrs LLM Cyfreithiau yn cynnig dull hyblyg o astudio ôl-raddedig, lle gallwch chi deilwra'r rhaglen i weddu i'ch anghenion penodol a'ch dyheadau gyrfaol. 

Mae'r radd LLM hon yn addas ar gyfer unigolion sydd eisoes yn gweithio yn y sector cyfreithiol, yn ogystal â'r rhai sy'n ceisio cynyddu eu gwybodaeth yn y maes hwn. Y tu allan i’r tymor, cewch gyfle i wirfoddoli yng Nghlinig Cyngor Cyfreithiol y Brifysgol. Yno, cewch gyfle i roi'r wybodaeth a'r sgiliau rydych chi wedi'u hennill ar y cwrs ar waith. Bydd y Clinig yn caniatáu ichi ymgysylltu'n uniongyrchol â'r proffesiwn cyfreithiol, a gweithio gyda nifer o gwmnïau cyfreithiol ag enw da. 

Mae Prifysgol De Cymru yn un o’r 50 Ysgol y Gyfraith orau, yn ôl Tablau Cynghrair y Guardian, ac mae’n ymfalchïo yn ei addysgu rhagorol a'i gefnogaeth i fyfyrwyr. 

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Modiwlau gorfodol:

 • Cyfraith Rhwymedigaethau
 • Dulliau Ymchwil
 • Fframweithiau Cyfraith Ryngwladol ac Ewropeaidd

Modiwlau dewisol:

 • Cyfraith Gorfforaethol
 • Cyfraith Fasnachol a Defnyddwyr
 • Cyfraith Busnes a Chystadleuaeth Ryngwladol
 • Cyfraith a Threfn
 • Tystiolaeth Droseddol a Fforensig
 • Cyfraith Droseddol Drawswladol

Bydd pob myfyriwr hefyd yn astudio modiwlau craidd Cyfraith Rhwymedigaeth, Fframweithiau Cyfraith Rhyngwladol ac Ewropeaidd a dulliau Ymchwil. Yn olaf, bydd myfyrwyr yn cwblhau traethawd ysgrifenedig a gyflwynir ddiwedd mis Medi yn y flwyddyn ar ôl cychwyn y radd.

Pam Astudio'r Gyfraith yn USW?

Mae digonedd o resymau pam y dylech chi ystyried astudio'r gyfraith ym Mhrifysgol De Cymru. O gyfleusterau o'r radd flaenaf i gyfleoedd i chi roi eich gwybodaeth ar waith a'r posibilrwydd i weithio yn ein Clinig Cyngor Cyfreithiol gan ddarparu cyngor, cyflwyno gofal cleientiaid ac ymgysylltu â'r proffesiwn.

Rydym yn gweithio gydag ystod o gwmnïau cyfreithiol cenedlaethol a lleol i ddarparu cyfleoedd lleoliadau.

Fe'ch addysgir gan arbenigwyr blaenllaw sy'n defnyddio offer addysgu arloesol ac amgylcheddau dysgu rhithwir i rannu eu gwybodaeth a'u harbenigedd.

Rydyn ni'n mynd yr ail filltir i gefnogi cyflogadwyedd graddedigion; byddwch yn cael cyfle i gymryd rhan mewn mentrau fel darlithoedd gwadd dan arweiniad y diwydiant a chynadleddau cyflogadwyedd.

Mae darlithwyr y gyfraith yn ymgysylltu mewn amrywiaeth o weithgareddau ymchwil sy'n arwain at gyflwyno papurau mewn cynadleddau, cyhoeddi erthyglau mewn cyfnodolion a gwerslyfrau. Mae ein holl feysydd ymchwil yn bwydo'n uniongyrchol i'ch astudiaethau, felly byddwch chi'n elwa o gwricwlwm blaengar sy'n cael ei ddysgu gan staff sydd ar flaen eu maes pwnc.

Addysgu

Addysgir yr LLM trwy gyfuniad o ddarlithoedd, gweithdai, sesiynau tiwtorial a dysgu hunangyfeiriedig.

Asesiad

Nid oes unrhyw arholiadau ar y radd hon; asesir pob modiwl a addysgir gan waith cwrs. Yn ystod cam y traethawd hir, sy'n rhedeg o ddiwedd mis Mai tan ddiwedd mis Medi, byddwch yn cwblhau traethawd hir 18,000 o eiriau dan arweiniad goruchwyliwr academaidd.

Gradd Anrhydedd 2:2 o leiaf mewn unrhyw ddisgyblaeth, neu gymhwyster proffesiynol perthnasol fel Sefydliad y Gweithredwyr Cyfreithiol, ac eraill sy'n cynnwys rhyw elfen o'r gyfraith. 

Ar gyfer ymgeiswyr nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol, gellir ystyried profiad proffesiynol perthnasol trwy’r mecanwaith Achredu Dysgu Blaenorol (APL)/Achredu Dysgu Profiadol Blaenorol (APEL) (bydd rheoliadau'r Brifysgol yn berthnasol). 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Nodwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer cael mynediad i’r cwrs hwn, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, argymhellwn  eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio er mwyn sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Amser llawn y DU a'r UE: £9,000
 • Rhyngwladol amser llawn: £14,300
 • Rhan-amser y DU: £1,000 fesul 20 credyd

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 


 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Arall: Costau teithio os ydych chi'n gweithio yn y Clinig  

Cost: £69

Mae'r Clinig Cyfreithiol wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Trwy'r Flwyddyn.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol  i'r Brifysgol os ydych chi'n gwneud cais am gwrs rhan-amser, proffesiynol neu ôl-raddedig, rhaglen Erasmus/Cyfnewid, y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (rhan-amser), i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall. 

Ymgeisiwch nawr 

Datganiad derbyn 

Mae disgyblaeth y gyfraith a'r wybodaeth a'r sgiliau y mae'n eu cynnig yn cyflwyno nifer o lwybrau gyrfa. Mae'r rhain yn cynnwys ymarfer cyfreithiol a swyddi amrywiol mewn diwydiant, llywodraeth leol a llywodraeth ganolog, bancio neu gyllid. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy wasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd lwythi o adnoddau ar-lein i’ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliadau a chymorth gyda cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn  e-byst wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.