Mae PDC yn falch o fod yn un o 50 Ysgol y Gyfraith Orau (Tablau Cynghrair y Guardian), ac mae'r LLM yn cynnig cyfle i chi ennill cymhwyster LLM a gydnabyddir yn rhyngwladol yn ychwanegol at eich Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC). 

Mae'r LLM yn ymgorffori rhaglen astudio ac asesu a gymeradwywyd gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA), y mae'n rhaid i chi ei chwblhau os ydych chi am gymhwyso fel cyfreithiwr. 
 
Byddwch yn datblygu dealltwriaeth fanwl o gyfraith busnes ac eiddo, ymgyfreitha a gweithdrefn y llys, ac yn gwella'ch gallu i gymryd rhan mewn astudiaeth academaidd feirniadol ac ymchwil trwy brosiect ymchwil, gan eich helpu i ddatblygu'r sgiliau proffesiynol a myfyriol sy'n angenrheidiol ar gyfer ymarfer. . 
 
Mae LLM Ymarfer Cyfreithiol amser llawn a rhan-amser yn gymwys ar gyfer y Benthyciad ôl-raddedig y Llywodraeth, yn wahanol i LPC annibynnol. Mae'r LLM hefyd ar gael fel cwrs atodol 60 credyd ar gyfer graddedigion LPC o unrhyw sefydliad yng Nghymru a Lloegr i drosi eich LPC yn LLM Ymarfer Cyfreithiol. 

Dilynwch ni ar Twitter @USW_Law 

2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2023 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Yn nodweddiadol, bydd disgwyl i fyfyrwyr amser llawn fynychu'r brifysgol ddau ddiwrnod yr wythnos a myfyrwyr rhan-amser un diwrnod yr wythnos. Sylwch y gellir cynnal asesiadau a modiwlau dewisol ar wahanol ddiwrnodau yn ystod yr wythnos. 

Bydd saith diwrnod ychwanegol o addysgu wedi'i neilltuo ar gyfer dulliau ymchwil bob mis yn ystod tymor yr Hydref a'r Gwanwyn. Yna bydd disgwyl i chi gyflwyno cynnig ymchwil adeg y Pasg ac yn dilyn hynny byddwch yn cael goruchwyliwr ar gyfer tymor yr Haf i gwblhau eich prosiect ymchwil, i’w gyflwyno ddiwedd mis Awst.  

Fel arall, addysgir y pynciau LPC mewn dau gam: mae Cam Un yn dechrau ym mis Medi ac yn gorffen ym mis Chwefror. Mae Cam Dau yn dechrau ym mis Chwefror ac yn gorffen ym mis Mai. 

Byddwch yn ymgymryd â phrosiect ymchwil yn seiliedig ar bynciau LPC neu adlewyrchiad yn seiliedig ar eich profiad ymarfer cyfreithiol. Mae’n bosib y gallwn gynnig lleoliad i chi yn ein Clinig Cyngor Cyfreithiol er mwyn cwblhau'r elfen hon o'r cwrs LLM. 

Byddwch yn cwblhau modiwlau pwnc a sgiliau craidd a thri modiwl dewisol. Ar ôl cwblhau'r cam a addysgir yn y rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn cyflwyno prosiect ymchwil ymarfer cyfreithiol neu bortffolio myfyriol. 

Modiwlau ar gyfer myfyrwyr LLM amser llawn 

 • Prosiect Ymchwil Ymarfer Cyfreithiol - 60 credyd 

 • Cyfraith ac Ymarfer Busnes a Threthi - 20 credyd 

 • Cyfraith ac Ymarfer Eiddo - 20 credyd 

 • Ymgyfreitha ac Eiriolaeth - 40 credyd 

 • Sgiliau ar gyfer Ymarfer Cyfreithiol (yn ymgorffori Ymchwil Gyfreithiol Ymarferol, Cyfweld a Chynghori, Ysgrifennu, Drafftio, Ewyllysiau a Gweinyddu Ystadau, Ymddygiad a Rheoleiddio Proffesiynol a Chyfrifon Cyfreithwyr) - 60 credyd 

 • Tri modiwl dewisol * - 10 credyd yr un 

 

Modiwlau ar gyfer myfyrwyr LLM rhan-amser 

 
Blwyddyn Un 

 • Cyfraith ac Ymarfer Busnes a Threthi  - 20 credyd 

 • Cyfraith ac Ymarfer Eiddo - 20 credyd 

 • Sgiliau Ymarfer Cyfreithiol (yn ymgorffori Drafftio, Ymchwil Gyfreithiol Ymarferol, Cyfweld a Chynghori ac Ysgrifennu) - 60 credyd 

 • Modiwlau dewisol * (rhaid i fyfyrwyr rhan amser astudio cyfanswm o dri moiwl dewisol dros y ddwy flynedd astudio) - 10 credyd yr un 

Blwyddyn Dau 

 • Prosiect Ymchwil Ymarfer Cyfreithiol - 60 credyd 

 • Ymgyfreitha ac Eiriolaeth - 40 credyd 

 • Sgiliau Ymarfer Cyfreithiol (yn ymgorffori Ewyllysiau a Gweinyddu Ystadau, Cyfrifon Cyfreithwyr ac Ymddygiad a Rheoleiddio Proffesiynol) - 60 credyd 

 • Modiwlau dewisol * (rhaid i fyfyrwyr rhan amser astudio cyfanswm o dri modiwl dewisol dros y ddwy flynedd astudio) 

 • * Mae modiwlau dewisol fel arfer yn cynnwys Cyfraith ac Ymarfer Teulu, Cyfraith ac Ymarfer Cyflogaeth, Eiddo Masnachol, Anaf Personol ac Ymgyfreitha Esgeulustod Clinigol, Uwch Gyfraith ac Ymarfer Busnes a Chorfforaethol, Ewyllysiau a Chynllunio Ystadau, Ymgyfreitha Troseddol Uwch 

Addysgu 

Mae elfen a addysgir y Prosiect Ymchwil Ymarfer Cyfreithiol yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr fynychu am un diwrnod y mis (6 awr y dydd, cyfanswm o 42 awr) am saith mis rhwng mis Medi a mis Mawrth. Bydd pob diwrnod yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd a seminarau a fydd yn amlinellu'r amrywiol fethodolegau ymchwil gyfreithiol sydd ar gael ichi ar gyfer eich Prosiect Ymchwil Ymarfer Cyfreithiol, sut i ddatblygu cynnig ymchwil a phrosiect ymchwil, a bydd hefyd yn ceisio datblygu eich sgiliau ymchwilio, meddwl yn feirniadol, cyfeirio ac ysgrifennu academaidd. 

Addysgir Cam Un a Dau trwy sesiynau briffio a sesiynau ymarfer, gan gwblhau ymarferion ffeiliau cyfraith ymarferol ac efelychu senarios cyfreithiol bywyd go iawn. Os ydych chi'n astudio amser llawn, byddwch chi'n mynychu oddeutu 16 awr o ddosbarthiadau bob wythnos. Mae gan fyfyrwyr rhan-amser LLM oddeutu wyth awr o ddosbarthiadau ar un diwrnod yr wythnos.  

Y tu allan i'r sesiynau ffurfiol hyn, mae disgwyl i bob myfyriwr LLM wneud gwaith paratoi ac ymchwil ar gyfer ymarferion ffeil. Er mwyn gwneud y mwyaf o'r amser a roddir i ymarferion ymarferol a darparu'r hyblygrwydd gorau posibl ar gyfer astudio personol, cyflwynir mwyafrif y darlithoedd a'r sesiynau briffio ar-lein gan ddefnyddio meddalwedd Panopto. 

Asesiad 

Ar gyfer y Prosiect Ymchwil Ymarfer Cyfreithiol, mae disgwyl i chi gynhyrchu cynnig ymchwil a thraethawd hir neu bortffolio myfyriol. 
 
Ar gyfer Cam Un a Cham Dau, cewch eich asesu trwy arholiadau ysgrifenedig ac asesiadau sgiliau ymarferol, a fydd yn cynnwys chwarae rôl wedi'i recordio yn ein ffug lys barn ac ystafell gyfweld cleientiaid.

Achrediadau 

Mae elfennau LPC rhaglen astudio ac asesu LLM Ymarfer Cyfreithiol wedi'u cymeradwyo gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA) 

Cyfleusterau 

Bydd eich dysgu'n cael ei gefnogi gan gyfleusterau astudio o'r radd flaenaf, gan gynnwys ystafell llys sydd â'r cyfleusterau fideo digidol diweddaraf, llyfrgell ymarfer cyfreithiol, ac ystafelloedd addysgu ac ymarfer pwrpasol. Mae'r holl weithgareddau'n seiliedig ar senarios dilys, a chynorthwyir ymchwil a pharatoi gan y cyfleusterau yn ein hystafelloedd technoleg fodern. Bydd eich dysgu'n cael ei gefnogi gan gyfleusterau astudio o'r radd flaenaf, gan gynnwys ystafell llys sydd â'r cyfleusterau fideo digidol diweddaraf, llyfrgell ymarfer cyfreithiol, ac ystafelloedd addysgu ac ymarfer pwrpasol. Mae'r holl weithgareddau'n seiliedig ar senarios dilys, gyda’r cyfleusterau yn ein hystafelloedd technoleg fodern yn cynorthwyo gyda’r ymchwil a pharatoi. 

Bydd cyfleoedd hefyd i chi roi eich gwybodaeth ar waith trwy ein Clinig Cyngor Cyfreithiol trwy ddarparu cyngor, cyflwyno gofal cleientiaid ac ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol cyfreithiol. 

Darlithwyr Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

 • LLB Gradd (Anrh) fel arfer o ddosbarth 2:2 neu'n uwch, neu bob pwnc yr Arholiad Proffesiynol Cyffredin, neu radd astudiaethau cyfun gan gynnwys y pynciau cyfraith craidd a ragnodir gan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr (SRA). Mae myfyrwyr sydd wedi cyrraedd y lefel briodol o gymhwyster gyda Sefydliad y Gweithredwyr Cyfreithiol hefyd yn gymwys i'w hystyried ar gyfer mynediad i'r cwrs.

 • Rhaid gwneud pob cais ar gyfer yr LPC amser llawn   ar-lein trwy'r Bwrdd Ceisiadau Canolog yn www.lawcabs.ac.uk

 • Gellir gwneud ceisiadau am yr LPC rhan-amser, Cam 1 a Cham 2 gan ddefnyddio ein ffurflen gais ar-lein
    

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Nodwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer cael mynediad i’r cwrs hwn, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, argymhellwn  eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio er mwyn sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Amser llawn y DU a'r UE: £12,900
 • Rhyngwladol amser llawn: £15,300
 • Rhan-amser y DU: £6,450

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser llawn y DU a'r UE: I'w gadarnhau
 • Rhyngwladol amser llawn: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i gyfrannu at/dalu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra'ch bod chi'n astudio, bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw. 

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy'n cychwyn ar gwrs MA,MSc, LLM, MBA, DBA a addysgir/ar-lein*** neu cwrs PcET/TAR o fis Medi 2022 (sy’n cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2023). Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Rhaid gwneud pob cais am yr LPC amser llawn ar-lein trwy'r Bwrdd Ceisiadau Canolog trwy www.lawcabs.ac.uk.

Gellir gwneud ceisiadau ar gyfer yr LPC rhan-amser Cam 1 ac ar gyfer Cam 2 gan ddefnyddio ein ffurflen gais ar-lein.

Mae LLM Ymarfer Cyfreithiol, ac yn benodol, elfen LPC y cwrs hwn, yn ofyniad am gymhwyster fel cyfreithiwr ac yn datblygu'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch wrth fynd i'r proffesiwn.