Mae LLM Ymchwil Cyfreithiol Prifysgol De Cymru yn rhan o'n hystod gynhwysfawr o raglenni LLM ôl-raddedig.

Bydd yn dechrau gyda thri modiwl a addysgir i’ch galluogi i ddod yn rhan o gymuned ddysgu cyn cwblhau prif elfen y cwrs sef traethawd ymchwil yn seiliedig ar bwnc cyfreithiol o’ch dewis, wedi’i gwblhau dan oruchwyliaeth arbenigwyr.

Mae'r cwrs wedi'i anelu at y rheini sy'n ymarferol a hoffai ystyried eu maes cyfraith yn fanylach ac o safbwynt gwahanol.

Mae'r cwrs hwn yn garreg gamu i fyfyrwyr sy'n dymuno cychwyn ar PhD ond nad ydynt yn hollol barod wrth adeiladu sylfaen gadarn yn yr ardal.

Bydd myfyrwyr o'r DU a thu hwnt yn gallu manteisio ar brofiad academaidd a phroffesiynol blaenorol o wahanol awdurdodaethau. 

Mae dau dderbyniad i'r rhaglenni LLM, un ym mis Medi ac un ym mis Mehefin, a gallwch astudio gyda ni yn llawn amser neu'n rhan amser. 

2024 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Mehefin Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Mehefin Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2025 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Mehefin Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Mehefin Trefforest A
Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Bydd y cwrs yn cynnwys dau fodiwl penodol sy’n canolbwyntio ar sgiliau ymchwil:

 • Ymchwil i Sgiliau a Dulliau Cyfreithiol Uwch
 • Methodolegau ar gyfer y Gyfraith

Bydd y trydydd modiwl yn fodiwl dewisol. Gall y modiwlau dewisol newid ond mae enghreifftiau o’r modiwlau dewisol sydd ar gael ar hyn o bryd yn cynnwys:

 • Cyfraith ac Ymarfer Cyflogaeth
 • Cyfraith Deallusrwydd Artiffisial   
 • Amddiffyn Plant a Chyfiawnder Ieuenctid ar Waith
 • Cyfraith Technoleg Gwybodaeth 
 • Newid Hinsawdd a'r Gyfraith 
 • Cleient preifat ar waith
 • Cyfraith a Threfn 
 • Seiberdrosedd 
 • Cyfraith Droseddol Trawswladol 
 • Tystiolaeth Droseddol a Fforensig 
 • Cyfraith Busnes a Chystadleuaeth Ryngwladol 
 • Cyfraith Gorfforaethol a Llywodraethu 

Elfen olaf y cwrs fydd astudiaeth annibynnol i gwblhau traethawd ymchwil cyfreithiol gyda chefnogaeth goruchwyliwr arbenigol.

Dysgu

Fel arfer bydd disgwyl i fyfyrwyr fynychu'r brifysgol am ddiwrnod yr wythnos wrth astudio'r modiwlau penodedig - mae gweddill yr wythnos yn astudio'n annibynnol.

Mae'r elfen a addysgir o'r cwrs yn gofyn i fyfyrwyr fynychu darlithoedd a gweithdai. Bydd disgwyl i fyfyrwyr gymryd rhan mewn trafodaethau yn ystod gweithdai sy'n seiliedig ar rag-ddarllen a awgrymir gan ddarlithwyr.

Y tu allan i'r sesiynau ffurfiol hyn, disgwylir i bob myfyriwr LLM wneud gwaith paratoi ac ymchwil.

Mae darlithwyr y gyfraith yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ymchwil sy'n arwain at gyflwyno papurau mewn cynadleddau, cyhoeddi erthyglau cyfnodolion a gwerslyfrau. Mae ein holl feysydd ymchwil yn bwydo'n uniongyrchol i'ch astudiaethau sy'n golygu y byddwch yn elwa o gwricwlwm blaengar a addysgir gan staff sydd ar flaen y gad yn eu maes pwnc.

Asesiad

Mae'r modiwlau penodedig sy'n canolbwyntio ar ymchwil yn cael eu hasesu gan waith cwrs yn unig.

Mae'r asesiadau ar y modiwl dewisol yn amrywio o waith cwrs i arholiadau yn dibynnu ar eich dewis opsiwn.

Mae’r traethawd ymchwil yn 36,000 o eiriau dan arweiniad goruchwyliwr academaidd.

Cyfleusterau

Mae gan Brifysgol De Cymru gyfleusterau astudio trawiadol ar gyfer y gyfraith. Mae'r Clinig Cyngor Cyfreithiol arobryn yn eistedd ym mhrif adeilad y Gyfraith. Mae gennym hefyd ystafell llys gyda chyfleusterau fideo digidol, llyfrgell practis cyfreithiol, ac ystafelloedd addysgu ac ymarfer pwrpasol. Gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys ymryson a threialon ffug yn ein hystafell llys ffug. Rydym yn cynnal efelychiadau yn ein swît Hydra i ddarparu profiadau byd go iawn mewn amgylchedd cefnogol.

Darlithwyr

Cefnogaeth

Sefydlu

Byddwch yn cael cyfnod sefydlu llawn i'r LLM yn eich wythnos gyntaf a fydd yn eich galluogi i addasu i fywyd prifysgol, dod i adnabod y tîm addysgu, cyfarfod â'ch darlithwyr a'ch cyfoedion, cynllunio'ch astudiaethau, a deall sut mae'r Brifysgol yn gweithio.

Cefnogaeth staff

Mae arweinydd y cwrs ar gael yn ystod oriau swyddfa arferol. Bydd gan bob aelod o'r tîm addysgu o leiaf un awr swyddfa wedi'i hamserlennu bob wythnos addysgu. Bydd yr oriau swyddfa hyn yn sesiynau galw heibio nad oes angen i fyfyrwyr eu harchebu ymlaen llaw.

Cefnogaeth cyfoedion

Anogir myfyrwyr i gymryd rhan weithredol mewn rhaglenni cymorth cymheiriaid.

Gradd Anrhydedd 2:2 o leiaf mewn unrhyw ddisgyblaeth, neu gymhwyster proffesiynol perthnasol megis gan Sefydliad y Gweithredwyr Cyfreithiol ac eraill sy'n cynnwys rhyw elfen o'r gyfraith.

Ar gyfer ymgeiswyr nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol, gellir ystyried profiad proffesiynol perthnasol drwy fecanwaith Achredu Dysgu Blaenorol (APL)/Achredu Dysgu Blaenorol drwy Brofiad (APEL) (bydd rheoliadau'r Brifysgol yn berthnasol).

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac mae angen lefel Saesneg o IELTS 6.0 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar y cwrs hwn ar gyfer mynediad, ni fydd rhai proffesiynau yn ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a’ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, rydym yn argymell eich bod yn gwirio gyda’r corff proffesiynol perthnasol neu’n cyfeirio at eu polisi recriwtio i wneud yn siŵr na fydd eich collfarn yn eich rhoi dan anfantais.

Mae ffioedd amser llawn bob blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd drwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r brifysgol ar gyfer y cwrs meistr hwn.

Gallai'r cwrs hwn fod yn garreg gamu i PhD neu'n allwedd i ddyrchafiad yn eich rôl bresennol.

Sut mae'r cwrs hwn yn fy mharatoi ar gyfer cyflogaeth?

Rhwydweithio

Mae ein rhaglen darlithoedd gwadd a rhaglen dosbarthiadau meistr Global Choices yn rhoi cyfleoedd gwirioneddol brin i’n myfyrwyr. Mae'n rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfarfod yn bersonol a gofyn cwestiynau i arweinwyr y byd ac arweinwyr diwydiant a gydnabyddir yn rhyngwladol. 

Gwirfoddoli

Gallwch wirfoddoli yng Nghlinig Cyngor Cyfreithiol PDC. O dan oruchwyliaeth, gallwch ddarparu cyngor cyfreithiol am ddim i aelodau'r cyhoedd a busnesau bach. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi roi eich astudiaethau damcaniaethol ar waith a darparu profiad gwaith hanfodol.

Pa fath o fyfyriwr fyddai hwn yn addas?

Mae'r LLM Ymchwil Cyfreithiol yn ddewis da os oes gennych frwdfrydedd ac angerdd am ymchwil. Mae hon yn rhaglen meistr sy'n ddigon hyblyg i fyfyriwr ymchwilio tra'n cadw cyflogaeth amser llawn. 

Mae'r cwrs hwn yn gwrs cyfreithiol arbenigol sydd wedi'i gynllunio i ddarparu pwynt mynediad i ddarpar fyfyrwyr i ddechrau taith ymchwil a all arwain yn y pen draw at Ph.D. yn PDC.

Mae'r cwrs hwn yn ddeniadol i'r rhai sydd â chefndir academaidd yn y gyfraith yn ogystal â'r rhai sydd, yn ymarferol, yn ceisio ennill cymhwyster a fydd yn helpu gyda'u rhagolygon cyflogaeth. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

hyn yn cynnwys: apwyntiadau un-i-un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofyn Cwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud cais. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy’n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol ar gyfer swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau penodol: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy'n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.