Mae’r cwrs MA Celf Seicotherapi tair blynedd rhan-amser ym Mhrifysgol De Cymru yn rhoi’r hyfforddiant, y sgiliau a’r profiad clinigol sylfaenol i chi ddod yn Seicotherapydd Celf cofrestredig gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).

Mae sylfaen ddamcaniaethol y cwrs yn y damcaniaethau seicodynamig a systemig ac mae ei ddysgu proffesiynol yn lluosog ac yn seiliedig ar drawma. Mae'r cwrs yn paratoi myfyrwyr i ymarfer fel Seicotherapydd Celf ar hyd eu hoes mewn ystod o leoliadau, gan weithio ar draws sbectrwm eang a chymhlethdod anghenion. Mae'n galluogi myfyrwyr i weithio ar y cyd â chleientiaid a'u cynrychiolwyr i ddatblygu'r cymorth ac ymyriadau celf seicotherapi gorau posibl, gan alluogi defnyddwyr gwasanaeth i gymryd rhan lawn yn y broses o gael mynediad at, dylunio a gwerthuso eu profiad seicotherapi celf. Mae ein myfyrwyr yn datblygu eu gwybodaeth, sgiliau a phrofiad i fodloni Safonau Hyfedredd HCPC ar gyfer Therapyddion Celf erbyn diwedd eu hastudiaethau.

Yn ogystal, byddwch yn archwilio prosesau grŵp ac yn eu cysylltu ag ymarfer clinigol, yn ogystal â gweithio ochr yn ochr â myfyrwyr o gyrsiau eraill i roi hwb i'ch profiad dysgu.

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Bydd ystod o strategaethau dysgu ac addysgu, sy'n bodloni anghenion y dysgwr amrywiol, yn eich helpu i ymgysylltu â'r theori ac ymarfer Seicotherapi Celf mwyaf cyfredol i ddatblygu eich hunaniaeth Celf Seicotherapi eich hun.

Byddwch yn elwa o ddefnyddio’r cyfleusterau pwrpasol ar y campws i gefnogi eich dysgu a datblygu ymhellach eich sgiliau creadigol a’ch ffurf gelfyddydol yng nghyd-destun ymarfer seicotherapi celf.

Rhan sylfaenol o'r cwrs yw arsylwi babanod neu blant, gan roi sylfaen gref i chi mewn datblygiad dynol a sgiliau arsylwi a fydd yn llywio gweddill eich astudiaethau.

Mae grŵp arbrofol, ymarfer cyfoedion, grwpiau goruchwylio, seminarau a darlithoedd, sgyrsiau allanol, trafodaethau ystafell ddosbarth yn cael eu tanategu gan y datblygiadau pedagogaidd diweddaraf mewn addysg uwch a byddant yn rhoi cipolwg pellach ar egwyddorion, arferion a chymhwysiad Seicotherapi Celf.

Bob blwyddyn bydd myfyrwyr yn cwblhau 60 credyd.

Sylwch ei bod yn ofyniad cwrs eich bod yn mynychu 1 awr o therapi personol yn wythnosol (ac eithrio egwyliau yn ystod y flwyddyn megis gwyliau neu wyliau blynyddol). Darllenwch ein Canllaw i Astudio Seicotherapi Celf i gael rhagor o wybodaeth.

Blwyddyn Un: Seicotherapi Celf

Modiwl 1: Theori ac Ymarfer Seicotherapi Celf, yn cynnwys:

 • Arsylwi babanod neu blant
 • Seminarau a gweithdai gyda chynnwys hynod brofiadol a chyfranogol yn ymwneud ag astudio damcaniaethau a chysyniadau sy’n berthnasol i ymarfer Seicotherapi Celf a therapïau celfyddydol yn gyffredinol
 • Astudiaeth o amrywiaeth o grwpiau cleientiaid a llais y defnyddiwr gwasanaeth yn y practis Seicotherapi Celf
 • Grwpiau sy'n profi moddau penodol
 • Goruchwyliaeth grŵp
 • Lleoliad mewn lleoliad a gymeradwyir gan y Brifysgol yn ail hanner y flwyddyn.

Modiwl 2: Sgiliau Seicotherapi Celf 1, yn cynnwys: 

 • Chwarae rôl hynod brofiadol a recordiad fideo o ymarfer cyfoedion
 • Astudio sgiliau Seicotherapi Celf generig ac arbenigol a'u cymhwysiad mewn amrywiaeth o leoliadau

Blwyddyn Dau: Seicotherapi Celf

Byddwch yn dechrau archwilio ymarfer Seicotherapi Celf cydweithredol, seiliedig ar dystiolaeth a dulliau therapiwtig i ddiwallu anghenion poblogaethau, grwpiau cleientiaid a lleoliadau amrywiol.

Byddwch yn datblygu eich sgiliau Celf Seicotherapi arbenigol ymhellach ac yn parhau i ddysgu trwy grŵp trwy brofiad, grwpiau goruchwylio, gweithdai, darlithoedd, achosion sioe a chyflwyniadau gan gymheiriaid.

Modiwl 1: Dulliau Therapiwtig ac Ymarfer ar Sail Tystiolaeth, yn cynnwys:

 • Darlithoedd, seminarau a gweithdai yn ymwneud ag ymarfer Seicotherapi Celf arbenigol
 • Goruchwyliaeth grŵp
 • Grwpiau sy'n profi modd penodol
 • Cyflwyniad i ddulliau ymchwil
 • Lleoliad undydd mewn lleoliad clinigol a gymeradwyir gan y Brifysgol

Modiwl 2: Sgiliau Seicotherapi Celf 2, yn cynnwys:

 • Ymarfer efelychiedig ac arbrofi gan gymheiriaid gydag offer a dulliau Seicotherapi Celf, hwyluso adborth a recordio ymarfer cyfoedion ar fideo
 • Astudio sgiliau Seicotherapi Celf uwch ac arbenigol a chysyniadau damcaniaethol cysylltiedig

Blwyddyn Tri: Seicotherapi Celf

Byddwch yn parhau i ddysgu ac yn hwyluso dysgu cyfoedion yn gynyddol, trwy oruchwyliaeth grŵp, grwpiau trwy brofiad ac ymchwil yn seiliedig ar ymarfer. Byddwch yn ymgymryd ag astudiaeth fanwl annibynnol o bwnc arbenigol sy'n berthnasol i'r ymarfer Seicotherapi Celf ac yn cwblhau prosiect ymchwil o'ch dewis.

Darperir cefnogaeth trwy oruchwyliaeth traethodau hir ac ymchwil, tiwtorialau, trafodaethau cyfoedion a chyflwyniadau.

Modiwl 1: Ymchwil ac Ymarfer Seicotherapi Celf

 • Dulliau ymchwil a phrosiect ymchwil dan arweiniad myfyrwyr a gefnogir gan oruchwyliaeth traethawd hir
 • Seminarau, darlithoedd a gweithdai gyda ffocws ar ymarfer Seicotherapi Celf arbenigol (gan gynnwys gweithio mewn lleoliadau amlddisgyblaethol, arloesol ac anhraddodiadol) ac ymchwil gyfredol sy'n sail i arfer o'r fath
 • Goruchwyliaeth grŵp
 • Grwpiau profiad dan arweiniad myfyrwyr
 • Lleoliad un neu ddau ddiwrnod mewn lleoliad clinigol a gymeradwyir gan y Brifysgol

Dysgu

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio gyda'r datblygiadau addysgol Seicotherapi Celf mwyaf cyfredol mewn golwg. Byddwch yn astudio trwy addysgu yn yr ystafell ddosbarth, cyflwyniadau dan arweiniad staff a myfyrwyr, lleoliad clinigol, datblygiad proffesiynol, arddangosfeydd, traethawd hir, astudiaeth hunan-gyfeiriedig ac annibynnol ac asesiadau ffurfiannol a chrynodol.

 • Blwyddyn Un: Un diwrnod yr wythnos yn y brifysgol, ar ddydd Llun; yn yr ail semester (diwedd Ionawr), bydd hyn yn newid i un diwrnod yn y brifysgol ac un diwrnod ar leoliad
 • Blwyddyn Dau: Un diwrnod yn y brifysgol, dydd Mawrth, ac un diwrnod ar leoliad
 • Blwyddyn Tri: Un neu ddau ddiwrnod ar leoliad (yn dibynnu ar ofynion lleoliadau unigol) ac un diwrnod ar y campws, dydd Mercher

Asesiad

Bydd asesu crynodol ar ffurf aseiniadau cwrs, cyflwyniadau, arholiadau, prosiectau, a thraethawd hir. Bydd yr asesiadau hyn yn defnyddio, er enghraifft, astudiaethau achos, ymchwiliadau yn y gweithle, dysgu trwy brofiad yn y brifysgol a lleoliadau, therapi personol, chwiliadau llenyddiaeth a bydd yr allbynnau i'w hasesu yn cynnwys adroddiadau ysgrifenedig, cyflwyniadau llafar, traethodau a phortffolios o dystiolaeth/gwaith.

Bydd asesiad ffurfiannol yn cael ei goladu gan ddarparwyr lleoliadau trwy adroddiad lleoliad a hunanasesiad myfyrwyr, staff cwrs ac arweinwyr grŵp ar ffurf adroddiad goruchwylio grŵp, adborth cronnol o adborth ystafell ddosbarth ac adborth cymheiriaid. Mae adborth ffurfiannol anffurfiol ar gael trwy gydol eich astudiaethau o hwyluso ac arsylwi cymheiriaid, dysgu trwy brofiad a myfyrio, tiwtorialau personol a thrafodaethau grŵp.

Lleoliadau

Disgwylir i fyfyrwyr sicrhau eu lleoliadau eu hunain gyda chefnogaeth tîm lleoliadau pwrpasol. Mae myfyrwyr yn gweithio ar y cyd â darpar leoliadau, y tîm lleoliadau a staff i sicrhau eu bod yn bodloni eu hanghenion dysgu a gofynion yr HCPC ar gyfer ymarfer.

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

 • Gradd israddedig neu gymhwyster proffesiynol cyfatebol a phrofiad helaeth mewn maes cysylltiedig.
 • Dwy flynedd o brofiad perthnasol llawn amser (neu gyfwerth rhan amser) a all gynnwys gwaith cyflogedig neu wirfoddol a phrofiad a gafwyd trwy gyfrifoldebau gofalu yn eich bywyd personol. Rhaid darparu hanes profiad gwaith llawn ar y cam ymgeisio.
 • Y gallu i ddarparu tystiolaeth o brofiad bywyd digonol, gallu deallusol ac emosiynol i ymdopi â gofynion y cwrs a gweithio mewn sefyllfaoedd anrhagweladwy.
 • Arfer celfyddydol cyfredol a pharhaus, gan gynnwys y defnydd o gelf ar gyfer mynegiant personol o feddyliau a theimladau. Mae'n ofynnol i chi gyflwyno 5 enghraifft o'ch ymarfer celfyddydol (ffotograffau neu enghreifftiau o'ch gwaith ar y we) yn ystod y cam ymgeisio.
 • Datganiad personol â ffocws: – rhaid i chi ymateb i’r cwestiynau canlynol:

 1. Pam ydych chi'n gwneud celf a beth mae eich celf yn ei fynegi?
 2. Sut mae eich profiad, sgiliau ac addysg hyd yma yn eich paratoi ar gyfer ymarfer seicotherapi celf? Rhaid i chi ymgynghori â Safonau Hyfedredd HCPC ar gyfer Therapyddion Celf i ymateb i’r cwestiwn hwn.
 3. Beth ydych chi wedi'i wneud i baratoi ar gyfer yr hyfforddiant? Cynhwyswch unrhyw ddeunydd darllen a chlyweledol, presenoldeb mewn cyrsiau neu nosweithiau agored, trafodaethau gyda therapyddion celf a gweithgareddau eraill sy'n berthnasol i'r hyfforddiant.

 • Dau eirda wedi'u lanlwytho gyda'ch cais – nid yw darparu manylion canolwr yn unig yn ddigon.*
 • Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar Restrau’r Gweithlu Plant ac Oedolion a Gwahardd Plant ac Oedolion a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru’r DBS. (Mae angen cyfwerth o dramor ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn dod o'r DU)**

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi fod wedi cyflawni naill ai IELTS neu TOEFL fel y nodir gan yr HCPC ar adeg gwneud y cais. Ar gyfer IELTS mae angen 7.0 arnom gydag isafswm o 6.5 ym mhob band. Ar gyfer TOEFL (IBT) mae angen 100/120 gydag o leiaf 24 mewn Darllen ac Ysgrifennu, ac o leiaf 25 mewn Siarad a Gwrando. Mae'r gofyniad hwn yn berthnasol hyd yn oed os cwblhawyd eich gradd gyntaf yn Saesneg. Llwythwch hwn i fyny fel rhan o'ch cais.

*Rhaid lanlwytho’r tystlythyrau ar bapur pennawd, os nad yw hwn ar gael gall y canolwr eu hanfon yn uniongyrchol o gyfeiriad e-bost proffesiynol/gwaith i [email protected]

**Sylwer y bydd unrhyw gofnod heddlu a ddatgelir yn cael ei asesu yn unol â phroses Addasrwydd i Ymarfer PDC a gofynion HCPC, i wirio potensial cofrestriad proffesiynol llwyddiannus gyda’r Rheoleiddiwr ar ôl graddio o’r cwrs.

Darllenwch ein Canllaw i astudio Seicotherapi Celf i gael gwybodaeth fanylach.

Nid ydym yn derbyn ceisiadau gohiriedig ar gyfer y cwrs MA Celf Seicotherapi. Os na allwch gymryd eich lle, bydd angen i chi ailymgeisio. Sylwch fod y cwrs wedi'i ordanysgrifio'n sylweddol, ac fe'ch cynghorir i wneud cais cynnar i osgoi cael eich siomi.

Dyddiad Cau Cais

Bydd ceisiadau ar gyfer 2023 yn agor ym mis Medi 2022. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau cyflawn yw 30 Mehefin 2023. Bydd ceisiadau a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried yn unigol dim ond os bydd unrhyw leoedd ar ôl.

Cyfweliad

Mae'r cyfweliad personol yn cynnwys sesiwn gwybodaeth grŵp, ymarfer/trafodaeth grŵp, a chyfweliad unigol. Cewch gyfle i ofyn cwestiynau ar wahanol adegau i’r diwrnod a gwnawn ein gorau i’w hateb fel eich bod mor wybodus â phosibl i ffynnu ar y cwrs.

Mae angen portffolio artistig yn bersonol. Dim ond fformat .pdf a gefnogir a'r maint ffeil mwyaf derbyniol yw 10MB. Os yw hyn yn debygol o achosi problem e-bostiwch eich dogfennau at: [email protected]. Byddwn yn dymuno archwilio'r nodweddion personol, y profiadau proffesiynol a'r sgiliau y gallwch ddod â nhw i'r rhaglen a disgwyliwn i bob ymgeisydd allu trafod a dangos tystiolaeth o'r rhain.

Os cewch eich dewis i fynychu cyfweliad, byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost i archebu. Mae hwn yn gwrs poblogaidd iawn, ac rydym yn derbyn llawer mwy o geisiadau nag sydd gennym o leoedd. Felly, os cewch eich dewis i fynychu cyfweliad, byddem yn argymell yn gryf eich bod yn archebu lle ar y dyddiad cyfweliad cynharaf er mwyn osgoi cael eich siomi gan fod dyddiadau/lleoedd cyfweliad yn gyfyngedig ac yn llenwi’n gyflym.

Dyddiadau Cyfweld ar gyfer 2023

I'w gadarnhau.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Asesiad neu aelodaeth ychwanegol: Ffioedd myfyrwyr corff proffesiynol £ 55

Blynyddoedd 1 - 3. Ffioedd y flwyddyn. Aelodaeth dan hyfforddiant BAAT - cynghorir yn gryf 

Therapi * £ 20 - £ 60

Blynyddoedd 1 - 3. Mae'r costau fesul sesiwn / yr wythnos. Mae angen o leiaf 20 sesiwn y flwyddyn. 

DBS * £ 53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * £ 13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 

Arall: Yswiriant Indemniad Proffesiynol * £ 45 - £ 90

Blynyddoedd 1-3. Mae'r costau bob blwyddyn.

Arall: Traethawd Rhwymo * £ 30

Blwyddyn 3

Arall: Teithio lleoliad *

Rhaid i fyfyrwyr ariannu costau teithio a chynhaliaeth ar gyfer eu lleoliadau gwaith. Bydd y costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad. 

Arall: Teithio 

Arsylwi Babanod *

Blwyddyn 1. Teithio i arsylwi babanod. Bydd y costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad.

Eraill: deunyddiau celf personol

Deunyddiau celf ar gyfer ymarfer celf personol parhaus ac arddangosfa wirfoddol. Blynyddoedd 1 - 3

Arall: casglu data

Costau teithio neu gostau eraill ar gyfer casglu data ar gyfer prosiect ymchwil, os oes angen

Arall: Argraffu poster * £ 3

Cyfraniad at argraffu poster ymchwil grŵp - un poster i bob grŵp

Arall: Offer lleoli * £ 20

Ffon gof wedi'i hamgryptio ar gyfer dod â delweddau o waith celf cleientiaid ac ati i'r Brifysgol

Arall: Brechiadau lleoliad (gall fod yn orfodol) *

Blynyddoedd 1 - 3. Efallai y bydd lleoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr gael / efallai yr hoffech gael brechiadau ee Hepatitis B (tua £ 120 neu efallai y bydd lleoliad yn talu)


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs therapi celf hwn.

Datganiad derbyn

Darllenwch ein Canllaw i Astudio Seicotherapi Celf.

Rydych chi'n gymwys i wneud cais am DU broffesiynol HCPC Cofrestriad (Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal) ar ôl cwblhau'r cwrs Meistr yn llwyddiannus. Gall graddedigion y cwrs MA Seicotherapi Celf hwn fynd ymlaen i ymarfer preifat ar ôl dwy flynedd o ymarfer dan oruchwyliaeth ran-amser llawn amser / pedair blynedd, neu i gyflogaeth mewn lleoliadau gan gynnwys GIG ysbytai seiciatryddol ac ysbytai eraill, adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol, lleoliadau addysg gan gynnwys addysg arbennig, y system cyfiawnder troseddol, y sector gwirfoddol a phrosiectau cymunedol. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil, neu lwybrau gyrfa mewn addysgu addysg uwch a goruchwyliaeth glinigol. I gael mwy o wybodaeth am yrfaoedd ar gyfer therapi celf / seicotherapyddion celf ewch Gwefan Cymdeithas Therapyddion Celf Prydain