Mae’r cwrs MA Celf Seicotherapi tair blynedd rhan-amser ym Mhrifysgol De Cymru yn rhoi’r hyfforddiant, y sgiliau a’r profiad clinigol sylfaenol i chi ddod yn Seicotherapydd Celf cofrestredig gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).

Mae sylfaen ddamcaniaethol y cwrs yn y damcaniaethau seicodynamig a systemig ac mae ei ddysgu proffesiynol yn lluosog ac yn seiliedig ar drawma. Mae'r cwrs yn paratoi myfyrwyr i ymarfer fel Seicotherapydd Celf ar hyd eu hoes mewn ystod o leoliadau, gan weithio ar draws sbectrwm eang a chymhlethdod anghenion. Mae'n galluogi myfyrwyr i weithio ar y cyd â chleientiaid a'u cynrychiolwyr i ddatblygu'r cymorth ac ymyriadau celf seicotherapi gorau posibl, gan alluogi defnyddwyr gwasanaeth i gymryd rhan lawn yn y broses o gael mynediad at, dylunio a gwerthuso eu profiad seicotherapi celf. Mae ein myfyrwyr yn datblygu eu gwybodaeth, sgiliau a phrofiad i fodloni Safonau Hyfedredd HCPC ar gyfer Therapyddion Celf erbyn diwedd eu hastudiaethau.

Yn ogystal, byddwch yn archwilio prosesau grŵp ac yn eu cysylltu ag ymarfer clinigol, yn ogystal â gweithio ochr yn ochr â myfyrwyr o gyrsiau eraill i roi hwb i'ch profiad dysgu.

2023 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Bydd ystod o strategaethau dysgu ac addysgu, sy'n bodloni anghenion y dysgwr amrywiol, yn eich helpu i ymgysylltu â'r theori ac ymarfer Seicotherapi Celf mwyaf cyfredol i ddatblygu eich hunaniaeth Celf Seicotherapi eich hun.

Byddwch yn elwa o ddefnyddio’r cyfleusterau pwrpasol ar y campws i gefnogi eich dysgu a datblygu ymhellach eich sgiliau creadigol a’ch ffurf gelfyddydol yng nghyd-destun ymarfer seicotherapi celf.

Rhan sylfaenol o'r cwrs yw arsylwi babanod neu blant, gan roi sylfaen gref i chi mewn datblygiad dynol a sgiliau arsylwi a fydd yn llywio gweddill eich astudiaethau.

Mae grŵp arbrofol, ymarfer cyfoedion, grwpiau goruchwylio, seminarau a darlithoedd, sgyrsiau allanol, trafodaethau ystafell ddosbarth yn cael eu tanategu gan y datblygiadau pedagogaidd diweddaraf mewn addysg uwch a byddant yn rhoi cipolwg pellach ar egwyddorion, arferion a chymhwysiad Seicotherapi Celf.

Bob blwyddyn bydd myfyrwyr yn cwblhau 60 credyd.

Sylwch ei bod yn ofyniad cwrs eich bod yn mynychu 1 awr o therapi personol yn wythnosol (ac eithrio egwyliau yn ystod y flwyddyn megis gwyliau neu wyliau blynyddol). Darllenwch ein Canllaw i Astudio Seicotherapi Celf i gael rhagor o wybodaeth.

Blwyddyn Un: Seicotherapi Celf

Modiwl 1: Theori ac Ymarfer Seicotherapi Celf, yn cynnwys:

 • Arsylwi babanod neu blant
 • Seminarau a gweithdai gyda chynnwys hynod brofiadol a chyfranogol yn ymwneud ag astudio damcaniaethau a chysyniadau sy’n berthnasol i ymarfer Seicotherapi Celf a therapïau celfyddydol yn gyffredinol
 • Astudiaeth o amrywiaeth o grwpiau cleientiaid a llais y defnyddiwr gwasanaeth yn y practis Seicotherapi Celf
 • Grwpiau sy'n profi moddau penodol
 • Goruchwyliaeth grŵp
 • Lleoliad mewn lleoliad a gymeradwyir gan y Brifysgol yn ail hanner y flwyddyn.

Modiwl 2: Sgiliau Seicotherapi Celf 1, yn cynnwys: 

 • Chwarae rôl hynod brofiadol a recordiad fideo o ymarfer cyfoedion
 • Astudio sgiliau Seicotherapi Celf generig ac arbenigol a'u cymhwysiad mewn amrywiaeth o leoliadau

Blwyddyn Dau: Seicotherapi Celf

Byddwch yn dechrau archwilio ymarfer Seicotherapi Celf cydweithredol, seiliedig ar dystiolaeth a dulliau therapiwtig i ddiwallu anghenion poblogaethau, grwpiau cleientiaid a lleoliadau amrywiol.

Byddwch yn datblygu eich sgiliau Celf Seicotherapi arbenigol ymhellach ac yn parhau i ddysgu trwy grŵp trwy brofiad, grwpiau goruchwylio, gweithdai, darlithoedd, achosion sioe a chyflwyniadau gan gymheiriaid.

Modiwl 1: Dulliau Therapiwtig ac Ymarfer ar Sail Tystiolaeth, yn cynnwys:

 • Darlithoedd, seminarau a gweithdai yn ymwneud ag ymarfer Seicotherapi Celf arbenigol
 • Goruchwyliaeth grŵp
 • Grwpiau sy'n profi modd penodol
 • Cyflwyniad i ddulliau ymchwil
 • Lleoliad undydd mewn lleoliad clinigol a gymeradwyir gan y Brifysgol

Modiwl 2: Sgiliau Seicotherapi Celf 2, yn cynnwys:

 • Ymarfer efelychiedig ac arbrofi gan gymheiriaid gydag offer a dulliau Seicotherapi Celf, hwyluso adborth a recordio ymarfer cyfoedion ar fideo
 • Astudio sgiliau Seicotherapi Celf uwch ac arbenigol a chysyniadau damcaniaethol cysylltiedig

Blwyddyn Tri: Seicotherapi Celf

Byddwch yn parhau i ddysgu ac yn hwyluso dysgu cyfoedion yn gynyddol, trwy oruchwyliaeth grŵp, grwpiau trwy brofiad ac ymchwil yn seiliedig ar ymarfer. Byddwch yn ymgymryd ag astudiaeth fanwl annibynnol o bwnc arbenigol sy'n berthnasol i'r ymarfer Seicotherapi Celf ac yn cwblhau prosiect ymchwil o'ch dewis.

Darperir cefnogaeth trwy oruchwyliaeth traethodau hir ac ymchwil, tiwtorialau, trafodaethau cyfoedion a chyflwyniadau.

Modiwl 1: Ymchwil ac Ymarfer Seicotherapi Celf

 • Dulliau ymchwil a phrosiect ymchwil dan arweiniad myfyrwyr a gefnogir gan oruchwyliaeth traethawd hir
 • Seminarau, darlithoedd a gweithdai gyda ffocws ar ymarfer Seicotherapi Celf arbenigol (gan gynnwys gweithio mewn lleoliadau amlddisgyblaethol, arloesol ac anhraddodiadol) ac ymchwil gyfredol sy'n sail i arfer o'r fath
 • Goruchwyliaeth grŵp
 • Grwpiau profiad dan arweiniad myfyrwyr
 • Lleoliad un neu ddau ddiwrnod mewn lleoliad clinigol a gymeradwyir gan y Brifysgol

Dysgu

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio gyda'r datblygiadau addysgol Seicotherapi Celf mwyaf cyfredol mewn golwg. Byddwch yn astudio trwy addysgu yn yr ystafell ddosbarth, cyflwyniadau dan arweiniad staff a myfyrwyr, lleoliad clinigol, datblygiad proffesiynol, arddangosfeydd, traethawd hir, astudiaeth hunan-gyfeiriedig ac annibynnol ac asesiadau ffurfiannol a chrynodol.

 • Blwyddyn Un: Un diwrnod yr wythnos yn y brifysgol, ar ddydd Llun; yn yr ail semester (diwedd Ionawr), bydd hyn yn newid i un diwrnod yn y brifysgol ac un diwrnod ar leoliad
 • Blwyddyn Dau: Un diwrnod yn y brifysgol, dydd Mawrth, ac un diwrnod ar leoliad
 • Blwyddyn Tri: Un neu ddau ddiwrnod ar leoliad (yn dibynnu ar ofynion lleoliadau unigol) ac un diwrnod ar y campws, dydd Mercher

Asesiad

Bydd asesu crynodol ar ffurf aseiniadau cwrs, cyflwyniadau, arholiadau, prosiectau, a thraethawd hir. Bydd yr asesiadau hyn yn defnyddio, er enghraifft, astudiaethau achos, ymchwiliadau yn y gweithle, dysgu trwy brofiad yn y brifysgol a lleoliadau, therapi personol, chwiliadau llenyddiaeth a bydd yr allbynnau i'w hasesu yn cynnwys adroddiadau ysgrifenedig, cyflwyniadau llafar, traethodau a phortffolios o dystiolaeth/gwaith.

Bydd asesiad ffurfiannol yn cael ei goladu gan ddarparwyr lleoliadau trwy adroddiad lleoliad a hunanasesiad myfyrwyr, staff cwrs ac arweinwyr grŵp ar ffurf adroddiad goruchwylio grŵp, adborth cronnol o adborth ystafell ddosbarth ac adborth cymheiriaid. Mae adborth ffurfiannol anffurfiol ar gael trwy gydol eich astudiaethau o hwyluso ac arsylwi cymheiriaid, dysgu trwy brofiad a myfyrio, tiwtorialau personol a thrafodaethau grŵp.

Lleoliadau

Mae ein seicotherapyddion celf dan hyfforddiant yn cael cyfle i brofi amrywiaeth o leoliadau a sefydliadau tra ar y cwrs. Archwilir hefyd ffyrdd arloesol ac anhraddodiadol o weithio ym maes seicotherapi celf ynghyd â'r cysyniad o sut y gallai 'gofod therapi' edrych yn ymarferol er mwyn galluogi profiad uniongyrchol o gyflwyno Seicotherapi Celf yn bersonol ac o bell.

Yn gynyddol ar draws y tair blynedd o astudio, mae ein myfyrwyr yn gallu cyfrannu at wasanaethau gan ddefnyddio iechyd y cyhoedd, arweinyddiaeth a sgiliau ymarfer myfyriol, gan sicrhau bod eu hymagwedd therapiwtig yn gydweithredol, yn hyblyg ac yn hyblyg.

Nodwedd unigryw o'n cwrs yw hyfforddiant mewn ystafelloedd Seicotherapi Celf 'byw' lle gwneir gwaith therapi cleientiaid ar adegau eraill yn ystod yr wythnos. Mae hyn yn galluogi ein myfyrwyr i ystyried yr ystafell bob amser gyda defnyddwyr gwasanaeth mewn golwg. Mae trefniadaeth adnoddau, diogelwch a ffiniau, dodrefn ystafell ac awyrgylch yn bwysig i'w harchwilio, ac mae'n galluogi'r myfyrwyr i ennill sgiliau trosglwyddadwy allweddol wrth allu sefydlu gofodau therapiwtig yn y rhan fwyaf o amgylcheddau. Gall hyn gynnwys gwaith anhraddodiadol mewn gwasanaethau iechyd meddwl allgymorth, ymarfer seicotherapi celf amgylcheddol, amgueddfeydd ac orielau yn ogystal â mannau therapi traddodiadol sy’n seiliedig ar wardiau (fel lleoliadau iechyd meddwl acíwt), gwasanaethau therapiwtig cymunedol a/neu arbenigol.

Mae lleoliadau yn cynnwys amrywiaeth o sefydliadau a lleoliadau fel:

 • GIG (Timau Iechyd Meddwl Sylfaenol, Timau Iechyd Meddwl Cymunedol, gwasanaethau arbenigol – wardiau fforensig diogel a chanolig, gwasanaethau anhwylderau bwyta, CAMHS – pob lefel, gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol, anableddau dysgu ac anaf i’r ymennydd caffaeledig, gofal lliniarol a dementia, cyflyrau cronig a rhaglenni celfyddydau mewn iechyd a lles o fewn y GIG); Addysg (cynradd, uwchradd, arbenigol, addysg bellach, TTI, oedolion); Gofal cymdeithasol (ar draws pob grŵp oedran ac angen) a gwasanaethau cymdeithasol, asiantaethau troseddwyr ifanc, asiantaethau arbenigol (canolfannau adfer trawma, canolfannau atgyfeirio ymosodiadau rhywiol, lleoliadau fforensig preifat, gwasanaethau defnyddio sylweddau, dibyniaeth a gwella); elusen (gofal lliniarol a gofal hosbis, AiHWB, mentrau cymdeithasol a sefydliadau celfyddydol mewn ardaloedd gwledig) ac ati.
 • Arfer arloesol: therapi mewn amgueddfeydd ac orielau, therapi allgymorth ac amgylcheddol celf ac ati.

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

 • Gradd israddedig neu gymhwyster proffesiynol cyfatebol a phrofiad helaeth mewn maes cysylltiedig.
 • Dwy flynedd o brofiad perthnasol llawn amser (neu gyfwerth rhan amser) a all gynnwys gwaith cyflogedig neu wirfoddol a phrofiad a gafwyd trwy gyfrifoldebau gofalu yn eich bywyd personol. Rhaid darparu hanes profiad gwaith llawn ar y cam ymgeisio.
 • Y gallu i ddarparu tystiolaeth o brofiad bywyd digonol, gallu deallusol ac emosiynol i ymdopi â gofynion y cwrs a gweithio mewn sefyllfaoedd anrhagweladwy.
 • Arfer celfyddydol cyfredol a pharhaus, gan gynnwys y defnydd o gelf ar gyfer mynegiant personol o feddyliau a theimladau. Mae'n ofynnol i chi gyflwyno 5 enghraifft o'ch ymarfer celfyddydol (ffotograffau neu enghreifftiau o'ch gwaith ar y we) yn ystod y cam ymgeisio.
 • Datganiad personol â ffocws: – rhaid i chi ymateb i’r cwestiynau canlynol:

 1. Pam ydych chi'n gwneud celf a beth mae eich celf yn ei fynegi?
 2. Sut mae eich profiad, sgiliau ac addysg hyd yma yn eich paratoi ar gyfer ymarfer seicotherapi celf? Rhaid i chi ymgynghori â Safonau Hyfedredd HCPC ar gyfer Therapyddion Celf i ymateb i’r cwestiwn hwn.
 3. Beth ydych chi wedi'i wneud i baratoi ar gyfer yr hyfforddiant? Cynhwyswch unrhyw ddeunydd darllen a chlyweledol, presenoldeb mewn cyrsiau neu nosweithiau agored, trafodaethau gyda therapyddion celf a gweithgareddau eraill sy'n berthnasol i'r hyfforddiant.

 • Dau eirda wedi'u lanlwytho gyda'ch cais – nid yw darparu manylion canolwr yn unig yn ddigon.*
 • Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar Restrau’r Gweithlu Plant ac Oedolion a Gwahardd Plant ac Oedolion a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru’r DBS. (Mae angen cyfwerth o dramor ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn dod o'r DU)**

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi fod wedi cyflawni naill ai IELTS neu TOEFL fel y nodir gan yr HCPC ar adeg gwneud y cais. Ar gyfer IELTS mae angen 7.0 arnom gydag isafswm o 6.5 ym mhob band. Ar gyfer TOEFL (IBT) mae angen 100/120 gydag o leiaf 24 mewn Darllen ac Ysgrifennu, ac o leiaf 25 mewn Siarad a Gwrando. Mae'r gofyniad hwn yn berthnasol hyd yn oed os cwblhawyd eich gradd gyntaf yn Saesneg. Llwythwch hwn i fyny fel rhan o'ch cais.

*Rhaid lanlwytho’r tystlythyrau ar bapur pennawd, os nad yw hwn ar gael gall y canolwr eu hanfon yn uniongyrchol o gyfeiriad e-bost proffesiynol/gwaith i [email protected]

**Sylwer y bydd unrhyw gofnod heddlu a ddatgelir yn cael ei asesu yn unol â phroses Addasrwydd i Ymarfer PDC a gofynion HCPC, i wirio potensial cofrestriad proffesiynol llwyddiannus gyda’r Rheoleiddiwr ar ôl graddio o’r cwrs.

Darllenwch ein Canllaw i astudio Seicotherapi Celf i gael gwybodaeth fanylach.

Nid ydym yn derbyn ceisiadau gohiriedig ar gyfer y cwrs MA Celf Seicotherapi. Os na allwch gymryd eich lle, bydd angen i chi ailymgeisio. Sylwch fod y cwrs wedi'i ordanysgrifio'n sylweddol, ac fe'ch cynghorir i wneud cais cynnar i osgoi cael eich siomi.

Dyddiad Cau Cais

Bydd ceisiadau ar gyfer 2023 yn agor ym mis Medi 2022. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau cyflawn yw 30 Mehefin 2023. Bydd ceisiadau a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried yn unigol dim ond os bydd unrhyw leoedd ar ôl.

Cyfweliad

Mae'r cyfweliad personol yn cynnwys sesiwn gwybodaeth grŵp, ymarfer/trafodaeth grŵp, a chyfweliad unigol. Cewch gyfle i ofyn cwestiynau ar wahanol adegau i’r diwrnod a gwnawn ein gorau i’w hateb fel eich bod mor wybodus â phosibl i ffynnu ar y cwrs.

Mae angen portffolio artistig yn bersonol. Byddwn yn dymuno archwilio'r nodweddion personol, y profiadau proffesiynol a'r sgiliau y gallwch ddod â nhw i'r rhaglen a disgwyliwn i bob ymgeisydd allu trafod a dangos tystiolaeth o'r rhain.

Os cewch eich dewis i fynychu cyfweliad, byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost i archebu. Mae hwn yn gwrs poblogaidd iawn, ac rydym yn derbyn llawer mwy o geisiadau nag sydd gennym o leoedd. Felly, os cewch eich dewis i fynychu cyfweliad, byddem yn argymell yn gryf eich bod yn archebu lle ar y dyddiad cyfweliad cynharaf er mwyn osgoi cael eich siomi gan fod dyddiadau/lleoedd cyfweliad yn gyfyngedig ac yn llenwi’n gyflym.

Dyddiadau Cyfweld ar gyfer 2023

I'w gadarnhau.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Asesiad neu aelodaeth ychwanegol: Ffioedd myfyrwyr corff proffesiynol £ 55

Blynyddoedd 1 - 3. Ffioedd y flwyddyn. Aelodaeth dan hyfforddiant BAAT - cynghorir yn gryf 

Therapi * £ 20 - £ 60

Blynyddoedd 1 - 3. Mae'r costau fesul sesiwn / yr wythnos. Mae angen o leiaf 20 sesiwn y flwyddyn. 

DBS * £ 53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * £ 13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 

Arall: Yswiriant Indemniad Proffesiynol * £ 45 - £ 90

Blynyddoedd 1-3. Mae'r costau bob blwyddyn.

Arall: Traethawd Rhwymo * £ 30

Blwyddyn 3

Arall: Teithio lleoliad *

Rhaid i fyfyrwyr ariannu costau teithio a chynhaliaeth ar gyfer eu lleoliadau gwaith. Bydd y costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad. 

Arall: Teithio 

Arsylwi Babanod *

Blwyddyn 1. Teithio i arsylwi babanod. Bydd y costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad.

Eraill: deunyddiau celf personol

Deunyddiau celf ar gyfer ymarfer celf personol parhaus ac arddangosfa wirfoddol. Blynyddoedd 1 - 3

Arall: casglu data

Costau teithio neu gostau eraill ar gyfer casglu data ar gyfer prosiect ymchwil, os oes angen

Arall: Argraffu poster * £ 3

Cyfraniad at argraffu poster ymchwil grŵp - un poster i bob grŵp

Arall: Offer lleoli * £ 20

Ffon gof wedi'i hamgryptio ar gyfer dod â delweddau o waith celf cleientiaid ac ati i'r Brifysgol

Arall: Brechiadau lleoliad (gall fod yn orfodol) *

Blynyddoedd 1 - 3. Efallai y bydd lleoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr gael / efallai yr hoffech gael brechiadau ee Hepatitis B (tua £ 120 neu efallai y bydd lleoliad yn talu)


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs therapi celf hwn.

Datganiad derbyn

Darllenwch ein Canllaw i Astudio Seicotherapi Celf.

Rydych chi'n gymwys i wneud cais am DU broffesiynol HCPC Cofrestriad (Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal) ar ôl cwblhau'r cwrs Meistr yn llwyddiannus. Gall graddedigion y cwrs MA Seicotherapi Celf hwn fynd ymlaen i ymarfer preifat ar ôl dwy flynedd o ymarfer dan oruchwyliaeth ran-amser llawn amser / pedair blynedd, neu i gyflogaeth mewn lleoliadau gan gynnwys GIG ysbytai seiciatryddol ac ysbytai eraill, adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol, lleoliadau addysg gan gynnwys addysg arbennig, y system cyfiawnder troseddol, y sector gwirfoddol a phrosiectau cymunedol. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil, neu lwybrau gyrfa mewn addysgu addysg uwch a goruchwyliaeth glinigol. I gael mwy o wybodaeth am yrfaoedd ar gyfer therapi celf / seicotherapyddion celf ewch Gwefan Cymdeithas Therapyddion Celf Prydain