Mae'r cwrs MA Seicotherapi Celf rhan-amser ym Mhrifysgol Cymru yn rhoi'r hyfforddiant a'r sgiliau sylfaenol i chi ddod yn gymwysedig Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) Seicotherapydd Celf. Efallai eich bod wedi graddio neu eisoes yn gweithio mewn maes cysylltiedig ac yn edrych i gymhwyso'n broffesiynol a gweithio mewn therapi celf. 

Ar y cwrs MA Seicotherapi Celf, byddwch yn elwa o hyfforddi ochr yn ochr Therapyddion Cerdd dan hyfforddiant yn ogystal â chymryd rhan mewn grwpiau arbrofol a goruchwylio. 

Yn ogystal, byddwch yn mynd allan ar leoliad mewn lleoliadau dan oruchwyliaeth a chymeradwyaeth Prifysgol yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, a lleoliad profiad cyn-glinigol yn y flwyddyn gyntaf. 

2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Byddwch yn cymryd rhan mewn arsylwi babanod neu blant, gan roi sylfaen gref i chi mewn datblygiad dynol a sgiliau arsylwi a fydd yn llywio gweddill eich astudiaethau. Byddwch yn elwa o'r defnydd o'r cyfleusterau pwrpasol ar y campws i gefnogi'ch dysgu a datblygu eich sgiliau creadigol a'ch ffurf ar gelf ymhellach. 

Bydd grŵp profiad, grwpiau goruchwylio a chydrannau cwrs eraill, sgyrsiau a thrafodaethau yn rhoi mewnwelediad i egwyddorion, arferion a chymhwyso Seicotherapi Celf. 

Bob blwyddyn bydd myfyrwyr yn cwblhau 60 credyd. 

Blwyddyn Un: Seicotherapi Celf

Modiwl: Theori ac Ymarfer Seicotherapi Celf, gan ymgorffori:

 • Arsylwi babanod neu blant 
 • Seminarau a gweithdai gyda chynnwys hynod brofiadol a chyfranogol yn ymwneud ag astudio damcaniaethau a chysyniadau sy'n berthnasol i ymarfer Seicotherapi Celf a therapïau'r celfyddydau yn gyffredinol 
 • Astudiaeth o ystod o grwpiau cleientiaid 
 • Grwpiau arbrofol penodol i foddoldeb 
 • Goruchwyliaeth grŵp 
 • Lleoliad mewn lleoliad a gymeradwyir gan y Brifysgol 

Modiwl: Sgiliau Seicotherapi Celf 1, gan ymgorffori: 

 • Chwarae rôl a recordio fideo o ymarfer cyfoedion
 • Astudiaeth o sgiliau Seicotherapi Celf generig ac arbenigol

Blwyddyn Dau: Seicotherapi Celf

Byddwch yn dechrau archwilio ymarfer Seicotherapi Celf ar sail tystiolaeth a dulliau therapiwtig i ddiwallu anghenion poblogaethau amrywiol a grwpiau a lleoliadau cleientiaid. 

Byddwch yn datblygu eich sgiliau Seicotherapi Celf arbenigol ymhellach ac yn parhau i ddysgu trwy grŵp trwy brofiad, grwpiau goruchwylio, gweithdai, darlithoedd, achosion sioe ac addysgu cyfranogol. 

Modiwl: Dulliau Therapiwtig ac Ymarfer Seiliedig ar Dystiolaeth, gan ymgorffori:

 • Darlithoedd, seminarau a gweithdai sy'n ymwneud ag ymarfer Seicotherapi Celf arbenigol 
 • Goruchwyliaeth grŵp 
 • Grwpiau arbrofol penodol i foddoldeb 
 • Cyflwyniad i ddulliau ymchwil 
 • Lleoliad undydd mewn lleoliad clinigol a gymeradwyir gan y Brifysgol 

Modiwl: Sgiliau Seicotherapi Celf 2, gan ymgorffori:

 • Chwarae rôl, hwyluso a recordio fideo o ymarfer cyfoedion 
 • Astudiaeth o sgiliau Seicotherapi Celf arbenigol uwch 

Blwyddyn Tri: Seicotherapi Celf

Byddwch yn parhau i ddysgu ac yn hwyluso dysgu cymheiriaid yn gynyddol, trwy oruchwyliaeth grŵp, grwpiau trwy brofiad ac ymchwil yn seiliedig ar ymarfer. Byddwch yn cynnal astudiaeth annibynnol o bwnc arbenigol sy'n berthnasol i'r arfer Seicotherapi Celf ac yn cwblhau prosiect ymchwil o'ch dewis. 

Darperir cefnogaeth trwy draethawd hir a goruchwylio ymchwil, sesiynau tiwtorial, trafodaeth cymheiriaid a chyflwyniadau. 

Modiwl: Ymchwil ac Ymarfer Seicotherapi Celf

 • Dulliau ymchwil a phrosiect ymchwil 
 • Seminarau, darlithoedd a gweithdai gyda ffocws ar ymarfer Seicotherapi Celf arbenigol (gan gynnwys gweithio mewn lleoliadau amlddisgyblaethol, arloesol ac anhraddodiadol) ac ymchwil 
 • Lleoliad un neu ddau ddiwrnod mewn lleoliad clinigol a gymeradwyir gan y Brifysgol 
 • Goruchwyliaeth grŵp 
 • Grwpiau arbrofol penodol i foddoldeb 

Sylwch: mae'n ofyniad cwrs eich bod mewn therapi wythnosol trwy gydol y cwrs. Darllenwch ein Canllaw i Astudio Seicotherapi Celf am fwy o wybodaeth. 

Dysgu

Byddwch yn astudio trwy addysgu yn yr ystafell ddosbarth, cyflwyniadau, lleoliad clinigol, datblygiad proffesiynol, arddangosfeydd, traethawd hir, astudiaeth hunangyfeiriedig ac annibynnol ac asesiad viva voce. 

 • Blwyddyn Un: Un diwrnod yr wythnos yn y brifysgol, dydd Llun; yn yr ail semester (Ionawr), bydd hyn yn newid i un diwrnod yn y brifysgol ac un diwrnod yn y lleoliad 
 • Blwyddyn Dau: Un diwrnod yn y brifysgol, dydd Mawrth, ac un diwrnod yn y lleoliad 
 • Blwyddyn Tri: Diwrnod neu ddau yn y lleoliad (yn dibynnu ar ofynion lleoliadau unigol) ac un diwrnod ar y campws, dydd Mercher 

Asesiad

Bydd asesiad crynodol ar ffurf aseiniadau cwrs, cyflwyniadau, arholiadau, prosiectau a thraethawd hir. Bydd yr asesiadau hyn yn defnyddio, er enghraifft, astudiaethau achos, ymchwiliadau yn y gweithle, dysgu trwy brofiad mewn prifysgol a lleoliadau, bydd chwiliadau llenyddiaeth a'r allbynnau i'w hasesu yn cynnwys adroddiadau ysgrifenedig, cyflwyniadau llafar, traethodau a phortffolios tystiolaeth / gwaith. 

Bydd asesiad ffurfiannol yn cael ei goladu gan ddarparwyr lleoliadau trwy adroddiad lleoliad a hunanasesiad myfyrwyr, staff cyrsiau ac arweinwyr grŵp ar ffurf adroddiad goruchwylio grŵp, adborth cronnus gan adborth ystafell ddosbarth ac cymheiriaid. 

Lleoliadau

Mae gan ein seicotherapyddion celf dan hyfforddiant gyfle i brofi nifer o leoliadau a sefydliadau lleoliad tra ar y cwrs. Mae ffyrdd arloesol ac anhraddodiadol o weithio mewn seicotherapi celf hefyd yn cael eu harchwilio ynghyd â'r cysyniad o sut y gall 'gofod therapi' edrych yn ymarferol. 

Nodwedd unigryw o'n cwrs therapi celf yw hyfforddi mewn ystafelloedd seicotherapi celf 'byw' lle mae gwaith therapi cleientiaid yn cael ei wneud ar adegau eraill yn ystod yr wythnos. Mae hyn yn galluogi ein myfyrwyr i ystyried yr ystafell gyda defnyddwyr gwasanaeth mewn golwg bob amser. Mae trefniadaeth adnoddau, diogelwch a ffiniau, dodrefn ystafell ac awyrgylch yn bwysig i'w harchwilio ac mae'n galluogi'r myfyrwyr i ennill sgiliau trosglwyddadwy allweddol wrth allu sefydlu lleoedd therapiwtig yn y mwyafrif o amgylcheddau. Gall hyn gynnwys gwaith anhraddodiadol mewn gwasanaethau iechyd meddwl allgymorth, ymarfer seicotherapi celf amgylcheddol, amgueddfeydd ac orielau yn ogystal â gofodau therapi traddodiadol sydd wedi'u seilio ar wardiau (lleoliadau iechyd meddwl acíwt), mewn gwasanaethau therapiwtig anstatudol cymunedol a / neu arbenigol. 

Ymhlith y lleoliadau mae ystod o sefydliadau a lleoliadau fel:

 • GIG (PMHT, CMHT, gwasanaethau arbenigol - fforensig wardiau diogel canolig a diogel, gwasanaethau anhwylderau bwyta, CAMHS - ar bob lefel, gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol, anableddau dysgu, gofal lliniarol, cyflyrau corfforol a chronig a'r celfyddydau mewn rhaglenni iechyd a lles yn y GIG. ); Addysg (cynradd, uwchradd, arbenigol, addysg bellach, YOT); gwasanaethau cymdeithasol, asiantaethau troseddu ieuenctid, asiantaethau arbenigol (canolfannau adfer trawma, canolfannau atgyfeirio ymosodiadau rhywiol, lleoliadau fforensig preifat, camddefnyddio sylweddau a gwasanaethau adfer); elusen (gofal lliniarol a gofal hosbis, AiHWB, mentrau cymdeithasol a sefydliadau celfyddydol mewn ardaloedd gwledig) ac ati 
 • Ymarfer arloesol: therapi mewn amgueddfeydd ac orielau, allgymorth a therapi amgylcheddol ac ati. 

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


 • Gradd israddedig neu gymhwyster proffesiynol cyfatebol neu brofiad helaeth mewn maes cysylltiedig. 
 • Dau dystlythyr wedi'u llwytho i fyny gyda'ch cais - nid yw darparu manylion canolwr yn unig yn ddigonol. * 
 • Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Gwell (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion a'u tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn uk) **
 • Profiad perthnasol blwyddyn llawn amser (neu gyfwerth) a all gynnwys gwaith â thâl neu wirfoddol a phrofiad a gafwyd trwy gyfrifoldebau gofalu yn eich bywyd personol. 
 • Y gallu i ddarparu tystiolaeth o brofiad bywyd digonol, gallu deallusol ac emosiynol i ymdopi â gofynion y cwrs. 
 • Arfer celfyddydol cyfredol a pharhaus, gan gynnwys defnyddio celf i fynegi meddyliau a theimladau yn bersonol 
 • Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi fod wedi cyflawni naill ai IELTS neu TOEFL fel y nodwyd gan yr HCPC ar y pwynt ymgeisio. Ar gyfer IELTS mae angen lefel 7.0 gydag isafswm o 6.5 ym mhob band. Ar gyfer TOEFL (IBT) mae angen 100/120 gydag o leiaf 24 mewn Darllen ac Ysgrifennu, ac isafswm o 25 mewn Siarad a Gwrando. 

* Rhaid i'r tystlythyron fod ar bapur â phennawd llythyr neu gall y canolwr eu hanfon yn uniongyrchol o gyfeiriad e-bost proffesiynol / gwaith i  [email protected]

** Sylwch y bydd unrhyw gofnod heddlu a ddatgelir yn cael ei asesu yn unol â phroses Addasrwydd i Ymarfer Cymru a gofynion HCPC, i wirio potensial cofrestriad proffesiynol llwyddiannus gyda'r Rheoleiddiwr ar ôl graddio o'r cwrs.

 

Darllenwch ein Canllaw ar astudio Seicotherapi Celf i gael gwybodaeth fanylach

 

Nid ydym yn derbyn ceisiadau gohiriedig ar gyfer yr MA Seicotherapi Celf 

Dyddiad cau y Cais

Mae angen cyflwyno ceisiadau cyflawn erbyn 31 Gorffennaf. Bydd ceisiadau a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried yn unigol. 

Cyfweliad

Angen portffolio artistig. Bydd tiwtoriaid yn egluro cynnwys y cwrs a byddwch yn cael cyfle i ofyn cwestiynau inni yn ogystal â ni asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs. Byddwn yn dymuno archwilio'r profiad proffesiynol y gallwch ddod ag ef i'r rhaglen a disgwyl i bob ymgeisydd allu trafod a dangos tystiolaeth o'u profiad. 


Os cewch eich dewis i ddod i gyfweliad byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost i archebu. Mae hwn yn gwrs poblogaidd iawn ac rydym yn derbyn mwy o geisiadau nag sydd gennym ni leoedd. Felly, os cewch eich dewis i fynychu cyfweliad byddem yn cynghori'n gryf eich bod chi'n archebu'ch hun ar ddyddiad cynharaf y cyfweliad er mwyn osgoi cael eich siomi gan fod dyddiadau / lleoedd cyfweliad yn gyfyngedig. 

Y dyddiadau cyfweld ar gyfer mynediad 2021 yw:

 • Gorffennaf (union ddyddiad i'w gadarnhau)
 • Awst (union ddyddiad i'w gadarnhau)

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Asesiad neu aelodaeth ychwanegol: Ffioedd myfyrwyr corff proffesiynol £ 55

Blynyddoedd 1 - 3. Ffioedd y flwyddyn. Aelodaeth dan hyfforddiant BAAT - cynghorir yn gryf 

Therapi * £ 20 - £ 60

Blynyddoedd 1 - 3. Mae'r costau fesul sesiwn / yr wythnos. Mae angen o leiaf 20 sesiwn y flwyddyn. 

DBS * £ 53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * £ 13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 

Arall: Yswiriant Indemniad Proffesiynol * £ 45 - £ 90

Blynyddoedd 1-3. Mae'r costau bob blwyddyn.

Arall: Traethawd Rhwymo * £ 30

Blwyddyn 3

Arall: Teithio lleoliad *

Rhaid i fyfyrwyr ariannu costau teithio a chynhaliaeth ar gyfer eu lleoliadau gwaith. Bydd y costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad. 

Arall: Teithio 

Arsylwi Babanod *

Blwyddyn 1. Teithio i arsylwi babanod. Bydd y costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad.

Eraill: deunyddiau celf personol

Deunyddiau celf ar gyfer ymarfer celf personol parhaus ac arddangosfa wirfoddol. Blynyddoedd 1 - 3

Arall: casglu data

Costau teithio neu gostau eraill ar gyfer casglu data ar gyfer prosiect ymchwil, os oes angen

Arall: Argraffu poster * £ 3

Cyfraniad at argraffu poster ymchwil grŵp - un poster i bob grŵp

Arall: Offer lleoli * £ 20

Ffon gof wedi'i hamgryptio ar gyfer dod â delweddau o waith celf cleientiaid ac ati i'r Brifysgol

Arall: Brechiadau lleoliad (gall fod yn orfodol) *

Blynyddoedd 1 - 3. Efallai y bydd lleoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr gael / efallai yr hoffech gael brechiadau ee Hepatitis B (tua £ 120 neu efallai y bydd lleoliad yn talu)


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra'ch bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw. 

 

Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy'n cychwyn ar gwrs MA,MSc, LLM, MBA, DBA a addysgir/ar-lein*** neu cwrs PcET/TAR o fis Medi 2022 (sy’n cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2023). Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Rydych chi'n gymwys i wneud cais am DU broffesiynol HCPC Cofrestriad (Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal) ar ôl cwblhau'r cwrs Meistr yn llwyddiannus. Gall graddedigion y cwrs MA Seicotherapi Celf hwn fynd ymlaen i ymarfer preifat ar ôl dwy flynedd o ymarfer dan oruchwyliaeth ran-amser llawn amser / pedair blynedd, neu i gyflogaeth mewn lleoliadau gan gynnwys GIG ysbytai seiciatryddol ac ysbytai eraill, adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol, lleoliadau addysg gan gynnwys addysg arbennig, y system cyfiawnder troseddol, y sector gwirfoddol a phrosiectau cymunedol. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil, neu lwybrau gyrfa mewn addysgu addysg uwch a goruchwyliaeth glinigol. I gael mwy o wybodaeth am yrfaoedd ar gyfer therapi celf / seicotherapyddion celf ewch Gwefan Cymdeithas Therapyddion Celf Prydain