Bydd y cwrs MA Ymarfer Celfyddydau (Celfyddydau, Iechyd a Lles) o werth i artistiaid, ymarferwyr creadigol, therapyddion, gweithwyr cymunedol ac athrawon, ynghyd ag eraill sydd â diddordeb mewn dilyn ymarfer proffesiynol ym maes ehangu a hanfodol y celfyddydau, iechyd a lles. .

Mae'r cwrs wedi'i leoli ym myd ymarferol y Celfyddydau ac Iechyd, lle mae ymarferwyr celfyddydau yn gweithio ar wella amgylcheddau iechyd trwy ymyriadau celfyddydol, neu wrth godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd trwy gyflwyno gweithiau celf a digwyddiadau, neu trwy gynnig profiadau ymarferol i unigolion a grwpiau. / prosiectau / gweithdai sy'n anelu at wella lles. Mae ein myfyrwyr yn adlewyrchu'r ystod o arferion creadigol yn y maes; elfen allweddol o'r MA yw cwmpas y prosiectau yr ymgymerir â hwy gyda'r GIG, sefydliadau celfyddydol, gwasanaethau cymdeithasol, awdurdodau lleol, ymddiriedolaethau elusennol, ysgolion a cholegau. Bydd y cwrs yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau a phrofiad proffesiynol o fewn fframweithiau beirniadol a chyd-destunol perthnasol a bydd yn eich arfogi â'r offer a'r egwyddorion sydd eu hangen arnoch i lwyddo fel ymarferwyr celfyddydau, iechyd a lles.

Gweld beth mae ein myfyrwyr wedi gweithio arno yn ddiweddar.

2024 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan-amser 18 Mis Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan-amser 18 Mis Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Byddwch yn datblygu ffyrdd newydd o edrych ar eich ymarfer eich hun ym maes y celfyddydau, iechyd a lles. Byddwch yn archwilio meysydd penodol o ymarfer celfyddydol, ymarfer proffesiynol, ymchwil a gwerthuso wrth adolygu eich gwaith ar y gweill eich hun a'ch cyd-fyfyrwyr. Trwy gyd-drafod, byddwch yn datblygu cynigion ar gyfer gwaith newydd a fydd yn ffurfio'r fframwaith ar gyfer datblygiad pellach. Mae'r cwrs wedi'i strwythuro i'ch galluogi i wireddu'ch uchelgeisiau ar gyfer eich ymarfer yn llawn.

Rhan Un: Hydref – Mawrth 

 • Ymarfer Celfyddydau 1 - Adolygu a Datblygu (40 credyd)
 • Ymchwilio a Datblygu Ymarfer Creadigol (20 credyd)

Rhan Dau: Ebrill – Medi

 • Ymarfer Celf 2 - Cynnydd a Lleoli (40 credyd)
 • Ymarfer Proffesiynol yn y Celfyddydau, Iechyd a Lles (20 credyd)

Rhan Tri: Hydref – Mawrth

 • Ymarfer Celfyddydau 3 - Mireinio a Datrys (60 credyd)

Dysgu 

Byddwch yn astudio dros nifer o sesiynau penwythnos dynodedig, a gynhelir bob mis ar ein campws yng Nghaerdydd, gan ganiatáu ichi astudio ochr yn ochr ag ymrwymiadau personol a gwaith eraill a allai fod gennych. 

Bydd y penwythnosau'n cynnwys darlithoedd, siaradwyr gwadd, gweithdai, sesiynau tiwtorial, teithiau maes ac ymweliadau *; cefnogir eich astudiaeth ymhellach trwy diwtorialau ar-lein. Bydd y dull cyfun hwn o addysgu yn eich galluogi i ddatblygu fel artist annibynnol, mentrus. 

Mae cwrs MA Ymarfer Celf (Y Celfyddydau, Iechyd a Lles) yn defnyddio dull dysgu cyfunol o gyflwyno, sy'n cyfuno addysgu wyneb yn wyneb â chefnogaeth ar-lein ar gyfer astudio. 

Mae addysgu, sy'n cynnwys darlithoedd, siaradwyr gwadd, gweithdai, tiwtorialau, teithiau maes ac ymweliadau *, yn digwydd yn ystod cyfres o benwythnosau a gynhelir bob mis. 

Cefnogir myfyrwyr ymhellach yn eu dysgu trwy diwtorialau ar-lein. Disgwylir i chi ddatblygu eich maes ymarfer yn annibynnol. 

* gall costau ychwanegol fod yn berthnasol i deithiau maes ac ymweliadau 

Asesu 

Asesir modiwlau i raddau helaeth trwy ganlyniadau ymarferol, cynigion prosiect a ffolios ymchwil. Mae rhai modiwlau yn defnyddio cyflwyniadau a thrafod dulliau gweithio a chanlyniadau terfynol. Byddwn yn rhoi adborth llafar rheolaidd i chi i'ch helpu chi i ddatblygu eich dealltwriaeth yn ystod pob modiwl. 

Cyfleusterau 

Mae'r cyfleusterau ar ein campws yng Nghaerdydd yn amrywio o ystafelloedd tywyll ffotograffig ac argraffwyr lefel broffesiynol i stiwdios cynhyrchu fideo a sain. 

Yn amodol ar ymsefydlu wrth eu defnyddio; byddwch yn gallu benthyg ystod lawn o offer gan gynnwys camerâu, meicroffonau a goleuadau. 

Mae ein llyfrgell arbenigol yn cynnig ystod gynhwysfawr o werslyfrau, cyfnodolion ymchwil ac adnoddau corfforol ac ar-lein eraill, yn ogystal â gwasanaeth benthyciadau rhyng-lyfrgell. 

Darlithwyr 

Mae ein staff MA Ymarfer Celf yn cymryd rhan weithredol mewn ymchwil, maent yn ymgorffori lefel uchel o wybodaeth, arbenigedd a phrofiad proffesiynol ar draws ystod o arferion celfyddydol.

Byddwch yn elwa o addysgu rhyngddisgyblaethol a ddarperir gan dîm addysgu sydd â phrofiad helaeth mewn arddangos, rheoli prosiectau, gwireddu prosiectau ac ymarfer o fewn cyd-destun y parth cyhoeddus, y GIG a'r gymuned.

Carol Hiles - Arweinydd y Cwrs

Heather Parnell - Darlithydd

Dr Thania Acaron - Darlithydd


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd israddedig dda mewn disgyblaeth gysylltiedig fel celf / dylunio neu feysydd ymarfer creadigol eraill, neu gorff sylweddol o waith ymarferol / proffesiynol ym maes y celfyddydau, sy'n dangos cymwyseddau sy'n cyfateb i radd Baglor.

Ymgeiswyr â chymwysterau priodol mewn meysydd cysylltiedig fel addysgu, hyfforddiant celf, gweinyddiaeth gelf, therapi galwedigaethol, therapïau celfyddydau, rheoli'r sector iechyd, y celfyddydau ac anabledd, gwasanaethau cymdeithasol, gwaith cymunedol, gwaith ieuenctid, neu gyfnod o gyflogaeth broffesiynol yn y maes, hefyd yn cael ei ystyried. 

Bydd yr Arweinydd Cwrs yn cysylltu â phob ymgeisydd addas am sgwrs anffurfiol fel rhan o’r broses ystyried. Gallai hyn ddigwydd ar y campws neu oddi ar y campws dros y ffôn neu Microsoft Teams.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2023   

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2026  

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid 

Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 20% 2023/24

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol De Cymru* sy’n dechrau cwrs MA, MSc, LLM, MBA neu DBA a addysgir/ar-lein*** o fis Medi 2023 ymlaen (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Ionawr/Chwefror 2024). Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion: Gostyngiad Alumni Ôl-raddedig PDC 2023/24

Mae ein myfyrwyr wedi symud ymlaen i gyflogaeth fel ymarferwyr celfyddydau llawrydd sy'n gweithio i gomisiynu ac o fewn cyd-destunau cymunedol, gweithio gyda byrddau iechyd, elusennau, awdurdodau lleol ac yn y sector addysg. Rydym yn falch o gael cyn-fyfyrwyr sydd bellach â swyddi cyfrifoldeb mewn byrddau iechyd ac mewn rolau ymgynghorol yng Nghyngor Celfyddydau Cymru. Mae graddedigion y cwrs hwn yn siapio dyfodol datblygiad ac ymarfer strategol y celfyddydau ac iechyd.

Rydym yn ymfalchïo yn ein cysylltiadau proffesiynol yn y sector hwn ac yn darparu cefnogaeth i'n myfyrwyr weithio gyda gweithwyr proffesiynol creadigol trwy brosiectau byw.

Mae prosiectau blaenorol wedi cynnwys:

 • Byrddau Iechyd y GIG
 • Uned Iechyd Meddwl, Ysbyty Brenhinol Morgannwg: Gweithdai cyfryngau cymysg gyda chleifion
 • Tŷ Hafan, Caerdydd: Gweithda4ikbogh~pQ ŁU270i cyfryngau cymysg gyda chleifion oncoleg pediatreg
 • Ysbyty Cyffredinol Dosbarth Salisbury: interniaeth
 • Ysbyty Llantrisant: Darpariaethau seiciatryddol preswyl; prosiect paentio a gwneud printiau
 • Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Bryste: Paneli Ffotograffig
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro: Prosiect gyda chleifion a staff mewn wardiau dementia
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan: Paneli ffotograffig
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morganwwg: Paneli ffotograffig
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe: Paneli ffotograffig


Addysg

 • Aberdâr, Ysgol Park Lane: Prosiect paentio a murlun
 • Coleg Castell-nedd Port Talbot: prosiect tecstilau
 • Ysgol Crug Glas: Prosiect gwydr lliw
 • Ty Coryton: Ffotograffiaeth a gwneud printiau twll pin
 • Ysgol Heronsbridge: Prosiect celfyddydau synhwyraidd
 • Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn: Prosiect paentio

Awdurdodau lleol

 • Caerffili: Prosiect Tu Allan: Rhaglen adfer y celfyddydau creadigolPowys: Pecyn gweithgareddau celf ar gyfer plant sy'n derbyn gofal

Elusennau / Cymunedau


 • Making Minds, Pontyclun: prosiect tecstilau ‘Hope flags’ gyda chyfranogwyr gwirfoddol
 • Oasis, Caerdydd: prosiect gwneud printiau; ‘Hunan a lle’ gyda defnyddwyr y ganolfan, yn cael ei arddangos yn Amgueddfa St Fagan
 • Llusernau Cymunedol, Bryste
 • Canolfan Gate Arts: Prosiect dawns gyda menywod dros 60 mlynedd
 • Cartrefi Cymru: Gweithdai cyfryngau cymysg, Oedolion ag anawsterau pwyso
 • Gofal Canser Macmillan a Gofod Galar: gweithdai celfyddydau
 • Quest Busters: Prosiect dawns gyda gofalwyrGall graddedigion hefyd symud ymlaen i astudio PhD neu radd ymchwil.