Helen Vincent Final Project - MA Arts Practice Course Banner..jpg

MA Ymarfer Celf (Y Celfyddydau, Iechyd a Lles)

Bydd y cwrs MA Ymarfer Celf (Y Celfyddydau, Iechyd a Lles) o werth i artistiaid, rheolwyr celfyddydau neu iechyd, therapyddion, cwnselwyr, gweithwyr cymunedol ac athrawon, ynghyd ag eraill sydd â diddordeb yn y berthynas rhwng y celfyddydau ac iechyd a lles. 

Elfen allweddol o'r cwrs celf ôl-raddedig hwn yw'r ystod eang o brosiectau a wneir gan fyfyrwyr gyda'r GIG, sefydliadau celfyddydol, gwasanaethau cymdeithasol, awdurdodau lleol, ymddiriedolaethau elusennol, ysgolion, colegau a chwmnïau masnachol. 

Bydd y cwrs yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau a phrofiad proffesiynol o fewn fframweithiau beirniadol a chyd-destunol perthnasol. Mae'n cwmpasu sbectrwm eang o greadigrwydd o gyfranogi ac ymarfer sy'n ymgysylltu'n gymdeithasol i weithiau celf safle-benodol gyda'r nod o wella lles. 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

Telerau ac amodau’n berthnasol – Dysgu mwy

Alumni Discount 2021-22
2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan-amser 18 Mis Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Byddwch yn datblygu ffyrdd newydd o edrych ar eich ymarfer eich hun ym maes y celfyddydau, iechyd a lles. Byddwch yn archwilio meysydd ymarfer ac ymchwil gwahanol wrth adolygu eich gwaith eich hun a'ch cyd-fyfyrwyr sydd ar y gweill. Trwy gyd-drafod, byddwch yn datblygu cynnig ar gyfer gwaith newydd a fydd yn ffurfio'r fframwaith ar gyfer datblygiad pellach. Mae'r cwrs wedi'i strwythuro i'ch galluogi i wireddu'ch uchelgeisiau ar gyfer eich ymarfer yn llawn. 

Mae'r cwrs MA Ymarfer Celf (Y Celfyddydau, Iechyd a Lles) yn cychwyn ym mis Hydref bob blwyddyn ac yn rhedeg dros 18 mis. 

Rhan Un: Hydref - Mawrth 

 • Ymarferydd Artist 1 

 • Ymchwil ac Ymarfer yn y Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol 

Rhan Dau: Ebrill - Medi 

 • Ymarferydd Artist 2 

 • Ymarfer Proffesiynol yn y Celfyddydau 

Rhan Tri: Hydref - Mawrth 

 • Ymarferydd Artist 3 Prosiect Mawr 

Dysgu 

Byddwch yn astudio dros nifer o sesiynau penwythnos dynodedig, a gynhelir bob mis ar ein campws yng Nghaerdydd, gan ganiatáu ichi astudio ochr yn ochr ag ymrwymiadau personol a gwaith eraill a allai fod gennych. 

Bydd y penwythnosau'n cynnwys darlithoedd, siaradwyr gwadd, gweithdai, sesiynau tiwtorial, teithiau maes ac ymweliadau *; cefnogir eich astudiaeth ymhellach trwy diwtorialau ar-lein. Bydd y dull cyfun hwn o addysgu yn eich galluogi i ddatblygu fel artist annibynnol, mentrus. 

Mae cwrs MA Ymarfer Celf (Y Celfyddydau, Iechyd a Lles) yn defnyddio dull dysgu cyfunol o gyflwyno, sy'n cyfuno addysgu wyneb yn wyneb â chefnogaeth ar-lein ar gyfer astudio. 

Mae addysgu, sy'n cynnwys darlithoedd, siaradwyr gwadd, gweithdai, tiwtorialau, teithiau maes ac ymweliadau *, yn digwydd yn ystod cyfres o benwythnosau a gynhelir bob mis. 

Cefnogir myfyrwyr ymhellach yn eu dysgu trwy diwtorialau ar-lein. Disgwylir i chi ddatblygu eich maes ymarfer yn annibynnol. 

* gall costau ychwanegol fod yn berthnasol i deithiau maes ac ymweliadau 

Asesu 

Asesir modiwlau i raddau helaeth trwy ganlyniadau ymarferol, cynigion prosiect a ffolios ymchwil. Mae rhai modiwlau yn defnyddio cyflwyniadau a thrafod dulliau gweithio a chanlyniadau terfynol. Byddwn yn rhoi adborth llafar rheolaidd i chi i'ch helpu chi i ddatblygu eich dealltwriaeth yn ystod pob modiwl. 

Cyfleusterau 

Mae'r cyfleusterau ar ein campws yng Nghaerdydd yn amrywio o ystafelloedd tywyll ffotograffig ac argraffwyr lefel broffesiynol i stiwdios cynhyrchu fideo a sain. 

Yn amodol ar ymsefydlu wrth eu defnyddio; byddwch yn gallu benthyg ystod lawn o offer gan gynnwys camerâu, meicroffonau a goleuadau. 

Mae ein llyfrgell arbenigol yn cynnig ystod gynhwysfawr o werslyfrau, cyfnodolion ymchwil ac adnoddau corfforol ac ar-lein eraill, yn ogystal â gwasanaeth benthyciadau rhyng-lyfrgell. 

Darlithwyr 

Mae ein staff MA Ymarfer Celf yn cymryd rhan weithredol mewn ymchwil, maent yn ymgorffori lefel uchel o wybodaeth, arbenigedd a phrofiad proffesiynol ar draws ystod o arferion celfyddydol. 

Bydd myfyrwyr yn elwa o addysgu rhyngddisgyblaethol a ddarperir gan dîm addysgu sydd â phrofiad helaeth mewn arddangos, rheoli prosiectau, gwireddu prosiectau ac ymarfer o fewn cyd-destunau'r parth cyhoeddus, y GIG a'r gymuned. 

Gradd israddedig dda mewn disgyblaeth gysylltiedig fel celf neu ddylunio neu gorff sylweddol o waith ymarferol a / neu waith ysgrifenedig ym maes y celfyddydau, sy'n dangos cymwyseddau sy'n cyfateb i radd Baglor. 

Ystyrir ymgeiswyr â chymwysterau priodol mewn meysydd cysylltiedig fel addysgu, hyfforddiant celf, gweinyddiaeth gelf, therapi galwedigaethol, therapïau celfyddydau, rheoli'r sector iechyd, y celfyddydau ac anabledd, gwasanaethau cymdeithasol, gwaith cymunedol, gwaith ieuenctid, neu gyfnod o gyflogaeth broffesiynol yn y maes, hefyd. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021  

 • Rhan-amser y DU: £1000 fesul 20 credyd 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra'ch bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gael ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna nifer o ffyrdd i ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig. Gall hyn fod trwy gyllid myfyrwyr, bwrsariaethau neu gymorth gan grantiau, ymddiriedolaethau ac elusennau (gweler Cyllid Amgen), neu gyfuniad o'r tri. 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu ôl-raddedig a'ch costau byw. 


Gostyngiad Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr PDC 

Mae Prifysgol Cymru yn cynnig gostyngiad o 20% mewn ffioedd dysgu ar gyfer holl raddedigion Prifysgol Cymru sy'n astudio cwrs ôl-raddedig o fis Medi 2021 (mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n cychwyn ar eu cwrs ym mis Ionawr / Chwefror 2022). Mae Telerau ac Amodau'n berthnasol. 

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Gostyngiad Ôl-raddedig Gyn-fyfyrwyr PDC

https://www.southwales.ac.uk/study/fees-and-funding/postgraduate-fees-and-funding/usw-postgraduate-alumni-discount-202122/

 

Mae gan ein graddedigion yr cyfarpar i ddilyn cyfleoedd ym maes eang y celfyddydau, iechyd a lles. Rydym yn ymfalchïo yn ein cysylltiadau proffesiynol yn y sector hwn ac yn darparu cefnogaeth weithredol i'n myfyrwyr weithio gyda gweithwyr proffesiynol creadigol trwy brosiectau byw, a thrwy gysylltiadau â'n cyn-fyfyrwyr sydd bellach wedi'u cyflogi mewn sawl rôl yn y celfyddydau, iechyd a lles. 

Mae partneriaethau blaenorol wedi cynnwys: 

 • Tŷ Hafan, Caerdydd: Gweithdai cyfryngau cymysg gyda chleifion oncoleg pediatreg 

 • Making Minds, Pontyclun: Prosiect tecstilau 'fflagiau gobaith' gyda chyfranogwyr gwirfoddol 

 • Uned Iechyd Meddwl, Ysbyty Brenhinol Morgannwg

 • : Gweithdai cyfryngau cymysg gyda chleifion 

 • Inside Out, Caerffili: Rhaglen adfer y celfyddydau creadigol 

 • Ysbyty Llandochau: Strategaeth a rheolaeth casglu celf 

 • Ysbyty Cyffredinol Rhanbarth Salisbury; interniaeth 

 • Oasis, Caerdydd: Prosiect gwneud printiau; 'Hunan a lle' gyda defnyddwyr y ganolfan, wedi'i arddangos yn Amgueddfa Sain Ffagan 

 • Gorymdaith Llusernau Cymunedol, Bryste 

 • Canolfan Salai, Bryste: Prosiect tecstilau 

 • Cartrefi Cymru: Gweithdai cyfryngau cymysg, Oedolion ag anawsterau dysgu 

 • Darpariaethau seiciatryddol preswyl Llantrisant; prosiect paentio a gwneud printiau 

 • Addysg: 

 • Ysgol Arbennig Aberdâr: Prosiect paentio a murlun 

 • Coleg Castell-nedd Port Talbot: prosiect tecstilau 

 • Ysgol Arbennig Tŷ Glas: Prosiect gwydr lliw 

 • Ysgol arbennig Tŷ Coryton: Ffotograffiaeth twll pin a gwneud printiau 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD neu radd ymchwil. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL