Buddhist Studies

MA Astudiaethau Bwdhaidd

Mae cwrs MA Astudiaethau Bwdhaidd Prifysgol Cymru yn ddelfrydol ar gyfer athrawon sy'n dymuno gwella eu gwybodaeth ar y pwnc, a hefyd i'r rheini sy'n gweithio mewn sefydliadau Bwdhaidd sy'n dymuno ennill cymhwyster cydnabyddedig. Mae hefyd yn gwrs rhagorol i'r rhai sy'n dymuno astudio Bwdhaeth fel pwnc ynddo'i hun.

Mae'r cwrs dysgu o bell rhan-amser hwn yn darparu dull cam wrth gam i chi sy'n tywys myfyrwyr trwy drosolwg o fyd Bwdhaeth. Darperir adnoddau dysgu a chyswllt â thiwtoriaid a chyd-fyfyrwyr trwy Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Brifysgol. Mae hyn yn eich galluogi chi, ble bynnag yr ydych chi yn y byd, i fod yn rhan o grŵp ar y we i astudio, archwilio a thrafod Bwdhaeth gan ddefnyddio deunyddiau, ysgogol a thrylwyr yn academaidd o ansawdd uchel. Mae hyn yn golygu y gellir ffitio astudiaeth a chyfranogiad yn hyblyg o amgylch ymrwymiadau eraill.

Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau USW.Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

 [Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Chwefror Ar-lein 8
2022 Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 3 blynedd Chwefror Ar-lein 8

Detholiad o'r modiwlau:

Traddodiadau Bwdhaidd (gorfodol) 

Byddwch yn dysgu am gysyniadau ac arferion allweddol Bwdhaidd yn ogystal â chamsyniadau Bwdhaeth. Hefyd, cewch gipolwg ar hanes datblygiad Bwdhaeth a'i brif is-draddodiadau.

Myfyrdod a Seicoleg Bwdhaidd 

Byddwch yn datblygu eich gwybodaeth am draddodiadau myfyrdod Bwdhaidd mewn theori ac ymarfer ar draws nifer o wahanol ddiwylliannau. Hefyd, byddwch yn ystyried safbwyntiau seicolegol y Gorllewin ar fyfyrdod Bwdhaidd.

Moeseg Bwdhaidd 

Byddwch yn ennill dealltwriaeth o Foeseg Fwdhaidd mewn theori ac ymarfer ar draws nifer o wahanol ddiwylliannau.

Athroniaeth Fwdhaidd

Byddwch yn dysgu am draddodiadau athronyddol Bwdhaidd ar draws nifer o wahanol ddiwylliannau.

Iaith Pali (os yw niferoedd yn caniatáu) 

Byddwch yn datblygu sylfaen gadarn yn iaith Pali, gan ffurfio'r sylfaen ar gyfer hunan-astudiaeth bellach.

Traethawd Hir (ar gyfer myfyrwyr sy'n symud ymlaen i'r MA)

Darn sylweddol o ymchwil i faes astudio priodol. 

Addysgu 

Cyflwynir y cwrs MA Astudiaethau Bwdhaidd yn gyfan gwbl o bell. Darperir yr adnoddau dysgu a'r cyswllt â thiwtoriaid a chyd-fyfyrwyr ar y rhyngrwyd trwy Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Brifysgol.

  • Tystysgrif: Blwyddyn 
  • Diploma: Dwy flynedd 
  • Gradd Meistr: Tair blynedd 

Mae’n bosib y bydd gan y rhai sydd â chefndir mewn therapi ddiddordeb mewn gadael gyda Thystysgrif Ôl-raddedig mewn Astudiaethau Bwdhaidd trwy ddilyn y modiwlau Traddodiadau Bwdhaidd a Myfyrdod a Seicoleg Bwdhaidd yn unig. I gyflawni'r Diploma Ôl-raddedig mae angen i chi gwblhau pedwar modiwl dros ddwy flynedd. Os ydych chi wedyn eisiau symud ymlaen i'r Radd Meistr lawn mae'n rhaid i chi gwblhau traethawd hir a fydd yn cymryd blwyddyn ychwanegol.

Asesiad 

Cewch eich asesu yn bennaf trwy waith cwrs, a gyflwynir ar-lein. Mae arholiadau wedi'u hamseru heb eu goruchwylio ar gyfer modiwl Iaith Pali.

Darlithwyr 

Dr Nick Swann, arweinydd y cwrs 

  • Gradd anrhydedd dda 2:1 neu’n uwch
  • Mae angen cyfweliad Skype. 
  • Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol ac yn gofyn am lefel Saesneg IELTS 6.0 gydag isafswm o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth.

Fodd bynnag, oherwydd gall myfyrwyr ddod o gefndiroedd amrywiol, gellir ystyried tystiolaeth amgen o ddawn ar gyfer astudio academaidd. Cysylltwch [email protected] os oes angen eglurhad arnoch chi. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

  • DU, EU, Rhyngwladol: £1,000 fesul 20 credyd


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai rhai gorfodol neu ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau/offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr. 

* Gorfodol

Gwerslyfrau, fesul modiwl a addysgir *£120 - £160

Nodwch mai dyma'r cyfartaledd ar gyfer pob modiwl a addysgir. Mae mynediad at werslyfrau yn orfodol ar gyfer pob modiwl a addysgir, ond y gall y rhain fod ar gael mewn llyfrgelloedd academaidd lleol a gellir dod o hyd i lawer ohonynt yn ail law.

Gwisg ac Offer

Nid ydym yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr brynu offer.

Costau lleoliadau

Anogir myfyrwyr i gwblhau cyfnod o leoliad gwaith. Mae’n bosib y bydd cwblhau lleoliad yn golygu bod myfyriwr yn mynd i gostau sy'n gysylltiedig â theithio a bydd gwisg ddisgwyliedig y gweithle yn amrywio yn ôl y lleoliad.

Gwerslyfrau - £105.43 

Bydd y cwrs MA Astudiaethau Bwdhaidd yn darparu sgiliau a gwybodaeth lefel uwch i chi sy'n gysylltiedig â Bwdhaeth, ac mae hefyd yn sail ardderchog i'r sawl sy'n dymuno dilyn astudiaeth academaidd bellach yn y maes.

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i radd PhD neu radd ymchwil. 

CYRSIAU CYSYLLTIEDIG

Related Course 1

Related Course 2

Related Course 3

GWYBODAETH DEFNYDDIOL