Childh.e7cbe98a.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

MA Cwnsela Plant a Phobl Ifanc

Mae'r MA Cwnsela Plant a Phobl Ifanc yn gam ymchwil a thraethawd hir blwyddyn meistr sy'n agored i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau Cwnsela Diploma Ôl-raddedig Plant a Phobl Ifanc ym Mhrifysgol Cymru. 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan amser 1 flwyddyn Medi Dinas Casnewydd C

Byddwch yn cael cyfle i ddewis rhwng cynnal traethawd ymchwil academaidd a chyflawni prosiect ymarfer proffesiynol yn y gymuned. Pa un bynnag a ddewiswch, bydd angen iddo fod ar bwnc sy'n berthnasol i Gwnsela Plant a Phobl Ifanc.  

Byddwch yn dysgu am ystod o fethodolegau a dulliau ymchwil, gwerthuso a rheoli prosiect priodol i'ch cefnogi chi i ddatblygu, gweithredu a chwblhau eich cyflwyniad terfynol. Dyrennir goruchwyliwr academaidd personol neu fentor prosiect i chi i ddarparu arweiniad, cyngor a chefnogaeth arbenigol trwy'r broses. 

Dysgu

Mae'r addysgu'n cynnwys saith diwrnod o addysgu a dysgu wedi'i hwyluso gan diwtor a naw awr o oruchwyliaeth traethawd hir uniongyrchol neu fentora prosiect. 

Bydd yr holl ddiwrnodau a hwylusir gan diwtoriaid yn digwydd ar ddydd Gwener rhwng 9.30am a 4.30pm. 

Byddai cyfarfodydd goruchwylio neu fentora yn cael eu trafod yn uniongyrchol a'u trefnu'n hyblyg gyda'r aelod staff dynodedig. 

Asesiad

Yn dibynnu a ydych wedi dewis dilyn traethawd ymchwil academaidd neu lwybr prosiect proffesiynol cymhwysol, byddwch naill ai'n cyflwyno Traethawd Hir 17,000 gair neu Bortffolio Prosiect 17,000 gair ar gyfer asesiad crynodol. 

Bydd nifer o gyfleoedd asesu ffurfiannol wedi'u gosod trwy gydol y flwyddyn sy'n cefnogi'ch dilyniant tuag at eich Traethawd Hir neu'r cyflwyniad Prosiect terfynol. 

Lleoliadau

Nid oes unrhyw ofyniad ffurfiol am leoliad yn ystod y flwyddyn hon, fodd bynnag, bydd natur llwybr y prosiect proffesiynol cymhwysol yn gofyn i chi drafod a sicrhau mynediad at, a chefnogaeth gan sefydliad sector perthnasol, ar gyfer cyflawni a / neu werthuso eich prosiect arfaethedig. 

Cyfleusterau

Cyfres ysgafn, fodern o ystafelloedd ar Gampws Dinas Casnewydd. Cyfleusterau TG a llyfrgell gan gynnwys mynediad at feddalwedd dadansoddi data priodol. 

Darlithwyr

  • Diploma Ôl-raddedig mewn Cwnsela Plant a Phobl Ifanc yn ogystal â phrofiad cwnsela ôl-gymhwyso neu brofiad o weithio gyda phobl ifanc 

  • Rhaid i chi hefyd fod yn aelod cofrestredig o gorff proffesiynol priodol, ee BACP 

  • Rhaid lanlwytho dau dystlythyr gyda'ch cais, a rhaid i un fod gan eich goruchwyliwr clinigol 

Mae'r cwrs yn croesawu ymgeiswyr rhyngwladol.  Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran neu gyfwerth. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig

DBS * - £ 53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth diweddaru DBS - £13

Er ei fod yn ddewisol ar hyn o bryd, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid i chi gofrestru gyda'r gwasanaeth diweddaru cyn pen 30 diwrnod ar ôl i'ch tystysgrif DBS uwch gael ei chyhoeddi. 

Yswiriant indemniad proffesiynol * - £120

Teithio lleoliad *

Rhaid i fyfyrwyr ariannu costau teithio a chynhaliaeth ar gyfer eu lleoliadau gwaith. Bydd y costau'n amrywio, yn dibynnu ar y lleoliad. 

Arall: casglu data

Costau teithio neu gostau eraill ar gyfer casglu data ar gyfer prosiect ymchwil, os oes angen

Ffioedd Myfyrwyr Corff Proffesiynol *

Mae'r gost yn dibynnu ar gorff aelodaeth

Ar ôl i chi gwblhau’r Meistr, byddwch wedi dangos bod gennych wybodaeth fanwl am gwnsela Plant a Phobl Ifanc, gan gynnwys gwybodaeth arbenigol a gafwyd gan eich traethawd ymchwil eich hun neu ganfyddiadau prosiect proffesiynol cymhwysol. Mae hyn yn debygol o ddatblygu ymhellach eich enw da a'ch cyflogadwyedd fel therapydd yn y sector statudol, masnachol a'r trydydd sector. 

Efallai y bydd cyfleoedd hefyd i chi symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL